Goudsche Courant, donderdag 29 oktober 1863

zijdelings door de verteringen der zwaar bezoldigde militairen Hier is men door de herhaalde verklaringen onzer regering tot de olle overtuiging gekomen dat Engeland nietvoornemens is ten behoeve van Polen oorlog te voeren en deoorlogzuchtige redeneringen of berigten der buitenlaudschebladen oefenen hier dus weinig invloed uit Sommigen beschouwen den toestand nog vel als vrij critiek doch het meerendeel is van gevoelen dat tic Polen het den geheelen winterniet zullen uithouden en men dus voor geen conflict in hetvoorjaar behoeft te vreezen Hel is intu isehen een feit dat deonderhandelingen tnssehen ons gouvernement en de kabinettenTan Parijs en Weenen nog ijverig worden voortgezet Menontvangt en verzendt aan het bureau van buitenlandsche zaken den geheelen dag door telegrafische dépêches omtrent de poolsche kwestie doch voor zoover hier bekend is zijn de mogendheden het omtrent de zaak nog vooreerst niet eens Alde mogendheden schijnen de noodzakelijkheid in te zien dater iets voor Polen gedaan zou moeten worden doch geen enkele durft de verantwoordelijkheid van handelen op zich tenemen en zoo verkwist men den tijd in nutte ooze deliberatien In particuliere berigten uit Shanghae leest men dat deHmerikaansche officier Burgovine die zoo als bekend is zicheenigen tijd geleden aan het hoofd der rebellen heeft geplaatst de keizerlijken erg in het naauw breng Men schijnt teShanghae te vreezen dat men zonder europesche hulp de rebellen met een zoo wakkeren aanvoerder onmogelijk weerstand 7 1 kunnen bieden Van wege de keizerlijke regering is bijproclamatie een prijs van 3000 taels uitgeloofd voor dengene die hem dood of levend uitlevert men verwachtte evenwel dat de amerikaansche consu daartegen zou protesteren en nietzou dalden dat Burgovine door de chinesche autoriteit werdter dcjd gebragt Voorts wordt ook nog gemeld dat deconsuls van Engeland Frankrijk Amerika Pruisen en Ruslandaan hunne landgenooien op strenge straffen hebben verboden bij de rebellen in dienst te treden Een brief uit Athene zegt dat eene engelsche maatschappijbij het grieksche gouvernement aanzoek heeft gedaan voor denaanleg van spoo cgen Het plan is om vooreerst eenc hoofdlijn daar te siellen loopende van de golf van Arta langs ai kust van Acarnanie en de baai van Corinthe naar Thebe enPorto Bophti nabij kaap Sunium vervolgens zoude meu lijnenIfcrgen van Thebe naar Athene en van daar naar de landengte au Corinthe In de hoofdstad der geconfedereerden zijn de slaven tegfiiu oordig zoo duur als zij nog nimmer waren hebbende mente Ilichmond in eene openbare veiling betaald voor een neger 3350 en vcor een meisje 3250 doll en onder de hi nd isvoor een meisje 4600 en voor eene keukenmeid 3800 doU besteed Berigten uit Xew Tork van 15 dezer melden dat hetd uigs te voren tusschen een sterk corps van Lee ea het tweedecorps van Meade bij Briston tot een gevecht gekomen is Menverzekert dat de noordelijken de overwinning behaalde endat de zuidelijken 100 man aan gevangenen benevens eenebatterij verloren hebben Men ziet hiar algemeen met verlaagen verdere berigten te gemoet In Virginie hebben de zuidelijken eene positie ingenomen tegenover den linkervleugelvan Bumside Bragg der zuidelijken heeft de nommnnicaiietnssehen hem en Bosencranz afgesneden Volgens nadere tijdingen van 17 oct bevestigt het officieel rapport van geoeraal Meade het berigt dat hij in het gevecht tegen de zuidelijken de overwinning heeft behaald Lee trachtte hem van de zijde van Chanieüy in de flank aan te vallen of zijne achterhoede bij den weg van Fairfax House tegen te houden Die poging is mislakt doordien Meade zijn corps uit de rigiing van Fairfaix House verwijderd had In Virginie is het nog tot geen slag gekomen Parijs 25 Oct Men heeft de opmerking gemaakt dat de koning der Hellenen deze hoofdstaJ verlaten heeft juist op den dag 22 oct waarop een jaar geleden de grieksche oraweuteling uitgebarsten is lerwij hij zich te Toulon inschepen zal op dien waarop ten vorigeii jare koning Otto aan boord ging van het schip dat hem uit Griekenl nd naar Triest heeft overgebragt De stemming blijft hier oorlogzuchtig AU bewijs daarvan kan de toast dienen die op het banquet werd uitgesproken dat te Versailles plaals had na afloop eener revue In tegenwoordigheid van den maarschalk Magnan is bij die gelegenheidnamelijk een dronk ingesteld waarbij de hoop werd geuit opeen spoedigen oorlog met Ilusland ten behoeve der Polen De tijdingen uit Mexico luiden voortdurend ongunstig Men mat onze troepen door een guerilla oorlog af waartegenzij niet berekend en waarop zij ook niet gesteld zijn daar zijgeen lans zien om roem te behalen in die honderde kleineschermiitselinsen die hun leven ieder oogenblik in gevaarbrengen zonder eenig voordeel af te werpen Onze troepen taken dan ook naar het oogenblik waarop zij teruggeroepcB zullen worden Ons land wordt sterk geteisterd door overstroorningen storm en onweder Verscheidene departementen zijn op dezenoogenblik overstroomd vooral in het zniden ea iu de omstreken van Neder Bourgogne In Savoye heeft een storm verscheidene valieijen verwoest de zwaarste boomen werden niet jnt wcrteld maar ter hoogte van den beganen grond afgeslagen geheele huizen werden opgenomen en de overbïijfselen ellenwijd verspreid in één woord de verwoesting die door denstorm werd aangerigt was ontzettend groot Volgens een gerucht zal bij de afwezighei van denhertog de Montebelio te Petersburg de maarschalk Xiel derwaarts met eene buitengewone zending worden gezonden Onze nieuw benoemde gezant te Londen de prins Latourd Auvergne zal een paar weken in Italië blijven alvorens naarzijne bestemming te vertrekken De oostenrijksche gezant de prins von Mettemich zalalhier terug zijn vóór de opening der kamers De diplomaatzal alsdan bij deze plegtigheid tegenwoordi kunnen zijn Volgens la France heeft het nationaal bestuur to Warschau alle mogelijke m iatregelen genomen om den st ijd tothet aanstaande voorjaar te rekken Met dat doel zou meno a de kleine benden vermeerderen en deze op zooveel punten als slechts mogelijk is verspreiden zonder evennel diebenden zóó klein te doen zijn dat ze gevaar loupen door derussische overmagt verpletlerj te worden Daar nu die benden in de gevechten steeds door verliezen gedund worden zouden reeds bij voorbaat manschappen worden aangewezenom heii die sneuvelen gevangen raken of gewond worden tevervangen Door deze wijze van oorlog voeren die alleendefensief is wil men de Bussen afmatten en ontloopt men hetgevaar dat in 1831 zulke noodlottige gevolgen voor de Polen had het gevaar n melijk van in eens verpletterd te worden Ook Langiewicz is ongelukkig geslaagd met het volgenvan een ander stelsel Het nationaal bestuur is voorts volgens hetzelfde schrijven zeker dat het aan de manschappen gedurende den winter de noodige wapenen en oorlogs ammunitie kan verschaffen La France betreurt de weifelingen van Oostenrijk enEngeland ten aanzien hunner houJing iu de poolsche kwestie Frankrijk zegt het blad heeft duidelijk zijne oogmerken blootgelegd en de voorwaarden eener afdoende gemeenschappelijkehandeling te kennen gegeven Laat ons nu wachten tot datde engelsche en oosfonrijksche regeringen het eens zijn geworden De Nation meent te weten dat het financieel rapport van den hr F üd aantoonen zal dat het budget zonder de mexieaansche expeditie een aanzienlijk overschot zou opleveren Men verneemt dat ten gevolge van het binneyvoerenvan nieuwe hoeveelheden wapenen in de Zwarte Zee wederomstappen door den russischen gezant te Konstantinopel zijn gedaan De Porte heeft echter geantwoord dat zij alles aanwendtom die transporten te verhinderen maar dat het onderzoek derverdachte schepen tot geen e uitkomst heeft geleid en het onmogelijk is alle schepen aan een onderzoek te onderwerpen De nis isclje regering zal zich echter bezwaarlijk met dat antwoord tevreden stellen vooral sedert zij beweert dat diewapenen niet naar Circassie zijn bestemd maar over den Donaunaar Polen worden vervoerd Het Memorial Diplomatique geeft een ovcrzigt van detwee Oépèches die den 20 en den 21 junij laatstleden doorden minister van buitenlandsche zaken aan Engelana en Oostenrijk verzonden werden In de eerste nota die aan beide mogendheden gerigi was worden voorstellen gedaan om indien Rusland in zijne betreuringswaardige politiek mogt blijven volharden gemeenschappelijk a die maatregelen te nemen welke zoudenkunnen leiden om aan Polen een duurzamen vrede en waarborgen voor de toekomst te verzekeren De tweede nota diemeer uitsluitend aan graaf v llechberg gerigt is behelst hetaanbod van Frankrijk om aan Oostenrijk al zijne bezittingen tewaarborgen wanueer het wil medewerken om Rusland tot zijnpligt te brengen Oostenrijk was daartoe evenwel nog altijdniet te bewegen Frankrijk nu het onvruchtbare van verdereonderhandelingen met Oostenrijk inziende legt ook veel minder warmte dan vroeger voor de belangen van den aartshertogMaximiliaan aan den dag Meu gaat zelfs zoo ver van tebeweren dat indien Oostenrijk in de poolsche kwestie geenegemeene zaak met Frankrijk wil maken de kroon van Jle dcoaan den inTant Don Sebastian van Spanje zal wolden aangeboden TVeenen 2 Oct Het schijnt dat er groote bezwaren worden ondervonden om de beide ontworpen banken de nnion bank en de austrian bank in het leven te roepen De inteekenaren vooral de Engelsehen zijn niet zeer geneigd om aan de oproeping tot storting te voldoen op grond naar men beweert dat de voorspiegelingen wel is naar groote winsten beloofden maar de werkelijkheid verre daar beneden blijft Voor loopig heeft men de opening van beider Werkkring roor een onlcpaalden tijd uitgesteld 26 Oct Volgens berigten uit Konstantinopel heeft deturksche regering de gezanten bij vreemde migendheden teruggeroepen Mussunis Bey gezant der Porte bij het engelschehof is heden te uezer stede aangekomen Men brengt ditfeit in verband met de waarschijnlijke uitbarsting van een oorlog met Rusland Men spreekt van het pUn om 50 000 mantroepen aan den Donau en 30 000 man i i KJeiii Azie aan degrenzen van Bnsland bijeen te trekken Volgens berigten uit Ale vandrie gaat de regering aldaarsteeds voort met de zaken te sciioeijen op e ne frausche leest welke staatkunde reeds dagteelent ederi üe r gering van Mehemed Ali Zoo is een zeer zo iderling i eglement ontworpentot rigtsnoer van de dagbladpers De dagb uden mogen b v volstrekt in geene beoordeeling treden van de handelingen derregering Zij moeten bij het mededeelen van berigten uit deprovinciën zich alleen tot de feiten bepalen zonder de handelingen lier ambtenaren te gispen of te bespreken en die berigten oiücten bovendien vooraf aan het bureau voor de drukpersaanseiegenheden worden medegedeeld Om de versprf ding vanvalscbe tijdingen te voorkomen moeten de uitgevei s vóór deverschijning van het dagblad genoemd bureau komen raadplegen Elke overtreding van deze en nog andere bepalingenwordt gestraft met eene waarschuwing Na drie waarschuwingen wordt het blad geschorst of definitief opgeheven Berlijn 25 Oct De feudale bladen klagen over de geringe deelneming der ambtenaren in het algemeen aan het verkiezingswe ii in den eersten trap vele zijn volgens de woorden dier daf i len zoo ver gegaan dat zij voor de liberale candidaten eLo a gestemd Dat zij een scherp oog hebben gehouden op het gebeurde blijkt hieruit dat zij weten op te geven hoe vele hofleveranciers bij voorbeeld in elk der kies districten ter stembus zijn opgekomen Frankfort 27 Oct Men verneemt dat de conferentie welke te Neurenberg heeft plaats gehad welligt spoedig door eene nieuwe bijeenkomst van dien aard zal worden gevolgd Op het vorstencongres was reeds bepaald dat de thans geëin digde conferentie zou plaats hebben Men houdt zich in som mige ministeriele kringen alhier overtuigd dat het werk ders bondshervorming waarvan deze bijeenkomst het uitvloeisel I was met kracht wordt voortgezet door de meerderheid deri daarbij betrokken regeringen niettegenstaande het verzet van zekere zijde gelijk van den aanvang van het congres het geval is geweest jömnenlanïr Gouda 28 October In de ochtendbeurt van Zondag jl herdacht de weleerw heer J Broedelct predikant bij de herv gem alhier zijne 25jarige evangelie bediening De geheele plegtigheid droeg het blijk dat het voor de gemeente en voor den jubilaris een ware feestdag was Het schoone kerkgebouw kon naauwelijks de buitengewoon talrijk opgekomen schare bevatten Plegtstatig door zij ne ambtgenooten en door alle de leden van den breeden kerkeraad ingeleid trad de geliefde leeraar onder psalmgezang voor zijne gemeente op en sprak naar aanleiding van Ephesen 3 vers 7 tot l a een warm krachtig en geloovig woord dat weerklank vond in de harten van velen voor wie de evangelieverkondiging een bron is van dankbare vreugde Toen bij het eindigen van den nazang de gemeente was opgestaan om den zegen te ontvangen nam de weleerw heer Vorstman dat plegtig oogenblik waar om zijn ambtgenoot uit naam der gemeente opentlijk dank te zeggen dat hij op dezen dag voor haar was opgetreden waardoor zij uit zijnen mond eene bemoedigende en opbouwende leerrede had aangehoord die diep in het geheugen zal geprent blijven De waardige Vorstman wenschte voor zich zelven aan zijn vriend bij den op nieuw geopenden weg Gods besten zegen toe en wat de gemeente haVen leeraar mogt toebidden liet hij haar staande door het zingen van het laatste vers van psalm 134 uiten Diep geroerd over dit ongekunsteld blijk van liefde en gehechtheid door ambtgenooten en gemeente aan den jubilaris geschonken dankte hij daarvoor van den kansel en sprak daarna den apostolischen zegen uit Den geheelen dag door ontving d Broedelet ten zijnent blijken van hoogachting en genegenheid Eene commissie uit den breeden kerkeraad van kerkvoogden en notabelen stelde den jubilaris een rijk en feestelijk geschenk ter hand eveneens als daarvan de gemeente hem een ondubbelzinnig bewijs liet aanbieden van dankbare feestvreugde Ook het klassikaal bestuur deed zich vertegenwoordigen en alle leden van den kerkeraad kwamen den leeraar hunne opwachting maken wiens woning wijders voor zijne vele vrienden geopend bleef die hem allen van hunne deelneming de verzekering kwamen geven Ook waren de cathechisanten niet achtergebleven en hadden hunnen geliefden onderwijzer rijkelijk met geschenken bedacht eveneens als sommige leden der gemeente dit uog afzonderlijk hadden gedaan en dit vooral geschied was door de gemeente Mijdrecht waar Broedelet op den 21 oct 1835 in zijn leer aarsambt was bevestigd ter berinnering waarvan hij dan ook woensdag 11 op den jaardag zelven in de avondgodsdienstoefening voor die gemeente was opgetreden Het verslag van het verhandelde in de vergadering vanden gemeenteraad gehouden 27 dezer waariu de gemeentebcgrooting voor 186i werd vastgesteld zullen vij ia ons volgend nojumer opnemen Men leest in de Kerk Ct Met genoegen zagen wij datdhooge regering des lands aan de hoofdcommissie voor deoprigting van een monument voor 1813 te kennen heeft gegeven dat zij zich niet geroepen acht om tusschen beiden tekomen in de kerkelijke liever godsdienstige viering van den 17 nov De aanschrijving der synode om aan de feestelijkeherinnering eene godsdienstoefening te wijdon op den zondagvoorafgaande aan den 17 dat is dus 15 nov blijft daardoorvan kracht Ni ir aanleiding van hetgeen de Kerkel Ct hadgezegd hebbeu ook andere bladen het doen uitkomen hoe dehoofdcommissie door hare niet toetreding tot het voorstel dersynode van de ned herv kerk Z M den konmg in eenvreemde verhouding tegenover het hooge kerkelijke ligchaamhad geplaatst De regering heeft de moeijelijkheid die daaruit kon ontstaan met wijsheid weten te vermijden Onthouding was de beste gedragslijn die zij volgen kon Men schrijft uit s Hage dat de minister van financiën weldr a aan de wetgevende magt een plan tot herziening der grondbelasting zal aanbieden en daartoe is genoopt geworden door de bij hem ingekomen rapporten van de taxateurs der gronden benoodigd voor de verschillende spoorwegen waaruit ten duidelijkste blijken moet dat d de eigenaren aan de bewuste eigendommen eene waarde hechten die zonder overdrijving eene meer dan dubbele opbrengst der grondbelasting verzekert De ministeriele oppositie heeft er een verwijt van gemaakt aan de regrripg dat zij zich geheel en al onthoudenheeft van inmenging in de aanstaande feestviering over onzenationale zelf be rijding Wij meenen dat de regering in deaenzeer verstandig gehandeld heeft Hoe kon men toch willen dat de regering eene godsdienstige viering zoude bevelen daarieder redelijk deukend mensch erkent dat godsdienstige handelingen uit eene vrije opwelling des gemoeds moeten voortkomen dat het godsdienstig karakter eener daad ophoudt alsbet een verpligte en daarom volbragte handeling is Daarenboven men is om gegronde redenen niet eenparig in hetvaststellen van den dag der feestviering en moet daarin vrij held laten want het geldt hier niet eene geïsoleerde gebeurtenis op één bepaald tijdstip voorgevallen maar een feit datlangzamerhand is tot stand gekomen De hervormde synodezag dus wel als zij zonder te bevelen tot bevordering vanorde en regel opwekte om deu zondag die voorafga it aanden dag waarop het groote werk begonnen is de gemeentegelegenheid te geven t hare dankbaarheid aan het Opperwezen gemeenschappelijk te uiten Zij wilde niet dat men opcommando zou bidden en danken maar zij wilde ook de godsdienstige gemoedsuitiug niet vasthechten aan eenen dag dieaan anderen daarvoor min geschikt voorkwam zij koos daartoeteregt den algemeen erkenden rustdag De synode nam ge ijkwij zeiden een maatregel van orde zonder over de gemoederen te heerschen Zij deed wat van hare competentie was wat van haar niet van de lands regering moest uitgaan Erwas dus niet eene enkele reden waarom het landsbestuur eenbevel zou geven dat het volk in de tempelen het Opperwezen danken moest Wij prijzen evenzeer dat de regeringgeene andere feestvieringen beval Feeste i op hoog bevel zijnbelastingen waarbij door het drukkend bevel zelf alle feestvreugde gestremd wordt En indien Neêrlands volk door deregering tot feestvieren moet worden gestemd dan zou hetbeter zijn om de bewuste dagen onopgemerkt te laten voorbijgaan De oppositie zou er miskenning van den volksgeest eene ongeoorloofde inmenging in gezien hebben indien de regering zich met de zaak bad gemoeid nu maakt zij een verwijt van hetgeen allen prijzen Mogt de oppositie slechtsdit vau de regering leeren om zich niet te bemoeijen metzaken die haar niet aangaan Goess Cf s Gravenhage 26 Oct Gedep staten der provincie Zuid Holland overwegende dat de kinderziekte zich zoo wel sporadisch als heerschend heeft vertoond in een aantal gemeenten van het ressort Dordrecht hetgeen voornamelijk moet worden toegeschreven aaH het verouachtzamen der koepok ir cnting hebben deu 13 dezer burgemeesters en wethoud der gemeenten