Goudsche Courant, zondag 1 november 1863

1863 160 Zondag 1 November De verkieympen voor den atioBalen riód zijn te Gcu e n ladieiknnu uitgevallen De EigtKLijtu endtn eder tro iti n lar leuwZecland De Nldlthescrs zeggeu d tt zij met ontevreden zijn i t afloojjder ncureuberger conferentie is zeer voldoende even als die vun len het ol teü congies Men ziet etn conflict te gemoet t is chen Tuili e tn rvie ei AIonteiie 0 Het Ionische panemtnt s lor zes m p l Uveid ngd De p iuselijke rc enn ï heeft de mvoci rekten op h udeU n conKiiirtie artikelen aaBzicnlijk verramderd Il iJl b ƒ 91 o9 te M luk 162 2 t u xnn doip y üJ4 So it ÜT d veld ƒ 110 te Cieabti Njeuwkeik te Peurauni ƒ JO m t neer in Con i m den nacht van 17 flezcr ondei n sto n c I bi tt et c berg Aloliua iLgestort en ziju i per nen f 1 ht t u belolven Ie Kairathout tïtmen tegea e kiiiicr tlü pen een wai n i vfrbnjze d do i Lfs jn met den ti ril vnj tkoiiien Liuculn hcttc ueJ rlJ llij eis oudu k waj i cu cro pen OUDSCHE COURANT lte B C £T 2f r liijnt des Donderdags en ïondags DTiTX i T a x ïn de ÖSalgeacliiedt Ie Uitgave dea avonds te voren Ultgave Van A JölllIN J lAIS Lanfie Tiend weg D u 61 A H f1 i f m 7iu i lli innd uitgpnoodigd om door hannen zcB lijken inUred bij de ingezetenen hunner gemeenten de aan enUn te b ïOKlcrep n het zoo dikwerf ainbevolen voorbehoedmiddel lier ixne Delft 3 Oct ïer cIllJnln9 der poh technische school ihicr Horlt kil htipj Ovjrbceid door eene geheeie reorgain 1 ie tier cui pu tn n i on p iLidemie ten einde Je jojgelie en V in het eer tp lU 1 tjiir te beknaraen om reeds raut Junij jn examen voor de pi tt in che school te kunnen afliggen UI wij ven e len 7jn ue ici toelcu oor de nedenmclsche till c ie engel rhe en hooït uii thc letter unde reeds opgeheven Aiblasseidam 26 o l i opbrengst der inteekemng 10 i i e nioiumtilen vn l ld heeft hitr bed igen ƒ lOö Hl M 1 n i e 5 h ol do leerlingen nog ƒ 7 34 is bijeen teor jt H gemeen tbt mr heet J jÖO beschikb ir ge t ri un i behu t 12 1 hrool ei pek lut te dee eo en ie Ic 11 go 1 er opt ih 11 e üf lool op ut 1 17 oïcmb r i fee j v ic o i 11 len OA i uoji te l u ger j r e vijniUig een htv 4 hui t IjU tu t i de re zi 1 OO UÜJ cj Ti ieil fe m b eengfbiagt tot h hjuileii m m Ls erm ke iju i Burgerlijke Stand it i l m ï UI TG IS rp f c o V Ie Rome be int men i tta uunic pilpti T3id 1q Te oitdcu heciHciit op ei oepcii uOUDA pra iseren ttQ i ooi 1 2i e T e p ui hc btcku die zich 1 ij I Old en 7uneu hnnne gtnsi oe i II tl h t dO j i Iff fee it dei hoof 1 ri II de ynti ehe lusmuLiten doen t i ino cn rekt tien Vtn bcweeit d t t i oei frc i reel i Itpf cnl r r nr eene w i 1 iB 20 m ro l ie 1 liMtrt lit Fnu i t m wcHr ie t n z 1 n 12 d fi Ie olditen h I de r 3 De Lu eldca sj i j d IL ijis tid 11 IS df c 1 r r 1 r t iliouinc iieeft 7 J 000 frcö teboaen voer 1 om a e in lustialic ten toou te stelltn 1 G iJORF 23 Oct Tsl inm ilhelmn oud r T T an dci I rn gen en van der Kellei Dijt o Iers Di u tl en r u = t A 1 op H Aii 1 cl en V M Ive ter 2G P jüllIIi d aui oudtr 1 Kr 1 i r en i V v t ki nlei O Hl LN O t d K I f7 r A p lil TOtk hii V van J I rut 1 H J Ctcki ii m 7 ïi r i f nee ewce ntt re in T Oei 1 r b Vc 1 1 doï rna vth T fvr vrt ie ei T iii e 1 1 Ern ie f aiit aj N luJr SVotie d ADVEHTEMTIEM VLAGGEX II STOkkEN TC ÏJLlR W MüLDEa Adres COIIEN ZijJeieiuer Turlm irkt n Hen die lu tie voor mij en de njnen zoo belangrijke t igen der vorige iieek op verschd ende iti 7c hunne deelneming hebben bttoond betuig ik mijnen oprcelen i A en wen ch hun er den hunnen nederkeerig heil GocBv 2f October 1863 J BROEDELPT B or ïjij rnt ere c nst ntllghedcn verlangt n met M EMBER e ne Pi otestant=che DIENSTBODE bover ue CO jaren gen ƒ 50 loon Vdres den itge er Prijzen der Effecten A IslLliD M Dmgdig 27 OUobtr 1 I naaste Hoogste Ccbkvui pCt kocis koetg loers cd n sc i j 2 8 3 6217 dito 3 7oS 8 75 i6 tl Ito 4 9b 8 991 8 Araort Mjnd 3 2 H intlt Ini 41 1403 0 1 Leciiii j 4 Vand H bp 41 3 d Kjjn pw 41 BtlgieKotts 2V2 aeViB hu U bpiiije oui 2 4SV SV2 tl uuitenl 3 5478 b u leiu 3 51 SlVs oitugai ol 1 3 4 3 47 Vl6 Ku l obl H 0 101 10 Isjv 0 Certls3 5 d l ii 4 74V 74Vs 1 ent 5 bis 0 ii e e 5 S s 9 V16 ülge pi a IÖ08 197 Vb j 1 li XI l 9 1 Oost bjGull 5 ito 4 into Me lU i 62 6 31 ö d to dl 0 2Y 1 o2 32V j iCuteVin t 0 S57 8 o int 1S54 5 = Vl6 68 8 i j Mex olla51 3 40V8 40 4 Te begin len me Zaturdag 1 31 October 1S63 zal m het B VEGL I EER van GOLD op 1 MSTriiü 1 M en terug op Zaturdag NIET w or len I geyaren Goei eien Pro ï eo Coi riiit De Thee Soorten TT HET H ri7IJN V N Sinrteram en SiWesz te Arii i iijn fijn gpurig en vaterbouilenu ZIJ munten dairdooi boven vpel udere cocnen bij7ontler uit en zi n n ver7eïeidp nakjes vin 5 2 n en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lanf Tte Jnrei7 D 24 te GOUD V D BOr Az te OnJe rcr er en vertlere Depot Bij vonnis der VrrondiS5ement Eegt bank te EotteiJam van den i October 18b3 rbehoorbjk geregiatrterdj is het IIuvelijk bestaande tusschen JX L1 KIEDEM VN te Sim c jk en DIPk EETJN te Govda verkhirJ dooi ïchTschciüing ontbonden met al de gevolgen daanan bij de net verbonden oor Extract conform De Procureur der Ei heres e LNTHOLl LEVE S lTs f ELE Aan het PAKHUIS van A JOMKER j pöX b j de Vhmiuï raat zijn g i ler e i iler a COntant te 1 he I nikken 1 0 pr mud 1 i r o ro e Tvische kolen 140 y I II r ILiari ko en n 1 40 n i jlu r kagcl elkolen 110 u ten behoeve der 1VEKKINRIGTING tp GocDV ffeluieice het ja r 1864 op Woensdag 4 November i86j Ter Bovkdrakki ij van A UUMUVIAi s avonds teu acült uur lan het Lokaal der Inrigt ug De Voorwan len liggen ter lezing a in het Lok i ei Inrigtmg Namen c Bestuur L P HOOGENDIJK Stcretans ieüws en voor Gouda en Dcpr spe dnemaandenis 2 traacop pocty 2 2o De inzending der Adverteafciefi k a gescüicd n + ot des okorgess tea 11 4U Overzigt GOUDA 31 October De Kiderb od Iiiigen worden steeds voortgezet met hetzelfde succes dat is zolder eenig uitkomst De Eussen gaan voort m onverbiddelijke gestrengtieid en zenden altijd nog i leuwe legerafdeelingen naar Polen dat eindelijk bezwijken zal ont i den last van het wee Thans hoopt men weder op den keizer van Franknjk bij de aanstaande opfning der kamert maar er IS geen ein a n de tegenstrijdige geruchten MeJico dreigt een duurzame last t worden De aannem ng de kroon door Max ligt m een Utaeveld verschiet en ziju broeder de oostenr jkscjie keizer onthoudt zijm toestemming ea men aet eeds naar Sdera uit om een liefbeobe te vinden Met Gnekenlaad heeft men lang rond geloopen Mestico is wel vetter brok maar de bezwaren zijn onberekenbaar De Eranschen hebben genoeg van en verlangen naar huis zij kunnen nog liag wachten en jjtziea Meu spreekt nu reed van een gpaanschen prins naar Mexico te zenden of die da ir meer welkom zou zijn is zeer twijfelachtig en zeer z ker s Spanje te krachteloos om zulk een rijk in onderwerping te houden Spanje gaat m de laatste jaren wel zeer vooruit in toff lijke welvaart maar weinig m constitutionele oitwikkehng het ontbree t daar geheel aan vaste beginselen Sa onbeduidende ministerie heeft gezegevierd door de onthouding van de Iioeralen doch de geheeie toestand is onzeker en dreigt verandering Te Neurenberg heeft men confereniie geuouden ter voortzetting van het vorstencongres doch de ijver was merkelijk verflaauwd en deze geheeie zaak zal vooreerst wel moten tot dat de hangende en dre gende aaagelegenbeden tot beslissing ziju gekomen Dit betreft m de eerste plaats de bsndsexeeutie tegen Denemarken Engeland heeft een tweede en derde nota gezonden met dea WIJ r ad om in schikking te treden en de executie belooft niets dan rooten last aan de Holsteiiiers tea t behoeve de zaak geschiedt Dene n wil onderhandeLn maar is overigens onvervaard het leeit magtige voorstanders en kent de magteloosheid v n het oneepsge inde Duitéchland In Pj u n toch is de vernieuwde joging om gthoorzamer afgevaardigiien te bekomen weder geheel mis akt de cvergroote meerderheia is der constitutionele partij verbleven De ministers zijn zeker van de stci igste n derhiag De Koumg heeft zijae ministers net en moet hij eindelijk bukken voor den algemeenen volken il het zal wel niet van hirte zijn Doet hij dit Jiiet en l igt hij middelen van geweld dan zijn de gevolgen onberekenbaar zoowel voor den koning als voor de rust van Europa De algemeene toestand is onzeker en de onbezoigdheid meer schijn daji waarhei 1 Turkije zelfs wapent zich en wordt door Eusland beschuldigd van aanmoediging zijner vijanden m Polen en den Kaukasus Engeland zal den ouden bondgenoot n et loslaten en als nu n ander de porte met Vlexander aan den gang bragt was het punt van aansluiting gevonden waaruit de oojrlog jitoest tiatbjandeu Advertentieblad ömstrelien De pnjs der Advertentien an een tot es i regels met inbegr p va het zegel ia 80 Cent vroiclkea regel daarboven 10 Cen Bi itengewoue letters worden berekend naar plaat srmmt 6 ttenlano Londen 27 October De Mornmg P st wijdt een artikel aan de met aaansche kwestie waann o a gezegd wordt dat de europc the mogendheden daarbij tot nu tce een trenge iientraliteit in acht hebben genomun De zuidcl jken hec V men met erkend maar htt noordelijke gouvernement zal overtuig i zijn d it indien de geconfedereeruen er m = agen om eeu overwinning te bevechten Cl voor de neutrale sta+er get ii ander alteinatief zou overbi jven dan de nieuwe repubhek te erVennen De houding van i ankrjk i Mexico moet bepaald te V ishmgton aanleiding gev en tot de vrees dat dit njk het Zuiuen spoedig zal erkennen Voorts is de Post van oor tleel dat een besh sende slag van gcperial L e over deu vre te kan decideren 38 Oet Omtrent de ondemandflhngea der mogendhfideapangaande de poolsche iwestie wordt hier nit eene geloofwaardige bron medegedeeld dat Engeland iranknjk en Oostenrijk hei een zjn geworden tot b t verzenden van d ienieu e nota s naar St Petersburg Die dtpCches zuliei metden vorm van een uit natura hebben doch uilen veel cfler per en dringender zijn dan die welke priu t rtcliakoiT tot nogtoe van de mogendheden ontvangen heeft Ojze regering i dzieh evenwel op net emsiig t rzoek van Oo tenrijk onthjudim hare dtpêebe te zinspelen op eene ver allen verklaring v mEuolands regten op het koningrijk Polen PanjS 28 Oct Do Opinion Nationale deelt depi en me ie uit Japan die deu aanval der Engelschen a geheel ini ujtt voorstellen Wel zijn eenige barakken veiuield mair t fort heeft bet vuur ten e e toe beantwc rd de Lnael sohen waron verpli t teiu te trekken zender de ge raacrde voldoening te hebban bekomen De Japare en hebbeu voorts veel moed en krijgstucht aan deu dag gc egd lu zij weigpren volstandig eene schadevergoeding De Monitenr behelst een uitvoerig verplat van den staat waana de fransche tri cpen bj luiae komst ic Mexico dealdaar voorhandene werkplaatsen der rtiPene hebber aar troffen Bij gelegenheid van zjnen aftogt uit de noofustadhad Juarez deze mngtingen voor er dit mogelijk was OEoruikbaar doen mckan De machines had hij deels aanstukken doej slaan deo s u c elkander genomen of ook w lmet 7 ch metle gevoerd Al deze werkplaatsen met name rt€kanongietenj en de slaghoedjesfabnek zijn asor de Fianschenthans weder in orde gebrngt Het voornemen der franschebevelhebbers is om met behulp ar een en ander het nieuwemaxieaanscbe leger ie voorzien van bet benoodigde oorlogsmateneel In bet financiële verslag van dec minister Fould wordtzegt men de ste hge verwachting uitgesproken dat men inden loop van het volgend jaar ijne toevlugi niet zal behoeven te nemen tot eene nieuwe leening De heer Eouher heeftdeze verklaring afgekeurd zeggende dat het gouvernement zichde handen niet binden moet in een tijd w wm well gt grootegebeurtouissen voor de deur staan De keizer heeft zioh evenwel aan de zyde van den boer Eonld geschsard met uejjpjaerkmg dat onvoorziene gebeurtenissen ook bmten BtSSe m ilfex 1