Goudsche Courant, donderdag 12 november 1863

ÖuttenlanJr Londen S Nov Men vleit zich dat nu de groote redevoering des keizers gelukkig van stapel is geloopen de fransche bank wat minder schroomvallig zal worden ten gevolge waarvan de voorzorgsmaatregelen door onze bank genomen slechts van zeer tijdlijken aard zouden zijn Dat het een maatregel van voorzorg is wordt reeds bewezen uit het feit dat onze particuliere banken geen hoogeren interest dan van 4pCt willen geven op gelden welke bij hen ter beschikking worden gesteld Dit bewijst althans dat de schaarschte niet groot is In eeue dezer dagen gehouden vergadering der maatschappij van landbouw hield lord Malmesbury cene redevoering in welke hij onder anderen zeide Reeds in het parlement heb ik mij tegen alle denkbeelden van oorlog ten behoeve van Polen verzet Ik zal dit nudermaal en wel op de krachtigste wijze doen Ieder engelschman is met vijandige gezindheid jegens de russische dwingelandij vervuld maar wij hebben verpligtingen jegens ons eigen land Ons leger en onze zeemagt moeten alleen ter onzer verdediging en nooit tot den aanval worden aangewend Sommige personen hebben door hunne declamatien ten behoeve der Polen de Polen bedrogen die op ons gerekend hebben Men herinnert zich dat de grootvader van zijn lordschap de eerste lord Malmesbury gezant van Enffeland te Berlijn was tijdens de noodlottige verdeeling van Polen ten jare 1772 plaats greep en dat zijne raadgevingen aan de cnireische regermg toenmaals nagenoeg denzelfdeu geest van noninterventie ademden als nu iu de woorden van zijnen kleinzoon doorstraalt 9 Nov De Morning Post zegt dat de koningin eenoigenhanJigen brief van keizer Napoleon heeft ontvangen inhoudende eene formele uitnoodigiug tot leeiiieming aan een ongres zullende dezelfde uitnoodiging ook worden gerigt totliertien andere soniereiuen Volgens de Post zal Engeland geene zwarigheden tegen dat plan opwerpen doch laat het zich verwachten dat deze wel door andere mogendheden gemaakt zullen worden Far S 6 Nov De troonrede is dadelijk op al de muren van deze hoofdstad aangeplakt en wordt overal ijverig bestudeerd In de voorsteden tjt Antoine en St Marceau zijn herhaalde kreten van Leve Polen gehoord De plotselinge terugkeer lan de heeren Lambert en Duprévan Madagascar en dat wel zender dat zij iets by de koninginBannvalo hebben kunnen uitwerketi heeft hier een diepen indruk gemaakt Sommigen willen uamelnk weten dat hier aaneene conWssie aan Engeland moet worden gedacht Bij gelegenheid der inlijving van Nizza en Savoye liee t GrootBrit tannie naar men beweert die artnexie erkend op voorwaardedat Frankrijk van zijne souvereine regien op Madagascar afstand zal doen Volgens de constitutie kan dit echter nietzonder toestemming der beide kamers geschieden Men zegt dat de vrijheid die aan de schouwburgen geschonken zal worden door de vrijheid der drukkerijen gevolgdzal worden Het zal niet meer noodig zijn van de regeringeen brevet te verwerven het zal aan ieder vrijstaan eene drukkerij op te rigten mits men zich onderwerpe aan zekere voorwaarden en zekere reglementen Men onderstelt evenwel datdeze voorwaarden en reglementen van dien aard zullen zijn dat de meeste drukkers aan het tegenwoordig stelsel van brevetten de voorkeur zullen geven 7 Nov Indien de telegrafische berigten uit Petersburggeloof verdienen dan is de russische regering zeer ingenomenmet de troonrede van keizer Napoleon Verwondering zal datniemand baren Het lag van den beginne af aan in de politiek vau Busland om tijd te winnen ter onderdrukking vanden opstand in Polen De vroege e beloften tot het invoerenvan hervormingen en het in de nota s zelve op den voorgrondgestelde de ikueeld om een vrij Polen in het vrije Eusland toestand ie brengen h iddeu geen ander doel dan om de poolschekwestie op de lange baan te schuiven Thans was de russischediplomatie ten einde raad er moest tussohen oonog en vredejjekozen worden kan het dan verwondering baren dat Euslandingenomen is met de fransche troonrede die het op de meestonverwachte wijze op nieuw een middel aan di hand geeft omeene eindbeslissing te ontwijken en tijd te winnen Op Oostenrijk moet de troonrede daarentegen een diepen en zeer onaangenamen indruk gemaakt hebben speciaal door de daarin voorkomende nietigverklaring van de tracfaten van 1815 welke vernietiging het niet kan onderschrijven zonder zich sterk te benadeelen Het ligt in de rede dat eene mogendheid wier grondgebied uit allerlei bijeengeraapte stukken en brokken zamengesteld is niet g iarne ziet dat men den draad doorknipt waar nede de lappen van het harlekijnspak aaneengeregen zijn Zij heeft zich dan ook reeds gehaast door middel van de Wiener Zeitung te verklaren dat het eeue ongerijmdheid ia te beweren dat de tractaten van 181 nietig zijn ten gicrvolge van latere wijzigingen van hare bepalingen hetzij die al dan niet tegen het voikenregt indruischen Oostenrijk heeft zich volgens genoemd blad steeds op loyale wijze naar die tractaten gedragen en blijft ze als geldend beschouwen Alzoo wordt reeds de grondig bestreden waarop keizer Napoleon een europeesch congres wil optrekken Mem kan daarnaar de kansen afmeten die dat congres heeft on i ooit tot stand te komen I Op Engeland kan Frankrijk evennjin reke ien Het henit in het geheim met Rusland getuige de laatste dépêche van gra if Russell aan prins Gortschakoff waarin de engelsche staatsman Eusland dank zegt voor zijne welwillende bedoelingen ten aanzien van Polen De engelsche dagbladen verdedigen dan ook reeds de stelling dat Groot Brittannie het denkbeeld van een europeesch congres niet mag ondersteunen Al ware dit ook anders zou Frankrijk toch van die zijde niets dan tegenwerking te verwachten hebben 8 Nov De Moniteur deelt een vrij uitvoerig relaasmede betreffende de audiëntie door den keizer aan de anamitische gezanten verleend doch zwijgt over den inhoud van detoespraak des keizers In de proclamatie door het nationaal comité te Warschauaan het poolsche volk gerigt om de vrouwen aan te manenhare rouwkleederen af te leggen werden in het breede dewreedheden opgesomd door de Bussen in Polen bedreven Dat alles zegt het comité is echter aan onzen vijandnog niet voldoende Na hare zonen hare echtgenooten en harebroeders vermoord te hebbben beveelt hij aan onze moeders aan onze echtgenooten en i an onze dochters zich in feestgewaad te kleeden en zij die rouw dragen over hare dierbaarstebetrekkingen levert hij over aan zijne krijgsknechten en hijwijst aan onze deugdzame vrouwen en jeugdige meisjes dekasernen vau ruw krijgsvolk tot gevangeuis aan De algemeeneverontH uirdigiiig des volks bij deze nieuwe wreedheid maaktde taak vau het nationaal gouvernement meer dan ooitgemakkelijk Na vervolgens er op gewezen te hebben dat een krachtige arm en een hart dat tot opofferingen bereid is in de tegenwoordige omstandigheden meer vermogen tegen de russische onderdrukking dan iiet zwijgend protest dat in het dragen au rouwkleedcren gelegen is eindigt de proclamatie aldus oHet nationaal gouverue uorit verm iant de poolsche vrouwen ïieh te onderwerpen aan eeue treurige noodzakelijklieid en den rouw af te leggen omdat dit liet eenige middel voor haar is om hare eer en hare persoonlijke veiligheid te besehermen niaar dat bj het alleggcn barer roun kieederen elke poolsche vrouw zich liereid verklare haar leven a in de dienst van het vaderland ten offer te brengen ilat e Ie Pooi een doodelijken en onverzoeiilijken haat zwecie aan den vijand die hem met zooveel schande overlaadt D iii zal de uitkomst van de worsteling voor niemand twijfela hwg ziju liet inn ier vergelding is niet ver meer af en co voor onze beulen is het uur der strafoefening nabij 9 Nov Ue Constitutijimel vergelijk den staat van zaken in lbl5 met dien van lbj3 en komi tot de gevolgtrekking dat het openbare regt op iii U ve groiulslagen gevestigd behoort te worden want meii k in op dit oogeiiblik niet zeggen dat men in staat van vrede verkeert Overal lieliben verderfelijke wapeningen plaats Ilec congres van Weenen was een noodlottige weerklank van het voorleden en de driften van den toenraaligen tijd het congres dat dt keizer voorstelt is bestemd om bet werk van den algemeenea vooruitgang en der beschaving te voltooijen Weenen 9 Nov Eergisteren heeft de henog van Grammont het afschrift van een eigenhandigen brief van keizer Napoleon aan den keizer van Oostenrijk aan graaf Eechberg ter hand gesteld waarin Z l uitgeuoodigd wcrdt deel te nemen aan eeu congres van soiivereinen te Parijs De morgenbladen dringen op eene naauwe vereeniging met Engeland en Pruisen aan Berlijn J Nov De koning heeft heden de zitting der kamers in pi rsoou geopend met eeue troonrede waarin Z M met den meesten aandrang den wensch te kennen gaf dat aan de bestaande moeijelijkheden een einde moge gemaakt worden Voorts wordt daarin aangekondigd een wetsvoorstel tot regeling van de bavoegdheid der regering iu geval van het niet wettelijk vaststellen der begrooting Verder verklaart de koning dat hij zonder benadeeling van de gewigtigste belangen geen begrooting kan goedkeuren dan eene zoodanige welke de nieuwe legerorganisatie verzekert Vei volgens wordt bekend gemaakt dat een omgewerkt ontwerp op de verpligtingen tot de militaire dienst bij de kamers zal worden ingediend Omtrent den financielen toestand deelt Z M mede dat de staat der inkomsten en uitgaven vaii S62 een batig saldo ieeft opgeleverd hetwelk vermoedelijk in het loopende dienstjaar insgelijks het geval zal zijn De budgetten van 1863 en 1864 zoDen welligt spoedig bij de kamers ter beoordeeling worden ingezonden Dit laatste stuk met een deficit hetwelk in 1865 geheel zal kunnen gedekt worden door de belastingen op gebouwde en ongebouwde eigendommen Ook zullen aan de kanjers worden medegedeeld de staatsrekeningen van 1859 1860 en 1861 en de wet tot iraststelling van de rekening der inkomsten en uitgaven van 1862 Bij dit een en ander wordt tevens toegezegd de indiening van voorstellen betreffende den aanleg van nieuwe spoorwegen het regtswezen de genootschappeu de drukpers en het strafwetboek De regering streeft er naar om het voortbestaan van het tolverbond onder handhaving van het met Frankrijk gesloten handelstractaat te verzekeren en tevens de betrekkingen met Oostenrijk te regelen len opzigie van v v iv t x i t ttouiaiKcii uiut ezcgu dat wanneer Pruisen door de bondsexecutie in Holstein tot aanwending van buitengewone middelen mogt genoodzaakt worden de regering alsdan met den landdag dienaangaande in overleg zal treden Eindelijk wordt ook nog toezegging gedaan tot de mededeeling van alle gewisselde stukken betreffende de duitsche bondsbervorming Na dit alles sluit Z M met deze woorden Wij leven in een tijd van beweging welligt staan wij reeds op den drempel van eene toekomst die met meer beroering dreigt Met des te meer aandrang roep ik uwe ernstige medewerking in tot oplossing der binnenlandsche kwestien Breslau 9 Nov Op last van den generaal Berg zijn vrouwen en meisjes die in de citadel opgesloten waren ten getale van 60 en behoorende tot aanzienlijke familien te Warschau zonder regterlijk vonnis gedeporteerd men weet niet waarheen Dresden 9 Nov De koning heeft heden den landdag geopend In de troonrede worden aangekondigd Verbetering van de tractementen der ambtenaren en vermindering van belastingen Daarbij wordt de hoop uitgedrukt dat de tolconferentie te Berlijn tot eenstemmigheid ten opzigte van het handelstractaat met Frankrijk zal leiden dat het tolverbond in stand zal blijven en dat het doe der bervormingsacte op de bestaande grondslagen langs den weg van onderhandelingen bereikt zal worden Ten slotte wordt de uitvoering der bondsexecutie in Holstein beloofd Frankfort 7 Nov Men meldt uit Dessau dat op 26 lezer de landdag van geheel Anhalt zal bijeengeroepen worden Dit zal de eerste maal sedert verscheidene eeuwen zijn dat dergelijke plegtlgheid plaats heeft uithoofde de verschillende deelen des lands gedurende eeuwen onder de verschillende takken van het hertogelijk huis verdeeld thans weder in eene hand zijn vereenigd 9 Nov Volgeus de Algcm Ztg is de uitnoodiging van keizer Napoleon tot deelneming aan een congres reeds 11 Vrijdag aan den president des bondsdags ter hand gesteld nog voor d e te Weenen en Berlijn overhandigd is NeW York 27 Oct Ten gevolge van gebrek aan proviand en materieel is generaal Grant niet in staat tot eene offensieve beweging De president Jefferson Davis heeft in Alabama eene rede gehouden waarin hij aandrong op de bezetting van esn aantal positien door vrijwilligers ten einde met de gewone troepen de armee van Bragg zou kunnen versterkt worden Jefferson Davis meent dat langs dien weg in u gegeven omstandigheden de bor dsarmee onder Kosencranz totaal verslagen zal kunnen worden en het noorden alzoo genoodzaakt zou zijn den oorlog te staken 6mnenlanï s G ravenhage 1 o Nov De tweede kamer heeft heden hare werkzaamheden hervat Er zijn vele wets ontwerpen ingekomen waaronder vijftien houdende vaststelling der verschillende titels van het wetboek vau strafvordering In de zitting der provinciale staten van Zuidholland opheden is zonder beraadslaging goedgekeurd het ontwerp bijzonder reglement voor den polder Bloemendaal gemeente Broek alsmede het ontwerp reglement tot regeling der gemeenschappelijke belangen van de polders genaamd de Bovenpolder Catgesen Swanla gemeente Zevenhuizen Het bevestigt zich dat Z K H prins Frederik denwensch heeft te kennen gegeven dat de optogten van fabriekof andere werklieden die het voornemen mogten hebben hetfeest van 17 nov op te luisteren geene belemmeringen mogten ondervinden De werklieden zullen voor de loges van deleden der koningklijke familie in het Willemspark defileren Men leest in de Tydstroom van 1 nov Omtrent weinige onderwerpen heerscht bij het groote publiek zooveel cnzekerheid als omtrent de kleur die de eerste baan der nederlandsche vlag moet dragen De vlijtigi nasporingen onzer oudheidkenners in de laatste jaren hebben echter dien sluijer opgeheven Wij zullen hunne hoofdresultaten die in de tegenwoordige dagen meer bijzonder van belang zijn oeknoptelijk mededeelcn Reeds ten tijde toen Holland met Zeeland door het huis van Beijereu geregeerd werd waren rood wit en blaauw de landsheerlijke kleuren en bijgevolg de kleuren der landzate van die graafschappen Ook onder het opvolgende huis va Bourgondie waren het de landsheerlijke kleuren Het huis van Oostenrijk dat gewoon was de gewesten die het aanwon in het bezit van hunne wetten eu gebruiken te laten bragt geeue verandering in die kleuren eu bleef zelfs de vlaggen der nederlandsche oorlogschepen met het bourgondisehe kruis versieren Dit duurde onder Philips II voort te meer omdat de opstandeliugen in den eersten tijd nog altijd bei eerden aan den koning getrouw te blijven Zelfs de watergeuzen lieten de rood wit blaauwe vlag wapperen en noemden dien de priusevlag overeenkomstig den naam van hunne schepen die prinsenschepen genoemd werden omdat ïij hunne commissiebrieven en bevelen van prins Willem I ontvingen In het enthusiasmus voor de zaak van den prins vervingen zij allengs iiei rood door oranje en bragten nu ook dien naam vau prinsevlag op de oranjewit blaauwe vlag over die van dat oogeublik at den geheelen tachtigjarigen oorlog door tot am het jiar 165 3 de corlogsvlag der zeven vereenigde provinciën gebleven is en ook bij de vaandels van het leger was iugevoenl Dat was het populaire oranje blanje bleu Toen na den dood van prins Willem II de jonge Willem III van de waardigheden zijner vaderen werd uitgesloten werd het oranj uit de oorlog lftg verwijderd en weder door het rood vervangen Willem III hersteld iu zijn rang en tot stadhouler uitgeroepen handhaafde de rood wit blaauwe vlag die omdat er andermaal een prins aan het hoofd van den otaat stond nu we loiom prinsevlag werd genoemd Van dat oogenblik is zij niet meer veranderd Opmerkelijk is het dat de genoemde wijzigingen zich steeds tot de oorlcgsvlag bepaald hebben en dat Je vlag der koopvaardij schepen zonder uitzondering altijd rood wit blaauw is geldeven Wij zien dus dat de rood wit bla iuwe vlag sinds meer dan fijf eeuwen de nationale vlag is en slechts seJurende een tijdperk van 80 jaren eu alleen bij de oorlogschepen ea het krijgsvolk oranje in plaats van rood heeft vertoond Wil men zijne sympathie voor het huis van Oranje aan den dag leggen men late eene vlag van enkel oranje wapperen die als zooJanig ook historisch is sedert den onsterfelijken grond pr cr onzer nederlandsche vrijheid doch men zaaije geen tuet rigt door het over den ganschen aardbol roemrijk beleende ruod witblaauw dat ook sedert 1813 door onze koningen oii veranderlijk gehandhaafd en goedgekeurd is door eene cumbiuatie te willen vervangen die geen wortel heeft geschoten Gemengde Berigteo Te Turijn is men zeer iogenomen met de fransche trooarede Den 17 aot zal in alle garni zoensplaatsen groote parade gehoutiefl worden De bank van Parijs heeft 7 nov het disconto tot G pCl verhoor die van Turijn op 7 pCt Door de bemoeijingen van Engel uu zal da bondseiecutie tegen Denemarken welligt uitgesteld worden Cc feodale kamerleden worden door het pruisische publiek genoemd i veertig dieven van AU Baba Bismarck De spaansche regering d i t ernstig aan de regeling der buitenlandsche schulden zeker om ües te gemakkelijker ni inve leeningen te sluiten Tegen zes cu r ertig fransche verkiezingen zijn protesten ingekomen Het liverpcx Uche § chip Panama van Hongkong naar Londen is in de Chinesche Zee door zeeroovers vern eesterd beroofd en verbrand Al het acheeps jik is gruwelijk vermoord ïn