Goudsche Courant, donderdag 12 november 1863

koerb Hü j ste kOLl S Gfcblt eu koers 62V4 623 75V 9Vs 62V 75Vi 993 141 V4 1411 1 4 Vs 51 l t 47 Vi7 1007 l l6 1ÜJV2 81 88 yij 2 197 883 1961 8 61 Vi 3s Ag 62Vi6 3I7 84 67 397 62 31 i 83 8 67 voor d schapen 6 en voor d varkens 4 S per steen betaald Boter Friesche 116 Granen Er was weinig Eng Tanve en de vraag wasbeperkt de prijzen bleven onveranderd ook van vreemde Gerstmet zeer weinig handel en gedeeltelijk 1 lager Haver stil Aanvoer van 26 31 October 907 qr inl en 25407 qr vi tarwe 1000 qr inl en 13205 qr vr gerst en 32202 qr vr haver 3 nov Boter Friesche 114 a 116 Kampen OiiZwolle 104 a 112 Kaas Edam 50 a 56 ca Gouda 42 a 48 4 nov Granen De aanvoer van eng tarwe was kleinen van vreemde ook van weinig omvang maar wegens de vastestemming der houders was de omzet gering Haver tot circavorige pryzen verkocht Aanvoer van 2 en 3 dr 610 qr inl en 6110 qr vr tarwe 283 qr inl en 6880 qr vr gerst 800 qr inl en 500 qr vr Haver en 540 z eu 10440 vtjs Donderdag 12 November 169 OUDSCHE COUKAlfT 5 nov Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1360 runderen 75 kalveren 4490 schapen en 130 varkens Voor beste runderen werd 5 2 voor d kalveren 5 voor d schapen 6 en voor d varkens 4 6 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA Geboeek 3 Nov Johannes Adrianua Cornelia ouders C ïsselsteij er C M Jonker Christina Catharina onders A F Beukraan en L M Vogelzaug Marinus Adnaaus Ahraham ooders J D de Bock en I N van Zutphen 5 Sophia Alherta ouders A Kozestraten en M va Wijk Brcgadioa ouders J Menet en J de Jager 6 Cornelis ouders J M Graenendaal eo H Vasteuhonw OCEELEDEN 2 Kov J van Lith wed van G J Schultiug 78 j Gehuwu 4 Nov J T ImWU ca E Straver 3 W van den Endt en M C de Bruin Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 61 WOERDEN G Vrolijk geb Wouters d Bevaii fs 30 Oct geb Kohing d OvERLtDFN 4 Nov Jo Onuertroi wd 3 Vov bijna 29 j 4 Nov G Ztal 16 d met 5ientje Verbaan auna Margaretha de Jons Ane Blonk ruim 31 i Prijzen der Efieclefi AMSTERDAM Vrijdag 6 November hebben noodigt bij deze HH Inteekenaren beleefdelijk uit tot het houden eener algemeene Vergadering op Woensdag a s ten 8 ure in het Heetiicis Tevens zal de Commissie zoo vrij zijn Maandag a s over de ingeleekende gelden te disponeereu pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd J Handelm 0 l Leeuing 4 Aaud H Sp 41 2 d Rijnspn 41 2 België Rott 21 Spanje obi 2 buiteul 3 d binneul 3 Portugal obl 3 RioLobi H 5 d 182 5 29 5 Gert 1831 33 5 dO 1840 4 dO 5 serie 5 d 6 serie 5 Volgcf Spw 5 Fnüsen 1859 5 0 ist bijGoil 5 dito 4 dito Metai 5 dito dito 21 2 d reuteAmst j d nat 1854 5 Me oijlSöl 3 iien fijne zeer smakelijke LIKEUE bereid in een der voornaams e likeurstokerijen van Nederland is OEder den naam van Oranje Likeur te verkrijgen bij den ciidergeteekende tegen 0 90 de flesch 0 45 de halve C MESSEMAKEB Alphsch 3 BesdmUkraaRi De onder eteekende verwittigt aan zijne geëerde begunstigers te GOUDA en Omstreken dat hij in geene connexie slaat mei A TAN DEK KLEIN op de markt dat zijne BaSCllUit wekelijks op de markt aan de kraam verkrijgbaar i en verder alle dagen bij de Wed J SPSÜIJT in Iet wijJstraar Uij we dezelve alléén verkrijgbaar is W GULDEMOND firma D BUEGEESDIJK WTtrck der spoortreinen Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 8 40 Ya i Gouda ii ar Utrecht 7 32 lü 2s 12 46 2 12 6 29 9 55 Ter Boekdrukterij van A JXkUAN i usteloos in Tarwe en Eogge Gerst en Haver williger Peulvruchten goed te plaatsen Tarwe 8 80 a ƒ 9 30 Kogge 6 a ƒ 6 40 Zomei erst 5 30 a 5 60 Korte Haver ƒ 3 60 a ƒ 4 Lange do 3 a ƒ 3 4C Duiveboonen ƒ 7 50 a 8 Paardtbooneu ƒ 6 40 i f 6 60 Bruine Boonen f 9 f 9 75 Groene Erwten ƒ S a ƒ 11 Witte Erwten f 7 a f 7 50 Aan stads waag gewogen van 30 oct tot 5 nov 32 4 562 b en 65 16 Boter te zamen 18170 n S Boter ƒ 54 a 66 het vierde ƒ 1 35 a ƒ 1 65 pr n = ffi Ter markt 1039 mud Aardapp ƒ 1 70 a ƒ 2 10 Dordrecht 5 nov Hoewel de aanvoer gering was bestond er weinig kooplust Jar Z VI Overm ƒ 8 40 a 8 80 N ieu e d ƒ 8 30 a ƒ 8 80 BI en afwijk ƒ 7 20 a ƒ 8 Rogge traag en 10 e lager jar Z VI Overm ƒ 6 40 6 70 Xieuwe d 5 60 a ƒ 6 40 Wintergerst door schaarschte 10 duurder Zomer d vond ook goede vr iag Winter ƒ 4 30 a f 5 0 Zomer ƒ 4 50 a ƒ 5 50 Spelt ƒ 2 50 a f 3 10 Haver inl voeder 3 40 a ƒ 3 dikke d ƒ 3 20 a 3 80 Boekweit Pee ƒ 185 en fransche ƒ 170 aangeboder Paardeboonec 20 c lager 5 40 a ƒ 6 Witte Boonen door kleinen aanvoer ƒ 7 O a ƒ 9 Bruine Boonen iets lager 7 50 a 8 50 BI Erwten ƒ 3 60 a 7 20 Witte Erwten voor mesting 7 Middelburg 5 Nov Jarige z Tarwe goede kwal 8 Jarige Walch puike ƒ 8 75 N Z 8 25 Jf Walch ƒ 8 60 Puike X Z Eogge 6 Wintergerst 5 60 Zomergast 5 25 X Waleh v iite Boonen met goede vraag 10 50 a 10 75 N W ilch bruine d 10 d d Paardenboonen 5 75 N V groene Erwten 7 25 Deventer 6 Xov Tarwe 8 a 9 Rogge ƒ 6 a 6 60 Boekweit 5 25 a ƒ 5 75 Gerst 4 25 a 5 Haver 3 a 3 75 Boter pr 20 n 1 = s 21 Ö0 a ƒ 24 Infer 20 50 2e s 17 a 18 Zwolle Ij Xov Jliddelprijzen Tarwe n 8 87 ruwarige 9 27 Itogge 6 97 Boek cit n 5 55 Boter pr n S t 1 07 20 n tC 23 75 Groningen f Xcv Granen met weinig handel nageiiOoL vorige prijzei Kooi a ui 5 c 1 iger Londen 2 Xov Aan de ADVERTEMTÏ Voorspoedig bevrilen van een Zoon M PANDER g b Vriend GouD v 5 Novumber 1863 Lenige Kennügevuit Heden overleed ten gevolge eener plotselinge ongesteldheid onze waarde Moeder en Behuwdraoeder JOHANNA van LITH Weduwe den Heer G J SCHLL TIXG vroeger Wedune den Heer JASPER GRENDEL in den ouderdom van 78 jaren GociiA L it aller naam Xoceraberii S H GRENDEL Algemeene KennUgeving Heden overleed alhier tut innige droefheid zijner familie en gemeeutenareu de ZeerKerw Heer W tan dek BACH in leieu V K Priester eu Pastoor te WadBIXXVELN en GouDKABE in den onderdom van ruim 61 jaren na voorzien te zijn van de Heilige Sacramenten der stervenden GouDSADE A F RANSHUIJSEN 4 A t cc Ser 1S63 W BOS Execnietirtm De COMMISSIE bel st met het regelen Tan leu Historiscix Grecosttuneer den OPTOGT die onder vergunning ïiiü Let Edel Achtbaar Bestuur zal plaats Nieuws en voor Gouda en Deze Ofturaïrt verschijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending 4er Advf r lt itien kan geschieden tot des morsen tCü 11 ure Novemberfeesten Va alle kanten worden berigten medegedeeirl betrelFende de toebereidselen eener algemeene en luisterrijke feestviering Al er belangstelling is opgewekt en bet doorgaans zoo uiterst bedaarde uederlandsche volk is in alle rangen en standen tot ongen oiie geestdrift ontwaakt het is een verblijdend verschijnsel die algemeene ingenomenheid met de gedachtenisviering on er herstelde onafhankelijkheid Zoo leeft dan iu het volk dat 700 dikivfrf den sclinii aanneemt van koele onversehilligheid reu beier gevoel hel beseft de hoage waarde der onafliankeli klieid der vrijheid en der vele eldaden die het onder een loortreffelijk bestuur geniet Dit is voor eker het geval bij sommigen vx ij hopen bij velen doch wij kunnen ons niet ontvciiij en dit ij die op de uitbundigste eu luidruchtigste wij e in üe vreugde deelen ja zelfs dat de groote meerderheid des volks slechts zeer gebrekkig weet wat zij gedenken eu de feestvreugde den goeden grondslag van helder inzigt missende loopt gevaar zonder duurzame vrucht in ijdelen rook voorbij te snellen Vijftig jaren zijn voorbij gegaan sedert de gebeurtenissen van 1813 en weiuigen dragen heugenis van den duisteren tijd der hopelooze vernedering toen wij verachte slaven van eenen heerschzuchtigen overweldiger geen vaderland geen leven geen uitzigt hadden Toen kwam de omwenieling zegt men doch dan bezigen wij dat woord in een min gewonen zin want wij noemen omwenteling de verandering van staatsbestuur dtor middel van geweld ter onderscheiding van Itertonung door vreedzame middelen Nu is het tocli genoegzaam bekend dat wij tot die omwenteling al zeer weinig hebben bijgedragen daar onze onderdrukkers het land verlieteu toen de groote keizer over den Rijn wijken moest r e raagt van den onoverwinnclijken veldheer was niet gebroken door de kracht zijner vijanden maar de koude van een strengen winter had zijn ontelbaar leger onder de sneeuw begraven En nu het ongedachte was geschied wij waren vrij verbaasd ove den omkeer waartoe wij zelven niets hadden gedaan zagen wij op en bogen ous ter neder Nederland was erhst door hoogere magt De verucdering van Nederland was de vrucht van eene vergletene en gebrekkige staatsinrigting en van onzalige burger twisten maar de gemeenschap van het lijden had de oude Advertentieblad Omstreken De pnjs der Advertentien van één tot zes regels uiit inbegrip van het zegel is 80 Lent voor iken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters orden berekend naar plaatsruimte veete uitgeileui d de harten nader gcbragt door schade eu schande geleerd was het volk eenstemmig en zag reikhalzend uit naar den telg uit het geslacht onder welks leiding Nederland eene eereplaats innam onder de volken van Europa Maar en dit is bet wat wij nimmer mogen voorbij zien het gold hier nie de restauratie van het oude en ver leteni vrijgemaakt van het juk des vreemdeliugs keerden wij niit terug tot de oude bron der verdeeldheid gelijk andere volkeu in dwazen waan teruggingen tof o ide misbruiken W j begroetten eenen nieuwen dageraad van vrijheid en vollsgeb k Want de edele Oranjevorst die tot ons kwam behoorde ijiet tot hen die niets vergeten en niets geleerd hadden hij begon een nieuw tijdperk hij sloot een vrij en ede en heilig verbond met zijn volk het herstel der onafhankelijkheid wa het begin van een grondwettig bestuur welks vijfiigjarige duur Nederland gelukkig heeft ge naakt Ouder drie opvolgende vorsten die voorgingen in truuw aan dit verbond ontwikkelden zich bloei en welvaart eu wa meer is vrijheid en veiligheid ontkiemden op onzen bodera Wij beiioevcn geen volk iets te benijden wij zijn rijk gezegend en luid moge de vreugdetoon klinken van het gelukkige volk dat zijn koning en zijne vrijheid lief heeft en wiens koning allen voorgaat in trouw en belangstelling ter bevestiging vau den grondslag van ons geluk Zoo één volk wij hebben oorzaak tot feestvreugde en November 1803 moet getuigen dat wij he goede dankb iar waarderen en blijmoedig geiaeten Dat de uiting dier vreugde minder harmonieus gebrek verraadt aan verlicht inzigt der zaken is miuder te wijten aaa de onkundige menigte dan aan de trage ijverloosheid van hen die te weinig zorgen voor de ontwikkeling des volks De feestvieriug zelve zal aanleiding geven tot verbetering ten deze men zü het verzuim inzien een echt vaderlandscbe geest zal ontwaken en het volk ontwikkeld worden eu ais dan een opvolgend geslacht het eeuwfeest der onafhankelijkheid viert dan mogen allen duidelijk inzien wat het zegt Vrij te leven naar wijze wetten onder een vorst die met ongekreakte trouw de belangen des volks voorstaat Niets benevele dan den blijden feestdag van Neêrlands verlossing het heilig verbond der vorsten is vergeten aiaai bet heiliger verbond van vorst en volk in Nederland blij e ongeschonden bewaard als de waarborg van ontwikkeling vooiuitgang eu waarachtig voiksgeink