Goudsche Courant, zondag 15 november 1863

Ingezonden Burgerlijke Stand GOUDA Geboep N 4 Nov Jacobus Johannes outlers C van Vliet en P Ooater Met leedwezen vcnieraen ij dat de commissie belast met de regeling van het aanstaande feest besloten beeft Neerlands Leeuw d e reeds geruime ijd op bet stadaerf tot sluimerea gedoemd is ook op dit feest niet te doen ontwaken Wij vermeenen echier dat iiu juist het oogenblik daar is waarop broek 5 Theodora Johaüna ouders J JN vao Blokland en D Stravei Kkas Gerardus oiiders H Pander en C M Vriend 7 Machlel ouders M Kastelein eu Vi de Bniijn Johannes ouders J Vreedcnburg eu J van Houten 8 Helena Jacoba ouders L van der Palre en 8 den Edel OVF ELEDE N 4 Nov C G dc Does 1 j 11 m 5 P Boot 1 j 3 w 8 O lau Rijswijk 4 m het zinnebeeld onzer magt met luister omstraald op eene barer waardiger standplaats diende te prijken en nooiligen derhalve bovengenoemde Commissie uit aan veler verlangen ie willen voldoen en ook aan dit geliefde beeid eene plaats op de markt te willen verleenen Eenige ingezetenen van Gouda SCHOONHOVEN TngescUreven van 23 Oct tot 6 Nov 1863 Cebokln Diaa ouders J A Greeve en F L Cortenbach Arie Cornelis ouders L an Zessen en M A van der Bas Hendrika ouders A Murk en G Leusen Christina Cornelia ouders T M Dncsseu en M JJoere Jan Dirk ouders P J J Weodels en B Vele ingezetenen zouden het 7eer wenschelijk achten dat de beraamde optogt tot den volgenden dag dondefdcj 19 dezer mogt worden nitgesïeld daar men anders vreest dat op woensdag te veel cp e us z l te genieten zijn en het toch ie verwachten is dat de i onderd ig ook iu feeoivreiigde zal worden doorgebragt 3 J akcr ld Hendrica en Lena Pieternella oilers H Oostrom en P Mopmau ÜiUii HJFN L van den Bergh 3 j J G vau itossnm 11 d A C au Geelen 2 j 6 m G ETKüi WD N Ross met V Erensteia J de Joden met H AV van Eek OÜDEWATKE vau 4 tot 10 November 1863 bt vAix N Chri tina vau Hard reijk z Zondag vemkr iV 19 0 isaa GOÜDSCHE COUKAJÜTT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweff D n 61 ADVERTENTIEN Bevallen van eene l ochler A SN ELLEN BROESE AkktrOc d nab j OoVD v Xovercber l i iS lieden overleed alhier ot innige droefheid zijner f imilie en genifi i enaren Ie Zterï rw Heer Vi ViN Dïa BACH m leven P K Priester n Vastoor te vDUIX WEEN en fioCDKAUE in di n ijüilcniom van niim 61 jaren na voor ien tf yiju van lie Heilirre Sacramenten der erveuden GouDKAEE A F RANSUriJSEN 4 Aoremifr 13C3 W BOS Aan het PAKHUIS van A JOHKER aan de VEST bij de Ylaminsrs rii it zijngediirpnde den winter a COntant tebekomt i K i rcL i e H anlkolen ƒ 1 50 pr mud Vavs LTO e K ii cheikulen 1 4 0 n liu ir Uaai l leu 1 40 u l uhr Knirciifikoien i 1 10 f ii Bij gelegeuheid di r ORANJE FEESTEN zijn er KAMERS te JU ULIR aan de markt te bevragen b j A BRINKMAN Boekhandelaar op de lang Tiendeweg alhier PUNSCH J F HERMAN k ZOON maken hunne ïCflchte beg instiger3 attent op hunne E Lqui = zuivere CITROEN PUNSGH a ƒ 1 E0 per fleich ƒ 0 15 per flesch dito dito Siroop Citroen Punsch i 1 20 per flesch ƒ U t 0 per V flesch per 12 flesschen ruim rabat ls ook alle soorten van binnen en bnitenlandsch Gedistilleerd Wijnen s Likeuren beste kwaliteiten op beele en halve flesschen Verder alle soorten van T vbak Snuif SlOiKiK KoPFiJ Thee en KhijidesieesWA BÏN belovende eene prompte eu civiele bediening Lanse Timdtxeg D 62 te GOtlDA De ondergcteekende maakt bekend dat I hij zich alhier gevestigd heeft als CM mrgijn en Verloskundige M SPRUIJT I Adres Wijr =traat hoek van de Kerk steeg hoven den heer K de A rtes GoED i 9 November ISfi Een onpartijdige ktm tan Stelligste de ORANJE TEMPJES va den broodbakker V PEETEltS oji de westzijde van de Kleiweg aanbevelen ij zijn van heden af driemaal iii de i rek versch bij hem aan huis te bekomen a 2 3 ets het stuk aan aparte U stellingen al met de meeste attentie word n voldaan Gouo i November ISO Ï Openbare Yerlioopiiii ten üver taan v in den Notaris KLL IT te MOORDTiEi HT op Vrijdag den 13 Xoiemler 1863 des morgens ten 9 ure ten huize van K Kr n enburg te Moordrecht van WINKELGOEDEREN en MEUBELEN Lokaal ut en Vermaak aan de OosTH iVEN te GOUDA De ondergcteekende neemt de vrijheid het geacht Publiek te verwittigen dat er op MAANDAG den 16 en op WOENSDAG den 18 NOVEMBER 186 3 ter gelegenheid van het halVO eSUWfeest van Neerlands herstelde ONAFHANKELIJKHEID in bovengenoemd Lokaal als daartoe ex presseiijk fraai gedecoreerd een FEESTBAL zal plaats hebben onler da ectie van den heer P ROZESTRaTEN tegen de entree van 75 Cents voor eenen Heer raet of zonder Dame Meerdere Dames 25 Cents de persoon Aanvang ten 9 ure J KENP Al degene die iets te vorderen van of verschul t gd zijn aan den Weleerwaanleu Heer W van der BACH in leven R C Priester eu Pastoor aan de üoedkade gemeente van BROEK en Idaar den 4 Konemher j 1 overleden worden verzocht daarvan binnen 14 dagen opgave of betaling te doen ten Kantore van den Notaris WOLENAAR te iradd mxxeen Uitverkoop Door verandering is de ondergcteekende van plau van af heden tot verminderde prijzen uit te verkoopen het i og voorbanden bel bende Borstol Mandenen Houtwerk aibmede Vogelkooi jen enz GouuA J a ZELDENRIJK Prijzen der ElTeclen AMSTERDAM Dingsdag 10 November I aagste koers 62Vl6 75 923 1403 Hoogste koers ö2Vs 75 93 prt Neu w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3 2 Handelm 41 2 G I Leeninsr 4 Aaud H Sp 41 2 d Rijnspw 4I 2 België Rotts ï j Spanje obL 3 d buitenl 3 d binneid 3 Portugal übl 3 Rusl obl H 5 d es L 9 5 C rtl 3l 33 5 d 1N4IJ 4 d J 5 = serie 5 d tï serie 5 Voigef Spw 5 Pruisen 1859 5 Oost liijtjoU diio dito 51etall dito dito d renteAmst d nat Is54 5 Mex oblSöl 3 Gebleven koers 75 93 1407 s 47 47 Vs 533 8 5114 473 5 lOUl i lOtJ s f71 4 1951 471 0 IOOV2 J7V2 IOÜV4 19U 871 4 1953 4 49s 3 t7 8 j 81V4 641 2 1 38 5 4 5 2V 60 I 82 38V4 81V 643 4 38 Ter Boetdmkkctij van A BEIKKMAN Deze CouraKt vcrschijat des Douderdsgs em Zondags In de Stad geschiedt de aitgave des avonds te voren DeprijsperdriemaaBdeBis S franco p pest ƒ 2 25 De iozeodifig der Advertenties kut geschieden tot des morgens tea 11 ure N 171 dezer Courtutt zal Woeiusdag 18 dezer det morgens tcord m uitgegeven iceshalvc d advertentien Dingsdag tijdig ingeicaelit icarde K E H N I S G E V I N G BURGEMEESTEU es WETHOUDERS vau GOUDA doen te weten Dat door den Raad dier gemeente is besloten op IFoemdag den 18 Koceiaber aanstaande feestelijk te vieren de herstelling van Neerlands Volksbestaan in November 1813 Dat daartoe op dien dag des middags tea 12 nre te gelijk met iui hou ien eener groote parade vau de Schutterij en het GarniisBen z l plaats hebben een optogt van de kinderen der ArraeB Tasschen en Burgerscholen welke zal worden opgeluisterd deor het itvoerea van eeaige zangslukken terwijl van les morgens 19 tot 11 ure en des namiddags van 1 tot Sjure de muziek der dienstdoende Schutterij en die van het 4 = Re giment Infanterie zich op de groote markt bij afwisseling z i doen hooreu hetgeen des avonds van 6 tot 9 ure almede zal eschieden in eene Toor het stadhuis geiUumineerde tent zalTende het feest wanneer het weder zulks toelaat gesloten W03 den door des avonds ten 9 ure voor het Waaggebouw te doA ontsteken een op die heugelijke gebeurtenis toepasselijk vuurwerk l L EGE MEESTER en WETHOUDERS van dit Raadsbe luit kennis gevende noodigeri de Ingezetenen uit om door het uitsteken van eene Faderlarid icke t lag hunne deelneming te toonen iu dit voor alle NaUrlander zoo belangrijk feest GOVDA deii 14 Kocemher 1863 Burgemeester en Wethouders voornoen d Be Secretaris De BmyjeiMi sier DROOGLEEVER FORTUIJX IJZEXDOORX KENNISGEVING De BURGEMEESTER Jer gemeente GOUDA noodigt de Ingezetenen uit die voornemens zijn bij de iejstviering ter herinnering aan de herstelling van NEÊRLAXDS OXAFHAXKELIJKHEID van hunne huizen Vlaggen eu Wimpels uitte s eken die Vlaggen en Wimpels ter voorkoming van ongelukken met paarden en rijtuigen zoodanig te plaatsen dat zij 3 Ned Ellen van de straat verwijderd zijn GOUDA den 14 KoxcMher 1863 De BuBOEMEïsiEK vooriioomd IJZEXDOOSN överzifft GOUDA 14 Xovember Het voorstel van den keizer der Fransehen heeft de gemoederen allerwegen in beweging gebragt Het is eene algenieene uitnoodiging orn zich or hrlii § te beraden en te verstaan over de hangende vraagstukken die in meer of min verwijderde l iekorast de rust van Europa bedreigen Het voorstel rust op goeden grond de tractaten van 1315 zijn zoo bij herhaling geschonden de regeling toeu tot stand gcbragt is zoo dikwerf gewijzigd en dit gevoegd bij de ouvermijdelijke wisseling der ilingen heeft een zoo dreigend aanzien aangenomen dat eene algemeene vredelievende zamenkomst niet dan zeer wensch k kan geacht worden Het is w aarlijk niet zeer vleijend vooi de vorsten dat men in het algemeen zoo weinig goeds verwacht van die poging De ondervinding intuschen schijnt dit wantrouwen te wettigen het congres van Weenen gaf genoeg bewijs van willekeur eu onregt van heerschzucht en bekrompen De prijs der Advertentien van één tot zee 1 regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor j eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte beid en de opvolgende congressen schenen slechts bijec gekomen om de vrijheid der volken te verstikken Maar nu zijn tijden en omstandigheden ve Muderd achter de vorsten staan volken die zeker niet bereid zijn om de ingevingen vau willekeur en heerschzucht in sti ien e erbied te huldigen en nog eens een heilig verbond der v r = en te bewonderen De publieke opinie is een magt ge vorJcn die zich niet straffeloos laat miskenDeo Dit belooft wel ie s voor het eougre doch niet veel Zoolang de staatkunde rust op list en geweld zoolang waarheid en r gt kl uiken zijn die elk staatkundige öp de lippen niet in he hart draagt mag men niet veel goeds verwachten van de beraadslagingen eener op nieuw beproefde zamenkomst I het dan daarom wenschelijk dat men zich onttrekke aan de ncodiging vreest men den keizer me r in de raadzaal dan in het open veld en wil men liever eerst de verdervende vruchten van den oorlog oogsten om zich dan welligt de wet voorgeschreven te zien door den brutalen overwinnaar De onderhandelingen hebben het lot der Polen verergerd niets kan hen helpen dan een nu onmogelijke oorlog De overige vraagstukken vooral dat van Itaüe kunnen skelits winnen bij onderling overleg Misschien wordt de koning vau Pruisen overtuigd door zijne coileid s dat hij zijni kroon op bet spel zet d iar de tijd der interventien voorbij is Hoe weinig svrapilhie men dan overigens gevoele voor den neef van den grooleu keizer hoe weinig vertrouven men stelle in zijne schoone woorden hij heeft juist gezien wd men niet onverh ods overvallen worden door onherroepelijke gebeurtenissen dan I jBoel men met elkander te rade gaan en door oudeiilng overleg het gevaar ontwijken Indien de vorsten hunne ware belangta kenden zouden zij veelzins voorzigtiger handelen eu door huane dwaasheden geen voedsel bieden aan gevaarlijke onrust eu uog gevaarlijker theorien Toch doet Pruisen s koning geeu stap ter bevrediging van zijn opgewonden volk Duitschlaad deuke er nog altijd aiui om Denemarken lastig te vallen met eent nuttelüoze executie De amerikaansche burgeroorlog duurt altijd voort de zuidelijken strijden voor hunne verloren zaak met wanhopige volharding eu de overmagt van het noorden k m het gemi niet vergoeden van krijgstucht en oorlogstaktiek Altijd vernieuwde gevechten zonder beslissing Ia Mexico beginnen de krijgsoperatien weJtr Bazaine is uitgetrokken om Juarez te bevechten die i7 i i man onder zich vereenigd heeft Men beweert dat de lue taud telkens ongunstiger wordt en de guerilla s alom de w penen weder opvatten eu wel uit afkeer van een oostei r jkï l eii keizer Van alle staten van Europa is Italië mee t ingenomen met het denkbeeld van een congres Het kan nog mk winnen en loopt weinig gevaar van verlies Het wecuer co gres hersielile den kerkdijken staat maar het parijsche congres al te dezen aanzien beu ijzen d t men toch iu vijftig jaar icis geleerd Leeft Van de kleinere staten is Denemarken iu eene positie die gunsli stemt voor elke bemoeijiiig van Europi Van de groote mogendheden is nog niets met zekerheid te zeggen ofschoon de verpachting niet ongunstig is De kleinere staten zullen volgen Wij hebben geene kwestien ter tafel te brengen voor ons zijn de tractaten van 1S15 dood die w ij in der tijd wel ingeroepen hebben maar gelukkig was d t beroep vergeefscb eu ons koningrijk rust op geen ijdel verdrag maar op de liefde en trouw die vorst en volk vereenigt öuitenlanïr XiOndsn lO Xov Lord Palmerston heeft gisteren aan het feestmaal van den nieuwen lord mayor het woord gevoerd Hij zeide dat Engelands stoffelijke welvaart en de bloei van zijnen handel thans grooter zijn dan ooit en dat de inwendige gesteldheid des lands in alle opzigten gunstig is Hij ve aaaje wederom dat Engeland ia den amerikaanschen burgsiCijg qb