Goudsche Courant, zondag 8 november 1863

1863 iV 168 GK UDSCHE COUEANT ADVERTENTIEN t irematigcle partijen ver hei meest verloren Te landen heeft in de abijiiciu Jtr O i W ladische dokken een vreeselijke brand gewoed lltt Turksche gouveruemeDt heeft te Londen groote bestelUcgen gedaan Hfct nationaal jiooUch bcuind heeft ceue gedwongen leening van 40 u lI ocn siuldcu uitgeschreven Te l jirijs begint het volk eu zelfs ini3i n t ü zich opei ilijk te uiten te Parijs verkocht voor een milliocn fres aan bloemen en kransen E Godard maakt een Inchtbal van 14000 vierk ellen die van Xadar i as 6000 v ellen Burgerlijke StancL GOUDA GFBOEfcX 30 Oct Elizabeth Engelina oadei s M Hagemnn en J Batting Johanna ouders D de Jong en P Boutesteijn 1 o Pieter Nicolaas ouders J K Labnjn en X Sf hoo Authoüins Bernardus ouders X Faaij en B B van den Hoed 2 Maria ouders G van den Edel en J M Verdouw 3 Maria ouders P bterkenburg en O Oosterwijk OvtKL nLX 31 Oct H Sas 52 j H van Duiju 80 j 1 Xov J K Kuis 15 d 2 G van Eijst 87 j A M C Schneijders we vn F Jansen 79 j 11 m OÜDEAVATER T aa 28 Oct tot 3 November 1863 BtVALLiN Wilhelmina Meruesteijn gcb Mulder Ie enl A Overleden Arie Schouten 253 Maria Johanna Vuijk 1 j 7 m GETIIV D Johannes Root jm 32 j met Maria van der Ust jd 27 en voor Gouda en Zondag 8 November Advertenliebiad Omstreken Ueze Courant verschijnt fles Donaerdags en Zoadags T DT Tt li A T De prijs der Advertentien van één tot zes ïn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Ultgave Van Aj X K£nK MAI regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voorücprijsperdriemaandenis a fraucop post 2 25 j Tl O fil = daarboven 10 Cent Ue inzending der Advertentien tm geschieden tot des l aitffe lienaemtg V m Dl Bnitengsn one letters norden berekend naar inoi 2 no t n 11 ure w m l i plaatsruimte WALDWOLL WAAREN EABSIK VON H SCHMIDT C ilemda Thuringerwoud Met heiizamnste Mlüldel tot genezing van Jic J £ onfd Kies Tand eu Mannpijn of welke kvralen meer van rhumatischen aard zijn de Anti rhumatiSChe WaldWOlwatteU a 25 en 50 Cts het Pakje DENNENNAALDEN OLIE a 35 en u Cis het Fleschje en verdere WaldWOl artikeleu volgens prijscourant en omschreven in de Brochures die gratis verkrijgbaar zijn voor GOUDA alleenlijk bij Mej de Wed BOSMAN verder te Harmelen W G Kurvers Woerden C G L Ruiten Oudewater A Buijs En verdere Depots vermeld op de geb uiksaanwijzingen Aanvraag om DEP6T Frjlkco bij M J C HAM llrechS Heden overleed ten gevolge eener plotselinge ongesteldheid onze waarde Moeder en Behuwdmoeder JUHANXA van I TTH AVeduwe den Heer G J SCHULTIXG vroeger Weduwe den Heer JASPEE GIIEXDEL in den ouderdom van 78 jareu GoiDi Uit aller naam 2 Vwtw4trrlS 3 H GEENDEL Alijem ene Kennis jning De Gemeentebesturen van Jarlander en Zii u i iia i la i maken bij de e aan het publiek bekend dat de passage met Rijtuig en Vee over de BRUG tusschen hunne Gemeenten over den Eijn nabij Zwammerdam uit hoofde van te doene vemieuA ing zal gestremd zijn van 2 November e k tot en met den 14 dier maand en dat de scheepvaart iu dien tijd enkele malen eenige verhindering zal ondervinden Aarlaadertctn en tt atfi erf72 i2SOct l863 Het Bestuur voornoemd A JOXGKINDÏ COXINCK H SMEDA Burgemeester Burgem H KOP BRACK 1 Secret Secret Lokaal Nut ea Vermaak aan de Oostiiaven te GOUDA op MAANDAG 16 NOVEMBER en op WOENSDAG 18 NOVEMBER BAL ter gelegenheid van het halve eeuwfeest van Neêrlands herstelde ONAFHANKELIJKSEID Aanvang ten 9 ure ENTEI E 75 Ct de PERSOON het PKOGRAMMA 7al aan de bezoekers uitgereikt worden 4 Nov 1863 J KENP Te beginnen met Zaturdag 31 October 1863 zal in het BARGEVEER van GOV DA op AMSTERDAM en terug op Zaturdag NIET worden gevaren Goederen worden evenwel even als op alle andere dageu aangenomen Men vraagt een KINDERMEID om dadelijk in dienst te treden Adres bij den Uitgever dezer courant HOOFD DEPOT voorNEDEELAND M J C HAM Utrecht Het ADMINISTRATIE KANTOOR de Hulpbron is met wederzijds genoegen en onder minnelijke schikking met 1 NovEMBEB 11 opgeheven en bestaat mitsdien niet meer GOUDA den 5 November 1863 Van HEECKEEEN C KEMME EEN 7 OCTAaFS PIANIMO ie KOOP of te HUUK te bevragen bij SMITS M Schrijnwerker Hoogstraat Prijzeri der Effecten AMSTERDAM Dii gsdag 3 Nov ember Laagste Hoogste GeUnei pCt koers koers koers Ned w sch 21 2 62Vi 52 8 623 dito 3 751 2 75 75V dito 4 9ÖV16 ys M 993 Amort Sijnd 3V2 Handelm 4 1 + 1 O I Leeuing 4 Aand H Sp 41 2 lOlV d Rijnspw 41 2 België Rotts 21 2 56 561 9 56 Spanje obl 2 tSVifi d buitenl 3 d binnenl 3 51V SlVic 517iê Portugal obl 3 473 4 47 Rusl obl H 5 lOl s IOIV4 loiv d 1828 29 5 1003 8 Cert 1831 33 5 d 1840 4 73V 73V4 73Vs d 5 = serie 5 IV4 d 6 serie 5 8SVs 88 7 88 5g Volgef Spw 5 196Vs 197 196 Pnüsen 1859 5 Oost bijGoU 5 dito 4 dito Metall 5 fii Vif 62V4 61 i dito dito 21 2 SlVs 31 4 31 d renteAmst 5 85 85 853 d nat 1854 5 86 67V 6 663 Mex oblSSl 3 37Vs SS i 37 CORRESPONDENTIE Bij voortduring worden vele ongeteekendc stukken terzijde geltgd wanneer dit met geteekende stukken geschiclt wordt daaraan gewoonlijk hier mtldiiig gemaakt Het door P voorgestelde kan geplaatst worden als het blijkt dat het uitgaaf au een belangeloos beginsel Ter Boekdrnkkerij van A SPJNKMAIJ Overzlgt GOUDA 6 November De keizer van Frankrijk heeft de zitting der kamers geopend met eene belangrijke rede die bevredigend en geruststellend luidt doch noorden kunnen d bezwaren niet egDemen die den staatkundigen gc igtein Itr benevelen De keizer wil de poolsohe kwestie onderwerpen aan eene europesohe uitspraak Rusland zegt hij heeft verklaard dat conferentien waarop alle andere kwestien die Europa beroeren in behandeling zouden komen jiie wiardigheid ia geen enkel c pzigt zouden kwetsen Ne men v j acte van deze verkiuriug Dat zij strekke om eens voor altijd de zadeu van tweedragt gereed om naar alle ka iteu uit te schieten te verstikken en om uit het malaise in Europa bewerkt door zooveel elementen van ontbinding een nieuw tijdperk van orde en befrecsigiiig te doen ontstaan Is het oo enblik niet daar om het gebouw ondermijnd door den tijd en stuk voor stuk vernield door omwentelingen op nieuwe grondslagen te vestigen Is het niet hoog tijd om door nieuwe conventien te erkennen wat onherroepelijk is tot stand gebragt eu om door een gemeenschappelijk overleg ver der tot stand te brengen wat de vrede van Euri pa gebiedt Rondborstig is zijne verklaring de tractaten van 1815 hebben opgehouden ie bestaan gegrond is zijn beroep op Griekenland België Frankrijk Italië en de Donau Wat is dus billijker en verstandiger dan om de europesohe mogendheden uit te noodigen tot een congres waar alle zelfzucht eu tegenstand zouden wijken voor de hoogste uitspraak Dit beroep zal bij allen gehoor vinden Eene weigering zou geheime plannen doen onderstellen Overigens schetst de keizer een gunstig tafereel van den binnenlandschen toestand lelt verbeteringen op die tot stand gebragt werden ea zullen worden verdedigt zijne overzeesche expeditien en verzekert dat in de kosten zonder buitengewone hulpmiddelen is voor ien 2oo blijft dan nu Polen aan zicli zelf overgelaten Engeland heeft zich bepaald teiuggeirokken Frankrijk beioept zich op een congres dat eerst over oubepaalden tijd ten goede zou kunnen raden en Oostenrijk is blijde van de netelige zaak af te zijn Nu is den Russen tijd gegeven om door onmenschelijke barbaarschheden het werk der vernieling te voltooijen eu dan mogt het praten niet meer noodig zijn als de rust des doods in Polen heerscht Nog altijd heeft het n Diiitschland den schijn als of het ernst ware met de deeHsehe bondse xeeutie nog altijd twijfelen velen daar aan die dat werk als doelloos en gevaar dreigend beschouwen Denemarken heeft werkelijk een verbond gesloten met de Zweden die men verwacht dat overkomen zullen om Denemarken ea Sleeswijk te bezetten dan hebben de Denen de handen vrij tegen de boudstroepeii Ook in Spanje is de vergadering der cortes door de koningin geopend die naar men beweert hare ministers maar hal ouder teunt Men wil daar veranderingen in de constitutie brengen en o a den senaat erfelijk maken zeker niet in net h lAU van den vooruitgang want de stroom der ontwikkeling bereikt de sommiteiten het laatst Nu moet nog de pruisisehe majesteit volgen hij zal de heeren door zijn minister doen toespreken Hier i alles duister eu het volk in bange verwachting de hoogste belangen staan op het spel en moge het waar zijn dat de koning van ontbinding tot ontbinding wil voortgaan hij zoude aan het einde nel iets anders dan een onderworpen kamer kunnen vinden Nu is het nog door onzaligen dwang gelukt enkele s emmen te ivinnen maar daarentegen is het aantal der gematigden zeer verminderd en dat der hevige liberalen grootel jks toegenomen Meu verzekert dat Frankrijk nog een aanzienl K corps naar Mexico zal zenden anderen houden stellig vol dat JIa v zich gereed maakt derwaarts te vertrekken Uit Amerika blijven de berigten oabe luidcnJ Charleston zal op nieuw beschoten worden maar nog alïijd moordende gevechten zonder beslissende uitkomsten öuitCTtlQnïï Parijs 2 Nov In de omgeving des keizers wordt verzekerd dat de e zelf vnj bezorgd is nopens den afloop der mexicaansche expeditie Naar men zegt heeft de minister van oorlog namelijk dezer dagen naar aanleiding eeaer mededeeling van den generaal Fjrey te verstaan gegeven dat men tusschen de terugroeping onzer troepen of het verlengen onzer bezetting welligt tol 1870 moest kiezen Daarbij begint men aKengs in te zien dat het schier onmogelijk zal zijn de voorwaarden te verv nllen door den aartshertog Maximiliaan voor zijne troonsbestijging gesteld Brieven uit Rome gewagen van nieuwe vervolgingen wair iaii de Israëlieten blootslaan zoowei om hun geloof als omde op beu rustende verdenking dat zij de inlijving van Romebij Italië wenschen Zoo is dezer dagen een israeiitisch kleermaker om die laatste reden te Viterbo gevat en te pronk gesteld waarbij hij door de sbirren op schandelijke j jjiBTii mishandeld 5