Goudsche Courant, zondag 8 november 1863

toen hij voor eenige dagen met den spoortrein te Prenzlai aankwam de volgende woorden geuit met betrekking tot de verkiezingen in het huis der afgevaarden Morgen zullen hier de verkiezingen plaats hebben der leden van den landdag die zullen weder wat fraais opleveren Na het resultaat der verkiezingen in de grondvergadering laat zich niets goeds van die zijde meer verwachten Ik ontbind het huis op nieuw het staat vast Een ongezond ligohaam kan niet op eenmaal tot een gezond ligchaam worden gemaakt dat geschiedt slechts langzamerhand Maar gezond zal dat ligchaam worden want ik zal het huis ontbinden tot dat het gezond is Van sommige zijden verzekert men dat de regering werkelijk het voornemen koestert om dien weg in te slaan ingeval zich op nieuw groot verschil van inzigteu tusschen haar en het huis der afgevaardigden openbaart Er zijn andere regeringskringen waarin men beweert dat de grondwet zal worden geschorst en eene dictatuur worden ingevoerd ten einde eeu landdag te verkrijgen welke regeringsgezind is Frankfort 4 Nov Naar men verneemt zijn alle maatregelen tot het ten uitvoer leggen van het besluit betreffende het bezetten van Holstein genomen zoodat onraiddelijk tot verwezentl jking daarvan kan worden overgegaan De generaal majoor Tlirmer zal het bevel voeren over het Saksische legercorps sterk3000 man de Drigadier von Knesedeck zal aau het hoofd worden geplaatst van de hanoversche occupatie troepen tot opperbevelhebber zal worden gekozen de Saksische luit gene raal von Hake Het reserve corps bestaande uit Pruisen en Oostenrijkers is 24 000 man sterk Kopenhagen 2 Kov llet verdrag met Zweden is onderteekend en zal binnen kort geratificeerd wordeu De inhoud is nog wei niet bekend maar het lijdt geen twijfel of Zwedens militaire hulp zal in werking treden zoodra de executie troepen in Holstein rukken Zoo dan al geen zweedsche troepen in Holstein rukken zullen deze toch Zuid SIeeswijk bezetten zoodat de geheele deensche armee de belangrijkste punten van Holslein in hare magt kan houden Madrid 4 Nov De Cortes zijn geopend In de troonrede wordt gezegd dat de betrekkingen met de buitenlnndsche mogendheden voldoende van aard zijn en dat tot de constitutionele hervormingen definitief besloten is het lidmaatschap van den senaat zal erfelijk zijn het budget zal niet verminderd worden de opstand op St Domingo wordt betreurd en op de meden erking der natie wordt gerekend om dien te onderdrukken Erakau 3 Nov Gisteren zijn 31 vrouwen gearresteerd Uit de citadel te W arschau zijn tvee convoijen bestaande uit 5 50 gevangenen naar Siberië gezonden De verbittering der bevolking heeft haar hoogste lopprint bereikt De dames zijn door eene proclamatie van het hoofd der beweging te Warschau uitgenoodigd den rouw af te leggen ten einde niet aan i de ruwe behandeling der russische soldaten blootgesteld te zijn In Litthaucn Piock en Sandomir h8bi e i verscheidene ge vechten plaats gehad Öhincnianb Gouda 6 Nov Ter opheM ring van de afvvezigheid van de meeste raadsleden in de laaisie vergadering diene het berigt dat op maandag 11 aan dvn voorzitter van den gemeenteraad schriftelijk werd kennis gegeven door 10 raadsleden dat zij de tegen dingsdag namiddag ten 1 ure aangezegde vergadering uiet zouden bijwonen omdat zij het zoo belangrijk aan de orde gesteld onderwerp liefst niet wenschten te behandelen bij afweïigheid der beide heeren Wethouders Z M heeft benoemd tot burgemeester der gemeenteWoerden H Eaat Men leest in het overzigt van het Batav Handelsbladvan 26 september Het voornaamste dat zich heeft vertoond op het veld der Indische camera obscura zijn ongetwijfeld de nieuwe grondslagen voor de suikercultuur met de laatste engelsche mail aangekomen Zonder in een beoordeeling der waarde vun de nieuwe regeling te treden hebben wij daarin erkend een streven naar billijkheid voor de bestaande contractanten voor wie thans gelegenheid bestaat betere voorwaarden te erlangen waar de oude onhoudbaar gebleken ziju Hoe echter de ontvangst van het besluit bij hen die het in de eerste plaats treft geweest is is nog moeijelijk te zeggen daar de korte tijd nog geen gelegenheid heeft gegeven tot uiting van aan en opmerkingen daaromtrent In alle gevallen moet het een verbetering in den bestaanden toestand brengen De grondslagen van 1860 waren zoo algemeen als onvoldoende erkend en de noodzakelijkheid eener wijzig ng zoo algemeen ingezien dat de suikerindustrie feitelijk in even groote onzekerheid verkeerde als voor de in werking treding dier grondslagen die bestemd wa De sultan heefr naar men hier verneemt den onderkoning van Egypte uitgeaoodigd om ten spoedigste uitvoering te geven a in de besluiten welke laatstelijk ten opzigte van het kanaal van Suez zijn genomen 3 Nov Voo hen die belang stellen in het lot der Polenluidet de tijdingen uit den Kaukasus zeer gunstig De opstandelingen aldaar beschikken over 11 000 goed gewapende en inde krijgsdienst geharde soldaten voor wie de guerillaoorlogeen spel is Houdt de opstand aan dan is het niet te voorzienwelke gevolgen hy na zich slepen zal Nu reeds deserteren dePolen die in russische dienst zijn in massa naar liet gebergte terwijl een kolonne vrijwilligers waaronder zich onderscheidenefianschen bevinden er in gesUmgd is aan de kust te ontschepen Een en ander verschaft aan de opstandelingen in Poleneene voor hen zeer gewenschte afleiding 5 Nov De kei er heeft heden de zitting van de kamersgeopend Omtrent de binnenlandsche politiek heeft hij zichbreedvoerig en gunstig uitgelaten Hij verklaarde dat de expeditie naar Mexico en andere overzeesche expeditien roemrijkvoor Frankrijk waren Omtrent de poolsche zaak zeide de keizer dat er nog een ander middel was om die op te lossen dan de oorlog namelijk het houden van een congres Hij geloofde dat aan zijne roepstem gehoor zou gegeven wordeu Het zal wel geen betoog behoeven dat de troonrede deskeizers hier het onderwerp aller gesprekken is Voor hen dieten aanzien van de I oolsche kwestie iets nieuws hoopten tevernemen was de teleurstelling groot daar het denkbeeld omde zaak door een europeesch cougres te doen besliss n hier alsniets anders wordt beschouwd dan als eeu ongeoorloofde scherts Sinds den oorlog in Italië is de keizer toch reeds zoo dikwerfmet het denkbeeld van een Europeesch congres op den voorgrondgetreden en is het altijd gebleken zoo volslagen onuitvoerbaarte zijn dat niemand er de geringste waar e meer aan hecht Hoe zullen een tiental belangzuchtige en naijvsrige mogendhedenhet ooit eens kunnen orden Oostenrijk zal een der eersienzijn om zich aan zulk een congres te onttrekken dat zich natuurlijk niet uitsluitend tot de poolsche kwestie bepalen zal maargelijktijdig zoo veel andere zaken tor eene beslissing zou kunnenbrengen dat Oostenrijk zich er in zijn bestaan door bedreigd zouzien De ceuige waarde die sommigen dan ook aan dat opgerakelde denkbeeld des kei ers hechlen is dat het eene bedekte bedreiging tegen Oosienrijk in zich sluit dat men wil toen gevoelen dat het met Fraijkrijk tegen Rusland behoort op e treden om aan het gevaar van ten congres en van eeneherziening der kaart van Jiiirop i te ontkomen ö Nov De troourede des keizers werd telkens door delevendigste toejuichingen afgebroken en toen hij gecinuigd li id liet zich duizende m ilcn de kreet leve de keizer hooren diein Frankrijk en geheel Kuropa zal wcr rgalmen De senaat en het wetg ligciiaam zijn heden bijeengeroepen om mededeelingen van de regering ie veraemeu Weenen 2 Nov De russenvrienden doen alle moeite om de regering te bewejcn tot procLim itie van den staat van beleg van Gallicie Het vermoorden van den landsgcregtsraad Kuckzvnska kwam hun daarom zrer gelegen Ook de russische zu akgeh stigde die eergisteren eene bijeenkomst met graaf Eechberg had moet naar aanleiding van die gebeurtenis hebben opgemerkt dat de agitatie in Gallicie reeds bijna even sterk was als in het koningrijk Polen en dat de keizerlijke regering zich weldra tot ernstige maatregelen zou genoodzaakt zien Dat de agitatie ia Gallicie vrij sterk is is waar maar even waar is het dat dit grootendeels het werk van tallooze russische agenten is die zich lo het platte land zoowel als in Lemberg c n Krakau ojibelemmerd bewegen 6 Nov Bijna alle morgenbladen zjjn van gevoelen dat de troonrede van keizer Napoleon reden tot ongerustheid geeft Uit Konstantinopel meldt men dat het geschut in de Dardanellen en den Bosporus zeer vermeerderd is De Cirtassiers hebben zes russische officieren als spionnen gefusilleerd Berlijn 3 Nov Van de leden der vorige tweede kamer zijn 238 herkozen en wel van 135 leden der partij van vooruitgang 116 van 96 leden van het linker centrum 80 van 32 klerikalen 14 van 11 conservativen 7 enz Er zijn tot nu toe lüfi voor s eerste maal gekozen afgevaardigden bekend De opeiiing der zitting op 9 dezer zal weder door den mi nisterpresident geschieden De feodale Correspondenz voorspelt den afgevaardigdender parlij van vooruitgang in zekere gevallen een klein pleizierreisje in een cellalairen wagen Het blad noemt eenigevan die gevallen op zij zijn een votum ten behoeve der vanhoogverraad beschuldigde Polen weigering van belastingen een onbeleefd adres en wanneer zij het mogten wagen ds ministers zoogenaamd in staat van beschuldiging te stellen Hetmoet gezegd worden dat dit al zeer sterk is Volgens de feudale Zeidlersehe Corresp heeft de koning ren aar te doen ophouden Deze onzekerheid heeft althans voor eenige jaren opgehouden en als zoodanig zullen de nieuwe grondslagen met vreugde begroet worden Door de benoeming van twee ambtenaren voor de statistiek iu Indie wordt in een sedert lang dringende behoefte voorzien en aan een sedert lang door de Indische regering geuit verlangen gehoor gegeven Niettegenstaande onze uitgebreide jaarlijksehe verslagen over het beheer en den staat der koloniën is het ongelooflijk in welken gebrekkigen staat alles wat statistiek is nog verkeert Men doet echter de vraag uf de benoemde personen wel de noodige kwalifikatien voor hunne taak kunnen hebben Het lokale nieuws blijft hetzelfde karakter behouden Gedurende de geheele maand augustus en de eerste helft vau september hebben over geheel Java en blijkens de langzamerhand inkomende berigten over het grootste deel van den archipel de regens niet opgehouden De ber gten van overstroomingen bandjirs aardstortingen zijn ook overvloedig Vooral de zui ielijke residentien met name Banjoemaas Bagelen en Patjitan hebben hun aandeel daarvan gehad In Bagelen alleen ziju p ni 8000 bouws met rijst en tneede gewassen beplant verloren p gaan De buitenbezittingen leveren niets merkwaardigs op met de gewone nuances is de toestand bevredigend De Java bode zegt in zijn overzigt Hoewel wij nog in den oostmousson ziju heeft het weder op vele plaatsen vooral iu den oosthoek veel van den westmousson zoo zelfs dat zich menigvuldige bandjirs voordoen en de suikerfabrikatie groote nadeelen ondervindt Vele suikerfabrikanten hebben zich per rekest tot den gouverneur generaal gewend met verzoek om kwijtscheld ug van de boeten waarin zij vervallen als de levering aan l gouvernement niet op den bepaalden tijd is afgeloopen Wij vertrouwen dat de Indische regering de noodzakelijkheid om die boete kwijt te schelden zal inzien De regeling betreffende de suikerondernemingen alhier per voorlaatste mail ontvangen heeft nog al genoegen gedaan Wij gelooven dat de voorwaarden zeer billijk zijn gesteld en de belangen der inlandsche bevolking der fabrikanten en der regering behoorlijk iu het oog zijn gehouden In t bijzonder deed her ons genoegen te zien dat de levering wcrdt bepaald tot een vast quantum en dat bij de uitbesteding de oosterlingen zijn nifgesloten Met deze laatste bepaling kunnen wel geen anderen dan Chinezen bedoeld zijn en wij zeggen den minister dank dat hij de eerste hand legt aan het tegengaan van Chinezen in het landbezit t is waar de koloniale huishouding is een Augiasstal waarvoor een Herkules wordt vereischt om dien te reinigen maar ouder een van de eerste zaken waarop de minister zijne aandacht moet vestigen als hij inderdaad gelijk wij gelooven de belangen dsr inlandsche bevolKZ ig behartigen wil is het landbezit der Chinezen op Java voor de inlandsche maatschappij de groui otu pc t die wij kennen Onder oe seruchten die hier roudloopen behoort t me particuliere tijding uct de voortrestelde toekenning van huisiiuur aan de ambtenaren alle kans heeft om afgewezen te worden Dit berigt wordt algemeen geloofd Men is hier zoodanig gewoon aan het afwijzen van verbeteringen iu Nederland dat eeu slechte tijding veel cr wordt geloofd dan eene goede Velen kunnen zich nog mi ar niet voorstellen dat het opperbestuur inderdaad den goeden weg met en voor Indie op wil t Is treurig maar aan wieu de schuld Bij de tweede kamer der staten generaal zijn ingekomenverschillende memorien van beantwoording betreffende de staatsbegrooting voor 1864 Daaruit blijkt dat de ontwerpen op depersonele belasting en tot wijziging der gemeentewet spoedigzullen werden ingediend Eerlang zal inkomen een ontwerpvan wet tot verhooging der opbrengst van den suikeraccijns Bij den raad van state zijn in overweging ontwerpen van wetbetreffende den accijns op de bieren en tot afschafhng van denaccijns op azijnen Het ministerie is bereid mede te werkenom de nieuwe zegelwet nog voor 1 Januarij 1865 in werkingIe doen treden De fransche regering heeft dezer dagen een geschenk ontvangen hetwelk voor de cultuur iu Algerie en voor de katoenteelt in het algemeen belangrijke vruchten kan opleveren Deheer van der Gruiten R C zendeling en pastoor te Batavia heeft namelijk op eene reis iu het land der Dayaks eene nieuwe30ort katoenboom ontdekt waarvan hij de zaden in zijnen tuinmet uitmuntend gevolg aankweekte In vier maanden tijds hadhij overvloedige vruchten van uitm ntende hoedanigheid verkregen welke zich vooral door bijzondere witheid en lengteder vezelen onderscheidden Hij heeft een deel der door hemverkregen zaden aan den heer Codrika fransch consulgeneraalte Batavia geschonken die deze op zijne beurt aan het fransche gouvernement heeft aangeboden hetwelk voornemens schijntte wezen deze gewigtige ontdekking niet onbeloond te laten Anunerstol 6 Nov Het onstuimige weer in deze week heeft eenen zeer ongunstigen invloed uitgeoefend op de zalm vangst Er zijn van maandag den 2 tot heden gevangen 41 stuks waaronder slechts weinig winterzalmen De oude afgeloopen zomerzalm die de storm de rivier opgevoerd heeft is van wienig waarde meer toch wordeu zij nog met ƒ 1 a ƒ 1 25 per Vs pond betaald De nieuwe winterzalm gold van ƒ 2 tot ƒ 2 15 per Vs pond Gemengde Berigteo De fransche minister van oorlog heeft bevel gegeven tot het vervaargen van eenige inillioen patronen Iu Oostenrijk organiseert men eenpleiziertrein tot het doen eener reis rondom de wereld De re s duurtacht maanden en kost 12500 frcs In Napel ufi dt de licie van deVolturno in staat an verdediging gebragt In Prui n begmt menderussische huiszoekingen na te duizena gulden bijeen gebragt tot ïiet opritten van een geucnkteekeu voor Colt dcu uitviuder vau den bekenden revoUcr Tit Kngclanii berigt men eeue reeks van zeeraropen d or de laatste lo ulen eroor att Iu den senaat te Richmond U een voüfst l gediau tot alUchr Ti der eng taal Te Audeaaerde in België is een he i rc braud ii t b ir=ten ia eene pet rol e urn fabriek waarbij tuce werklieden omkwamen Rothschild heeft zijn geld uit de pruisische bank gcuouicn in Itahe zijn 3105 mijleis spoorweg in exploitatie Juhaun Marie Fanna de eau de Cologne fabrickant is fout Men berekent ilc upbrci t der cullccteu en inschrijvingen voor nov 1 13 op anderlial e ton Pc buik n Engeland heeft het disconio tot 6 pCt verhoogd De palei Lt hoewel bekrachtigd zal eerst uitgevaardigd worden op 17 aov Hf lu d bank he ft de co UI sen voor disconto s en beleeningt n eeu half pCt vcrauogd iutreiraan 6 nov FTet amerik schip Orion is Ingezonden Mijnlieer de Eedacttur Ik wenschte door middel van de Gouhche Courant de navnlgeude vraag gesiehl te zien Is het niet mogelijk om uit de d lor deu raad toegestanesom voor de aanstaande feesten waaronder ouk voor eeu zekerbedrag zal voorkomen het onthaal aan de schutterij en demilitairen iets al tezonderen om bij voorbeeld als gratificatie of hoe men het noemen wil te doen strekken voor de poiitie beambten Zij toch zullen voor al die feestviering nietsdan de last hebben Gedurende het geheele jaar door het zeerbeperkt getal agenten hebben die lieden bij een matig looneeue zeer werkzame betrek king en nu terwijl ieder zijne regtmatige vreugde zal kunnen aan den dag leggen en in zekeropzigt allen zullen feest vieren zullen zij veel meer nog dananders in dienst en op de been moeten zijn Waarlijk zijverdienden wel dat de heugelijke feestviering hun eenig stoffelijk voordeel opleverde P Marktberigten Gtouda o Xov Tarwe Poolsche per 2100 n S ƒ 310 Zceuwsche per mud ƒ 9 25 a ƒ 9 75 P ogge Koninssberger ƒ 6 50 a ƒ 7 Dantzig ƒ 6 75 i ƒ 7 25 Zeeuwsche 6 50 a ƒ 6 75 nieuwe ƒ 6 25 ü ƒ 6 50 Gerst ƒ 4 a ƒ 6 Koolzaad ƒ 11 a ƒ 12 Boekweit F msche ƒ 170 N Braband 190 Voererwten ƒ 7 Hennipzaad ƒ 7 a ƒ 7 50 De veemarkt met goeden aanvoer de handel traag uitgenomen het puike soort vette schapen vlug magere varkens en biggen traag te verkoopen Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 22 R eiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 05 Delft 5 Nov Bij redelijken aanvoer was de handel zeer