Goudsche Courant, zondag 1 november 1863

regelen regtv aardifwi u dat to legering derhalve thans reüig verzekeren kan dat zij meent het te znllen kunnen Stellen zonder leening Ondanks de nevelen wa rin alsnog de inzigten des keizersziin gehuld meent men met zekerheid te weten dat de openingsrede de poolache kwestie op een zuiver terrein zal brengen enu n wensch van het gouvernement zal doen kennen om ingeval Engeland en Oostenryk lich niet verder bij Frankrijksdémarches mogten willen aansluiten geheel zelfstandig tegenover RuiLind te haiuielen Antwerpen 27 Oct Gisteren avond heeft te dezer stedeeene volksbeweging plaats gehad die een ernstig karakter dreigde aan te semen Een aantal handelarea had bij persoonlyke invitatie de chefe der arbeidersvereeuigingen uitgenoodigd zich in het locaal van het Theatre des Variétés te vereenigen met het doe om eenige maatregelen te bespreken ten opzigte van de aanstaande verkiezingen voor den gemeenteraad üe klencalen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om eene nia iifestatie van het gemeen uit te lokken Reeds een half uur vóór de opening der bijeenkomst verdrong zich eene talrijke volk menigie voor het lokaal waar zij zou gehouden worden gereed om daar binnen te dringen eu de beraadslaging te storen Het ging onder die menigte zeer Oustuimig toe doch vooral werd het tumult groot toen het rijtuig aankwam waarin zich de heer Xottebohm cousul generaal van Denemarken alhier bevond die de bijeenkomst zou presideren Naauwelijks was wn dien heer gewaar geworden of hij werd door de volksmeui tc uitgejouwd beleedigende woorden werden tot hem 9f iuo ea elf5 erd hij door sommigen met de vuist ge Ireigv Om onheilen voor te komen achtte de koetsier van den heer Xottebohm het geraden het rijtuig om te Tienden en de zweep over de paarden te leggen Doch het gemeen volgde het rijtuig onder geschreeuw en honend gejouw tot dat door de policie de meuigle werd uiteen gedreven De bijee kjmst h eft geen voortgang gehad Serljjn 2 b Oet De ge unentlijke kandidaten van de geavanceerde partij zijn alhier met groole meerderheid tot afgevaardigden gekozen üe telegrafische depêches welke tot dusverre uit Je provinciën zijn ontvangen geven eene beslissende overwinning der vereenigde liberale partij te kennen Als nieuw gekozen afgevaardigden wier benoeming vooral verraeldiiig verdient noemt men den hr Johann Jacoby en de l oigleeraar Mommsen De hr George Vmoke heeft in zijn kiesdistrict de ne lerl ag geleden De conservatieven zullen volgens de dépêches iets sterker in de kamer vertegenwoordigd worden De neest beteekenende verkiezingen van dien aard zijn die van den minister van oorlog von Roon en de heeren Gottberg Blankenburg Wantrup en von Eisuer 3U Oct De Xatioual Ztg klassificeert de verkiezingen voor zoo ver die tot dusver bekend zijn al volgt liberalen 2 iO cierikalen 24 conservativen 37 Foieii 26 Van 2 kan e staatkundige rigtiug nog niet opgeueveu worden en van 7 verkie7ing3n is de uitslag oog onbcKf n i 6tnnenlan Gouda 31 October In het algemeen overzigt van het Bataviaasch Handelsblad van 14 sept leest men In de laatste 14 dagen hebben zich van alle kanten jammerklagten doen hooren over de buitengewone weersgesteldheid Wiiarvan wij in ons vorig overzigt melding maakten Bijna overal op Java hebbeu talrijke regens en daardoor veroorzaakte baiijirs bruggen en waterwerken weggespoelJ wegen en bebouwde velden overstroomd koffijboomen medegevoerd suiker en outi abrieatie bpjinimerd in één woord alle nadeelen veroorzaakt die anders de westmousson na zich sleept In Banjoemaas liet zich de staat van zaken zoo dreigend aanzien dat de bevolking eene herhaling der r im cn van 1S61 vreezende hier en daar de vlugt nam uaar de hooger gelegen plaatsen De Serasjoe steeg er 14 voeten boven den gewonen waterstand De Kediri rivier had ook eene aanmerkeiijke hoogte beieikr met vernieting va i bruggen en meer of minder belangrijke overstroomingen Volgens de ia it e bengieu was het water overal gelukkig zakkende Ook i drijke aardbevingen hebben zich doen gevoeiCn in Cheribon Tagal de Preanger Banjoemaas Bagelen Patjitan enz zoodat Java zijn aandeel aan i iiurverschijnselea in den laatsten tijd in de volsie mate geuoin heeft Door de mijningenieurs is dan eindelijk eene belangrijke onidekking gedaan die zeer aanziejiijke voordeeien belooft te zullen afwerpen Het door hen in de v dlei van Soengei PlabaB ingesteld onderzoek is geëindigd en de verrigte boringen hebben in de genoemde vallei het aanwezen van een ontginbare eiisla g over eene belangrijke uitgestrektheid aangetoond De hcoiceiheid stroom tin erts die aldaar met voordeel kan wowlea ontgonnen bedraagt volgens berekening 9 929 000 ned ponden gdijkstaande met ruim 111 000 pikols tin een hoeVeelheid die aan de gemiddelde jaarlijksche productie van CorawaU gelijk is eu die van geheel Banka overtreft Die boeveelheid tinerts vertegenwoordigt bij den tegcawoonligeu tinprijs een waarde van ruim 11 000 000 golden De Singapore Free Press deelt ingevolge berigt van denaederlandschen consul mede dat de nederlandsche autoriteiten geene enkele belemmering hebben te weeg gebragt so de handelsaangelegenheden of andere betrekkingen tnsschen het engdschbestuu en de inlanders aan de oosikust van Sumatra dat ookgeen enkele rivier of haven aldaar geblokkeerd en zelfs geenenkel schot op eenig vaartuig hetzij met vijandige bedoelingenals anderzins gelost is zoodat het vroegere bengt betreffendeeene gewapende expeditie die uit Siak naar het noorden derkust op weg zon zijn gegaan onjuist is en er geene sprakekan zijn van eenige vijantiige demonstratie langs de kust S Gravenhage 29 Oct in de zitting van de eerste kamer is ingekomen en naar de afdeelingeu verzonden het ontwerp tot het stichten van een paleis voor de statengene raal De heer Joost van VoUenhoven is als lid toegelaten 30 October De afdeelingen van de eerste kamer hebbengisteren avond ten acht ure het wets ontwerp tot het stichtenvan een paleis voor de staten generaal onderzocht Uit hetheden opgemaakt voorloopig verslag blijkt dat de voordragtbij het onderzoek in de afdeelingen door de meeste leden nietonaannemelijk is acht Verscheidene leden hebben even el degeheele strekking van het voorstel afgekeurd Vooral deed iichuit een financieel oogpunt bezwaar gelden Men verwacht dat reeds morgen of aanstaanden maandag de openbare beraadslagingen daarover zullen worden gehouden W oerden so October Heden nam onzen Burgemeester de lieer C j Bredius in de zitting van den raad der gemeente met eene korte maar kernachtige rede afscheid als Voorzitter der raad Hij uitte hierbij den ncnsoh dat de leden met zijnen opvolger zooveel mogelijk eendragtiglijk mogen handelen om de ware belangen van Woerden te behartigen Men verneemt dat hier op 17 nov e k de ingezetenen zullen uitgenoodigd worden te vlaggen maar het feest van de uitlogt der franschen alhiereerst den 28 zal worden gevierd GrOrincliein 28 Oct Ter vervulling der vacature ontstaan door het vertrek van ds Overman van Langerak naar Spijkenisse hebben in eerstgemelde gemeente op beroep gepredikt de heeren candidaten Iterson Schuurman van Leeuwen Boomkamp Waubert de Puvseau Lambreohts Rutgers van der Loeff Molster Terkuile Kremer du Saar Koch en Boon Aan ileu ambachtsheer mr W L Diemont van Langerak werd door den kerkeraad ter eleciif een tweetal aangeboden bestaande uit de heeren Boon en m Leeuwen Boomkamp Eerstgenosmde door den ambachtshee benoemd zijnde werd heden door den kerkeraad beroepen Gemengde Bcrigten Het russïsche leger in Polen wordt gLtrsgt op 180 000 man Tan rflc wapeBcn De Üy oe ober is te Panjs eene nieuwe kerk iogewijd d twee en eea half niiUioea frc5 hepft gekost eu tcite oppervlakte beslaat vaG i lO vierkante ellen Pruisen heeft m aug den mogendheden zijne bemiddelins aangeboden ter De Charivari stelt de tractaten van 1815 i e te morsig oor om doof na vodderaper in zijn mand opirenomen te wordeo adar zal 2 no van bel glazen paleis bij Sydenham opstijgen tegen epiie M rgoeding vb 60 duizend gulden De turksche po tzcgels zijn sierlijk en net nstaan voUtrekt niet arhter bij die vau andere olk i n oppasserin den dierentuin te Keulen is door eene bcrrin verscheurd De be rigten va i den oogst il Kuslaiid ziju over het alu nieen zeer bevredigend De koningin van Sjtanje is met het voorjaar naar Parijs te logeren gevraagd Te New York verwacht men nog zes ru i i che oorlogschepen Te Warschau zijn 2500 pohtie agenten De deeii che loot he cfaiktover 1100 kanonnen Rcnau zal o a ook door een apdaiijchen jood weerlegd worden Men zsl de Great Eastern nu iniigten voorde vaartop Indie ïoodra de aandeelhouders nog eens f 7 0 00ü gestort hebbea Von Bi marck beeft een bok geschoten in p aats van een gems Het feest der herstelde onafhankelijkheid zal te Oegstgeest gevierd worden door katknuppelen en haansabelen In het palais ro al z ja zes perententoongesteld die met elkandfr twaalf ned pond wegen De engdsch kanaahloot zal gedurende es of acht weken naar den Taag een twecéwproeftogt maken Te Parijs hebben de equipages in den fauhourg St A toine by voortduring de ergste beleedigingen te lijden van het gemeen De spoori eg van I eeuward u naar Harlingen is 27 oct § opend voorhet openbaar verkeer In het Hauran gebergte zijn 20 000 Arabierenin opstaid gekomen De toestand in geheel Syrië is bedenkelijk De 2Ü oct zijn 4 poolsche gen farmer te Warschau opgehangen Men te weert dat lOOOO bpanjaardeii de Franschen te Rome zullen vervaiige © Door elf jagers zijn 28 oct in ijf hosschen van j r Gr ers ie Xe rd wijk geschoten 105 hazen Hannes Douwes d e in 181Ü de vlag zonpermisbie op den toren te Alkmaar bragt z i het met pennissie does Men zegt dat de minister van oorlog zal aftreden en vefvangen worden door den generaal majoor van Mulken lid der ze kamer Murawieff heeft ouder bedreiging van de strengste straffen het gebruik der poolsche taal in ambtelijke stukken verboden Gecollecteerd voor nov 1813 te Vreeland f 170 10 te Nigtevecht ƒ 32 te Broek ƒ 69 04 te W orm vcer f 185 te Barendrerht ƒ 121 50 te Rheden ƒ 339 60 te Haarlem 158 te Goes ƒ 156 83 te Nisse 24 85 te s Hecrenhoek f 12 75 te Kappelle f 102 50 te Zienkzee ƒ 345 77 te Ovezande ƒ 40 75 te Schoonhoven 242 13 te Bhoon ƒ 77 0 te Kondeksrk a d R ƒ 12 5 te Apeldoorn W Vergadering vait den C emeentöi aad Zitting van Dingsdag 27 Odobef Afwezig de hr Herman de Groot De notulen van het verhandelde in de vergadering van 13 dezer worden goedgekeurd € voorzitter deelt mede dat de hnur overeenkomst van het pakhuis op de Boogea den 31 dec a s eindigt Op zijn voorstel wordt besloten tot eene openbare verhuring voor den tijd v n 3 jaren andermaal over te gaan De comm belast met het vowloopag ondtTzoek der geras entebegrootii voor l fi4 ïamengesteld nit de bh Bemy Westerbain en Kist brengt hij rao i ie ven laatstgenoemde verslag uit De voorz de corntti dank eggende doet door den secreta ic voorlezing geven van de door B en W tot bea itwoording opgemaakte memorie waarna in behandeling worden gebragt de onderwerpen omtrent weJke de coram rapport heeft nitgebragt en wordt besloten la Op voorstel der comm zoowel alg van B en W om het trac tement van den chirurgijn der gasthuizen belast roet het onderzoek der publieke vrouwen op grond van toegenomen Verkzaaroheden te verhoogen mei f 50 Dit besluit wordt genomen bij eenparigheid van steiamen met uitzondering van den hr Reutinger die zich bij de gevoerde discussie over dit onderwerp verwijderd had 2o Op voorstel vau B en W waarmede de comm zich vereenigde afw zend te beslissen op het adres van den shiisw achter Sauerbeck om verhooging van tractement Dit besluit wordt genomen met 13 tegsn 1 st die van den heer Buchner die het verzoek onderstenude terwijl de voorz benevens de hh de Grave en Kemper het bestreden 3o Niet te treden in het voorstel van B ea W om het getal der policieagenten met één te vermeerderen en alzoo te brengen op vijf Dit bealttit overeenkoms dg het advies der raadscomm wordt genomen met tien tegen vier st die van den voorz en de hh de Grave Vinily en V Straaten nadat het bestreden was door de hh Buchner Reroy Reutinger en Kemper welke laatste echter de bezoldiging te gering acht en verdedigd door dea voorz die bij afstemming van het voorstel van liet dagelijksch bestuur alle verantwoordelijkheid van zich afwerpt 4o Te bepalen dat de toelage van f 200 aan de maatschapp israel school nog slechts voor 1864 zal worden uitbetaald en met dat jaar zal ophouden kunnende inmiddels de hoofdonderwijzer naaeene andere betrekking omzien Dit beslttit genomen overeenkomstig het advies der hegrootingscommissie en eenigzins anders dan de pi schoolcomm wi de welke de subsidie reeds dadelijk wenschte te doen ophouden wordt gnomen met twaalf tegen twee at die an den voorz en des hh v Gennep welke laatste geheel in den geest der schoolcomm sprak Aan de discussien hierover namen deel de hh Reutinger Prince Remy Westerbaan v Gennep en Kist die allen de onwenschchjkheïd van het in stand houden der school betoogden terwyl eerstgenoemde terugkwam op hetgeen nog altoos hangende is met opzigt tot het door eene israel autoriteit tot een ander doeleinde in hnur afstaan van een stuk grond door de gemeente om niet weggeschonken ten einde i israel begraafplaats te vergrooten 5o Af te wrijzen het vo el van curatoren van het gymnasium om het tractement van den era in de hollaudsche taal en letterkunde met f 200 te verhoogen Aan de discussie hierover nemen deel de hh Buchner Reutinger Remy de Grave en ÏVnce Eerstgenoemde geeft zijne verwonderii te kennen dat curatoren terug iijn gekomen op eene zaak die in het voorleden jaar met overgroote meerderheid door den raad werd afgewezen ïlij acht het onbillijk een onderwijzer nog korte tijd aan het gymnasium verbonden tractements ver hooging te verleenen eu anderen die zooveel langer werkzaam zijn niet te verhoogen En wil men beweren dat de onderwijzers in de veemde talen door het geven van privaatlessen voordeel genieten hetwelk den onderwijzer in de hoU taal en letterkunde niet te beurt valt dan moet men in het oog houden dat laatstgenoemde door voor de pers te werken insgelijks zijne inkomsten vermeerdert r aarbij de tractemeuten worden verleend voor de werkzaamheden welke aan het gymnasium worden verrïgt en deze zijn niet vermeerderd sedert de benoeming plaats had Eindelijk als men in aanmerking neemt dat de schoolgelden van het gymnasium voor 1863 nepwaren geraamd op 1780 en thans voor 1864 op slechts ƒ 1030 acht hij het nog minder raadzaam tractementsverhooging te verleenen De hh Reutinger Remy en de Grave verdedigen de voorgestelde tractementsverhoogiug op grond van het ongenoegzame van het bedrrg er van terwijl de hr Prince in den geest des hni Buchner spreekt wordende de verhooging zooals geijgd afgewezen met 10 tegen 4 st die der hb de Grave Remy Viruly en Eeutiuger Alsnu wordt overgegaan tot de behandeling van de begrooting zelve waaraan de hr Prince die zich om beroepsbezigheden verwijdert geen deel neemt In de eerste plaats worden de uitgaven vastgesteld en zonder beraadslaging aangenomen volgens de door B en W voorgedragen sommen met uitzondering van de navolgende posten Jaarwedde van de keurders meters rooimeesters en dergelijke voorgedragen tot ƒ 1600 Deze post wordt verminderd met ƒ 50 en geeft aai leiding tot langdurige discossien dewijl de keuring der visch door den heer Buchner ter sprake wordt gebragt die ondersteund door de heeren Kemper Kist Remy Weotarbaaa en Reutinger in het breede en onder het aanhalen van dagteekaniögen hei v koopen van bedorven visch in deze gemeente staaft waarom hij het intrekken van den post van keurmeester van ie visch aanraadt en bet opheffen der verordening De voorz en de beer Droogleever testrijden dit vooistel daar zij wel ig de keurmeester ongeschikt Bern wilden ontslaan aair dEe post ildea Iwhondeo I heer Kemper iHI ds som op de begrootiog laten vervallen doch overigens de veronieniii in stand houden Het voMftel des heervn Buchner ongesplitst in rondvraag gebragt wordt aangenomen met zeven tegen ze stemmen die des voorz en van de heeren Droogleever van Gennep an Straaten de Grave eu Braggaar Met elf tegen eene tem die des heeren Kist de heer BuÉhner bad 2ïch verwijderd wordt bepaald dat het traotement van den gewezen keurmeester van de visch met ultimo december a s zal ophouden De post van wachtgelden zijnde 50 aan den gewezen sluisioiecht Westbroek wordt voor 1864 andermaal toegestaan De beer Buchner herneemt weer plaats bij hst in stemming brengca van art 141 der begrooting De uitgaven roet uitzondering van die voor onvoorziene zakeu zijnde afgehandeld worden de ontvangsten gearresteerd volgens de opgemaakte begrooting waarbij alleen de navolgende posten tot bespreking aanleiding geven en wel lo Het bdtig slot hetwelk volgens opmerking der beg root ingscom mtssie wordt uitgetrokken voor nihil 2o Bij den post belastisg op de honden brengt de heer Buchner onder des voorz aandacht dat oog steeds sluikerij of ootduikiiig dezer belasting plaats Iieeft 3o De post opbrengst van de gabel voor het bevaren van de rivier de Gouwe en van den torfsiogel wordt o De memorie van toelichting wordt zonder hoofdeljke oin raag gflgekeurd en wordt besloten tot opzending zonde resumtie Hierna sluit de voorz de vergadering Marlitberigten GrOUda 29 Oct Tanve Poolsche per 2400 n g 310 Zeeuwsche per mud 9 50 Eogge Koüingsb ƒ 6 50 a ƒ 7 Dantzig ƒ 6 75 a ƒ 7 Zeeuwsche 6 50 nieuwe 6 0 a 6 50 Gerst ƒ 4 a ƒ 6 Boekweit Fransche ƒ 170 X Brab ƒ 190 Voer erwten ƒ 7 Kennipzaacl 7 De veemarkt met grooten aanvoer doch flaauwen handel schapen en lammeren wel te verkoopen magere varkens en biggen met grootea aanvoer doch traag te verkoopen Aangevoerd 40 partijen Kaas van ƒ 21 a 23 Goeboter 1 16 a f n VVeiboter 1 a 1 08 Woensdag a s 4 november Groote Kaasmarkt Delit 29 Oct Tarwe fiaauw Kogge zonder handel Gerst en Haver gewild Tarwe ƒ 9 10 a 9 40 Kogge ƒ 6 a ƒ 6 30 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 40 Korte Haver 4 a ƒ 4 10 lange 3 30 a 3 60 Paardeboonen 6 30 Iff 6 40 Br Boonen f f S 90 Groene Erwten ƒ 8 a 10 witte 6 7 a ƒ 7 25 Aan stads waag gewogen van 23 29 oct 36 4 Ö en 74 16 Boter te zamen 13500 n Boter ƒ 53 li f i i het vierde 1 35 a 1 65 per d iS Ter maikt gebragt 1430 muJ Aardappelen hoogste prjs ƒ 2 10 laagste 1 70 DordrOCllt 29 Oct Tarwe meer aangevoerd en door flaauwe stemming lager Jarige 20 en nieuwe 1 e Puike jar w Z 8 80 a ƒ 9 mindere en geringe S S 60 Nieuwe ƒ 7 80 a 8 90 Blaauwe 7 a 8 Uogj e onveranderd doch flaauw Overm 5 50 a f 5 90 Z ea VI 6 a 6 60 Vreemde soorten zonder handel Ger t in eeneii doen wiuterzakm ƒ 4 20 a ƒ 5 40 gestort ƒ 70 Zomerzakm 1 40 a ƒ 5 40 gestort ƒ 5 0 Spelt 2 0 a 3 10 Haver als voren jar ini voeder ƒ 3 20 a 3 50 nieuwe ƒ 2 30 a 3 dikke 3 20 a ƒ 3 80 Paardooner n 40 c hooger ƒ 5 50 a 6 20 Puiveboon o f 7 30 a ƒ 7 5 L Witte Booncix als voren ƒ 8 a ƒ 9 br e 20 c lager 7 80 a ƒ S SO Erwten goed kokende bl j c hooger ƒ 7 20 afwijk jjde ƒ 6 30 a ƒ 6 50 mtte Koringsb 7 Boekweit X Brab ƒ 187 Peel ƒ 190 Praosche ƒ 170 Middelburg 9 Oct X Z T r e ƒ S SO n Waleh 8 75 a 9 jar Walf h atw ƒ 8 40 Puike n Z Kogge 6 10 Puike Wintergerst f 5 60 Zomer ƒ 5 20 X Walch witte Boonen ƒ 9 60 a ƒ 10 br ƒ 10 X Walch Paardeboonen ƒ 5 50 en n Walf h gr Erwten ƒ 7 Walch Koolz 12 65 I eventer 30 Oct Tarwe ƒ 8 a 9 Kogge ƒ 6 l f G 50 Boekweit ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Gerst ƒ 4 25 a 5 Haver ƒ 3 a ƒ 3 75 Boter per 20 n f 21 50 a 24 Infer ƒ 20 50 2 s ƒ 17 a ƒ 18 Zwolle 30 Oct Middelprijzen Tarwe n ƒ 9 12 Kogge 7 35 Boekweit ƒ 5 90 Aardapp ƒ 1 65 Boter per n I IO 20 n f 25 Groningen 30 Oct Tarwe onverandeal Kogge 10 c