Goudsche Courant, woensdag 18 november 1863

zeer algemeen en onbepaald ea wo dt door hem zelven eene apening genoemd Als eene opening zal hij zekerlijk door ons i ouvernement spoedig worden beantwoord Wij willen in alles medewerken tot bevordering van het algemeen welzijn duch wij dienen te weten wat men eigentlijk van ons verlangt en te zien waarheen men ons wil leiden Volgens de laatste berigten van de westkust van Afrika was hot te C ipe Coast Castle zeer rustig ofschoon de gouverneur den bevelhebber van de troepen had aangezegd zich gereedte houden voor het geval dat na het eindigen van den regentijd een nieuwe marsch naar het binnenland noodig geaditino£rt orden Algemeen was men echter van gevoelen latde koning der Ashantyuea geen nieuwen oorlog tegen ons zouzoeken Parijs l i yoy Thans is ook het gele boek in het licht vertellenen bevattende diplomatieke documenten Betreffende de iialiaan nlie kwestie komt daarin niets voor Omtrent de aak van Polen vindt men er de laatste nota van 22 sept De minister Drouin de Lhuvs betreurt het daarin dat drie mogendheden als Engeland Oostenrijk en Frankrijk niet zijn overeengekomen om bij hunne démarches met dien nadruk te werk te gaan wcike wenschelijk was en dat zij zich niet door het nem i van een geuiccntcSiappelijk besluit de zekerheid lebbeu verschaft dat hunne opinie teu opzigte der kwestie in s ins zou vinueu 3Iet op igt tot de araerikaansche zaken beT t het boek de nota van den heer Drouin de Lhuys van 13 acpt betreifcu ie een onderhoud met den heer Dayton die de geruchten nopens e c protest ter zake van Mexico en nopens eP i russiscliamerikaausche alliantie tegensprak De frausche miuisier verkliirt dat de gevoelens des keizers in de amerikaaiisi he kwesiie niet veranderd zijn Wij hebben het zuiden iim eenc zekerr reden niet erkend noch hebben wij met dien taa cenig tractaat gesloten tot afstand van Texas en Louisia a AVij hebben in tegendeel herhaald dat wij noch voor ons iveii noch voor and rcn eenige aanwinst in Amerika op het j hebben üetretfende Mexico vindt men in het boek eeae nuia van 15 October v aariu de minister mededeelt dat generaal Bazaine vol leende is ingelicht om bepaaldelijk de som te kunnen bepalen welke lexico aan Tr uiknjk als schadeloosstelling moet uitkfcrcu DJ nov Bij het verkiezen van hare secretarissen heeft 1 Kamer i rer weinig ingenomenhei l met de oppositie getoond tl a barer leden v erd bcuoeiud De nieuwe secretaristcu zijn i e heeren Biisson fschoonzooa van wijlen BiUaultJ Joachim uiirit LepeUeiier en de Talna De Algi siras en de llevcngo hebben naar men zegt opverzoek van den koning van JrickenJand bevel ontvangen f in in den Piraeus te blijven terwijl de noodige maatregelen i n lenomen om 1 5000 man frausci e en engeische troepen lan wal te zetten voor het geval dat de houding der gnek IC troe wn t t bjtsingeu niogt aanleiding geven X ar nien T dedcelt heei t prins ilurat op bevel des kei een britf aan Victor Emanuel pschreven u mi tVi te bi eekeucn zoude hebbt u We one l IJ NOV Oü ier voorzitterschap van den keizer iie 1 1 r een ministerraad over het congres voorstel J ji £ l laat in den avond zijn depêches uit Londen I liciï I c an2cu iMen eg dat ait de discus ien van Il Itk is dat de geruststellende depêche bij het vooral gcA i ji ar doe gemist heeft daar zij het wantrouwen iTMi lr ii niet heeft opgeheven l C r t rii g luel l besloten voor i og Gallicie niet in staat 1 I e te tt U n maar er de krijgamagt zeer te vermeerden cin ie de overbc i n in staal te stellen voor de stipte na v er i eiten te waken Ojstc rij heeft nu de jiruisische voorstellen in een uitvoerig ib aia b mtwoord Het wil iu geen discnssien met Prui a v s dit laatste de hervormingsaete aaijjieeml en 11 I n iie jJe il eveurain onderhantieitn voor zijne tl teil eto van Oostenrijk tn i nii i formele ge z v n Oustenr jk e i Pruisen en direc verkiezingen Ml r 1 e kamer van atAv iardigden aangenounrn j Seriijn t4 Nov De nieuwe wet op de drukpers welke de re2 eriiig in de ter ie kamer heeft aangeboden is zoo streng dat tells de lirdoiinantie van 1 Jung daarmede vergeleken zaei t sctitjn te zijn De regterlijke magt kan de opheffing van icu it ijtii i i eve cn zt o ira het wegens zeker aantal delicten ero irdeeld is en luoet dit doen v anneerhet aantal veroor e lingeu een bepatii jt er bereikt l reit Wanneer die wet werd aangenomen dan on hel geschreven woord voortaan in Pruilt ti eene onmogel jiiheid zi in nov De Spen Ztg meent betreffende de niededeefing der ViVener Presse te wefen dat Pruisen i vcx raigiaiide onderhandelingen met andere regeringen aar het kabinet van Parijs voorloopig te verstaan heeft gegeven dat eene uiiecle j beraadslaging van vorsten wanneer die niet beliooilijk is voorI bereid de weg niet is om moeijelijkheden te vermijden Voorts i verzekert het blad dat er tusschen Pruisen Oostenrijk en Engeland geene wisseling van gedachten ovïr de voorwaarden voor het congres nocli over een identiek afttwoord heeft pkats gehad Geen der drie opgenoemde mogendhedeij lieeft dtiartoe zelfs het voorstel gedaan De koning heeft alleen mORdeling den heer de Talleyrand te verstaan gegeven hoe Pruisen over de zaak denkt Prankfort 1i Xov in eene buitenge vone zitting van den bcmdsdag heeft Denemarkcu in bevredigendcn zin een voorstel ge la in waarbij ook voor de Holsieinscha stenden het uitzigt wordt geopend op eene lutl ireiding van bevoesdlieid Kopenhagen IÖ rov Z H de koning van Denemarken is heden namiddag ten half drie ure te Glueksburu overleden Sedev een paar dagen verram men dat de koning door eene hevige koorts was aangetttst Aanvankelijk bevond hij zidi weer eenigzius beter doch zijne ongesteldheid heeft daar op plotseling zulk reue ongunstige wending genomen dat hij heden daaraan is bezweken 1 Nov lieden len twaalf ure is prins Christi ian IX tot koniiig geproclameerd geboren april 818 De overleden koning geboren ij rctober ISOS die den 20 januari 1848 zijn vader Christiaa VIII opvolgde werd in 18t 7 en m 1846 eerst van eene deensche en later van eene mecklenburgsche prinses gescheiden en leefde nu seucr 1S50 in een morganatisch huwelijk Door onderhandelingen te Londen wertl den 8 mei 1853 onder goedkeuring der groote moge idheden tot troonopvolger benoemd de nu tot koning uitgeroepen prins Cliristiaan van IIolstcin Glucksburg broeder van den overleden Frederik VII Madrid lU Xov Koningin Isabeha heeft den brief van keizer Napoleon beantwoord en het voorstel tot een congres gaaf aangeuomeu Er zijU twee stoombooten met 1400 man aan boord uit de haven van Cadix vertrokken liet gouvernement heeft besloten zijn ge ig op St Domingo te handhaven NewYork 30 Oct liet nieuws is onbelangrijk en de groote krijgsmtichine komt tot stilstand ten minste van ont e I zijilc kan ineu niets anders verwachten dan dat de winterkv artieren zullen betrokken worden als Lee of Bragg daarmede j vrede hebben dat echter nog twijfel overlaat iMeade en Lee zwevrn rondom Wadiingtou ais muggen om een kaars een i van beiden zal iich branden Thomas ie held van de ffCumberliind Armee is schaakmat in Chattanooga Bragg ondersteund door ifdeelingea van Lee tracht door eene flank manoeuvre zieii van Burnside te ontsla m en ofschoon Gilmores inocras engel nu en dan de forten Sumtcr cii Moultrie met een ij ereu boodstihapper vereert of de torenspits van St Mit chael in Chiriciton tot mikpunt neemt is oo x daar weinig vooruitgang te bespeuren lu Mobile paraderen de vrouwen iu solda eu eostuut i op de borstweringen en die nagt vertoouing weerhoudt wa irschijnlijk de r mkees om een aanval te wagen j Men hoort van zuidelijke plannen om Texas tegeu wil endank te houden eu de noordelijken voeren ook da r weinig uit De I Mississippi i s voor den wereldhandel geopend het is waar I doch wat dat beteekent vrage men aan de weinige booten die het wagen den valer der rivieren op te varen en bij elke kromming door zuidelijke kanonnen begroet worden En zie i daar het resnlt at lan eenen oorlog van twee en een halfjaar ontzaggeiijker iu omvang dau ecnigen krijg waarvan de geI schiedboeken gewagen noodlotüger voor de overige volken der wereld moorddadiger kostbiuarder en wat te vreezen is vruch I tc jOS 6 nov Het bombardement van Charleston duurde volgens van d tar ontvangen berigteu van 1 dezer met hevigheidvoort De positie van generaal Hooker werd door de zuidelij ken bestookt De generaal Meade was gereed om op te rukken Ötnnenlaniï I Gouda la Nov Men meidt ons uit Gouderak Heden j uu het juist ïO jaren i dat de heer C T C amer zijn eer 6 feit tot bevrijding van ons Vaderland iu 1813 van de Fransch n uitvoerde wordt ZijnEd deswege door den heer burgemeester eu eenige notabelen onzer gemeente met de oraiije kokarle getooid gecomplimenteerd De krachtvolle grijsaard wiens borst met de zilveren medaiije der stad Dordrecht prijkt onlbuezemde op ongekunstelde wijze zijne warme dankbaar ield voor de e vereerende oplettendheid De minister van koloniën heeft breedvoerige inlichtingen bij de kamer ingezonden op het verslag der commissie uit de kamer betrekkelijk de begrooting van Ked Indie voor 1861 en die van de W I en de kust over 1862 en ls83 Wijders heeft dezelfde minister krachtens toezegging bij de mem van beantwoording nopens het hoofdstuk koloniën alsnu overgelegd het zeer breedvoerig voorloopig verslag over de V rvoermiddelen op Jav i met staten en bijlagen Het hoofdbestuur van het fonds tfcr aanmoediging en ondersteuning van de gp pcnde dienst in de Nederlanden heeftvan M C 600 ontvangen tea behoeve van c t fonds Het heeft tevens bekend gemaakt dat kraclttens een onlangs genomen besluit alle giften tijdens de November feesten voor het fonds ingekomen bij het kapitaal zullen worden ingeschreven ten einde dit monument der dankbaarheid van de nederlandsche natie aan de verdedigers harer onaf haidcelijkiieid meer en meer te bevestigen en op te bouwen Woensdag morgen zal naar men verneemt de tweedekamer der staten generaal bij den koning worden ontvangen om Z M uit naam der natie hulde te brengen bij gelegenheid van de herdenking der groote gebeurtenissen die voor vi fiis jaren hebben plaats gehad tn om tevens den koning er ekering te geven van de trouw en verknocbtueid dier kamer s Gravenliage 14 Nov De beraadslagingen over de Baiik wet zijn heden iu de tweede kamer der staleu generaal voortgezet Drie sprekers verklaarden zich voor drie redenaars tegen de wet De belangrijkste rede was die van den beer van Bosse die met kracht liet hoofdbeginsel van het ontwerp verdedigde AVel IG Nov Heden zijn de discussien over de bankwet in de tw cede kamer voortgezet woensdag worden de beraadslagingen vervolgd Gciuciigde Berigten De czaar van Kasland gf voelt ympatiüe vüor het republikeinsehe noorJen en hoopt den oiiJcr iing van het zuiden In Eogelaiid Door den uitgever A V SvtlioiT te Leyden is de navolgende cireulain alom verspreid 1 13 l Ci r i en Nederland zonder o anje Nog vdijge dagen en geheel Nederlai d iert feest 1 Vijftig jaren gelede n herkreeg ons vaderland ecu onafhankelijk Een monnmeiit daarvan iu ieder nedtrlandsch huisgezin ziedaar de gedachte die aanleiding geeft u bijgaande inschrijving aan te bieden Een monument e en go 1 g plaatst in s konings paleis en iu de vorstelijke woningen onzer a ih icnlijken als in het huis van elkeen die de stouclijke eu zedelijke voordeden mag genieten onzer Vrijheid onder Oranje Dit gegeven zoo b zwaarli k op te lossen is door de kunst eu industrie onzer eeun verwezenlijkt t Is ee ie voorstelling iu metaal de aoi komst van prins V illem 1 te teclicvpningen naar eene originele teekeniug an c jaar 1S13 Boven deze voorstelling prijkt het neêrlandsche wapen ter zjde daarvan de wapenschilden van het vorstelijk sramhuis Oranje Nassan daaronder als devies Geen Nederland zonder Oranje De namen van van ogendorp van der Dhvn van Maasdam vnn J inibui gh Siirum Falck tu verblijd welk woord de tekst was der eerste leerrede die in s Gradenïiage na de aankomst van prins WilLm gehouden werd is deie voorstelling in metaal eene herinnering n het verleden zij gftuigt tevens voor het ien van groeten vooruitgang in d ï aederlaudsche volksvlijt Voor 50 jaar j u was het 2ven onuitvoerbaar als ondenkbaar een dergelijk gedenkteekt te vervaardigen d ior den zeer billijken prijs verkrijgbaar voor zoo velei Het denkbeeld en bit model zijn wij verschuldigd aan de koninklijke nederlandsche faljnek van gouden en zilveren werken te Voorschoten dv uitvoering aan den heer L J S van Kempen te s Hage bekroood met de zilveren medaille voor zijne kan tproducten in metaal verkregen dooieen eiectroehemisch proces Zoodra mogelijk wordt eene naamlijst der inteefceuaars opgemaaKtj du aan elk hunner gratis zal worden toegezonden Wij jnichcn deze nieuwe ondememing van den heer vtttoii van harte toe en vinden het denkbeeld regt nationaal Aan de goede uitvoering twijfekn wij wel niet nu zuH e bekende namen daarvooi ten waJ rborg zijn maar wij vernemen daarenboveo dat de geleverde proeven de verwachting overtreffen Ieder dragt er toe nj om deze gelukkige ei ichte I tot eene welgelnkte onderneming te maken fiigezöiiKien Blijkens een b rigt voorkomende iu het voorlaatste nommer dezer courant was de onvoltaliige raadsvergadering van deu 3 November niet het gevolg van toevallige omstandigheden maar van eeue afspraal van de meerderheid van den raad om diar niet te verschijnen waarvan a n den Vooi zitter sïbrit telijk was kennis geg even Zoodanige demonstratie schijnt ons toe even ongeoorloolü als ingewoou te zijn De Baad vergudfir vokins artikel 40 der gemeenten et zoo dikwijls de Burgemeester of Burgemeester en VVethoude s het noodi r oordeelen of he door drie leden met opga e van redenen wordt gevraagd ïeu blijke dat een van die gevalleu hier beaiond v as de vergaderiug overeenkomstig de we ielijke voorschriften door den voorzitter iielegd Nu stond het aan geen lid vrij tenzij hij wettige verhindering hid van daar afwezig te blij en ecu eerste pligt v in ie leden des Gemeenteraads ij getrouwe bijivoning der vergaderingen Kn wat de enkele leden niet niogten doen dat was veel mii der ain eene Coalitie der meerderheid geoorloofd w int de e maakte door v eg te blijven hef beraidsiiigeu en besluiten onmogjlijk en tengevolge daarvan het aangehaalde weis arril a thauï gedeeltelijk illusoir Eu dan de reden die de tieu lieereu dir ongewone besluit deed nemen Volgeus hunne verklaring is iie te vinden iu de afwezigheid der beide Wethouders zoudci v ie zij het belangrijke onI der icrp aan de orde niet wensc iten te behaniieien Deze rede moge j vieijend zijn voor de wethouders zg neitigt de handeling der I raadsleden niet Want nergens is he bijv oneu der raadsverl gaderiageu ui de wetnouders meer gebedend voorgeschreven d m v de o erigc leden de vergadering is even wettig z ai Lci gestei l of zij daar tegenv oordig zijn al dan niet iïecnd de meerderheid niet genoegzaam te zij a ingelicht zonder aoïiesca te hebben gehoord zij had de zaak kunnen d hoi den tot eenc volgende vei gaderiag iraariu die hi genwoordig zonden ziju nii ar zij iiiogt niet zijdelii gs r maken op de bevoegdheid d or de net aan den burgum r of aan burgemeester en wethou iers toegekend u den r t te doen vergaderen als hij of zij dat noodig oor ie iei Ligt hadden er ludere niet up den oproepingsbrief vermelde zai eu kunnen zijn waarvju d behandeling spoed vercischte doch die nu niet konden nordeu afgeda i i iir men zich niet streng gebonden acht door de bi palingen der wet daar wordt een wijde deur opengesteld voor niilekeur en allerlei nnsbruik Het is daarom dat wij gemeend hebben de en eersten slap op eenea verk eerden weg niet zonder tegenspraak ie mogen laten Gouda 14 Nov 1563 X 18 XOVÈMBER 1863 t Is i eest t is leest op Neiirlands grond Zjo jubelt Gouda s schooljeugd rond En n ie zou t niet gelouvcn r j e vrije Nederlandsche vlag W iait vijftig j iar op dezen dag Hoezee Oranje boven Oranje boven blijv de leus Zj w is eenmaal der vadreu keus V ij blijven haar vereeren Zij bragt hun vree ea voorspoed aan En dat t met Neèrland goe 1 zal gaan Zal ons de tijd wel leeren Zij waaije nog eta eeuwental Van huizen torens kerk en wal Omzoomd met gouden franje Ja t klinkc heel de wereld rond Er is een V s en A orstenbond Vjn Neèrland en Oranje Bi