Goudsche Courant, donderdag 5 november 1863

Burgerlijke Stand Boekweit en Gerst 5 c witte Vaerhaver 10 c en zwarte 15 e lager XiOndOIl 27 Oct Aaan de Veemarkt van heden werden aangeboden 3380 Kunderen 185 Kalveren 20150 Schapen en 430 Varkens Voor beste Eund m wejd 5 Voor d Kalveren 5 Voor d Schapen 5 10 en voor d Varkens 4 6 per steen betaald Boter Friesche 118 a 120 Granen Eng Tarwe met weinig handel en flaauw in prijs leemde stil en ord Oostzee a 1 lager te kcop Eng Ger=t veel aangeboden inferieure 1 lager zoo ook vreemde Kdver flaauw Aanvoer van 19 24 Oct 1402 qr inl en 2 3360 qr vr Tarwe 15466 qr inl en 15061 qr vr Gerst t n 498S0 qr vr Haver 27 Oct Boter Friesche 120 Kampen en Zwolle 104 a 112 Kaas onveranderd 2s Oct Granen Tarwe stil op vorigen prijs Gerstvast Haver flaauw Aanvoer van 24 27 Oct 530 inl e i 10260 qr vr T irne 1010 qr inl en 3090 qr vr Gerst en 1020 qr inl en 27870 qr vr Haver 29 Oct Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 34f Eundereo 348 Kalveren 3880 Schapen en 160 Varkens Voor beste Runderen werd 5 voor d Kalveren t ö vnor d Schapen 5 10 en voor d Varkens 4 6 per steen betaald 30 Oct Boter Friesche 116 IS ® 3 Donderdag 5 November H 167 GOUBA GfcsoHEN 28 Elisabetli Cornelia oatiTs J A Jaoknegt en B J Kaapis Overleden 27 Oct C Slootjes 18 j W van der Wolf 13 d 28 D G Speksnijder 17 w H Vermealen 47 j W Voldman huisvr van G van Claveren 50 j 29 H H H Gehuwd 28 Oct G van Veen en M H an Schaik SCHOONHOVEN Ingeschreven van 16 tot 23 October 1863 Geboken Wilhelmus ouders W Kommer en A Kom Elisalietfa ouders C Noorlander en J Versluis Cornelis Gijsbertus ouders W an Rossum en E Kooiman Overleden G E Mopman 17 j Getrouwd J van Meer met N de Bruin WOERDEN Bevallen 23 Oct K IHee geb Booij z 24 C Vemoerd geb van Gorkom d Omrledln 24 Oct Hendrik Mooi 6 w 26 Hilletje van der Kent bijna Ij 27 Weerdenaar Lit lm 28 Trijntje Mulder 37 j ecbtgen van G Leertouwer Ondebtkouwd 23 Oct Jan Vrolijk 24 j met Carolina Blok 21 j Pieter Noorlander 25 J met Elisabeth Voorbergen 28 j Gijsbertus Stekeleuburg 20 j met Gijsje de Jong 24 j 29 fhcodorus Osewoldus Lodeniecus Heijnen 37 j weduwenaar van Juliana Chaquelina Christina Louisa van Huls met Celestina Anna Catharina Theodura lariaYranse 37 j Geteoltid 23 Oct Eterardus Ilenricus Duriveaus 58 j met Trijntje Wouters 32 j wed van Johannes de Ruiter GOUDSCHE COURAIÏT ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 61 Societcit Ons Genoegen Met toestemming van HH Commissarissen aanstaanden Woensdag 4 NovenUter btsloten gezelschap J P van der VLIST Kastelein Men vraagt een KINDERMEID om dadelijk in dienst e treden Adres bij den Uitgever dezer cournnt De Ondergeteekende verwittigt bij deze zijne geachte begunstigers dat van heden af bij hem veikrijgbaar zijn de verschillende soorten van Alphensche en Boskooper BESCHUIT die s wekelijks ter markt komen A V r KLEIN Sz Gouda 31 October 1863 EENIGE DUIZEND Illumineergflazen zijn nog voorJiauden in het Magazijn van K C JONKER GoCDA Turfsingel De Gemeentebesturen van Aarlocaderi een en Zirammerdam maken bij deze aan het publiek bekend dat de passage met Rijtuig en Vee over de brug tusschen hunne Gemeenten oi ir den Rijn nabij Zwammerciam mt hoofde van te doene vernieuwing zal gestremd zijn van 2 November e k tot n met den 14 dier maand en dat de scheepvart in dien tijtl enkele malen eenige verhindering zal or fkrvinden Aailaiidenem en Zwammerdani 28Oct 863 Het Bestuur voornoemd A JONGKINDT CONINCK H SMEDA Burgemeester Burgem H KOP BRACK Weth l Secret Secret Openbare VERHURING BURGEMEESTER WETHOUDERS van GOUDA zijn voornemens op Vrijdag den 13 November 1863 des middags ten 12 ure in het Raadhuis aldaar te VERHUREN Een PAKHUIS staande aan de Bogen te Gouda geteekend Letter O Numero 113 voor den tijd van drie jaren ingaande den 1 Januarij 1864 en eindigende den 31 December 1866 Waarvan de Voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd des Voormiddags van 10 tot 1 ure ter plaatselijke secretarie ter lezing zullen liggen E SCHOUTEN NOODWEGSTEEG B 56 Treeft de eer zijnen stadgenooten te berigten dat hij zich van 1 November 1863 belast met het HUREN en Vr RHUREN van Mannelijke en Vrouwelijke Dienstboden terwijl bij zich daartoe aanbeveelt door de toezegging van eene prompte en naauwteurige bediening aa bestedii g levensmÏddeleiv ten behoeve der WERKINRIGTING te Goi D i gedurende het ja r 1864 op Woensdag 4 November 1863 s avonds ten acbt uur aan het Lokaal der Inrigting De Voorwaarden liggen ter lezing aan het Lokaal der Inrigting N amens het Bestuur L P HOOGENDIJK Stcridari Aanbesteding Gegadigden wordeu met deze kenuis gegeven dat het gedrukte Bestek en Voorwaarden van het MODERNISEREN van een WOONHUIS staande en gelegen op de Gouwe te GOUD AVijk C N van heden af tegen 25 Centen verkrijg baar is bij den Boekhandelaar van GOOR dat Bestek en Teekening ter inzage ligt ten huize van den Heer Besteder en dat de aanwijzing op Maandag den S November des Voormiddags ten 10 ure aan bovengemeld Woonhuis zal plaats hebben Prijzen der Effecten pCt N d w 8ch 2Va dito 3 dito 4 Amort Sijnd Si a Handelm 4 2 O I Leening 4 Aand H Sp 4 2 d Rijnspw 41 3 België Rotts 21 2 Spanje obJ 2 d buitenl 3 d binnen 3 Portugal obl 3 Ru l obl H 5 d 1828 29 5 Cert 1831 33 5 d 1840 4 d 5 = serie 5 d 6 serie 5 Volgef Spw 5 Pruisen 1S6 9 5 Oost bijGoll 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 2 d reateAmst 5 d nat 1854 5 Mex oblSal 3 AMSTERDAM Vrijda ï 30 October Traagste koers Hoogste koers GebievCB koers 62V8 75Vt6 99 8 62 991 4 62Vi 75V2 l 03 141 1407 48V2 5IV2 48 l6 51 c 10 101 Vs 74 ieBV2 897 197 9 c 62V 31 625 Ü2V 85 39 85 67 6 40 85 67 39 l Ter JBockdrnkkerjj van A BEKKMAN lieuws en voor Gouda en y e Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is f 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentieaiangeschiedeniotdes 1 morgeDs ten 11 ure öuhenlttnïï London l Nov Ten gevolge van het leggen van een nieuwen telegraafdraad tot verkrijging eener regtstreeksche communicatie tusschen Londen en kaap Clear is er eene aanmerkelijke bespoediging tot stand gekomen in bet o erbrengen der amenkaansclie berigten naar deze stad De verbetering valt zooveel te meer in het co wanneer men weet dat dit in sommige gevallen een verschil van zes uren kan opleveren Sedert donderdag avond woeJde langs onze kust een heiige storm uit het wec t zuidwesten die van zware regenbuijon ergezeld ging Heden morgen is de lucht weder geheelopJTckhiard doet de temperatuur zoodanig bekoeld dat menhier en daas reeds ijs heeft ge ien Eij dit weder hebben hierter s ede verschillende ongelukkeu plaats gehad Onder anderenis eene bergpl iats van machines en een gebouw ter lengte van 170 voet aan het New Cross station van den spoorweg naar Brighter ingestort en wel met zulk een geweld dat daarbijvijf locomotieven weiden weggesliiigerd eu tegen den grondgeworpen Het gehiele lak hoewel zeer zwaar eu met dikkeijzeren balken vast gewerkt werd letterlijk als een kaartenbladomgekanteld en tot op eenigen afst md wegge v orpen Er warenop dit oogenblik twaalf arbeiders aan het werk waarvan ééncp de plaats dood bleef en twee anderen zoo zwaar gekneusdwerden dat men aan hun behoud wanhoopt Door denzelfdenwind werden langs den Old Kent Road van een aantal huizende daken en schoorsteenen afgeslagen ten gevolge waarvaneenige menschen het leven hebben verloren Ook in Hyde park St James park en Green park zijn zware verwoestingen aangerigt In de nabijheid der bank sprong door de zware persingeen draad van den telegraaf met zulk een geweld dat men algemeen aan eene gas ontploffing dacht Te Liverpool zijn eenaantal schepen die juist ouder zeil waren gegaan gelukkignog in tijds in de haven teruggekomen doch men vreest nietten onregte dat er op andere gedeelten der kust aanmerkelijkezeerampen zullen hebben plaats gehad Op de Theems is eenoostindievaarder omgeslagen Parijs 31 October Men verzekert dat graaf Russell naar Petersburg eene dépêche heeft gezonden waarvan de conelusien nog minder afdoende zijn dan die van Engelands vorige nota welke niet sprak van de vervallen verklaring van Ruslands regten op Polen Frankri ik heeft zich niet geneigd betoond om zicli in de e biJ Engeland aan te sluiten en wel wegens het niets be eekenende van de eugelschc dépêche Volgens een berigt zouden de insurgeuten op St Domingode republiek geproclameerd en tevens bij Haïti Engeland enFrankrijk aanzoek gedaan hebben tot erkenning Volgeus betberigt zou Haïti zich strikt neutraal houden Men deelt mede dat generaal Forey te Vera Cruz naar NewYork is scheep gegaan en wel naar men verzekerde tot volbrenging eener zending De keizer moet meer dan ooit ontevreden zijn over dehouding van Engeland en O istenrijk in de poolsche kwestie Al zijne pogingen om hen tot een krachtiger optreden tegenRusland te bewegen hibbcn schipbreuk geleden en zijn mis Advertentieblad Omstreken De prijs der Advertentien an één tot ze j iegels met inbegrip van het zegel is BO Cent voor I eiken regel daarboven 10 Ceat Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte noegen daaro er is zoo gToot dat men er zeker van meent ie wezen dat de troonrede die hij bij de opening der kamers uitspreken zal daarvan de sporen zal dragen Op dezen oogenblik meet er nog maar één kans bestaan dat de engelsche regering zich het lot der Polen zal aantrekken Door toeval of opzet zon toch ue oostersche kwestie weder op het tapijt gebragt kunnen worden in welk geval de opstand in Polen ongetwijfeld op de htdp van Engeland zou kunnen rekenen Voor dn oogenblik blijft alles bij het oude 1 Nov De Mi morial Diplomatique die al ware het danslechts om zijn titel vertrouwen in de diplomatie behoorde tedoen stellen ziet icli heden eindelijk genoodzaakt te erkennendat hare pogingen om iets ter gunste der Polen tot standte brengen hoegenaamd geene vruchten afwerpen hetgeen vooral zou moeten geu eten worden aan Engeland dat aa eerst eene voorwaartsehe beweging gemaakt te hebben thans den altogt blaast en de poolsche kwestie aan le generaals Murawieff en Berg ter beslissing overlaat Wat zal Erankrijk nudoen Ziedaar de groote vraag die ieder zich stelt en w aaropniemand in staat is het antwoord te geven Met toenemendverlangen ziet mea derhalve de opening der kamers te gemoetdaar men neg altijd overtuigd is alsdan uit den muud de keizers de zoo lang gewenscfate ophelderingen te onf angt i Prins Napoleon is in den laatsten tijd zeer ort md Hij is zeer voor den oorlog met Rusland althans voor krachtige maatregelen om den Polen halp te bied n Zijne hctihocidigheid heeft zelfs reeds herhaaldelijk tot hevige woordiunisseling met den keizer geleid waaruit men zou kunnen opiaikeu dat deze minder gen igd is om zijne sympathie voor de opstandelingen met daden te bewijzen De rwikkelingen in Griekenland nemen toe De volksraad te A thene legt thans aan den jeugdigen koning een eedop dien hij weigert af te leggen De fransche redering moetvan hare zijde besloten hebben om de zaak op haar beloop telaten Men verneemt dal ten gevolge der overeenkomst tusschen Frankrijk Rusland en Ie Porte de herstellingswerkenaan het H Graf binnen eenige maanden zullen kunnen aanvangen De chinesche kwestie dreigt spoedig ceu nieuw tijdperkte zullen intreden De Amerikaan Bursowine die zich bij deTaipings heeft aangesloten wint namelijk lederen dag aan invloed terwijl de majoor Gordon slechts over 3000 man beschikt Daarbij vreest men hier dat Rusland den amerik ianschen gelukzoeker zal ondersteunen en dat de vloot van 10 schependier mogendheid met dat doel in de wateren var Shanghaeis aangekomen Weenen 31 Oct Het olScieel dagblad van Praag geeft de volgende geloofwaardige opheldering over de tegenwoordige houding van het Weeaer kabinet in het poolsche vraagstuk Alle geruchten zijn ongegrond welke spreken van een ernstigen stap van Oostenrijk tegen Rusland die in de gevolgen tot oorlog zou moeten voeren Een zoodanige oorlog kon op een herstel van Polen binnen zijne voormalige grenzen ja op het verlies van Gallicie voor Oostenrijk uitloopen waarvoor het zelfe in de Donau vorstendommen geene genoegzame schadeloosstelling vinden zou terwijl een uieuw gevestigd nabjjrigT i Jjet