Goudsche Courant, donderdag 29 oktober 1863

zijdelings door Je verteringen der zwaar bezoldigde militairen Hier is men door de herhaalde verklaringen onzer regering tot de olie overtuiging gekomen dat Engeland nietvoornemens is ten behoeve van Polen oorloj te voeren ea deoorlogzuchtige redeneringen of berigten der buitenlaudschebladen oefenen hier dus weinig invloed uit Sommigen beschouwpri den toestand nog wel als vrij oritiek doch het meerendeel is van gevoelen dat de Polen het den geheelet winterniet zullen uithonden en men dus voor geen conflict in hetvoorjaar behoeft te vreezen Het is intusschen een feit dat deonderhandelingen tusschen ons gouvernement en de kabinettenvan Parijs en Weenen nog ijverig worden voortgezet Menontvangt en verzendt aan het bureau ran buitenlandsche zaken den geheelen dag door telegrafische dépêches omtrent de pool9che kwestie doch vcor zoover hier bekend is zijn de mogend ieden het omtrent de zaak nog vooreerst niet eens Alde mogendheden schijnen de noodzakelijkheid in s zien dater iets voor Polen gtdaan zou moeten worden doch geen enkele durft de verantwoordelijkheid van handelen op zich tenemen en zoo verkwikt men den tijd in nuttelooze deliberatien In particuliere berigten uit Shanghae l ist men dat deamerikaansche ofhcier Burgovine die zoo als bekend is zicheenigen tijd geleden aan het hoofd der rebellen heaft geplaatst de keizerlijken erg in het naauw brengt Men schijnt teShanghae te vreezen dat men zonder europesche hulp de rebellen met een zoo wakkeren aanvoerder onmogelijk weerstandzal kunnen bieden Tan wege de keizerlijke regering is bijproclamaiie een prijs van 3000 taels uitgeloofd voor dengene die hem dood of levend uitlevert men vex wachtte eveni el dat de amerikaansche consul daartegen zou protesteren en nietzou dulden dat Burgovine door de chnesche autoriteit werdter dood gebragt Voorts worot ook nog gemeld dat deconsuls van Engeland Frankrijk Amerika Pruisen en Ruslandaan hunne lacdgenooten op strenge straffen hebben verboden bij de rebellen in dienst te treden Een brief uit Athene zegt dat eene engelsohe maatschappijbij het grieksche gouvernement aanzoek l eft gedaan voor denaanleg van spoorwegen Het plan is om vooreerst eene hoofdlijn daar te stellen loopende van de golf van Arta langs dekust van Acarnanie en de baai van Corinthe naar Ihebe enPorto Baphti nabij kaap Sunium vervo gens zouae men lijnen p rn en vau Thebe naar Athene en van daar naar de landengtevan Corinihe In de hoofdstad der geconfedereerdea zijn de slaven tegcnn oordig zoo duur als zij nog nimmer waren hebbende mente Richmond in eeae openbare veiling betaald voor een neg r33ÓÜ en voor een meisje 32£0 doU en onder de hai d isvoor een meisje 4600 en voor eene keukenmeid 3800 doU besteed Berigten uit New York van 15 dezer melde dat hetd i Tgs te voren tusschen een sterk corps van Lee en het tweedecorps van Meade bij Briston tot een gevecht gekomen is Men verzekert i t de noordelijken de overwinning bchaaldea en dat de zuidelijken 100 man aan gevangenen benevens eene batterij verloren hebben Men ziet hier algemeen met verlangen verdere berigten te gemoet In Virginie hebben de zuidelijken eene positie ingenomen tegenover den linkervleugel van Bumside Bragg Jer zuidelijken heeft de communicatie tusschen hem en Èosencranz afgesneden Volgens nadere tijdingen van 17 oct bevestigt het officieel rapport van generaal Meade het berigt dat hij in het gevecht tegen de zuidelijken de overwinning heeft behaald Lee trachtte hem van de zijde van Chantelly in de flank aan te vallen of zijne achterhoede bij den weg van Fairfax House tegen te houden Die poging is mislukt doordien Meade zijn corps uit de rigling van Fairfaix House verwijderd had In Virginie is het nog tot geen slag gekomen Parijs 25 Oct Men heeft de opmerking gemaakt dat de koning der Hellenen deze hoofdstad vt r eu heeft juist op den dag f22 oct j waarop een jaar geleden oe grieksche omwenteling uitgebarsten is terwijl hij zich te Toulon inschept n zal op dien waarop ten vorigen jare koning Otto aan boord ging van het schip dat hem uit üriekenl aid naar Triest heeft overgebragt De stemming blijft hier oorlogzuchtig Als bewijs daarvan kan de toast dieneu die op het banquet werd uitgesproken dat te Versailles plaats had na floop eener revue In tegenwoordigheid van den maarschalk Magnan is bij die gelegenheidnamelijk een dronk ingesteld waarbij de hoop werd geuit opeen spoedigen oorlog met Rusland ten behoeve der Polen De tijdingen uit Mexico luiden voortdurend ongunstig Men mat onze troepen door eeu guerilla oorlog af waartegenzij niet berekend en waarop zij ook niet gesteld zijn daar zijgeen lans zien om roem te behalen in die honderde kleineschermutselinijen die hun leven ieder oogenblik in gevaarbrengen londer eenig voordeel af te werpen Onze troepen haken dan ook naar het oogenblik wiarop zij teruggeroepeB zullen worden Ons land wordt sterk geteisterd door oversFtroomingen storm en onweder Verscheidene dep rtemenicn zijn op dezenoogenblik overstroomd vooral in het zniaen en in de omstreken van Neder Eou gogBe In Savoye b een storm verscheidene valleijen verwoest de zwaarste nen werden niet ontworteld maLr ter hoogte van den beganen grond afgeslagen geheele huizen werden opgenomen en de overblijfselen ellenwijd verspreid in één woord de verwoesting die door denstorm werd aangerigt was ontzettend groot Volgens een gerucht zal bij de afwezigheid van denhertog de Montebello te Petersburg de maarschalk Niel derwaarts met eene buitengewone zending worden gezonden Onze nieuw benoemde gezant te Londen de prius Latouid Auvergne za een paar weken in Italië blijven alvorens naarzijne bestemming te vertrekken De oostenrijksche gezant de prins voa Mettemich zalalhier terug zijn vóór de opening der kamers De diplomaatzal alsdan bij deze plegtighcid tegenwoordig kunnen zijn Volgens la France heeft het nationaal bestuur te Warschan alle mogelijke maatregelen genomen om den strijd tothet aanstaande voorjaar te rekken Met dat doel zou meno a de kleine beuden vermeerderen en deze op zooveel punten als slechts mogelijk is verspreiden zonder evenwel diebenden zóó klein te doen zijn dat ze gevaar loopen door derussische overmagt verpletterd te worden Daar nu die benden in de gevechten steeds door verliezen gedund worden zouden reeds bij voorbaat manschappen worden aangewezenom hen die sneuvelen gevangen raken of gewond worden tevervangen Door deze wijze van oorlog voeren die alleendefensiefis wil men de Russen afmatten en ontloopt men hetgevaar dat in 1831 zulke noodlottige gevolgen voor de Polen had het gevaar namelijk van in eens verpletterd te worden Ook Langiewicz is ongelukkig geslaafd met het volgenvan een ander stelsel Het nationaal bestuur is voorts volgens hetzelfde schrijven zeker dat het aan de manschappen gedurende den wiuter de noodige wapenen en oorlogs ammunitie kan verschaffen La France betreurt de weifelingen yan Oostenrijk enEngeland ten aanzien hunner housing iu de poolsche kwestie Frankrijk zegt het blad heeft duidelijk zijne oogmerk n bloot felegd en de voorwaarden eener afdoende gemeensrnappelijke landeling te kennen gegeven Laat ons nu wachten tot dat de engelsche en oostenrijksche regeringen het eens zijn geworden De Na ion meent te weten dat het finaccieel rapport van den hr Fould aantoonen zal dat het budget zonder de mexicaansche expeditie een aanzienlijk overschot zou opleveren Men verneemt dat ten gevolge van het binnenvoereuynn nieuwe horveelheden wapenen in de Zwarte Zee wederomstappen door d n russisclen gezant U Konstantinopel zijn gedaan De Porte heeft echter geantwoord dat zij alles aanwendtom die transporten te verhinderen maar dat het onderzoek derverdachte schepen tot geene uitkomst heeft geleid ea het onmogelijk is alle schepen aan een onderzoek te onderwerpen De russisc e regering zal zich echter bezwaarlijk met dat antwoord tevreden stellen vooral sedert zij beweert dat diewapenen niet naar Circassie zijn bestemd maar over den Donaunaar Polen worden vervoerd Het Memorial Diplomatique geeft een v verzigt van detwee dépêches die den 20 en den 21 junij laatstleden doorden minister van buitenlandsche zaken aan Engeland en Oostenrijk verzonden werden In de eerste nota die aan beide mogendheden gerigt was worden voorstellen gedaan om indien Rusland in zijne betreuringswaardige politiek mogt blijven volharden gemeenschappelijk al die maatregelen te nemen welke zoudenkunnen leiden om aan Polen een duurzamen vrede en waarborgen Oor de toekomst te verzekeren De tweede nota diemeer uitsluitend aan graaf v Eechberg gerigt is behelst het aanbod van Frankrijk om aan Oostenrijk al zijne bezittingen te waarborgen wanueer het wil medewerken om Rusland tot zijnpligt te brengen Oostenrijk was daartoe evenwel nog altijdniet te bewegen Frankrijk nu het onvruchtbare vr n verdereonderhandelingen met Oostenrijk inziende legt ook veel minder warmte dan vroeger voor de belangen van den aartshertogMaximiliaan aan den dag Men gaat zelfs zoo ver van tebeweren dat indien Oostenrijk in de poolsche kwestie geenegemeene zaak met F rankrijk wil maken de kroon van Mexicoaan den infant Don Sebastian van Spanje zal worden aangeboden Weenen 24 Oct Het schijnt dat er grooie bezwaren worden ondervonden om de beide ontworpen banken de unionbank en de a iirian bank in het leven te roepen De inteekenaren vooral de Engelschen zijn niet zeer geneigd om aan de oproeping tot storting te voldoen op grond na ir men beween dat de voorspiegelingen wel is waar groote winsten beloofden maar de werkelijkheid verre daar beneden blijft Voor loopig heeft men de opening van belder Wetkir mg foor eea onbcpaalden tijd uitgesteld 26 Oct Volgens berigten uit Konstantinopel heeft deturksche regering de gezanten bij vreemde mogendheden teruggeroepen Mussurus Bey gezant der Porte bij het engelschehof is heden te dezer Volgens berigten uit Alexandrie gaat de regering aldaarsteeds voort met de zaken te schoeijeu op fis fransche leest welke staatkunde retda dagteekent sedert de regering van Mehemed Ali oo is een zeer zonderling reglement ontworpentot rigtsnoer van de dagbladpers De dagbladen Tiogen b v volstrekt in geene bf jordeeling treden van de handelingen derregering Zij moeten bij het mededeelen van berigtsn uit deprovinciën zich alleen tot de feiten bepalen zonder de handelingen der aiabtenaren te gispen of te bespreken en die berigten aiocien bovejdien vooraf aan het bnreau voor dedrukpeisaaiigelf renheden worden medegedeeld Om de verspreiding van valsche tijdingen te voorkomen moeten de uitgevers vóór deverschijning van het dagblad genoemd bareau komen raadplegen Elke overtreding van deze en nog andere bepalingenwordt gestraft met eene waarschuwing Na drie waarschuwingen wordt het blad geschorst of definitief opgetieven Berlijn 25 Oct De feudale bladen klagen over de geringe deelneming der ambtenaren in het algemeen aan hetverkiezingswerk in den eersten trap vele zijn volgens de woorden dier dagbladen zoo ver gegaan dat zij voor de liberalecandidaten hebbeu gestemd Dat zij een scherp oog hebbengehouden op het gebeurde blijkt hieruit dat zij weten op tegeven hoe vele hofleveranciers bij voorbeeld in eik der kies distrieten ter stembus zijn opgekomen Frankfort 27 Oct Men verneemt dat de conferentie welke te Neurenberg heeft plaats gehad welligt spoedig door eene nieuwe bijcenko ast van dien aard zal worden gevolgd Op het vors encongres was reeds bepaald dat de thans geëindigde conferentie zou plaats hebben Men houdt zich in som ï mige ministeriele kringen alhier overtuigd dat het werk deri boudshervormiug waarvan deze bijeenkomst het uitvloeisel 1 was met kracht wordt voortgezet door de meerderheid der daarbij betrokken regeringen nictiegenstaande het verzet van zekere zijde gelijk van den aanvang van het congres het geval is geweijst GrOUda 28 October In de ochtendbeurt van Zondag jl herdacht de weleerw heer J Broedelet predikant bij de herv gem alhier zijne 25jarige evangelie bediening De geheele plegtigheid droeg het blijk i at het voor de gemeente en voor den jubilarJ een ware feestdag was Het schoone kerkgebouw kon naauwelijks de buitengewoon talrijk opgekomen schare bevatten Plesrtstatig door zijne arabtgeaooten en door alle de leden van den breeden kerkeraad ingeleid trad de geliefde leeraar onder psalmgezang voor zijne gemeente op en sprak naar aanleiding van Ephesen 3 vers 7 tot 1 ia een warm krachtig en geloovig woord dat weerklank vond in de harten van velen voor wie de evangelieverkondiging een bron is van dankbare vreugde Toen bij het eindigen van den nazang de gemeente was opgestaan om den zegen te ontvangen nam de weleerw heer Vorstman dat plegtig oogenblik waar om zijn ambtgenoot uit naam der gemeente opentlijk dank te zeggen dat hij op dezen dag voor haar was opgetreden waardoor zij uit zijnen mond eene bemoedigende en opbouwende leerrede had aangehoord die diep in het geheugen zal geprent blijven De waardige Vorstman wenschte voor zich zelven aan zijn vriend bij den op nieuw geopenden weg Gods besten zegen toe en wat de p emeente haVen leeraar mogt toebidden Met hij haar sta inde door het zingen van het laatste vers van psalm 134 uiten Diep geroerd over dit ongekunsteld blijk van liefde en gehechtheid door ambtgenooten en gemeente aan den jubilaris geschonken dankte hij daarvoor van den kansel en sprak daarna den apostolisuhen zegen uit Den geheelen dag door ontving d Broedelet ten zijnent blijken van hoogachting en genegenheid Eene commissie uit den breeden kerkeraad van kerkvoogden en notabelen stelde den jubilaris een rijk en feestelijk geschenk ter hand eveneens als daarvan de gemeente hem een ondubbelzinnig bewijs liet aanbieden van dankbare feestvreugde Ook het klassikaal bestuur deed zich vertegenwoordigen en alle leden van den kerkeraad kv 3mea den leeraar hunne opwachting maken wiens woning wijders voor zijne vele vrienden geopend bleef die hem allen van himne deelneming dt verzekering kwamen geven Ook waren de cathechisanten niet achtergebleven en hadden hunnen geliefden onderwijzer rijkelijk met geschenken bedacht eveneens als sommige leden der gemeente dit nog afzonderlijk hadden gedaan en dit vooral geschied was door de gemeente Mijdrecht waar Broedelet op den 21 oct 1833 in zijn leeraarsambt was bevestigd ter herinnering waarvan hij dan ook woensdag 11 op den jaardag zelven iu de avondgodsdienstoefening voor die gemeente was opgetrcdeu Het verslag van het verhandelde ia de vergadering vanden gemeenteraad gebonden 37 dezer waarin de gemeentebegrooting voor 18Ö4 werd vastgesteld zullen wij in ons volgend nommer opnemen Men leest in de Kerk Ct Met genoegen zagen wij datde hocge regering des lands aan de hoofdcommissie voor deoprigting van een monument voor 1813 te kennen heeft gegeven dat zij zich niet geroepen aeht om tusschen beiden tekomen in de kerkelijke liever godsdieojtige viering van den 17 nov De aanschrijving der synode om aan de feestelijkeherinnering eene godsdienstoefening te wijden op den zondagvoorafg aande aan den 17 dat is dus 15 nov blijft daardoorvan kracht Naar aanleiding van hetgeen de Kerkel Ct had gezegd hebben c k andere bladen het doen uitkomen hoe de hoofdcommissie door hare niet toetreding tot het voorstel dersynode van de ned herv kerk Z M den koning in eenvreemde verhouding tegenover het hooge kerkelijke ligchaamhad geplaatst De regering heeft de moeijelijkheid die daaruit kon ontstaan met wijsheid weten te vermijden Onthouding was de beste gedragslijn die zij volgen kon Men schrijft uit s Hage dat de minister van financiën weldra aan de wetgevende magt eeu plan tot herziening der grondbelasting zal aanbieden en daartoe is genoopt geworden door de bij hem ingekomen rapporten van de taxateurs der gronden benoodigd voor de verschillende spoorwegen waaruit ten duidelijkste blijken moet dat al de eigenaren aan de bewuste eigendommen eene waarde hechten die zonder overdrijving eene meer dan dubbele opbrengst der grondbelasting verzekert De ministeriele oppositie heeft er een verwijt van gemaakt aan de regrring dat zij zich geheel en al onthoudenheeft van inmenging iu de aanstaande feestviering over onzenationale zelf bevrijding Wij meenen dat de regering in deafen zeer verstandig gehandeld heeft Hoe kon men toch willen dat de regering eene godsdienstige viering zoude bevelen daarieder redelijk denkend mensch erkent dat godsdienstige handelingen uit eene vrije opwtll ng des gemoeds moeten voortkomen dat het godsdienstig karakter eener daad ophoudt alshet een verpligte en daarom volbntgte handeling is Daarenboven men is om gegronde redenen niet eenparig in hetvaststellen van den dag der feestviering en moet daarin vrijheid laten want Let geldt hier niet eene geïsoleerde gebeurtenis op één bepaald tijdstip voorgevallen maar een feit datIsngzamerhand is tot stand gekomen Pe hervormde sjnodezag dus wel als zij zonder te bevelen tot bevordering vanorde en regel opwekte om den zondag die voorafgaat aanden dag waurop het groote werk begonnen is de gemeentegelegenheid te geven om hare dankbaarheid aan het Opperwezen gemeenschappelijk te uiten Zij wilde niet dat men opcommando ou bidden en danken maar zij wilde ook de godsdienstige gemoedsuitiug niet vasthechten aan eenen dag dieaan anderen daarvoor min geschikt voorkwam zij koos daartoeteregt den algemeen erkenden rustdag De synode nam gelijkwij zeiden een maatregel van orde zonder over de gemoederen te heerschen Zij deed wat van hare competentie was wut van haar niet van de lands regering moest uitgaan Erwas dus niet eene enkele reden waarom het landsbestuur eenbevel zou geven dat het volk in de tempelen het Oppervi zen danken moest Wij prijzen evenzeer dat de regering geene andere feestvieringen beval Feesten op hoog bevel zijn belastingen waarbij door het drukkend bevel zelf alle feestvreugde gestremd wordt En indien Xeêrlands volk door deregering tot feestvieren moet worden gestemd dan zou hetbeter zijn om de bewuste dagen onopgemerkt te laten voorbijgaan De oppositie zou er miskenning van den volksgeest eene ongeoorloofde inmenging in gezien lebben indien de regering zich met de zaak had gemoeid nu maakt zij een verwijt van hetgeen allen prijzen Mogt de onoositie slechtsdit van de regering leeren om zicü niet te bemoeijen metzaken die haar niet aangaan Goess Ct s Gravenbage 26 Oct Gedep staten der provincie Zuid IIoUanJ overwegende dat de kinderziekte zich zoo wel sporadisch als heerschend heeft vertoond in een aantal gemeenten van het ressort Dordrecht hetgeen voornamelijk moet worden toegeschreven aali het veronachtzamen der koepok inenting hebben den 13 dezer burgemeesters en wethoud der gemeenten