Goudsche Courant, donderdag 26 november 1863

ileel ia hebben ten gevolge van de mexicaansche expeditie 22 Nov Men ziet nog altijd met verlangen de verschijning te gemoet van het rapport des heeren Fould over deniinancielen toestand des lauds Het stuk is thans bij denstaatsraad aanhangig en geeft er aanleiding tot uitvoerige diseussien De heer ould moet naar men verzekert verklaardhebben dr t indien d conclusien van zijn rappovt niet aangenomen worden eene nieuwe leening tot de onvermijdelijkenoodzakelijkheden behooren zal De onvriers hebben bereids bijeenkomsten gehouden methet oog op de aanstaande verkiezingen zij hebben geprotesteerd tegen ieder kiescommité dat in zijn boezem niet minstenséén ourrier zou opnemen Eru hunner een beeldhouwersknecht Tolain genaamd heeft in dien zin eene brochure uitgegeven Er is sprake van eene circulaire die de heer Drouin deLhuys zou gezonden hebben aan de agenten van 3 rankrijk inhet buitenland waarbij deze in last bekomen om aan de mogendheden te kennen te geven dat Frankrijk wel verre vaneen algemeen programma voor het congres te willen stellen verwacht dat iedere mogendheid zal opgeven welke punten zijverlangt dat op het congres zullen worden behandf Het dagblad La France levert een overzigt van de antwoorden der verschillende gouvernementen van Europa op denuituoodigingsbrief van keizer Napoleon Niet al de antwoorden waarvan daarin wordt melding gemaakt zija reeds op Compiègneaangekomen zoodat het blad veel op gerucliten afgaat Allesis in het overzig van La France couleur de rose te Eome te AVeereii te Petersburg te Berlijn te Brussel te Turijn teMadrid te Lissabon te Stuttgart te Kopenhagen te Konstantinopel overal is s keizers voorstel met onverdeelden bijvaiontvangen altijd volgens La France Het blad beschouwthet ïi itwocrd van koningin Victoria als zeer welwillend en alsalle hoop gevende dat hr ms ministers het voorstel metvreugde zullen aannemen Het antwoord van den koning vanSaksen zou doen vermoeden dat alle duitsche vorsten deel zullen nemen aan het congres Alzoo besluit liet fransclieblad alle kabinetten van Europa schijnen te beseffen hetgewigt en het op baatzuchtige van s keizers voorstel en alles loet tot dusver hopen dat niets de zameukomst van het congres zal in den wp staan Weenen l Xov Xaar den loop der beraadslagingen te oordeelen zal liet huis der afgevaardigden van de nieuwe belastingen door den heer von Plener voorgesteld geene andere goedkeuren dan die op de equipages paarden en bedienden Op de weelde zal eene aanzienlijke belasting worden geheven indien het desbetreffende wetsvojrs w ordt aangenomer terwijl het voorgestelde hoofdgeld en de klass jnbelastiug hoogstwaarschijnlijk ZLÜIen worden verworpen De Wanderer bevat een telegram uit Berlijn waarin als zeker gemeld wordt dat de erfprins van Augustenburg zich persoonlijk tot den keizer van Oostenrijk gewend heeft om tiem te verzoeken zijne aanspraken op Sleeswijk Holstein te steunen De afgevaardigde Kechbauer heeft de volgende interpellatie tot graaf v Kechberg gerigt Wat dealt het gouvernement als lid van den duitsohen bond te doen om bij den bondsdag het wettige successie regt in SleeswijkHolstein te doen gelden De Presse schrijft De diplomatie en haar nestor de koning der Belgen zijn van meeuing dat men aan Napoleon niet alle uitwegen mag afsluiten men moet nem uit zijn dilemma helpen want zegt deze diplomatische wijsheid het congres volst kt te weigeren is Napoleon dwingen Europa het dak boven het hoofd in brand ie steken De Presso is met je e opvatüug volstrekt niet ingenomen 23 Nov Ite instruct ien van de oostenrijksche en pruifi=che regeringen uitgegaan ter zake van Holstein luiden een emmig Aan de erfopvolging van de Augustenburgers sta t onweltightid van het huwelijk van den vader van prins rodenk in den w eg Berlijn 21 Nov De drukpers ordonnantie van 1 Junij 11 iopgeheven bij koninklijk besluit op gioud van art 63 der onsiitutie De hertn van Augustenburg en z n zoon de erfprins zijnbeide in dit land gevestigd de hertog oont op het kasteelPrimkonau in Ntder Siiczie de andere op het kasteel Dalzigin NederL usi i z De hertog heeft den rang van generaal der cavallene de erfprins dien van majoor bij het eerste regementvan de garde hij heeft den ouderdom van 3 i jaren bereikten ii geiiuwd met prinses Adelheid von Hohenlobe Langenburg uit ivelk huwelijk twee luchters zijn gesproten 22 Nov ik k uHeii op een oorlog met Denemarken nemen van uur tot uur toe Het gerucht is hier in omloop datnvee kc r en or ler bekomen hebben zich marschvaardig te maken terwijl er tot dusver alleen sprake win weis dat twee di MB mobiel gemaakt zouden worden Waarschijnlijk zullen Pruisische en hanoversche troepen de hertogdommen binnenrukken De liberale fractien hebben gisteren avond onafhankelijlc van elkander vrij gelijkluidende besluiten genomen op grond van welke de gemengde commissie zich heden vourloopig nopens esn voorstel vereenigd heeft dat in substantie op het volgtnde neer komt Ovenvegeude dat Denemarken doo een reeks met het verdrag strijdende maatregelen door onderdrukking der duitsche bevolking en der duitsche taal in Sleeswijk door het patent van 30 Maarl door de aanneming der nieuwe constitutie en door het zenden van deensche troepen naar Holstein de tractaten van 1S15 en 1352 zelf geschonden heeft besluit de tweede kamer te verklaren dat de eer en het belang van de natie vorderen dat Duitschland de regten van den erfprins als wettigen vorst van Sleeswijk Holstein erkenne en den prins tot handhaving van zijne regten ondersteune 22 Nov Betreffende de ordonnantie op de drukpers vermeent men dat het definitief besluit tot hare opheffing pas gisteren morgen vroeg genomen is Nog eergisteren zeide de heer von Bismarck tot een diplomaat dat de ordonnantie in weerwil van hare verwerping denkelijk toch gehandliaafd zou worden Een paar regfsgeleerde leden der eerste kamer de heer von t hden en de graaf von Eittberg begaven zich toen naar den koning en zeiden dat zij in de eerste kamer gezwegen hadden maar dat de ordonnantie van regtswege niet langer bestaan kon Daarop werd tot hare intrekking besloten In de zitting der tweede kamer op heden hebben de bh Stavenhagen en Virchow namens de 11 erale fractien het voorstel gedaan tot de verklaring dat Duitschlands eer en belang cischen dat de gezamentlijke duitsche staten de regten van den erfprins Friedrich ondersteunen Morgen zal eene commissie benoemd worden om daarover rapport uit te brengen Frankfort 21 nov In de gisteren gehouden zitting der bondsvergadering zijn o a de volgende stukken ingediend De kennisgeving van de troonsbeklimming van koning Christiaan IX van Denemarken de acte waarbij herlog Willem van Sleeswijk Ilolslein Sonderburg Glucksburg afatand doet van de hertogdommen SlecsvvijkHolstein en de kennisgeving dat zijn oudste zoon Frederik de regering over Sleeswijk Holstein en Laucnburg heeft aanvaard mededeelingen betreffende voorstellen van verschillende bondsregeringen nopens de kwestie der erfopvolging in Sleeswijk Holstein en Lauenburg alle welke stukken in handen zijn gesteld der commissie voor de faolsteinI sche kwestie Wijders een voorstel van Oostenrijk en Pruisen bctrefi cnde een protest nopens de op 18 jl plaats gehad hebbende litkrachtigiiig der depiische grondwet en een voorstel der leden v ai de Sleesivijksobe en Hoistein ichp stenden Leipzig 22 Nov Gisteren is alhier eene volksvergat oring gehouvlen bestaande uit meer dan 3000 personen De vergaderde menigte verklaarde zich ter gunste v in den erfprins van Augustenburg Duitseliland is verpligt den erfprins in liet bezit zijner staten stellen zoo wordt gezegd in het adres gerigt aan den koning van Saksen van welk adres afschriften zijn gezonden aan het huis der afgevaardigden te A eeneu en te Bei lijn Hamburg 22 Nov in eene door 2000 SiecawijkHolstei ners gehouden bijeenkomst heeft men zich verkhiard voor het huis Vuguslcnburg De president heeft medegedeeld dat de generaal Baudissin bereid is om het beve op zich te nemen over de vrijwilligers Te Kiel is eene vergadering gehouden van 55 ambtenaren die besloten hebbeu dcu eed van getrouwheid aan den nieuwen koning te weigeren Het opperste geregtshof voor geheel Holstein te Glutkstadt heeft met eenparigheid van stemmen besloten om denkoning van Denemarken den eed van trouw te weigeren 23 Nov Naar men verzekert weigeren ook de administrator van het graafschap Rantzau benevens velschillende ambtenaren in Altona en het geheele overige personeel der Holsteinscherejrering den eed van trouw aan koning Christiaan af te leggen Hanover 22 Nov in eene door 12 000 personen van alleu sian l bijgewoonde volksvergadering is met uitbundig gejuich eene petitie aan het ministerie aangenomen met ve zoek ijat het den koning moge aanraden onmi Mellijk de noodige krijgsmagt naar Sleeswijk Holstein te zenden tot herstel der wettige regering Stockholm 23 Nov De regering heeft bij den rijksdag aanvraag gedaan om een nieuw buitengewoon crediet van drie millioen voor krijgstoerustingen met het oog op de verwikkelingen ten opzigte van de hertogdommen Turijn 21 Nov Het officieel orgaan deelt eene nota mede waarin het gouvernement verklaart dat het niettegenstaande de openbaar gemaakte protesten van sommige bisschoppen besloten heeft om alie bepalingen en reglementen betreffende het exequatur en het koninklijk placet steeds in acht te doen nemen 6mnenlan GrOUda 23 Nov Heden namiddag had zekere Kots uit de gemeente Haastrecht die de watermachine bezigtigde het ongeluk zijn arm tusschen de radereu te verbrijzelen Tegen vrijdag a s is eene vergadering van den gemeenteraad belegd Hekendorp Lange Euige Weide en Papekop vierden vrijdagen zaturdag oranjefeest op eene voor het landvolk aangenameen voor den burgemeester dezer gemeenten zeer vereerendewijze Eerewachten te paard opgetooid en opgesierd de schooljeugd van top tot teen in de geliefde kleuren met vaandeldragers aan het hoofd de onderwijzers aan de spitse en eenevolksmenigte in vrolijke stemming zoo werd de burgemeesieringehaald en verweileliomd Mogt hij meenen dat dit ter cere van oranje geschiedde Dat was zeker zoo Jlaar de liefdedie men hem toedraagt drong er te meer toe Regt aangeiriam werden de kinderen in de versierde scholen onthaald en s Gravenliage 23 Nov Met leedwezen verneemt men dat H M de koningin zaturdag avond 11 plotseling door een hevig asthma waarschijnlijk het gevolg van zware gevatte koude is aangetast geworden Ofschoon deze ongesteldheid zich in den beginne onrustbarend liet aanzien bevindt H AI zich sedert heden ochtend weder redelijk wel zoodat men mag hopen dat H M weldra weder geheel hersteld zal zijn Op den lO i Nov jl heeft te sGravenhage de uitwisseling plaats gehad der wederzijdsche acten van bekrachtigingop de overeenkomst welke den IS ie September te voren tusschen Nederland en België is gesloten nopens de verminderingder loodsgelden op de Wester Schelde ter uitvoering van art 5 van het Nederlandsch Belgisch ve drag van 12 Jlei 1863 totaikoop van den Scheldetol De algemeene beraadbeslagingeu over de begrootingswetten voor 1864 zijn in de zitting van de tweede kamer der staten generaai van heden geopend De heeren van Goitsteiu enGroen van Prinsterer hebben hunne oude grieven tegen de rigting en zamenstelling van het kabinet herhaald De heer vanEosse is in financiële beschouwingen getreden en heeft bij denminister van ünancien op krachtige voortzetting van amortisatieaangedrongen De spreker en de heer Dirks zagen daarin hetdoeltreffende middel om het evenwigt te bew aren tegenover devoortdurende en noodzakel jke uit ettiug der gewone uitgaven De ministers an binneidandsche zaken en van financiën hebben zeer breedvoerig de sprekers beantwoord De lieeren vanBosse en van Goltstein hebben gerepliceerd Morgen voortzetting De heer Thorbecke heeft het woord gevraagd om derepliek van den heer van Goltstein te beantwoorden 21 Nov In de zitting van de tweede kamer van hedenzijn de algemeene beraadslagingen over de staatsbtgrooting 1804 afgeloopen Hoofdstuk I i huis des konings eu hoofdstukIl fhooge collegien werden met algemeene sternmen aangenomen Gorinchein 23 Nov Aangaande de nationale feestviering op den 17 dezer stemmen alle berigten uit den Albksserwaard daarin oveieen dat naar de plaatse ie gesteldheid zulks toeliet overal met kalme gulle vrolij heid de blijde dagen van nov 1813 herdacht werden Eeeds vroeg in ilen morgen van den 17 verkondigden het uitsteken der gevierde driekleur van de openbare gebouwen eu het luiden der kloeken in de verschillende gemeenten het begin van den gedenkwiardigen feestdag Spoedig wapperden dan ook allerwege de nationale en oranje vlaggen Geene gemeente hoe klein of op de eene of andere wijze deed men ook diiar van zijne blijdschap blijken Zoo ooit dan wel mag dit gevierde feest algemeen en echt nationaal genoemd worden Voor zoo verre wij weten vierden ook de leerlingen der scholen in alle gemeenten dezen heugelijken dag regt feestelijk De vorst en v aderlandslievende toespraken hnu er onden ijzers werden mede door vele belangstellenden bijgewoond en een ruim ontliaal op krentebrood eu chocolade of wijn bragt de kleinen in eene eigenaardige vrolijke stemming waartoe het zingen van toepasselijke liederen mede veel bijdroeg Nergen werd wet of orde gestoord eu eene enkele uitzondering daarop onmiddellijk en met behulp der feestvierende menigte bedwongen Enschede 22 Nov Eerstdaags zal met de erkzaamhe den aan de aardebaan voor den staatsspoorweg onder deze gemeente een begin gemaakt worden Met den bouw der B C kerk een prachtig gebouw vordert men snel die van de protestantsche gemeente ligt nog steeds in puin zoolang de hangende kwestie over het al of niet herbouwen van den toren niet uitgemaast is zal wel aan geen herbouwen gedacht worden Pe scholen voor het lager onderwijs zuilen morgen weder be trokken worden terwijl de industrie en haudelschool 1 ja 18 64 gereed zal zijn Gemengde Berigten Pe emeritus koning van Beijcren zal te Algiers overwïuteren I opbrengst der hopcuUuur is iu Posen sedert lh57 gestegen van óOO t 4 1 000 centenaars Ricasoli zou voor Italië het ongros bijwonen I e hongaarsche landdag zal in roei l C l T eder bijeen komen 1 Turijn is eene amnestie afgekondigd In hf t binnculaad lan Britse Guiana is veel goud te vinden in ar het ontbreekt aan dd ers en cr tuigen Men iil den luc tballou Ik igtn voor straat erlichting 1 5 sept is het nederl eskader Aan Baiavia afgezonden te Nagasaki a t gekomen Oldenburg protesteert tegen de aansaarding der regcr over SleeswijkHolstein duoj den koning van Denemarken Vele h steinsehe ambtenaren o a de professoren der univf rsiteit de kden het hccg geregtshof weideren t r fïe cgci van den eud an getronnhe De sultan wil zelf naar bet conirres te Parijs komen De bankPUcrsburg heeft de omwisseling van crtdiet billettep tegen spetie gc L Lo Keizer Napoleon kiest partij tegen Ltt botk van RtnaD Èen ad van 250 000 ingezetenen van ilua m andere steden protesteert tfgbet door Murawietl afgeperkte l aiiititsa lreb Men denkt over Bm als de plaats der bijeenkomst au liet congres De ru ische regrriheeft de eerste divisie dei k izerl e garde uit Pok u terug gcroep omdat de opstand vermindert en dew nier is inge alleu De kroon van den nieuwen koning lan Dtnemürken zal in januarij te Kcnenhagtplaats hebben Het boek van Rcnan is te Koningsbergen verboden Op het pruisiseh udget komt o a voor de prcsidmtminister lÜOÖO ien de minister van buitenl z lüOOO beide met njc woning Die tweministers zijn ééu persoon de i otde au Bisuiarck Een spasnsch vaLtuig heeft naar men zegt tv ic anienk schepeiL in den grond geboonbeladen met A apens en nioudir lioeften voor de iusurgenten op 5 Domiigo De zwitsersehe boudsi ad lieei c de invitatie tor bet congres aaigenomen De vreemdelingen te Xagïisaki lubben geweigerd te vertrekke Garibaldi krijgt zijn geld terug Sat hij ingezameld en naar Weengezonden had voor de ingezetenen die lüor de overstrooming geleder bcddi Ingezonden De week onzer feestvreugde is voorbij deti d heeft de geschi denis dier vrolijke dagen geëigend doch de nagalm is nr niet weggestorven de jubeltoon veredeld door doel eu strt king klinkt bohoon eu ruischt lang in het oor van hem d het goede wil Ja lang zal het feest onzer nationale herstelling bij Gouda burgers in herinnering blijven want orde en eensgezindhei bij algemeene gulhartige opgewektheid was de grondslag va elke handeling ook hier had de Koning bij zijn voiK kunne zijn gelijk een vader hij zijn kinderen De vorige week was en week van genot een iveek v vreugde ons bereid ja doo igen stemming maar verïioo en verdubbeld door velen die geiieel belai geluus eu op krach dadige wijze tot die feestviering hebben medegewerkt per nen i anwijz n is hier m eijelijk wie verdient het eerst en w het laatst te worden genoemd de wedstrijd was algemeen e ri deed het mogelijke maar enkelen mogen en moeten wij nomen en men zal het ons ten goede houden lettende op vele zorgeu die zij blijmoedig ten offer bragten w anneer w in de eerste plaats den onderwijzers der oper brae scholen onze dank betuigen t gezang uver kleinen was lief wakkere ma nen en v ij werden weemoedig aangedaan tc ii wij die i inder toonen hoorden en wij prezen het publiek dat door eci r biedige stilte uwen ijver waardeerde eu smaak tooiiil L zitten in het goede dat gij had gekweekt God j j V n vele jaren kracht en gezondheid om in uu en nul ige werk kring te arbeiden Ook zij verdienen onzen lof die aan den gecostumeerden o togt hebben deelgenomen vooral president en commissarisst hebbeu aanspraak op onze hulde wij kennen de gioote moe jelijkheid om iets dergelijks tot stand te brengen en w weten wat laatstgenoemden hebbeu gedaan voor dat alles zee gen wij hun ook harttiijk dank en zoo lang de herinnerii onzer feestvreugde duurt kan niet worden vergeten wat l daartoe hebben bijgedragen De stad heeft haar f estkleed afgelegd de driekleuren oruuj vaan is als een kostbare schat geborgen en de burger is t zijn dageüjksch bedrijf weergekeerd de uiet te onderdrukken gloe voor vaderland en vorst kon achter den haard niet worde uitgedroomd hij was te levendig te diep gevoeld moest gemauifesteerd gekoeld worden uitgebluschi is hij thans niet al zwijgen onze jubelzangen van uit het diepst on er ziel rijst eene bede zij smeekt om welvaart voor het land waarnaa wij ons noemen om heil voor den Vorst die ons regeert Eem ge burgers m i Gmii a De menigvuldige festiviteiten in de voorgaande week doo hot bestuur en de burgers onzer geliefde stad gegeven warei openbai r en grooiendeels voor elk ingezeten toegankelijk 0 welke wijze militairen en schutters geregaieerd werden wee ieder welke genoegens der jeugd binnen de muren hare schoolgebouwen te beurt vielen is voor v aders noch tnoeder