Goudsche Courant, donderdag 5 november 1863

3lsehe name ik ouder vreemden invloed zou staan eü eene or Oostenr gevaarlijke politiek zou kunnen volgen Men vi tekert dat de regering zich bepaald verklaard ceft teseu liet invoeren van directe verkiezingen lu Hongarije iLi gerucht dat de Honga rsche landdag eerb aag3 bijeenge jepeii zou V orden wordt tegengesproken Keizer Ferdinand heeft voor de nooiUijdcnden in Honga riie l j UOO tl en Je keizerin ilaria Anna SÜOUll geschonken lu orieven uit St Petersburg n ordt gemeld dat de llus che reseriu er op LeJaelit is om d i Juhaaübcheii kalender jiTzamerhand met den Gregoriaau chen in overeenstemming te brensen Dit zou in mii di r dan i jl tig jaren kunnen geschie uu en el zooaU in die brieve i vermeld nordt door het overspringen van den 29steu Februarij 2 Xov Ue General Correspondcnz bevat een artikel i iarin o ezezd ordt d it de zakeii in het Oosten steeds van edeukelijker aard worden De i og niet besliste raag betref Lude den afstand van de loiasche eilanden bewijst welke span ling daar gindr heerscht Griekenland protesteert tegen de leehtin der vestingwerken van Corfu zich in deze aansbiitendj l j den lonischeu senaat elke ook niet bewilligt in bet toektnnen van 10 1 00 pond st voor de civiele lijst Versclieideiie i oseudlieden loonden duiJeiijk hoe weinig zij het er mede eens iren om de iic igtige maritime positie van Corfu aan den oumiddellijkeu invloed van Engeland te onttrekken en de Porte verklaarde zelfs daarin gevaar te zien Het schijnt dat het wetsontn crp betreffende de oprigtiüg van een raad van onderwijs geringe kans heeft dat het huis der af evaardigdeu diaraan zijui cdkeuriug zal hechten Men V cuïclit aijremceii d it een ministerie van onderwijs zal worden i c igL jlen vfivelert dat Oostenrijks antwoord aan Pruisen be i cn ie de ulische boudahervormiug positief eergisteren is reienden met eeiic uitvoerige memorie waarin vou Eismarck s imenten v orieu v eJerlegd ter ji ook overigens in het e stuk l r isenb voorstellen van cle hand worden gewezen BeriiiH si Oct Ilet volk heeft liet ontbonden huis der evaard ï dcn herkozen de gee t van het nieuwe huis is in hoofdzaak aiii dien vfiii het oude gelijk Dit is een merk lardiï vcrsc i n el vvaiiiiefr men in aanmerking neemt aan de i e i e de krachtige maatregelen door de regering genomen 1 de i 1 u ts ag te beletten en aan dta anderen kant de ge m Ui seleu door de liberalen in het werk gesteld om het e lioel te bereiken yiette2 ii taande de geringe 1 Wrl C ons gelatLU is om te beraadslagen en ons te s iii ei iLjiicn v j bet veld behouden dank z j den regt n iiJiU zin der levülkii g Wanneer de feudale partij let op ire i en cu de mi 1 lIcu waarover zij te beschikken Leeft 1 1 tu u l g 1 trotscu zijn 1 v ai Lti g cn uit Ode sa wordt de organisatie arï=cbe eii Uüusche ko kkeu tot vorming van nirt ijvt voorlgezct De eerslgemelden zullen t jO Tv i i C teu e ivallerie leveren Het russische cji e 5 i r te van H regimenten infanterie 1 i t gew I 1 zijn de jcherpstdiutters batailionb i üic e LU de cava ene Vier groote divi liei i ms opgerukt ik e r tie ngevvczea punten in u welke iieh vin het noorden van Europa t zuiden IdUgs de z varie zee j en minister 1 1 blid egt omtrent den uitslag 1 f Pe rei ering heen niet gehoopt op een ji 01 iets lü e vooivien De versterking v in i j in h Kuis der a e aardigden bemoedigt ut hii d irmg er huogc c belangen van 1 d e i op coii=titutio ieel terrein vuuiLictten k t e zt i e Leiiialr a het le eu dezer 1 e s L f P eleekent dit eene nieuwe ont i er d geva riligden e g r v n l ct gevorderde aantal officieren t r UiCnwe ligtingeii of ander iiis zal 1 i i toe de re i g w elligt bin i 1 hee t de koi M gd volgende be i aa zullen jong ci i van biirger oie t S aan eene inrigtiag v m middelb iar 1 jLii t f 11 binnen zes m lantien na hunne ï tot ofdcicr Mtjrden bevorderd Jongelieden die iatiiigt n i onderwijs niet liebben bezocht kun up v in ecu j ar dienst tot het oflieiers examen r ti enve ickidi of zij van adelijke geboorte r ehau er t gc ielil d it in de woning van den ricu in J i lraat eene geheime drukkerij ii r 1 o ii p ie it iljir de proclamatien en andere t i Lr rn jiution i e ir iiï zijn gedrukt Van het per f a ïl d cr diakkerij i Ui naud gevat marde bewoners van het huis zijn gearresteerd Ia den iiae it van 2S op 29 jongsti heeft men die drukkerij ontdekt De Staatsanzeiger bevat een koninklijk besluii gel l cckend 1 nov waarb j iu voldoening aan art 51 der giouuwer de beide huizen m den landdag tegen den 9 t ezcr maan d worden bijeengeroepen IVanktbrt 31 Oct In het deensche antv oord wordt over het gelieel een zeer hotfelijke en verzoenende toon aangeslagen Het deensehe kabinet is s i i gevoelen dat genoegzame gronden voorhanden zijn om in verdere oiiderliandrliugeii te treden ten einde te geraken tot eene minnel jke schikking der bestaande gescaiileu hec kan niet begrijpen v laroiii men zou overgaan tot eene bondsexecutie welke naar zijiiC meening tocii niet zou leiden tot het voorgestelde dooi Voorts geeft de deensehe regering te kennen dat zij geneigd is om op den grondslag d door Engeland voorgestelde bemiddeling in onderhandeling te treden Ilct schijnt zic i overigens te bevestigen dit genoemde regering niet voornemens is de bonds exeeulie in Ilolstein Lauenbnrg als eene oorlogsverklaring te besrhousreu zoo lang de handelingen van den bond zich bep den tot Seit bondslanden en zijne troepen de Lider niet ovcrirekkeii In brieven uit Dresden wordt gelegd dat S ik e i ii geval het tolverbüiid raogt worden antbomlen zicii bij geen der tolgroepen die dan vermoedelij ontstaan zullen deukt aan te sluiten m lar zijne grenzen voor den vrijen handel zal openstellen Zeker is het dai de Saksische regering sede i ongeveer tien jaren eene overheiiing tot deii vrijen handel getoond heeft maar of het daarom het stelsel ven bescherming geeeel verliten zal valt nog te betwijfelen Op den 2G dezer zjn te Geneve bijt en rtdiOaien de gevaardigdcu uit de versehiUenJo landen van Europi ten einde eene verecniging tot sttin l ie brengen ten doel 1 buende het verplegen van gef ouden in den oorlog voor oover Je gewone verpleging van vvege den sriat te kort schiei De generaal Dui our werd benoemd tot eere eoorzitter prins 3eiisa tot vicepre ident A olgens me ie leelingen nit j neve zullen al tie ledenvan het uitvoerend bewim met uit onderc ng v in den heciF cdiipili die niet weder verkozen ce eht te worden herkozen V orden Hieraan v ordt niet getvvij e J M u i ieldt uit Cohiirg d t itle ir eene loterij v ordt tot 1 star I ge ii be tain e i it öO i OOO loten ten b i jve vani die = Holstl e s die aaii ora ik hei ben op de onder atefiif ü i liauer di ii jiie initcei O ten m iar t it lieden te veriiet S d irn iar liebjeii ui e i Tlirii Xoe Het pi u lil G r ibatdi schijnt zich te verwezeiii e i alie v i over een miUioe i gevvereti kiiuen bi ikkcn daui de 1 1 ig ilie ï u denkbeeld volj g id door in dei et de v 1 s K n svereeiiigingen lil liet ge i f koi i jk t i i j L t buikc ter gelegeiilifij van ei jo i ste li v n te Mtkiiii br igt de president onder iii buii i to ia Jr re e a tu t op t e Santa dr dii i itit Op e el liet 1 eiiaiand vui z JLe vvoortle 1 wetrkiiuk en woal i dcgt iTU i et 1 ji tie vn edzaam te vv e op New York 21 Oet enen ilea Ja ii ten gevolge van de bewegingen t er corjisen van ïlbl e li iell Itre trokken tot tie defensiel jn van U i shiug iocli Utfr he f hij weder eeue voorwa irt ehe be v3giiii geni ia vc Z jiie kavailerio is te v ai rentou 11 aaiigekonieu X ar nu a verzekert wes Lee met de zuidelVf i eii liirpaiiaeno k gepisseerd Generaal Kozencraiiz 23 Oct De re r iite van generaal Lee is een ieit zijgesc iiedi om Eurii idte beletten tegen Lynchburg op te rukken Generaal M iiie iiou lt het land ten oosten van denEtippah uinoek be tt Er loopt een gerucht volgens hetwelk gei erid Bragg zil vervangen vvordeu Banks expeditie naar Texas is aan kaap Isab Ui gestrand Handn is te AVashington teruggeLomeli als g ant v n luavoz 21 Oct Vol ens ge jcht leei L e twee divis en naarPrasg gezonden en eene stellinic nigeno uen acht r Fre leriks j burg Volgens öa zuidekjke dagbla len is cenerii Pri e luei 20 000 m in voorwaarts gerek naar Little Hock 26 0 t De genera J e is de Piappahannoek hed eu iwergetrokken en heeft de kavallerie der noordelijken met een crju verües teruggeslagen Vervolgens is hij opgerukt naar Beato iStation xMdaar heeft liij weer den vijand aangetast Het resultaat van dit laatste gevecht is nog niet bekend Het corps van den Zuidelijken generaal Longstreet heeft zie i vereenigd met dat van Bragg Gouda 3 Nov ïegen heden was ten 1 are belegl ce verfi lering van den gemeenteraad om te beraadsligea ovct c eae missive van den minister van binnenlandsche zaken hou eude beschouwingen over de verpligting van den gemeenteraad om de beslissing van den regter in te roepen nopens de rangschikking van hel vereenigde wees aalmoezeniershnis ioch aangezien slechts twee leden de voorzitter en de heer jortuijn Droogleever waren opgekomen heeft de vergadering geen voortgang kunnen hebben i November Op de heden gt bouden groote kaasmarkt waren aangevoerd 170 wagens prijs ƒ 20 a ƒ 27 pr 50 n È Hoewel het eerste plan tot een gecostumeerden optogtbij gelegenheid der feestviering op 18 nov a s door gebrekaan deelneming mislukte heeft men eene nieuwe poging beproefd die aanvankelijk betere uitkomst belooft Ook bestaat het voornemen om de schooljeugd in een optogt te vereenigen en op de markt feestzangen te doen uitvoeren overigens zal het aan geene geles enheid ontbreken om vieh feestelijk te vereenigen getuige de achterstaande advertentie iiptreli ende twee Bals te teven op 16 5c 18 november in het iresehd ste en fraaiste lokaal Xut en Vermaak Wij twijfelen d in 1 ok niet of de ondernemer zal genoegzame aanmoediging linden om het talrijk publiek in de fraai verlichte en sierlijk gedecoreerde zaal eene welkome verlustiging aan te bieden De spoorweg Amsterdam Zutphen fook noordoostelijke pocrvveg genoeratlj zal indien de v oorgeslelde wijziging wordtgoedgekeurd loopen van Amsterdam over Weesp naar Hilversum zich aansluitende aan i n centraal spoorweg tuosehen destations de Bilt en Soes en boven Amersfoort dien weg verlaten om langs Birneveld en Apeldoorn Zutphen te bereiken Te Amsterdam zal het station=seboitW van dezen spoorweg 2 jn a an de iluidei poort In de oni ireken van Hilversura is raen van wege het huis Vitali Picard f C tnet het definitief nitbakenen en traceren viui den gemelden spoorweg bezig Men schrijft aan de Friesciie Courant uit s Graveulnge dat er onder de suikerpartij de mannen die zegtreii WatIs zoeter d an suiker en wat is sterker dommekracht dan geld groote j 1 grootere onrust dan vroeger heei scht omtrent deplannen der regering Tegen de wijze vou poütiekcn strijddoor den heer F v n en vau de Putte voelen de snikermannenzich niet bestaml en danr die ininiüter niet schroomt dewct en van billijkheid cu reit ook rtl toe te passen op mensclicti wier huid bruin van kleur is oo bekruipt die edelenakomelingen van geldwinneiide voorvtuleren een hevige angst i lr moet door een villa heer uit het Willemspark gez ïd weien Jdaar raijn to ü die van de Putte is dol die uianzal mg oorzaik worden dat onze Viideren o ik moeten wt keii Dat OU trouwens ook ij it ekkend zijn Er zijnge iachien bc aude uit kut r initi e e specialiteiten die v anvader op ZuOn de bekwaamheid hadden in Indie schatten b jeen te de en zer ler iets te doen ls nu ve u de Putte spleunrn doors an z d ien de irjveren tie werkers i Indie geld kunnen verdienen inaar dan is het o jk uit met fU luiheid v ni j n ker 1 neur Sturtofnase en zelfs zijne kindereniT oeten werken Xaar men veriieeint is let ontwerp van wet op de inricting onze belottter jen bij het Je urtemeii van binnenland t ue zaken e CMeri L ei reeds bj den laa van state nanlT fij ren urlef uit Piram aribo d 1 o oct bi v it het viV ikI In lüijii laals en br ef schreef il u dat er oiiderluiiJeluigeumet de vvegloopers in het kamp nabij P ae a Pao sevoerJwerden orat it hunne onderwerping Pe aanleiding er toewas Ie vrees voor eene nieuwe expeditie met het drooge sai Den Sommigen hielden het er voor dat de vvegloopers tijdzochten te winnen tot het saicen voorbij was voor eene ex editie Dit is niet bewaarheid Zij zijn in de stad gekon nen hun gramman opperhoofd lieei t i an het hoo van ijn troep n iar het fort Zclaudia begeven en er hunne wapensgedeponeerd Zoo iets was nog nooit bij luenseheugeheugenisin de kolonie gebeurd Houderden waren op de been om ditvreemde schonvv pel te zien Alles s intnsschen in de beste 01 Ie afgeloopen Het is voor dt kolonie een merkwaardigei i geweest 1 Iet is wel een uoorsiaaud blijk dat het gouvernement ontzag en vertrou ven inboezemt Over het algemeengiau de zaken goed en de 1 oct de dag waa cp de werkcontracten moesten sesloten zijn is rustig voorbijgegaan Audermeal en door de regering aangeboden de in devonge zitting onafgedaan gebleven vvets ontwcrpen 1 Tot regeling van het geneeskundig staatstiezigt 2 Tot reg ling der voorwaarden tot verkrijging der bevoegdhei l van seneeskundi e apotheker hulp apotheker leerlinc apotheker en vroedmecttr ó Tot regeling vnn de Litoeicning der geneeskunst En i Tot regeling vui de ritoeiening der artsenijbereidkunst l e voon ragten ju evrrwel gewijzigd en de nieuwe memorie an toelielitii strekken tevens tor beantwoording van i de vroegere voorloopige verslagen of tot a nJuIJing van het verschil met de primitieve voordragten In het verslag omtrent hoofdst V der begrooting voor 1864 wordt gezegd dat men Let algemeen wenschelijk achtdat der k mer worde raedetredeeld v plke aanvagen om concessie van staafsspoorvvegen bij de regering in den laatsten ti dzijn ingekomen onder bijv oeging voor zo ur dit mogelijkzij met een kort woord v in hetgeen de regering ten aanzienvan elke aanvrage voornemens is te doen of heeft gedaan Ook wensehten verscheidene leden dat in de zaak der verbinding van de hoUandsche en rhijnspoorwegen hetzij door het aanleggen der lijn s Graven nage Gouda hetzij op andere wijze eene beslissing kwam en werd bepaeltl omtrent den tegenwoordigen stand van de aanvrage om concssie van de lijn s Gravenhage Gnuda inlichting ver ocht Xaar luid van medeiireliiigcn lut Luxemburg zijn ue op 9 Junij gekozen leden der kamer allen toegelaten niettegenstaande van de ministeriele zjde krachtige poaringen in hetwerk zijn gesteld om tie verkiezing vau len heer Xobert Metz op grond van onregelmatigheden welke d arbij naar ip n beweerde hadden plaats gehad te doen vervallen De beraadslagingen welke daarover zijn gebonden hebben de mmisterieienniet veel eer doen inoogsten ile 27 van de 29 stemmen isde heer Th Pescatore benoemd tot presiilcrt tot sevreü r sseuzijn benoemd de heer mr de Bloch iu en met Itl en ie heeiAd Fischer met 13 stemmee Het b rem be ite uit de elfde personen als gedurende dt urltre i j Pese itore president AVitry tl Eeiiternath V I eois Foehr Simons en Teutsck z commissie voor de redaciie van het s Gravenliage 3i Oct De zitt i tj van hedeij het wets oiitwerp stv een paleis voor do taten aeneraal a 13 stemmen Tegen de lli van v en Quintus t Hooft de 03 van li ron gen Boreel van Hogelandeti w n penaer Schimmelpenninek van der Ov vau Cremcr j en Huydeeoper v tu ilaarscveen Ingezonden IC 1 heel h bb Reuti niet wi a i leren ge 1 au m ttr dit one tu groot g£wi t righeden 0 g i waard e in o den Uur Redact vu Jl d EchU Ilt er In de Goudtehe Courant van zatur ti i h tndelde in de veriradering van den g ceir zi ibh Ie voor tle heer Ltiehner get l e ij va het nog altoos i annc nen iMi ede i der r o e sluis Dit is o iju l opmerking ge i kt V 11 op ïie kliigeu j fj o i tk i zoo heb k gL ai nid iii r te inj itcn nitk Xiet maar even zoo ïj el wordea kun een er o iT CNiijl bedeu ou dat lEJ naar het kouiL mij d is wt e ieujk voo handelde in deii gemeer Leraad in ue ii d naauwkcurigheid nitt uit het 002 veriieze Met de plaatsing vau het bovenstaand verpligteu iJl V£ h Sifiiêfn G P BUCHXL Gcoiengde Berkten Op don spoon e tussclien EJii ljiirir en T ibi rn ii eui pi aGierstre i met een bdkstvaL cna in bot irir l a ia irbij i Oii p O n hf leven