Goudsche Courant, zondag 22 november 1863

vfu dat het mini ierie van politie met minder gestreagheü in iallicie te erk giaa ea de persoonlijke vrijheid door de wet gen aarbor I eerbiedigen moge De minister verklaarde dat de miatregelen van de autoriteit wettig eu alleen togen de revolutie geiigt zijn elke Gallicie van Oostenrijk wil afscheiden waarop eeu ander afgevaardigde een ontzettend tafereel ophing van de gewelddariighedeii die in Gallicie voorvallen lie raiiiisier stelde tegenover dit tafereel een ander dat op flocuineuteu gegrond is Wanneer zeide hij een geheime reirering in hei land bestaat ais te Krakau e n revolutionair plaatskomra indo inkwartieringen h veelt belastingen heft per iiP i m verdenking brengt aU ilaar van alle kanten vreemil jiiiigen komen toestroomen on fiiz moet de regering dan niet op h ire lioede zijn Neen de regering zal onvermoeid het wettig gezag handhaven eu de rustige inwuuer tegen het geweld bcichermeu BerliJQ is Nov In de zitting der tweede kamer op heden is r ipport nitgebragt op de ordonuautie van 1 Junij De heeren Simson en Gneist stellei voor 1 dat de kamer op grond vau 5 63 der constitutie aan die ordonnantie hare goedkeuring zal onthouden 2 op grond van § 11 3 zal verklaren dat genoemde ortlonnautie noch tot de instandhouding v m de openbare veiligheid noch wegcis dringende omstandigheden nou bg was en dat eene beperking van de drukpersvrijheid bij Hij e van verordening in het algemeen niet ge vettigd i eindeliik dit de ordonnantie wat haren inhoud betreft ook tegen d titutie indruischt De beraadslagingen over dit voorstel Ml op morgen bepaald T e3 den rector van het gymnasium te Neu Stettin isfne dis plinaire vervolging ingesteld Verscheidene punteii vanbeschuldiging zijn tegen hem ingebragt o a dat hj voor Jen bcnlen caudidaat hi eft gestemd dat hij op s koaiugs ver i ir lag zijne wouiug niet heeft verlicht dat in het gymna lum eene wetenschappelijke voordragt is gehouden over droomnn a trcz gien welke niet steunde op bijbelsch ge ag dat b j ere ftiiiiig in het latijn doer hem is bevveenl da men behoordete schrijven rex Borussorum eu nTel rêx Borussiae Verscheidenlectoren enz aan die inrigting van onderwijs verbonden worden wegens dergelijke beschuldigiugen vervolgd l J Nov De kamer van afgevaardigden heeft heden metovergroote meerderheid het gisteren gemelde voorstel betretfende de ordonnantie van 1 Junij aaugonomen In het heerenhuis heeft graaf Bniuaki geprotesteerd tegen de paragraaf van het ontnerp idres in antwoord op de troonrede aarin der regering dank wordt gezegd voor hin maatregelen om de verbreiding van den opstand ia l oleu tegei te gaan vermits die opst ind toch niets anders beoogde dan o n aan de Russische heerschappij te ontkumen De heer von Bismarck bestreed dit laatste en betoogde dat de opstand in Polen niet uitsluitend tegen Ilusland gerigt was e Pruisische regering had er bovendien een politiek maatscliappelijk en moreel belang bij dat de beweging in Russisclil jlen niet zegeprale Een zelfstandig Polen ware een blijvend gev ar voor de pruisische monarchie maar al ware het ook anders dan nog zou Pruisen niet kunnen verlangen dat eene volksbeweging zegeprale die zich nic zulke ongehoorde misdaden heeft bezoedeld en den sluipmo t lenair tot een held v irheft Het ontwerp adres in antwoord op de troonrede is met 72 tegen atemmeu aangenomen Gotha 17 Nov De hertogelijke regering hseft den erfprin van Augustenburg als tegenwoordigen hertog van Sleeswijk en Ilolstein erkend en aan haren gezant bij den bondsdag range fhrevi n alle e entueie pretontien van anderen te beantwoorden door het vuoratcl aan de bondsverg ideriiig dat de dui sclie boni het regt van dezen wetiigeu vorst met de nood ie aiticlelen be cheruien en zoo noodig handhaven zal Lissabon 17 Nov De uitnoodiging van keizer Napoleon om deel te nemen aan een congres is gisteren avond in een ministerraad overu igen Men verzekert dat het voorstel voorw iar ieli ik luiuiomen is KopbnllSgea l Nov T e koning heeft heden de constimtie lü tr idi emarkeu en Sleeswijk van den 13 Nov gesanoMcneeril liaii is ünniiddellijk med feling gedaan aan deti rijksr ad ia hcvirsciit eene bniiengevvoue geestdrift 6tnnenlan GoudE 18 Nov Ook Gouda mogt heden op waardige wijze uecliiemen aan het feest door geheel Nederland gevierd Ook hier bewezen de algemeene belangstelling en de goede houding van alle st inden dat allen prijs stellen op het bc it der zegenrijke voorreglen w aariu Nederiaud zich verblij len mag De algenieene blijde stemming Iieeft zich geen oogenblik verloochend en de ontzettende volksmeijigte ook uit de omliggende dorpen iu grooten getale zamengevloeid gedroeg j zich zoo rustig als welligt alleen ir Nederland moge üjic i s Ifc I feestviering was grootendeels gelijk aan die in andere steden maar onderscheidde zich vooral door den optogt van r igt uoeg 14Q0 leerlingen van verschillende scholen dve met hunne b inieren vergezeld door hunne ouderwijzera aaar het mtrktpleiu kwamen en aldaar omringd door het garnizoen en de scluviterij in tegenwoordigheid van de leden van het gHmeetitei estuur eu andere autoriteiten dri © liederen aanhieven De talrijke schare die het marktpiein vervulde beuaarde eene eerbiedige stilte en het geheel leverde een waarlijk indrukwekkend tooneel op Des avonds uas de ülaniiiiatie algemeea waaronder de mu iekteut eu de tribune op de raarkr bj onder fmai verlicht waren even als sorainlgd particidiere huizen ten negen lire begon meu met hef afsteken der vnuiuerkeu die door goed eder begunstigd eene scliiit entle vertoonjng opleverden Merkwaardig was ook des morgens de optogt der tweede sectie van de bezitters van het metalen kruis die eene zeer fraaije banier voor deze gelegenheid badden doen vervaardigen De gedecoreerde historische optogt is tot zaturdag uitgesteld moeten wordeu Ook de militairen van het garnizoen hebben di u dag in gepiste vreugde doorgebragt na afloop eeuer parade werden aan hen bier en sigaren uitgereikt en des namiddags om prijzen gekegeld des avonds v erdeu er twee tooneelvoorstelImgen in de schermzaal gegeven beide stukken werden fiks afgespeeld en voldeden zeer goed een groot publiek woonde de e voorstelling bij ook de woningen der gehuwde onderofficieren waren op eene eenvoudige doch smaakvolle wijze versierd De zes onderofficieren van het 4 regem inf welke aan het examen ter verkrijging van deu oiBciers ran te s Hage hebben deelgenomen ziji daarvan v eder enigi ekperd nopens deu uitslag van dat etaineu is voor als nog nog niets bekend 20 Nov Heden namiddag retourneer Ie uit de gemeenteZevenhuizen het detachement sterk drie officieren en vijftiguiaiischappen van het garnizoen alhier dat naar genoemdegemeente op gisteren was vertrokken ter assistentie van denheer burgeuirester alilaar ten einde ongeregeldheden tegen tegaan bij hunne aankomst te Zevenhuizen was echter de rustweder hersteld die tot heden niet meer is gestoord 31 Nov Gisteren avond vierde de schutterij feest in eenwel inti ortgf stedelijk schoolgebouw ondci het gebruik van eenigeververst hiiigcn speelde de muzijk der schuticnj eenige stukken toin ougeveer ten 9 ure de lieeren burgemeester en wethoudershel gezelschap met een bezoek vereerden waarua menige dronk a dl vaderland en koning gewijd werd Het was een aangen iani gezigt den burgemeester en de wethouders met de otf cieren midden onder de sc iutters gezeten w elkc zich onderlingvermaakten te aanschouwen De majoor Perk van Lith die reels in 1S13 vrijwillig de wapens heeft opgevat en zichsedert eenige jaren met ijver en lust aan het hoofd iler schut i terij bevindt bedankte het dagelijks bestuur in gepaste bewoor diiigeu voor het vrreerend bezoek Tea 11 ure eindigde het feest met den driewerf herh ialdeu niiroep van Leve de jMajoor De feestviering kenmerkte zich door ongeveinsde vrolijkheid begon en eindigde in de beste stemming In de Staats courant is opgeuoinen eene uitvoerige lijstvan giften tot nu toe iugekomen b j de hoofd commissie teroprigting van een nationaal gedcnkteekeu voor Nov Is 13 Diegiften bedragen eene som van ƒ SÜ S J3 00 j Men schr jft uit Batavia dd 30 Sept Wij hebben bijnaover geheel Java eene aaneenschakeling van zware regenbuijengehad die op bijna alle cultures een zeer nadeeiigen invloeduitgeoefend hebben en nog uitoefenen en zoo er niet spoedigverandering komt de tab ik3 aaEplant op Java van dit jaar voorh t grootste gedeelte dreigt te verwoesten in Rembang moet et er dienaaugaaiide treurig uitzien en vele aanplantingeugeheel zijn verwoest De kotfgboomen hebben door de zwareregens ook zeer veel geleden de bloesems zijn grootendeelsafgeregend zoodat de oogst aanstaande jaar vermoedelijk gering zijii zal o J C on de siiikei ciiliunr oefent de ove zloedigeregeu e n ai ern ileeh stcn invloed uit en zullen de suikerfabrikantcn en sic u j u r hebben dewijl de hoeveelheid suikerbejïiald zeer teg ii iii vallen s Gravenhag S is No De t veetle kamer der stateugeiicraal is heden riiglig bij den koning teu gehoore toegelaten De prcsidctii h i r i nn Z M de hulde der vertegenwoordiging gebragt II wees op den freurigen toestand voor 50 jaren en op li t foeriPinen van den bloei eu de ivelvaart onder ie telgen v u het Huis van Oranje waardoor de aloude band nog hechler is geworden De koning verklaarde in antwoord hierop dat het hem hartelijk verheugde de vertegenwoordigers b j zich te zien te meer omdat dit eene geheel vrijwillige daad was die hj zeer waardeerde Als telg van het Huis vau Oranje rekende hij het zijn dure pligt al het mogelijke te daen voor deu bloei en de welvaart van Nederland De tweeile kamer der staten generaal heeft heden artikel 1 der bankwet dat het hoofdbeginsel der wet bevat aangenomen met 45 tegrn 16 stemmen 20 Nov De beraadslagingen in de tweede kamer over debankwet zijn heden voortgezet en gevorderd tot en met art 10 Art 2 verlenging van het octrooi der bank voor den tijd van 25 jaren is na langdurige discussien aangenomen nadat waren verworpen twee amendementen van deu heer Viruly Verbrugge strekkende om den termijn van 25 jaren tot 10 jaren te beperken en om deze wet vóo r 31 Maart 1873 te her ien het eerste met 37 tegen 23 stemmen het tweede met 3S lesen 22 De discussie over het nieuw voorgestelde art in den heer van Bosse inlassching eeiier straft epaling op de uitgifte van bankpapier door niet erkende credietbankeii is verdaagd tot na afdoening der overige artikelen Op art 9 belegging van het reserve fonds casu quo in pahdbri ven van goedgekeurde hypotheek maatschapp tMj werd met legen 23 stemmen verworpeu een amendement Heciuskerk Az uiu uit Ie sluiten pandbrieven op goederen builenslaiid gelegen Op art 10 is een amend van Bosse waartegen de min geen bezwaar had strekkende om de bank te belasteu met de kostelooze waarneming van de functiiïn van rijkskassier te Rotterdam en in alle plaatsen waar zij agentschappen vestigt met 44 tegen 16 stemmen aangenomen Bij de hervatiing der discnssien over art 5 dat aangehoudeu was tot na de beslissing over art 10 hebben de heeren Idserda en Geertsema een amendement voorgesteld waarover de discussien niorgeu zullen daats hebbeu De tweede k mier der 8 G heeft heden de discussienover de baukwet ten einde gebragt eu het geheele ontwerp naverwerping van nog verschillende amendementen aangenomenmet 41 tegen 17 stemmen In den loop der zittihg is ingekomen een ontwerp van wet tot verhooging van het minimum der opbrengst van den accijns op de suiker Aanstaanden maandag zuUeu de discussien a mvangeu over de staatsbegrooting voor lS i4 Woerden 17 Nov Gisteren reeds w s onze stad in vollen feestdosch w ant niet alleen waren verscheidene huizen met vlaggen en oranje versierd maar iedereen spoedde zich ten 1 ure naar het station van den spoorweg om onzen pas benoemden burgemeester aldaar te zien aankomen Een eerewacht te paard bestaande uit eeu 7ütal jongelieden uit alle standen ouder leiding van de hh Smulders van Eek van Doorn Clansman en Coerman was aldaar verzameld Bij de aankomst des burgemeesters werd hij verwelkomd loor den heer earnizoeus commandant en een der wethouder terwijl de heer Smulders htm met een korte maar regt hartelijke aanspraak welko n heette in deze gemeente Na in een open rijtuig plaats genomen te hebben op welk = treden twee met groen en oranje versierde jongelieden hadden plaats genomen ging de geheele trein begeleid door tie muzijk vereeniiring lot Nut eu Vermaak onder het gejuich der menigie stadwaarts en door de geheele pannebakkerij Des avonds bragt genoemde miizijk verceiiiging eene serenade aan onzen afgetreden en aan deu nieuw binoeindcn burgelacesfer waarmede dit feest dat allezins zeer ordelijk was eindigde Heden is alles versierd met vlaggen en ieder inot oranje ten half 2 ure wer l er parade gehouden waarop ook twxe pelotons van geregtigden tot het metalen kruis niet hun daartoe vervaardigd vaandel defileerden onder commando van den heer J de Vries Kobbó Op het excereitieplein deed de majoor battus commandant eene toepasselijke en indrukmakende aanspraak a n de struders van 1813 en lb j waarop hun commandant kort maar met klem antwoordde eu daarbij te kennen gaf dat zij of hunne zonen steeds bereid zouden zijn op de roepstem des konings te wapen te snellen zoo het vaderhind ooit weder bedreigd werd Begeleid door ile schoone muzijk der alhier gevesiigde vcreeuiging tot Nut en Vermaak verzamelden zich de metalen kruisridders in het logement de dubbelde Sleutels alhier om ir rder den dag geuocKÜ k door te brengen Alles liep iu de beste orue af 19 Nov Den 28 Nov e k zal alhier eeu geeostumecdj optogt plaats hebhen voorstellende de inlogt van ileu prinsvan Oranje iu sGravenhage iu 1813 Naar men verneemt zijn hh Studenten van Leiden en L trecht voornemens om een gecostumeerdeu optogt te houden naar IVocrden om elkander aldaar te ontmoeten SchOOnilOVen is Nov Ook in deze gemeente is men gisteren niet achtergebleven om het feest van Neerlands onafhankelijkheid zoo eel mogelijk luister bij te zetten Al had het klokgelui niet roo roeg in den morgen aan de ingezetenen wapperden hebben kunnen opmerken dat Schoonhoven algemeen deel nam aan de feestvreugde Nadat de kinderen der verschillende scholen feestelijk waren onthaald en ieder een feestplttat ten geschenke had ontvangen trokken zij in vrolijken optogt tot voor het raadhuis waar zij eenige feestliederen uitvoerden De groote parade op het eiercitiepicin nam daarop een aanvang Het muziekgezelschap De Harmonie onder directi van den heer H A Sabron voerde daar eenige muziekstukken uit en bragtJdaardoor niet weinig bij tot opluistering vau dit deel van dit lee t Ook toen zich dit gezelschap in de groote zar l van hel heeren logement eeu paar uren ate hooreu deed verscharte het aan velen die zich daar haduen vereenigd eenige aangename oogenblikken Ook voor de armeu had men gezorgd Eene ruime uitdeeling van levens niddeleu eu braudstoffeu van wege het gemeentebestuur maakte ook voor hen dezen dag tot een feestdag w erk a ini lundeel in de feestje icht zijh in optogt langs aei gemeeutebesluur djor het eleii iaiigeiia m tie i r i ld hg teil einde die vü Ti ieker herinnering zal achterLiten nog gewagen dn eeno op dering v in i it Nut en t De illu minaiie die door zulk heerlijk weder begunstigd yi TÓt kon voor onze stad althans schitterend wonlen sen lemd Niet alleeu waren bijua alle opeidiare gebouwen eu hadden de meer gegoedeu bijna algemeen hunne huizen niet gas lampions of ü giorno verlicht maar ouk in de achterbuurten had meu zoo veel mogelijk al ware t dan ook omwijlci door eeu paar kaarsjes willen toonen hoe veel H iat g mcii in dit feest stelde Ook uu nam de Harmonie eeii viering door met muziek i u f de straten te begeven tem jl o doen afsteken van eenige vuur i laL In de beste orde liep deze feV bij oud en jong eene aai L eua iert iF Pu Deze K uo iis men 11 lerdienen inr lr ig u en lier Met eeu e ikel woord w i eu w 11 maaudag avond gehoudtu verir korten tijd beslaande geze schap a vereenigiug geheel z ducugestfld uit lieJei het noemt met hunne handen lUM broo l u stelt zich ten doel om door het boudm vati gezellig ieii Xeerlauds geheele vergadering in een krachtig üi eeuig ander volkslied instem ie rd L laj etii pc i Uit k t Iiifrc p eeu 1 Nov F uschca f li n ii k er t l f ia N iv l i vp d n A e maken te liever melding v iij dit ciieiKiariii burger feest omdat er de orde uie leen L eii c 11 gestoord maar ieder zich beijverde om de e bijev geuoegelijk mogelijk te makeu zonder tot die iu en die drinkpart jen over te slaan die hei i is dik merk zijn onzer volks bijeenkomstcn groeten we e e vereenigiug eu 1 nederiandsche werklieden voor il oü i dergelijk gezelschap zullen in t leve Stretfkei k u Nov Toen in 1 1813 ook lu den Albiasserw ui de 1 op Gorinchem terug getroklen ware meruiaji Willem de Bruin vergezeld thans reeds overleden de vaderl uidsc den n icht van den 2U en op deu Ostoren der gemeente Tot ieders verbazing zag meu de gelific drieklmr ju den morgen vau den SOs e van den toren wip prn i plotseling de mare de Framclien de Framckcu iie im o ers sue schrik vervulde Weikelijk kwamen iu den loop van dien d g jeve r 300 FrAUschen naar raf n me nt van Uotrdrii j jx e gemeente zich mede op Gorinchem rigtende Ler 3 1 n nilde of de In allerijl werd el de vlag geborgen doch voor l e gen van den vlaggeustok was geen tijd De Fransehen stroopten iiier en 1 1 ir b j de inje ete doodden nog een inwoner die z iic woning oi tvlug en door hem neder te schieien Naauweiijks echter waren de Fr ins hen vertrokken vlag woei weer vau den toren doch ibiar die zeer oud was giiig gezegde W de Bruin m t nog twee andere iiiirezeieiien de gcmrcüte rond om geld voor eeue nieuwe vlag Ai po lig was dit voldoeude bijeen eu sinds heesch W de l ruin bij elke gelegenheid tot op bedeu toe die vlag op den oren Bij gelegenheid van s konings laa s en verj aardag wapperde de nu weder versletene vlag voor de la itste maal van wn i reu en heden morgen had diezelfde Willem de Bruin het r noegen nu als man van 77 J iren maar nog kr iehtig en ge oud eene door de gemeente aangekochte nieuwe groote lag op den kerktoren te hijschen gelijk hij dat gedurende eme halve eeuw gewoon was te doen