Goudsche Courant, woensdag 18 november 1863

I üjiste koers Hoogste kütrs Gebleveu koers 613 4 74V8 9S3 8 747i6 8V8 61 H 987 8 1393 4 1401 8 1393 463 2Vs 5ü 8 4 6 1001 8 lÜul 8 1003 8 467 8 53 503 471 8 lOOVj 1001 46 V 6 5o v 46 Vh 1001 Sfi s l Jo 1941 861 8 1933 4 611 4 593 8 3üi 6 81 8 64 37Vlfl 601 8 30Vk 8iy 377l6 591 j 30 81 64 8 371 2 1863 Woensdag 18 November 171 en H J Flink 12 Tennis Loüisj ouders T M Soffré en J Broekhuijzen Johanna ouders J Annaars en D Hogeuduoru 13 Elizabeth oudeis J van Dactzig en N de Vries OvEKLEDEX 11 Kov J van Dam 19 m 13 D Dubbel 20 d Gkeuwü 11 Nov S J Priusenberg en M vau Burgerlijke Stand GOUDA Gebobfn 10 Xov Maria Cornelia ouders A vaa d r Laan en W van der Heiden 11 Elizabeth ouders C van der Kleijn en P C Sluijter Cornelia ouders T Heerkens en J de Jong Franciscus Hendricus ouders H Moleveld en P van Riemsbergen Adriaan ouders J Vonk GOUDSCHE COUKAWT ADVERTENTIEN van G PEEK VAN LITH en A M TAN ALPHEN m gj GoroA den 14 Xovember 1863 ld ft Uitgave van A BRINKMAN p Tienêeweff D n 61 Eene Burgerdochter wenschte dadelijk geplaatst te worden bij eene Burgerfamilie om de vrouw des huizes behulpza im te zijn er zal minder op geldelijke beluouing dan op eene goede behaudeliug gelet worden Franco adres onder letter G bij A BEINKMAX Courautier te Gouda Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 13 November Li CU Verloskundige M SPRUIJT i V dstr it hoilc i de Kerk i De oii cri eu ckeii le neemt de vrijheid België Eotts 21 2 1 l ubüek te verii i tiireii iat er Spauje obl 2 Ondertrouwd on T T J C SCHOREE van Kamerik enM A V AX GALEN GouDv 16 Xov 1S63 cS Erni je Kaïiasgering BevaUcn van een e Docfaler A SXELLEX BE0E 5E AkkerOord nabij Gouda S Xovember 1S63 Al degene die iets te vorderen van of verschuldigd zijn aau den W eleerv aarden Heer W vas dek B VCH in leven E C Priester eu Pastoor aan de Gocdkade gemf ente v in BEOE vj eu aldaar den 4 = yovvutlcT overleden wjrdeu verzocht daarvan binnen 14 dagen opgave of betaling te doen ten Kantore vaii deu Notaris ilOLENAAR te Waildinxtmi JubUaeum Rosetten en Jubilaeum Broches in Züver zijn te bekomen bij A MECE3 te Gouda Eoset ƒ O GO Broche ƒ 1 25 De ondfr jetceke le miuikt Lekend dat nj zich alh cr gevestigd heeft U Chirurgijn Adres teeg bo en den heer K DL Viiits Golda 9 November Ib J Opt nbare Verkooping vau Iepen Wilgen eu Siken B O O M E en Eizen Estsn en Wilgen li A I4 SI O U T op MAANDAG den 30 NOVEMBER 1863 des vourmi ldags le i 10 ure op de 1 uiteiiplaats Actiehoven lan den rotter 1 damschen dijt even buiten GOUDA j Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J EOETUIJN DBOOGLEEVEE te Gouda BlNNENLANDSCHE SCHROEFSTOOMBOOT REEDERIJ te DORDRECHT DIENST ÏUSSCHEN DORDRECHT GOUDA eo AMSTERDAM EN BAAR TUSSCBËN LIGGENDE PLAATSEN ah Alblasserdam Kinderdijk Slikkerveer Bolnes Krimpen a d Yssel CapeUe Ouderkerk Moordrecht Waddinxveen Boskoop Goudsluis Nieuwveen Uithoorn en Ouderkerk a d Amst TOT HET VERVOEEEX VAN PASSAGIERS GOEDEREN en VEE Met de SCHROEPSTOOMBOOT DORDRECHT N 1 Vertrek van DORDEECHT Zondag en Woensdag s morgens 5 ure AMSTERDAM Dingsdag en Vrijdag 7 ure Agenten te Dobdkecht de Heer J B ZAHN Kuiperahaven 1 II Gouda J OUDIJK Vest II II Amsiekdam A HENKE Sinnen Aiaskl bij de Anustehtraat De KOMMISSVHSSEX L C VAN OLDENBüRGH De Dibekteub V B DERKS J J B J B O U V Y N EOODENBUEG ZlTPnEXSCUE Schroefs toomboot R eederij Voorloopige WINTERDIENST A au EOTTEKUAM Dingsdag avoud 6 uur A MSTEEPA M l oensd3gmidd 3 ZCTPHEN Ziturjag morgen 6 DEVENTER S I Ct Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm 41 3 O I Leeuing 4 Aaud H Sp 41 0 il Eijnspw 41 2 BE G AALSCH VUUR van af MAANDAG verkrijgbaar bij J B PEElERï il Tletidtriceg Loliaal Xiit en Vermaak lau de OobïHAViN te GOEDA het VK buiteul 3 biiiueiil 3 P rtu£ral oW 3 Eu l obl H 5 d lS2 29 5 Certl831 33 5 d 1840 4 d a serie 5 C 6 = seri 5 Vülg ef Spv 5 Pruisen Is 59 5 Oost bijGoii 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 d renteAmst 5 d nat Ih54 5 Mex üllSSl 3 i opilAAM A den l J euop OENSüAG deu 1 0 EMBER l u i er gi iegen heiu vaii liet halve eeUWfeest van Neêrlands herstelde ONAFHANKELIJKHEID in bovpijiri iiceiiÉd Lgka l iU dairtje ex pl s c l k fraai gedecoreerd eeu FBBSTBAL zal plials hebben onder directie van den heer P EOZESTRaTLN tegen de eutree van 75 nts voor eenen Heer met of zoiiiler Dame Meerdere Dames 25 Cents de persoou Ter Boekdruktenj van A BEXKOUM Aanvang ten 9 ure J KENP en voor Gouda en © eïe Courant Terachiint des Donderdags n Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonfiö te voïen ïte prijs per drie maanden is ƒ 2 franco p psst 2 25 iDe inzending der Adverteatien kaa geschifideü tot des lorg tea 11 ure 18 iM oirember Met blijde vreugde begroeten wij den heugelijken feestdag Geen kunstmatige opgewondenheid maar opregt hartelijk gevoel uezielt het gebeele volk De heugenis der diepe vernedering van het vaderland moge slechts leven bij een beperkt getal van ouden van dagen en velen van het tegenwoordige geslacht mogen weinig bekend zijn met de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot het herstel onzer onafhankelijkheid in allen leeft betzelfde gevoel van overvloeijendeu dank Het goede dat wij genieten is zoo rijk in omvang zoozeer doorgedrongen tot alle standen dat niemand zich onttrekken kan aan eea feeal zoo schoon zoo zeldzaam en zoo hartveredelend Voor vijftig jaren heeft het volk een Vorst ingeroepen na vijftig jaren roemt het volk in drie vorsten d die voorgingen in trouw en liefde tot Let volk en de vorst prijst zich gelukkig in de hartelijke liefde van geheel zijn volk Die heugelijke overeenstemming is de grondslag van een waarlijk schoon feest dat de sympathie van geheel Europa wekt eu vele andere volken weemoedig doet terugzien op eigen onvrijen OBzekeren en onrustigen toestand Schooa noemen wij het feest in zijnen aanvang Is niet het geheele volk een van geest opgegaan naar zijne bedehuizen om den Allerhoogste hulde te bieden Niet uit ons dit heil het is ons gegeven van Hem dien allen eerbiedigen als den beschikker van het lot der volken Het was geene afgedwongene ceremonie geen voorschrift der overheid maar vrije ontboezeming des gevoels een dankbaar offer voor wonderbare ongehoopte verlossing in het vol genot der beste ga eu die den mensch hier verblijden Die grondslag veredele ook den tegenwcordigen feestdag ij danken den hei igen God Zal dit gevoel onze feestvreugde niet vrijwaren van overmoed en ruwheid zullen alltn niet beseffen dat onze reine vreugde Hem moet verheerlijken wien wij ons geluk danken Het is een zeldzaam feest dat der grondwettige vereeuigiug van vorst en volk Of zou het geen zeUza in verschijnsel zijn die ongekreukte haudhaving der gestelde wet van het voor vijftig jaren gesloten verbond waar vindt ge een volk zoo rustig zoo vreedzaam bij zoo greote vrijheid Maar wat den vorst en het volk bellen meest vereert het eeuwen lang door partijschap verscheurde Nederland kent geen partijen meer dat droevig verleden is vergeten wij zijn eeu Advertentieblad Omstreken j De prijS der Advertentien vao één tot zes regels met inbegrip v n het zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent B iiiteDgefl one letters worden berekend Baar plaatsrnimte en eeusgeziu I allen hebben wet en koning lief den koning die in eerbiediging der wet voorgaat en vviens hart gloeit voor het wel ijn des volks Bij de voortgaande ontwikkelii j onzer instellingen mogen zich verschillende ia igten ea rigtingen openbaren wier medtwerking onmisbaar i om de ware behoeften des lands te doorzien maar Nederland mag in waan id roemen op eene eei siemmigheid v m beginsel die elk denkbeeld van partijschap ten eenenmale uitsluit Wie erkent niet hierin den vasten üToiidslag des vert ouwens waarmede wij de onzekere toekomst te gemoet gaan Hoe weinig kennen andere volken dezen toestand hoe zegenrijk is die vrucLt ouzer vernejenug lic grootsch is het Vieren wij dan blijde feest Het z d onzen geest verheffen cüzeu ijver wekken en aller pogingen doen z tr enwerken cm het verkregen goed te handhaven te bevesiigea en te verhoogen Zoo prijke Nederland eeuwen lang als eeu k 5tb re pare aan Europa s kroon ais het land van lieht en vrijiieid vau eivaart en beschaving door oprtgtc bnr er ruaw en oi bekrompen godsdienstzin OuitcnlaniJ Londen 14 Nuv De kibin tm vat ei i en Berlnn ea Londen z ij ovi rcci ekoinen dat et oor= ei tot een congrc s oiK eki re vohtm aarden a innemelnk i = De sroote mogrndhcdtii zulhn alleen door hunne ministers vertegenwoordigd worden Men is daarbij eenstemmig van oordeel dat de disciissieii niet verder moeten gaan dan tot de thans aanhangige kwe tiei en dat alleen die staten welke zich verbinden tot uitvoerhij der te nemen besluiten mede te werken op het congres stem en zitting behooreu te hebben terwijl de bedoelde mogendhe Jen bepaalde waarborgen tot die uitvoering verlangen Wtit het gouvernement in de zitting van den ministerraad heeft besloten op den brief van keizer Napoleon te antwoorden is op te maken uit het volgende artikel van den Morning Post Het is ligt te lad i dat Engelands antwoord moet bestaau in eene vraag Wig dienen b paald te neten tot wat doel wij eene zoo doorluchtige vergadering zuLen bijwonen alvorens wij ons daartoe verbindtn s Kej MytJITct