Goudsche Courant, zondag 15 november 1863

ijdig wilde bi jven dewijl het daarin door zijne tusscheokomst ilthans in dfii tegen vvoordigen staat der zaken niets goeds zou kuDnen uitriirteu Omtrent Poleu drukte hij zich aldns uit Daar te lande zien wij jammerlijke tooneelen voorvallen Wij zien er aan den eenen kant een barbaarsch stehel v jn opzetteteiijke uitroeijiug in werking brengen en aan de andere ïqde wraak oefenen met moord en doodslag Wij hebben gezocht het beschaafde Europa te vereenigen tot gezamentlijke vertoogeu tegen hetgeen in ons oog onregt was Die vertoogeu hebben niet gebaat maar ij hebben onzen pligt gedaan en wij kunnen nu alleen hopen dat degenen die in het russische r jL de zaken besturen eindelijk ophouden den weg te bewandelen waarop zij zich Europa s veroordeeling hebben berokkend en dat er n eder vrede op billijke eu regvaardige voorwaarden in dat ongelukkige Jand kome lu het alseineen zeide hij dat de stiat der zakeu buiten s lands geen gunstig voorkomen had dat er veel ellende en jammer bestontl dat de staat der beschaafde w ereld verre van rustig was maar dat er aan Engelands horizon geene wolken ziglb iar waren die met oorlog dreigden Parijs 10 Xov De zittingen der kamer van afgevaardigden waren tot dus ver uitsluitend gewijd aan het onderzoek der geloofsbrieven hetgeen tot niets anders geleid heeft dan tot de ontdekking van sommige kleine knoeijerijen bij de verkiezingen die evenwel op haren einduitslag van geen invloed hadden kunnen zijn weshalve de kamer er zich niet om bekreunde Ten aanzien van de buitenlandsche aangelegenheden verkeeren we nog altijd in het onzekere Het schijnt dat de keizerlijke nota die de oproeping behelst tot bijwoning van het congres niet slechts gezonden is aan de onderteekenaren van de Weener tractaten maar tevens aan Zn itserland Nederland België Turkije Italië en Denemarken Den koning van Griekenland schijnt men nog te ouervaren te achten om ook hem de eer teiier uilnoodiging waardig te keuren Ten aanzien van Oostenrijk blijven bij voortduring de meest tegenstrijdige geruchten in omloop De een beweert dat kei7er Napoleon vóór hei uitspreken der troonrede reeds de zekerheid had dat Oostenrijk aan het congres zou deelnemen de ander houdt daarentegen staande dat Oostenrijk des gevorderd de eenige zal zijn die geen deel aan het congres neemt en vast besloten is de eventuele besluiten dier vergadering nooi te erkennen an de toetreding van Rusland twijfelt niemand daar het in der tijd zelf het voorstel tot het houden van een consres heeft gedaan waarin men dan ook het beste bewijs ziet dat de raaiUlieden van den czaar overtuigd zijn dat een congres al komt het bijeen hoegenaamd tot niets kan leiden 11 l ov Heden is de brief bekend geworden waarin de keizer de souvereinen tot een congres uitnoodigt Daarin ordt met verwijzing op den politieken toestand van Europa gezegd dat de tractaten van Vï e nen klaarblijkelijk overal zijn 3schondcn gewijzigd miskend De daardoor ontstane vree is des te geduehter omdat de verbeteringen hst gevolg der beschaving die de volken door de solidariteit van hunne stoffelijke belangen verbindt een oorlog nog verderfelijker dan vroeger zouden maken Laat ons zoo luidt het verder niet wach en cm cene verstandige partij te kiezen tot dat plotselinge en oinvederstaanbare gebeurtenissen ons oordeel belemmeren en ons in weerwil van ons zelveu in eene tegenovergestelde rigting drijven Tot den troon geroepen door de Voorzienigheid en uen wil des fr inschen volks maar opgevoed in de school des tegenspoed mag ik mogelijk raindei dan eenig ander onbewust zijn van de rejteii der souvereinen en van de wettige Kenschen der volken Ook beu ik bereid om zonder vooraf bekend stelsel in eene inteniationaie raadsvergadering te komen be ieid met ileu geest van gematigdheid en regtvaardigheid doov aans het deel dergenen die op zoo veierlei wijzen beproefd wei en Het is geen ijdellieid die mij genoopt heeft het initiatief te Lcnipn mair als souverein aan wien meermalen eerzuchtige piar ien z n i e iclireven stel ik er belang in door dezen vnjraoedigtn yaicn stap te bewijzen dat mijn eenig doel is zonder juhokken tot eene Sevrediging van Knropa te geraken Wordt miju voorste aangenomen dan noo i ï ik u uit om l ar js als plaats van het congres aan te nemen Welligt zal Europa er iets gueds in zien dat de hoofdst id die zoo dikwijls het sein tot omvenierping gaf de zetel is geworden van eoufereutien be teoiil om de grondslagen ccner algemeene pacificatie te leggen Brussel lO Nov De koning heeft heden de zitting der wetgevende kamer inet eene troonrede geopend waarin o a wordt gezegd dat de vaart op de Schelde nu van alle banden is ontslagen welke gewigiiüc maatregel is tot stand gekomen in gemeenschappelijk overleg met de nederlandsche regering Door de afschaffing van den scheldetol zijn de vriendschapsbanden welke België aan Nederland erbindt nog enger zaamgesnoerd De koning heeft toegezegd de indiening van wetsontwerpen betreffende de wijziging van het tarief der spoorwegen het wetboek van koophandel en d it der lijfstralFelijke rejtsvordering terwijl de nuodige credieten zullen wor leii aaiigei ra igd voor het bonwen en inngten van localen voor liet i iij t i onderwijs De toestand der schatkist is voldoende 11 Nov Men leest ineen belgisch blad met betrekkingtot Napoleons goede plannen Een der grootste tegenwerpingentegen liet absolunt go ig te maken is juist zij onver nogeazoo de wil eens goed is Zgu ongeluk is dat lic ia alles dezaken wil dwingen Het ziet eene aarheid dooischeTiereii endadelijk wil het h aar o xlringeii het ziet eeae zijde der kwestien en meent de knesiien in li i ir geheel te zien het meentdat een groot besluit voldoende is om ie s wat iii zich zelfgjed is tot stand te brengen en daar het over groote krichtenbeschikt worden zijne dwalingen dikwijls ranippii Van dairdie fraaiklinkeude en misschien ernstig gemeende woorden vanalgemeenen vrede en in het leven roepen van een delinitieveastaat van zaken Men moet vol vooraf opgevatte denkbeeldenzijn om niet te zien dat alles overal in ontwikkeling i Kenckwestie in een congres dompelen zoo als de keizer wil doen zou gelijke uitwerking hebben als dompelde men eau levendentak eenigen tijd iu zekere vochten men stuit de ontwikkeling men versteent den tak Het absolutisme kan slechts h mdhavenwat bestaat Daarom handelt de koning van Pruisen heel logisch Hij staat niets toe beloofd niets wil alleen de bevestiging van zijn eigen gezag en juist die ruiterlijk erkende onbewegelijkheid maakt hem te vreezen omdat nergens in zijngedrag voegen zijo waa men den bijl kan nslaan Weenen ll Nov De Wiener Zeitung deelt den tekst mede van het oostenrijksch memorandum aan Pruisen betreffende de boudshervorming In dit stuk wordt de hoop uitgedrukt op eeue toenadering van Pruisen tot de voorstellen die reeds door 24 duitsche regeringen zijn aangenomen en welker aanneming door Pruisen welligt het gevolg zou hebben dat ook de overige vorsten zouden volgen Met zekerheid meldt men dat de met zooveel ophef aangekondigde stichting der Unionbank uiet zal worden verwezentlijkt De vereeniging ivelke zich tot dat einde had gevormd is ontbonden uithoofde van gerezen moeijelijkheden tusschen debedoelde vereeniging en den concessionaris die voor de overdragt zijner concessie 300 000 fi vorderde Met betrekkingtot de geprojecteerde engelsch oostenrijksche bank verneemt menthans weinig en het schijnt dat de gevorderde som noch hierte lande noch in het buitenland vooral bij het gestadig klimmen van het agio kan gevonden worden De oorzaak waarom thans zoo vele Hongaren pogingendoen om de grenzen van Gallicie te overschrijden en zich bijde opstandelingen in Polen te voegen moet gezocht worden nden bitteren nood welke in vele Ourden van Ho ariie hcerschtzoodat eene talrijke menigte gaarne bloed en leven voor broodgeeft Berlijn 12 Nov lie tneede kamer heeft heden den beer Grabow met 224 stemmen tot baren presicient benoemd De heer von der Heydt verkreeg 37 stemmen Tot vice presidenfen werden gekozen de heeren Ünrnh en Boekum Dolffs De heer Grabow hield bij deze gelegenheid eene aanspraak waarin hij met verwijzing op den ongunstigen toestand des lands te kennen gaf dat r e wensch tot bijlegging van de geschillen met de kroon zeker vervuld zou worden wanneer de bezworen constitutie meer eu meer in haren geest wordt uitgelegd en gehandhaafd Dan zal eerbiediging van de regten der kroon niet langer indruischen tegen de erkenning van de regten des volks aan elk gevaar dat van het buitenland dreigt zal moedig het hoofd geboden en Pruiseus roeping in Duitschland verzekerd worden Frankfort lO Nov De katoenfabricatie in Wurteinberg en vooral in Obeifranken is voortdurend in vollen gang Geen enkelen fabriekarbeider heeft men ontslagen maar integendeel bestaat er gebrek aan handen in de katoenfabrieken Ömnenlanö Gouda 14 Nov Gisteren is men reeds begonnen met het uitsteken der vlaggen doeh eerst morgen zal dit meer algemeen geschieden De toebereidselen toteene algemeeue illuminatie op Woensdag vorden ijverig voortgezet nagenoeg 1500 leerlingen van de openbare en bijzondere scholen zullen zich dien dag uit de stadsarroenschool naar de markt begeven en aldaar drie feestzangen uitvoeren Donderdag zullen de schoolkinderen in de verschillende lokalen onthaald en de gecostumeerde optogt zal op zaturdig gehouden worden terwijl men verwacht dat het feest der schutterij op Vrijdag zal gevierd worden Maandag en Woensdag zal volgens achterstaande advertentie feestbal plaats hebben iu de daartoe opzettelijk fraai versierde zaal op de Haven Alles belooft eene heugelijke feestviering bij de opgewekte en een gezinde stemming die allen bezielt LI dingsdag had te Woerden de installatie plaats vanden nieuw uenoemden burgemeester den heer Raad oudhoofd ütiicier van het Indische leger en daarna suikerfabrikant op Tava Zijne kernachtige aanspraak maakte een diepen indruk Het lijdt geen twijfel dat de man die zegt onder het aanroepen van GoJs heiligen naam beloofd te hebben met al zijnvermogen de belangen der gemeente te zullen behartigen diezegt bij zijn optreden WoLrden s jongste burger zich te vleijen door handel en wandel eerlang den eerenaam te willen verwerven v m eersten burger eener stad wier inwoners voor vijftigjaren met hun bloed eu hun leven de vrijheid kochten enwiens vroegere loopbaan van veel kunde en energie getuigt de algemeene sympathie opu ekte en dat Woerden s burgerij vanzijn bestuur met grond de beste verwachtingen mag koesleren Het Utrechts Dagblad zegt betreffende de ingekomenplans voor een monument dat ofschoon het aantal groot is op de artistieke waarde veel schijnt te zijn af te dingen Men reest tiat geen enkel onverdeelde goedkeuring zal erlangenen zelfs het best gekeurde ver nderingen zal moeten ondergaan om te worden aangenomen S Gravenhage 11 Nov in de heden gehouden zitting van de tweede kamer der staten generaal is de beraadslaging over het ontwerp van wet houdende voorzieningen omtrent de ned bank bepaald op vrijdag e k Voorts heeft de kamer besloter om als de wettige vertegenwoordiging der natie aan Z M den koning hulde te brengen en de verzekering te geven van trouw en gehechtheid De president zal gehoor vragen ten einde Z M te verzoeken de kamer en corps daartoe in de gelegenheid te s ellen 13 Nov In de zitting der tweede kamer van de sta tengeneraal van heden zijn de ber iadslagingen aangevangen over de voordragt nopens de nederlandsche bank De heeren Blom Virulij Verbrugghe en van Goltsteiu hebben de voordragt bestreden daar zij meerder vrijheid tot oprigting van circulatiebanken verlangden de heer Cool heeft als in t algemeen belang de bepalingen der voordragt verdedigd morgen voortzetting der beraadslagingen Rotterdam 12 Nov De gemeenteraad alhier heeft in de gehouden zittin in beginsel beslist dat Rotterdam aan gere ijde der rivier Feijenoortl eu daarbij gelegen gronden zal worden uitgebreid zijnde burgemeester en wethouders gemagtigd bij de hooge regering de noodige stappen te doen oplat te bedoelde gronden met de gemeente Rotterdam worden vereeuigd Eerst wanneer die vereeniging tot stand zal zijn gebragt zal de zaak in hare ondenleelen in behandeling worden benomen Soetermeer 14 Nov Te Soetermeer en Zegwaart hebben zich een öütai personen vercenigd om bij gelegenheid t er aanstaande nationale feestviering een gekostumeerden optogt te houden voorstellende de intrede van den prins van Oranje te s Gravenhage na zijne aankomst te Schevenin d in het jaar IS13 Die optogt zal worden gehouden op Woensdag den IS November a s welken dag men daar in het bijzonder aan de feestviering zal toewijden Van wege de gemeente Soetermeer wordt eene kolossale eerepoort opgerigt die des avoiuis prachtig zal verlicht worden terw ijl tevens eene pranhtige lilnininatie i worden ontstoken Bovendien beijvi en zich img verschillende ingezetenen om aan de feestviering eenigen meerdei ii luNterbj te zetten door ook hunne woningen te verlichten Naar het zi di laat aanzien zal de herdenking van het vijtligjarig onaf handel jk volksbestaan ook in deze gemeenten op eeue voor de inwoners genoegelijke wijze worden gevierd Gemengde Berigten Generaal Gilmore boinbarileert Charleston Tn Spanje denkt nten orer het fn de golf van Xapels li g n 2i italiaansclie oorlogschepen met eeae bemanning van 6600 koppen Zij voeren 460 stukken eu de stoommachines hebben te zamen 6500 paardenkracht De spaansche troourede belooft zoo veel goeds dat men de helft niet durft verwachten Te Zutphen is dezer dagen ruim du zend gulden gecollecteerd voor de maatschappij an weldadigheid ten b ïjzl dat men niet gierig is maar niet ingenomen met de monuraentr n aissie De fnesche spoorweg levert gunstige Marktberigten Gouda 12 nov ïanie Poolsche per 2400 n S ƒ 310 Zeeuwsche pT mud ƒ 9 2 5 i ƒ 9 7ó Eogge Kouingsberger ƒ 6 50 ü ƒ 7 Dantzig 6 75 a ƒ 7 23 Zeeuwsche 5 30 a ƒ 6 75 Xieuwe ƒ C 25 i 6 50 Gerst ƒ 4 a ƒ ö Boek ieit Fransche f 170 en N Brab ƒ 190 Ileunip aid T a ƒ S De veemarkt met grooten aanvoer en fi iauwen handel vette varkens van 18 a 21 e pr 5 ons magere varkens enbiggen moeijelijk te verkoopen Aangevoerd 25 partijen Kaas 20 ü 2 3 Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 16 Weiboter 1 ii ƒ l OS Delft 12 nov Witte Tarwe met geringen aanvoer vlugger afgaande alle andere artikelen met redelijken aanvoer en genenen koopers Tarwe ƒ 8 70 a ƒ 9 25 Kogge ƒ j 3 Ü a f 6 80 Zomergerst ƒ 5 30 a ƒ 5 50 Korte Haier ƒ 3 60 S ƒ 4 Lange d ƒ 3 30 a ƒ 3 30 IHiiveboonen ƒ 7 50 l aardeboonen 6 50 Bruine boonen ƒ 8 a ƒ 10 Groene erwten ƒ 8 a ƒ il Witte erwten ƒ 7 50 Aan stads waag gew cnen van 6 12 nov 21 4 500 8 en 91 16 buter te zamen 11750 n ffi Boter 54 a 63 het vierde ƒ 1 35 ü ƒ 1 62 = per n S Ter markt 1260 mud aardapp ƒ 1 60 a 2 Dordrecht 12 Nov Tarwe tot vorige prijzen verkocht iets meer vraan vhigser opgeniimd Jarige puike X S 6U il ƒ 8 80 mindere ƒ 7 80 a ƒ 8 40 X d de beste ƒ S 50 a ƒ 8 s 0 nindere en geringe ƒ 7 60 a ƒ 8 30 Bl auwe ƒ 7 a 7 10 Eoirse 10 c lager Overm ƒ 5 30 a ƒ 5 60 Z en VI ƒ 5 80 a ƒ 6 30 Gerst als voren Winter akm ƒ 4 20 i ƒ 5 40 pnik get ƒ 5 SO Zomerzakm ƒ 4 4 i a 5 40 gestort ƒ 5 50 Spelt 2 30 a ƒ 3 10 Haver jar inl voeder ƒ 3 20 a ƒ 3 50 N d f 2 30 a ƒ 3 Pikke d ƒ 3 20 f 3 80 y Paardeboonen 5 20 ii ƒ 6 Dnivebooneu 30 c lager 6 20 ii B TO W ite boonen 50 c hooger S i 9 50 Bruine 7 50 a ƒ 8 50 Gued kok bl erwten ƒ 7 a 7 20 mindere ƒ C 30 a ƒ 6 50 Witte Koningsb 6 90 a ƒ 7 Boekweit Bergen op Zoom 135 en Peel ƒ 1 i Middelburg 12 nov X Z Tarwe 50 X Walch 8 75 a 9 Puike X Z Rogu e ƒ 6 25 Winurjeis ƒ 5 60 Zomergerst ƒ 5 40 Walch witte boonen ƒ 10 a ƒ 10 75 bruine ƒ 9 50 Paardeboonen ƒ 6 75 X W gr erw ten ƒ 7 35 Deventer 13 nov Trrwe ƒ s a ƒ 9 lloirge ƒ 6 25 a ƒ 6 75 Boekweit 5 a ƒ 5 75 Gerst ƒ 4 35 a ƒ 5 Hiver f S h f 3 7 5 Boter 20 X M 1 = s ƒ 21 ii ƒ 23 30 ü s ƒ 17 50 il ƒ 18 50 Zwolle 13 nov Jtiddelprijxen Tarne n S 75 ruwariïe f 9 37 Pvosge fl ïO Boekweit n 5 70 Aardapp 1 55 Boter per n vt 1 07 30 n 23 75 Groningen 13 nov Aanvoer ser nï prijzen omer nd Londen 9 nov Granen stil op vorigen jinjs g rst paik soort prij houdend haver iel hooier voor russische Aanvoer van 2 7 dezer 781 qr inl en 6199 qr vr tarwe 322 qr inl en 15 763 qr vr gerst ei 5350 qr inl en 10 035 qr vr haver an de veemarkt van heden werden aangeboden 6430 runderen 250 kalveren 23 490 schapen en 4 60 varkens Voorbeste runderen werd 5 2 voor d kalveren 5 voor d schapen 6 en voor d varkens 4 6 per steen betaald 10 nov Boter Fnesche 113 Kampen en Zwolle 102 a 108 Kaas Fdam 50 J 56 en Gouda 42 a 48 11 nov Granen stil op vorigen grijs Aanroer 950 qr inl en 5S30 qr vr tarwe 2310 qr inl en 2840 qr vr gerst 239 qr inl en 16000 qr vr haver en 1470 z meel 12 nov Aan de veemarkt van heden werden aajgebodeu 1380 runderen 316 kalveren 4296 schapen en ICO varkens Voor beste runderen werd 5 2 voor d kalveren 5 voor d schapen 6 en voor d varkens 4 4 per steeu betaald 12 Xov Boter Friesche li4 a 116