Goudsche Courant, donderdag 26 november 1863

Geiy n le Beri i ten 1803 voor Gouda en IJeee Ctmrant verschijnt fles Donderdags n ouaags ïn Ae Sta4 geschwdt ée uitgas e des avonds te i oren Dapnjsjierdneniaaiideiiis i francop poöt 2 Z i e laset mg der Adverteotien kan gesehieden tot des a geös tea 11 ure BLa EilEESTËR en WETHOUDERS van GOUJ J i ijtea zich van enen aangenamen pligt de burgerij diak te yeggea voor de wijze waarop zij heeft medesewerkt om de herdenking van bet herstel van Keerlaiids Oiiafltutikelijkheid en de hereeniging met bet Muu van OiiAhJh lu lbl3 tot stand gekomen m deze gemeente luisterrijk te vieren De goede orde die zoo wel ap deu ieestdag v in deu 18 als bij den geeostuo eerden optogt van deu 21 November heerschte verdient den meesten loi waarom Burgemeester en Wethouders die gaarne toebrengen zoowel aan de ingezetenenals aan de van elders üamengevloeide menigte w nsoheude datde herinDenng aan dit nationale feest bij hen allen nog langjaoge levendig blijven GOmU m 2i Kotaaber 1863 Blkgemeestek en etholdees voornoemd De Secr laris De Durgei leester DROOGLEE ER FORTUIJN UZEN DOORÏ PUBLICATIE BURGEMEESTER en TVETHOLDERS van GOUDA doen te wettn dat bij Zijn r Majesteits besluit van den 19 October jl aan de Arrondissements IJke s de verp igting isopgelegd om nieuw vervaardigde reeds geijk e Alateii en Gevvisteu welke bij Fabriekanten en Handelaar onverkocht enbl jkbaar ongebruiki voorhanden zijn kosteloos c herijken GOUDA den 24 November 1863 Blegemeester en Wethouders voornoemd De Secrelar i De Burgemecter DROOGLEEVER FORTUIJN IJZENDOORN De TLee So©rten 1 1 11 Vilf V7IIN te Anili II ijn fjn geurig en w iteihoudend j mun 1 dan oni l ivtn veelandeic o i en bj inder ut u n luver ege piSje v n 5 2 tn 1 on veurij uu bj C KABSL Junge Ti hue I NO 24 te 01 DV D BOE 1 AS5 C It UI ei dei e Dij Londen 20 Nov X e Monomg Post pleit met warmte vol het regt van Christiaan IX op de souvereiniteit over al üe nden die onder den scepter van Fredenk IJ hebben gestam Volgeri dat orgaan van lord Palmerston wordt dat regt m Duitt hhnd enkel met spitsvondige haarkloverijen betw A en is daarbij bet eigentlijke doel der Duitschers eeue deensche ha ven meester te worden voor eene duitsche zeemagt v elke tot het njk der hersenschimmen behoort De eigenthjke vr lag zegt de Post i of Europa in een algemeenen oorlog zal worden gestort om reden alleen dat Du tseliland eene havfn van zijn iiibuui egeert Europa vl luks nooit i edoogen In den Bueoos Avres htiudard vin 11 Oct leest men het volgende nopens de kaluen productie daar te lande Onze buitenl lezers die belang stellen ia den vooispoed var het argentijnsche land zullen met genoegen vernemen dat ruim drie ton van het beste katoenzaad van verschillende soort aan lauabouwers 13 uitgedeeld eu reeds wehg is opgeschoten Te Manchester zal met vreugde worden gehoord dat miUioenen katoenplanten aan de Plata rivier in dit saizoeu reeds 5000 balen katoen beloven en dat m het volgende 400 000 balen kunnen worden geleverd In ruil voor ons katoen verlangen wij geen n r j rSpjrtreiiicn Ifa ly abii ImjI aSa 1 1 1 aattei lam 7 1 1 11 i b 1 1 u Eo crdain naai Gouda 6 9 I 1 LI 5 55 9 15 i Goiida 11 1 ütrc t 7 j2 1 i 2 2 6 9 A u rtrcv it I ai Gouda b 1 d 1 1 lo 7 oO Jont tteckeude tieinen l o en op o i Lil Itt t lagen i J i O het ka t e m Is i L f In Trui n ul te en u n Pt 1 T reu ol prui i 1 1 1 1 bl 1 t sor lil tr gecii tabnk mcr wordeu ciookt Il A iU den 1 0 ïoiiis eii 1 i 1 i lijf Ik u JiiIn tn it van tt meer te breügen Kon ii Autor Eraïiiuelm i ne 1 j 1 1 1 e p j lu leu met mtbuadige gec tdiift out mpCn Df lAtdeu k until met p ledehjkt ooIU laiden i d kenen m liet buitcnland Al n deu iii der Hclknen uithuucn aau cent russ ho nr tm r Me im hei 1 IC nov een o ri 1 en en ii de nitddelHnd the ee Marktberigten Gouda 1 N lin e PooUche per 24 00 ned il5 etin eh p i mn J Öd 9 7 Piocrge Koiung lerfrei ft O 7 ii u ƒ j 75 d ƒ 7 25 Zeen sche ƒ G 50 i J ilD MC c 7 50 Geibt 4 i 6 Boekweit ir ai c ie 170 kibiu iy 190 HeumpzuJ ƒ 7 a J 1 50 k tr i vi net timelij ven aauvoer de handel traa etu r e b 1 2 c pr 5 on Magere v iktns tia ig K i Cl nij r 14 Plbotel 0 94 d f 10 Delft ly o i5j letr iinvofi opiiiiniiniif to n 2 enoe 1 j I 1 ye I r o V t in p leK hooi er iuwe t O i t Ui il J r i f 1 W rtcraeist ƒ 5 20 h oaI tr 1 o lO j 60 k te huei 4a 4jl e d 3 M i y H UuiVfbooiieü ƒ 7 hO P uudcb ƒ o n n y 1 ƒ U lirüeiie en ten y S l ƒ lü Cl U n f J J l 3 Il i d w 12 cfi oïen in 13 19 nov lo t 4i if boter K iiiien 10 70 n 1 1 1 1 Bitei ƒ o4 ƒ 0 het ierde 1 i5 a ƒ I pi er miikt o n mi d ambpp ƒ 1 00 a f 2 DordrGCllt Nov lin e Axcinie aince ji 1 II t i e Jii M Oxeira ƒ S40 a i r t b luwe en itwijk ƒ 7 20 i y i N f O n j j 20 a ƒ O lO N dO ƒ O f I üikk ei 0 eim winter ƒ 4 30 a ƒ 3 0 y 3 50 c t ƒ 2 0 3 10 II n Z T TÜ il T E f hTx lieden be i it liet Jen lleei l en e i loo ünien hoog geifhten 1 beha l eu gioutvader deu Heei M M l LLER m uen 1 ci o f lo n V a 5 J irt i eg en j iiiu 1 onverïe Cl jKui i op de i i f 1 ei ienli de L Iur1 mei oi tcn ceu ü mkb ireu UI oor het i it = iller 11 1 un é t thtii gei j 00 buLiitii ah I u r I II iW Irlt I 1 tr If L i 11 ruuvD k iJT veiüC iOLnd te i t tl dt a üii fji u 1 1 1 1 A L il tT ii Me sc Schal en en sen V varvan m Rot era iiii ileeit V rkocht 15 700 = tiiks a ƒ 1 per stuk voeder ƒ 2 40 ƒ 3 dikke A f J 20 a ƒ S bO Boekweit iet lio or Peel ISS j irige frinsehe f 170 Piaiikbooueii 5 4U i 6 nneboonen ƒ ü i b O A itte loonen ƒ 8 jO ƒ lü Br booneii f 1 ÓQ i 8 50 BI er ten b 60 a Jl 20 itte erwten voor mf fng ƒ 6 90 a ƒ 7 Middelburg 19 Nov in ju V dch Tirwe emlg handel puike gold ƒ 8 75 N Z taiwe de beste ƒ 8 50 PuiKe n Waloh ƒ 8 60 Z Rogge ƒ 6 25 N V dch nit e boonen ƒ 10 25 a 10 50 d d bruine ƒ 9 oU d d pairdeboonen ƒ 5 75 N W groene eriyten ƒ 7 j ƒ 7 25 Deventer 20 ov Tame ƒ S a ƒ 9 Kogge ƒ fa 40 a ƒ 7 Boekueit ƒ 5 25 a ƒ 6 trerst 4 25 a ƒ 5 Hiver ƒ j a 3 75 I lardeboonen ƒ 6 Boter pr 20 ned S 1 ƒ 21 a 2350 2 a ƒ IS 25 a ƒ 192o Zwolle 20 ov Jliddelpujzen Tarnen ƒ 8 62 runar ƒ 9 10 uo ve ƒ 7 07 B ekueit n ƒ o 70 ml ipp ƒ 1 60 Botei pi 11 B ƒ 1 05 20 u IS ƒ 24 GroniUgen 20 Nov larwe rog e boeksei gerst en dikke tla er onveranderd Voerhaver 5 c hooger Londen 16 iov Holl boter naa beter aa knal en 4 hoogtr Inesche 114 a 116 Giauen wemig eug tarwe ter markt de pryyen n genoeg onver indtrd vr met nemig vraig gei t begeerd h er d hooger lu de vorige week 2296 qr inl en U378 qr vr tarwe dfabO qr ml eu 11878 qr vr gersten 385 qr mi en 31 jOS pr vi h nei m de veemirkl v u heden werden aan ebolen 4560 rundeitu o90 kihereu i OOü schapen en 312 v irkens Voorueste runderen wtid 5 voor d kalveien 4 S voor d schapen 5 8 eu voor d v ukeus 4 4 pi steen beta ild IS ov Gianen Tan e vast op vorigeii prijs haverïoed ge riigd tot voiige noteriiiir en gcist ledelijk begeerd Vinvoer vin 14 17 Novemb uO qr ml en J1 00 qr ar ril ie 2470 qr ml en 2410 qr vr gciot tü iüÜÜ qr tïlUI j O qr vr h ver 19 ov Aiu de veem i t van leden v eiden aangebodn J j 10 rundtien 527 kalveien 37 s hipeu en I J vu ren o 1 be le riuu len n erd j r 1 l iieien 4 1 6 luurd I ipui fi fji voor d nkeus i 4 pi teen beml 1 2 üv 1 ric he boter 112 Burgerlijke Stand GOL T V f 1 il Hubertu o ü P J B ot c i 1 Ciltoli I tl i 1 lulrk oinl i3 lIl Aio ec eu M u lui 1 t I j Ilf li laiit e til J Al u 11 Loti i iii il jlietïl ui ii 1 i V i i tt CoiaL 1 lü hjinu judtis J r Kü tii t 1 J lom 11 N 11 V I Rciiiui f 3 II m 17 II St iMiikcl t li V Büviti u Ij 1 liuisM aii 1 i lu 3J C biiii D w is I I ue litii u V tu J Zoit j IJ Ij m vdii Ltc bo i Prijzen der Effceten A lblJ H U M 1 j 21 o ember C eljkves oers 613 7 35 37V e li Ct 2V2 3 4 S 4 1 0 I bl b 91 1351 kuLF 6I t 1 v ch duo duo Imoit b jiiil II mill 11 i 100l 0 1 Li 11 11 4anii 1 p 41 d Rji= pn 41 4fl 4 491 4 1I 1 lOü 100 46V4 BeLifc Rolt 21 fcjiui 0 1 2 c bil m 495 J biiu eni 3 Hutu I 1 3 Rul ol 1 H 5 df 1 2V29 5 C 11 1 jj 5 d 1V1 0 s 1 1 1 5 i I U 2l al 28 29 561 29 77 10 7s 3 Sr 61 3 b 611 3fi 0 e l c l oi t I 1 lusri 1 üüs I uli t 5 SV2 o l ltO u 11 d o dito i i ite ust o 1 U 1 N l I r I cekdrukktrij v i A iij LMOiiN Me oolSol t Z Donderdag 26 November OUDSCHE COURAJÜT Aieaws en Advertentieblad Omstreken Uitga e van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D h9 61 De pTij der Ad erteutien vau ee i tot zes regels met inbegrip an net zegel s Ü Lc voo eiken regel caarbo i 10 Cent Bnitengewt ne e ter orden berekend naar plaatsruimte goud maar spoorstaven manufacturen en steenkolen nmmigeu twijlelen aan or e voorspellmg maar wij nemen i n v oor van on gezegde terug Binuen twee jaren tijd bjaldicu wij vrede hebben zal de Plata rivier voor Engeland datgene s zen wat de voormiaU blc jende ver staten van Xoord Vmerika waren uameljk de leveraars van grondstof en de verbruiker van fabnekgocderen ij zijn hier nog in onze kiuaschheid on e toekomst belooft veel en Engeland wordt bt chouwd als de oeste viieud der argentijnsche nitie De voornaamste bilden achten het regt vin den prms Cbiistia u op de souvereiniteit van al de landen dit onder den scepter v in w ijlen Frederdc VII stonden onbetwistbaar Dat emige duiisebe vorsten en rcgenngen vanden tweeden of derden rang durtegcu opkomen eu eene door Europa g maakte chikkmg willen omver werpai jeh jut aan die bladen eene verregaande Ja belagchelijke a iniu itigmg Weiuige tbigeu na de opening van het parlement z l i i heer Buxton de volgende resolutien voordragen 1 het huis heeft de vernietiging van Kagosima door het eskidu v in admiriil Kuper met diep leedwezen vernomen 2 de veiniehng der stad nas door de aan kolonel Neale gegeven lustructica mei geregivaardigd A ülgeiis bengten uit Japan van 26 Sept is de doorvaart bij Simunoseki het Gibraltar der lapansche bmnenzoetn uie tegeu taande de onlangs plaats gehad heboende demonstntie der Engelsunen thans voor koopvaardijsclitpen gefloten Deleenvorst die aan de noord jde van dit vaarw Ue op de vreemde scuepen heeft doen vuren chijnt zich nu ook van de iOsiUe aau den zuidkant met d daartoe behoorende batterijen te hebben meester gemaakt buitenland Parijs 20 Nov Italië Spanje Portugal Denemarken Zweden Zwitserland en het pauselijk gouvernement hebben bereids op de keizerlijke nvitatie geantwoord het antwoord van Oostenrijk zal morgv i ov rhandigd worlcu ook dat van tu eljnd meent men zeker dit aangekomen 1 Is bij die len geen enkel afwij end zeker is let dat allen Italië vreljigt alleen uitge onderd meer of minder uewigtige bei epkiagen hebben meer of minder moegelijke v ürwalrüen stellen Zoo s het zeker dat Eu eland er zich niet mede Isau vereenigea de afsehatbug der trictateu van lhl5 tot uitgang punt der o dei handelingen te neiren De ïvird zegt op grond van bijzondere bengten uit Petersburg dit Je zien wijze o er de troon ede van keizer Napoleon en het oorstel tot het houden van een congres aldaar sedert eeuige dagen n kalmer karakter beeft gekregen De Invalide geelt te kennen dat Rusland geen reden hoegenaamd heett om ic 1 tegen een eongre te verzetten t geen vpjelijk over alle betwiste puuten zal beraadslagen en zich alleen een regtvaardig en vredelievend deel voor oogen stelt De irance zegt dat een octvverp van wet tot vaststelling van supplementaire credieten voor de dienst van 1863 aan de oveiwegingen vaa den raad van state zullen worden onderw orpen Het cijfer der gevraagde credieten zou zegt xnen 91 000 000 frs bedragen waarvan 3i op het ewone en 60 op het buitengewone budget zonden gebragt worden Vooral l de ministerien van oorlog en van marine zouden hier sen frpot