Goudsche Courant, zondag 25 oktober 1863

iV 165 Donderdag 29 October 1§©3 leOUDSCHE COURAUT Uitgave van A BRINKMAN La wje Tieïideweg ü 61 ADVERTENTIISN Om met NOVEMBER in dienst te treden wordt gevraagd eene bekwame Tweede f Werkmeid van de Protestantsche Godsdienst doch niet fijn Gereformeerd en van goede getuigschriften vo rzien Huur vijftig a zestig gulden naar bekwaamheid Adres onder leiter M met fbanco brieven aan den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Oranje Tabaks DN Sigarenpijpen Tn de fabriek van E van dek MAAS te GOUDA bekroond met de MadaiUe worden gefabriceerd echte OBANJE kleük TABAjKSPIJPEN a 5 Ct en dito SIGARENPIJPEN a 2 Cents per stuk Bij meerdere getallen genomen genieten Heeren Winkeliers enz ruimschoots labat Vócir November wordt niet afgeleverd Vangevoera 30 partijen ïaas ƒ 2i a ƒ 25 Goeboter ƒ I IS h f 1 24 Welbeter ƒ 1 02 a ƒ 1 0 Delft 22 Oct Bij tamelijken aanvoer in puike w Tarwe veel omzet roode Tarwe en de ovsiige artikelen uitgezooderri Haver lusteloos Tarwe ƒ 8 80 a ƒ 9 40 Bogge 6 a 6 50 Wintergerst ƒ ö a ƒ 5 40 Korte Haver ƒ 3 60 a f 4 lange ƒ 3 20 a ƒ a 40 Paardeboonen f 6 a f 6 25 Witte Erwten ƒ 6 75 a y 7 50 Aan stads waag gewogen van 16 22 oct 40 4 626 8 en 70 16 Boter te zamen 14820 n 8 Boter 54 a ƒ 66 het vierde ƒ 1 35 a ƒ 1 66 per n S Ter markt 14SS mud Aaardappelen ƒ 1 60 a ƒ 2 Dordrecllt 22 Oct Tarwe voo tdurend in flaauwe stemming met geringen handel puike jar w Z ƒ 9 IC a ƒ 9 20 mindere en geringe ƒ 8 a ƒ 9 nieuwe ƒ 7 80 a ƒ 9 blaauwe ƒ 7 20 a ƒ 7 90 Kogge Overm ƒ 5 70 a ƒ 5 90 Z ƒ 6 a ƒ 6 50 bnitenl soorten niet ter veil Gerst onveranderd winterzakm ƒ 4 20 a ƒ 5 40 gestort ƒ 5 70 zomerzakm ƒ 4 40 K ƒ 5 40 gestort ƒ 5 50 Spelt minder Icgeerdy 2 30 ƒ 3 10 Haver jar inl voeder ƒ 3 20 a ƒ 3 50 q ƒ 2 20 a ƒ 3 jar dikke ƒ 3 20 è ƒ 3 80 Paardeboonen n 5 20 a ƒ 5 80 en jar ƒ 5 70 a ƒ 6 Puiveboonen n ƒ 7 30 a f 7 50 W en r Boonen ƒ S i ƒ 9 Erwten g ed kokende bl ƒ 7 afw ƒ 6 30 a ƒ 0 50 w Koningsb ƒ 7 Boekweit N Brab ƒ 188 geringe ïransche ƒ 150 betere ƒ 170 en Peel ƒ 190 SSiddelburg 22 Oct N Z Tarwe goede kwal is gedaan ƒ 8 40 n Walch ƒ 8 75 a ƒ 9 jar Walch ƒ 8 75 X Z Kogge ƒ 6 Zomergerst ƒ 5 10 In witte Boonen weinig aanvoer n Walch ƒ 9 50 bruine ƒ 9 75 a ƒ 10 N Walch Paardeboonen f6 N Walch groene Erwten ƒ 7 Deventer 23 Oet Tarwe Sa 9 25 Kogge 6a ƒ 6 60 Boekneit ƒ 5a 5 75 Gerst ƒ 4 25 a ƒ 5 Haver ƒ 3 u f 3 7 5 Boter per 20 n S 1 = s ƒ 20 a 22 50 infer 19 50 2 = s 16 a 17 Zwolle 2a Oct Middelprijzen Tarwe n 8 75 Kogge ƒ 7 25 Boekweit n 5 90 Aardanpelen ƒ 1 72 Boterpr n B ƒ 20 n ƒ 23 75 Groningen 23 Oct Tame Kogge Gerst Boekweit en zw Haver onverand dikke Haver iO c w Voerhaver 5 c lager IiOnden 9 Oct Granen Eng Tarwe met weinig vraag en niet hooger in prijs vr mede zeer stil Beste Ge st vast ord 1 gedaald en Haver o d Boonen en Er vten 1 a 2 lager Aanvoer van 12 17 oct 1379 qr inl en 23547 qr vr Tarwe 1314 qr 1 en 16626 qr vr Gerst 971 qr inl en 45600 qr vr Haver Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 6920 O NDEKIKOLWD C KKOMHOÜT van GocDA en H C KOOSA P oTTEEDAM 15 October 1863 Heni e en algemeens Kennisgeving EDUARD MEIJER IX Manufacturen EN Modes heeft de eer zijuen begunstigers te berigten dat bj brm ontvangen is eene ruime ortering van de nieuwste W1 TER IA TELS Msnt Kieedjesstoffim Doeken Handschoenen Bloemen BUCKSKDSrs eu voorts eene eiqnise party Pelterijen benevens alle verdere tot zijn Tak behoojtnde artikelen Kunderen 239 Kalveren 23240 Schapen en 40 Varkens Voor beste runderen werd 5 voor d kalveren 4 4 voor d schapen 5 6 en voor d varkens 4 6 per steen betaald 20 Oct Boter Friesche 110 Kamper en ZwtiUe 78 a 106 Kaas Edam 48 a 53 Gouda 42 a 47 21 Oct Graanmarkt met goeden aanvoer van het buitenland Tarwe met redelijke vraag tot vorige prijzen Amer Meel onveranderd Gerst vast Erwten en Boouen in eendoen Goede Haver vast Zaden als voren 22 Oct ian de Veemarkt van heden werden aangeboden 922 Kunderen 320 Kalveren 4630 Schapen eu 400 Varkens Voor beste runderen werd 5 voor d kalveren 4 8 voor d schapen 5 6 en voor d varkens 4 4 per steenbetaald Burgerlijke Stand GOUDA Gfsoben 21 Oct Antbonia ouders C Veeaeaiaal en A C Kromme OvEELEDEK 17 Oct M vaa Erhoat S w Gehuwd 21 Oct A Hazenbroek ea f vaa Yzendoom C Veenendaal en A C Kromme WOEF den BEVALi ENi 8 October J A Tiofman geb Eeasen ï 10 G J Brouwer geb Volkers z 11 C Noorlander geb Visser z 17 G Paliog geb Vroege z iG A J A Vink geb Assehnan d A M de Jong geb Sandersoj d 19 J Pels Jgeb Blonk z A G de Jong geb Ultee z OviBLEDEN 10 Octol fr Dirkje de Jong 62 j echtgen van Willem de Wit 16 Ja Herrewijn ÜG j weduwenaar an Mijnsje Dobbe Gehuwd 9 C ober Jan Rotmans 24 j met Elisrbeth Flier 28 j Johannes V Vliet 32 j met Lijsje Borreman 23 j Comelis Roseboom V aa 27 j met Johanna An je fiaoseboom 15 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 9 tot 16 October 1863 GFEORfy Jan George oudtrs T Flinterie en C Burghoorn Leer je ouders F GETEorwo E Dk en M van Gelder oom met M Leloep OUDEWATER van A tot 20 October 1863 Bevalt EN Alida de Wit geb de Wit d Marrigje Gondriaan geb Stuivenberg z OvEELEDLN Agatha laria Ostam 5 m Elisabeth Kismulder 83 j wed van Ho ilof van Wijngaarden Gehuwd Wiiis Spruit jm 40 j en Maria van Miltenburg weduwe van Prijzen der Efifecteu Gebleven koers 623 4 993 8 74 197Vt 627 32Vl6 673 41V AMSTERDAM Vrijdag 23 October La gste Hoogste pCt koers koers Ned w sch 2Va 62 i6 63V dito 3 7 572 dito 4 993 8 995 8 Amort Sijnd S j Handelm 4 2 141 0 1 Leening 4 Aand H Sp 41 3 dO Eijnspw 41 3 België Eotts 21 2 Spanje obl 2 48V8 48V3 d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 TVs 7 is Rusl obl H 5 101 d 1828 2a 5 100V2 Certl83 33 5 d 1840 4 74 7 4 Va d 5 serie 5 8IV2 d 6 serip 5 89 l6 S91 3 Volg f Spw 5 197 I97V4 Praise 1859 5 Oost bij Goll 5 dito 4 ditp M tall 5 62 w 32 l6 dito dito 2V3 317s 32Vi6 d renteAmst 5 85S 8 d nat 1854 6 67 Vs 67V8 Mex oblSöl 8 4178 4IV1C Ter Boekdrakkerij van A BPJMKMAU Nieuws en voor Gouda en ijeic Oearpnt ers hijut des DoiicSerdags eu Zondags 11 dtiïJad ge cIüeJt de uitgave des a uiids te voreu De prijs per JnpHidandeu is i fraccop po=t 25 De inzending der Advcrtenticn kan geschieden tot des 1 i rsrens till il ure Het Gymnasium ïn de raadsvergadering van 2 oct II is aan curatoren van het gymnasium magtiging verleend tot het oproepen vim een docent in de fransche taal ter voorziening in de met 1 dec a s vacerende betrekking Dit besluit is genomen met de meerderheid van ééne stem Do minderheid wilde slechts tijdelijk in de vacature voorzien Y j zien in dit feit een bewijs van de overtuigiug der onhoudbaarheid van het gymnasium en ij meenen dat die luiinlerheid te regt begreep dat het tijdstip gekomen was om ecii begin van het einde te maken en eene reorganisatie voor te bereiden die aan Gouda in verband met de wet op het middelbaar onderwijs eene doeltreffender inrigting zoade verzekeren Die verwachting is nog eens teleurgesteld maar het gegroud uitzigt bestaat dat dit vaarschijnlijk voor de laatste maal is geweest en wij alzoo het einde mogen voorzien eener instelling tegeu wier duurzaamheid reeds bij de oprigting vnistig was gewaarschuwd Sedert is ingevolge de verleende magtiging de oproeping geschied Wij hebbeu volkom u vrede met die oproeping maar minder met de eeuigzins zonderlinge bijvoeging Bij voorkeur zullen in aanmerkiag komen personca die geboren zijn in het lend waarvan zij de taal onderwijzen Het is wèlniet twijfelachtig of deae licpaling is voorgeschreven maar de ondervinding had moeten leeren dat hierin een der voornaamste oorzaken ligt van de geringe resultaten door het gymnasium verkregen Een franschman van wicn men met zekerheid weet dat hij geen hollandseh verstaat zal euui kinderen van twaalf jareu me in den regel nog weinig ontwikkeld zijn de begin selen zijner moedertaal onderwijzen Het valt niet moeijelijk de onmogelijkheid biervan in te zien De docent kan zich niet doen verstaan door zijne leerlingen hij is geheel onbekend met de eigenaardigheid onzer taal en kan derhalve het overbrengen uit de eene in de andere taal niet beoordeelen Het gezegde is niet van algemeene toepassing De zwarigheid kan op meer dan eene wijze vermeden worden Op een instituut worden de vertalingen nagezien door nederlanders die beide talen gramm itikaal verstaan en de vreemdeling is alleen daar ooj conversatie reciteren en het lezen en verJtlaren van de beste schrijvers daar is hij op zijne plaats en Advertentieblad OmstrekeD De jinjs dtr Ad crtcnt it u ïuU tm tot zitregels mu ii Wgrip hi t t tl is ïiU Ct nT voor dken rt gel duarbo tu l i Ctnt iJt iTenge Olie leiitrs worden Lerckend naar plaatsruimte kan voortreffelijk medewerken tot de voltooijing van het oi derv igs Aan het gymnasium daarentegen kan de vreemdeling allee dan met vrucht werkzaam zijn als hem slechts leerlingen gegeven worden die reejs aanmerkelijke vorderingen gemaakt hebben in de kennis der vreeahie taal hoe el Jan nog altij het bezwaar blijft bestaan dat de leerlicgdu reeds eene vu keerde of min juiste uitspraak hebbeu aangenomen En dit laatste is toch niet te dulden Het is vrij onveischillig of ou7e kinderen veel of weinig van hunne moedcrf taal begrifpeii maar zuiver frausch of engclsch spreken is i i hoogste wensch niet van regtgeaarde maar van f ilsoenlijke uuili r Toch moei het bj eenig nadenken ouidciijk orden dit i e clausule bij de oproeping gevoegd l et gevolg insiuit eei ei keu e die onfeilbaar leiden moet tot veruieunJe teleursullniif öuitenUiiö IiOUden 26 October De jongste mededcTilngen van hei centraal hulpcomité in Manchester lui Jen buiieiiiïei oon guii Li r Het getal ondersteunden is van 432 740 tot lï4 JÜU gcu i i a In het laatst van het vorige jaar wiren247 2o J arbeider geheel zonder uerk thans slechts 160 835 Oai dezen ie heipen heelt het comité nog £ 400 000 in ka eu dit gevoegd bij de door het parlement goedgekeurde lee ug is voldoende om de eerste maanden zonder zorg te gc uuet te zien De arbeiders gedragen zich voorbeeldig eu daan n is het dan ook toe te schrijven dat de algemerne sympath w or de noodlijdenden ZOO groot is en zulke aanzienlijke o trs ziin gebragt zoodat men deze crisis zonder slaatshuip z ie boven komen De Sydney Morning Herald l eviit een ijziugnekkendverhaal van slavenhandel en ile daarmede gepaard gaandegruwelen op de eilanden der Stille Zuidzee biJ honderdenworden de inlanders w ggeroofd en anneer aan boordder schepen ten gevolge van gebrek aan lucht en voeding ziekten onder die ongelukkigeu ontstian v orden dezieken eu stervenden op het een of ander eiland aan strandneergeworpen eu aan hun lot overgelaten Iemand die door de Times naar hel noorden der fnieis gezonden om er meer bepaald den innerlijkcn toestand des lands de volkshuishoudelijke en maatschappelijke gesteldheUgade te slaan erkent in zijne brieven dat hij tot zijne bevreemding nagenoeg geene bewijzen van kwijning en achtLi uitgang der algemeene welvaart heeft opgemerkt evenmin nde iandbouwende staten van het noordwesten als in de noordoostelijke staten die vooral vau handel en fabrieknijverheidbestaan Tot verklaring daarvan doet hij opmerken dat deuitgaven van den oorlog door de Unie met papiergeld gedekt dal is op de toekomst gelegd worden en intusschen aan veletakken van bedrijvigheid en productie meer ieveudigliejiLJ tzetten regtstreeks door het verbruik van krijgsbjfcöéften ê