Goudsche Courant, zondag 29 november 1863

ailt i iot op Tm gro i 1 verbr ind S itsiima moet bereid zijn 1 reei hte bü u te bet ilen als de Engelschen naar X igasaki w Uen aan logieu ij weer te Kagosima kom3n dan zou zich tot het iiitersSe verzetten lie Japanezen in den om rek vau Kiga iuia moeten zeer veriieugd zijn over het bomliardeuK rit daar zg den prins eeiie vernfilering gunueu Satsurna is nu vuonieuüii zich op de koopvaart toe te leggen hij zal zijn ixrootste SL Iiepen wapenen en alle vreemde koopvaarders aanl i eii De heer l aget secretaris van marine heeft in eene openbare redevoering de handelwijze der britsche zeemagt te KagOfiiTi i verdedi r l teueu het veiwijt van oumensc ielijklieid Hijzeid dit het eskader getracht liad zijn vuur tot de versterkteverblijfplaats van den japinsehen vorst eu van zijne trawanten e benaien maar dat het door het storm eder belet was hettreschut zoo j ii t ie rigten dat geen ander punt door eeneiioui v jerd i troffen en zoo was ontrelukkig de brand ontMaau inlo T e groote slaii iii de asidi nas gelegd Püriis 2 i Het gouvernement heeft besloten tot den aanli uiiï an oorlogsvaartuigen die geen gesehut zullen hebbeu m ar 1 u nut in een gevecht alleen zullen ou l euen aan hu i r zv i r e en de kracht van hunne vaart Zj zullen uitslui iii L ebi igi worlen oin andere schepen iu deu grond te buna iieii ziet Iiuriii en nieuw uitvloeisel van het denkbeeld Jes kei fr om op de moderne kunst van oorlog voeren zekere onrlig iuiddeieu door de ouden gebezigd toe te passen I iCeirire dillen geleden verhaalde men dat de keizer gc dureii Ie eeiiige uren met deu heer Droitiu de Lhiiys in een open rjtuig in le omstreken vau Couipiègiie rcndgercdeu had en d iii minister met den guustigen uitslag van zijne eersle st ipr U iu lie z u k van het congres had geluk geweusclit Thans cc r 11 1 lie britsche dagbladen tot niet weinig verrassing der o a e i i ii lie oriraneu berigten dat de engelsehe regering v i Lirt a n Let eoagriS deel te nemen eu lord Clarendou graaf i l ril t z il leningen beueert men dat op liea wandeli d i ijp ali dal eeue ooriog i chtige briehure het licht z il zien V aarinde mogeudliedeu d keus tussijhen vrede door het aannemen v ii het congres eu een oorlog zou wordeu gelaten Opmerkelijk is het in alien gev iUe dat een aantal feilen eeue toen dering liissfheii Fr iukrji en Italië schijnen aan e duiden Zoo be csiigt men thaus ilat de prins Miirat den keizer he 1 1 leen beloven van z jne plannen op Xapels voor goed te dien terwijl luen ver kerL dat de koning van ic lra Parijs z d bc oek ii lïuveno eu wijdt de Patrie treii preken van het grru it voit ens hetwelk de mari i s 1 ouü een brief van ie ir E n iniiel aan keizer Xap deon heefi overïcbr igt eea ariii el a iu ue uii nunlende butrekkingen welke op dit oogen dik tuss hen PaDjS eu Tur n bestaan WeSneil ov Ue tin inciele eomini si vau het lagerhuis i ereed met haar v r ag over de begrooting van het e ir laent van oorlog Zj stelt voor dat de gezumentlijke ni L aV n loor let leger die door de regering op 122 millioen il üe M aivl zijn tot llö millioen 11 zullen verminderd worden iN aar men verzekert is eergis eren eene nota naar Kopenhaceu e uilen wairin de deeiische regering voor de gevolgen der uie i e irroiiduet verantwoordelijk ge teld is M M lerijeemt dat voortdurend kr ic iiige pogingendoor Frankr urdet auigeuend om de regering over te halen tot het b j U i m het eoiiaiv l e jongste openingen door ilen tran caeii Ui mss ideiir deu hertog de jrammont te dezen opzitrte i ii z jn hier zeer gunstig opgenomen en hebben eeiji t l iiig ie wee gebrigt Bsi li ïl Xov Hel ointé van hei Xational Verein heeft irit rii ii oteii eeue aanspraak lut het duit iche volk te rig en i t i i M rdeu e v rs eu aan hnnue zu ire verautwoonlelijkheid r nerd iiet b its he olk bezworen zelf te handelen devri i iei lies vailirlinds nitgeuoodigd voor geld te zorgen en i 11 n v i kortom alle middelen gereed te honden i 1 11 li i h t Vereiii de gelden voor eene duitschevnj Il i itt 1 lie i roi te doel ie storten teruijl hetvolK ten t I wi i aal gen and ich elf eei e belastiug opte ii ü j n i i ri iii i iui Het iNaiit n i d Verein heeftlil rl T e 1 i iti v a iud t ui 1 il I 11 i aef uit War Hau heeft het hoofd lier r uti n ire pir al l tar geprotesteer l tegen bet gerucht als zou i n iin ie rr e iiig voornemens z jn den strijd op te t eveii Zi I nki di ir i iet aan en beschikt op dit uogcnblik Oï er ni er ini 1 leien ifiU lei s het begin van den opstand l e S eesi L Hüi eiii ie ointnissie heeft gisteren een steminiL u t uelei Ie v la i latigenomen V ri t i rinir fomuii ri ei l i irde d u de reg ring niet overijlrl te wi rk m igt gaan en ie i d is i dng moest oor ehouden e v ioririgt betre e t e do lezer orgniis itie bevit 32 arM elen In art j wordt de duur der dieiistpügligheid bepaald van het IT tot het 50 jaar De linie z d driejaren onder de vaandels ea vier jaren in reserve blijven De eerste ban van de landweer omvat vier ligtingeu de tiveedevjf bij den iau dstorm zijn allen dienstpligiig die ouder dan zeventien en nog geen 49 jaren zijn uit Stntgart berigt meu dat de kamer eenparig heeft besloten de regeriug te verzoeken met alle middelen vour Sleeswijk Hülsteia op te komen In de jongste zitting van de financiële commissie is medegedeeld dat bij vergissing 10 000 th te eel in uitgaaf zijngebragt want de minister presideut geniet slechts eene bezoldiging van lij 000 th dewijl de 10 000 th als minister vanbuiienl zaken hem niet worden uitbetaald Franltfort 25 Nov Het gerucht als zouden Pruisen et Oostenrijk bij eeusluitende instructieu aan hunne gezanten bij de bondsvergadering als hun gevoelen hebben kenbaar gem iakt dat prins Krederik van Augustenburg wegens het huwelijk z jns vaders zou liuiieugesloten zijn van de de erfopvolging in de hertogdommen i van allen grond outliloat Dresdöü 3 Nov De eerste aner heeft heden te kennen gegeven dat zij de verklaring betreifende SleeS vijk IIjlsteiii gisiercQ door de regering afgelegd met genoegen vernomen heeft In de veroudersielling dat de regeriug ook zal inedev erken om de regten van Sleeswijk Holsteiu te doeu gelden verkl iart de kamer dat het Saksische volk en zijne vertegenwoordigers bereid zijn haar in alle opzigten te oudersteuwn zelfs dan wanneer het uoodig mogt worden tot de uiterste middelen de toevlngt te nemen Gotlia 2 5 Nov Hertog Frederik van Sleesw ijk Holstein heeft deu bondsdag voorgesteld maatregelen te nemen ter bescherininjt der ambtenaren iu de hertogdommen die geweigerd hebben den eed aan den koning van üenem irken af te leggen StOCktlOllXIl 2 3 Nov De zweeJsche minister van binneulandsche zaken heeft gisteren ia den rijksdag verklaard dat de koning reeds den 15 aan Napoleon geantwoord heeft en persoonlijk teil congres e wil komen 6innenUitïi Gouda 27 Nov In de raadsvergadering van heden hebben de stemmen gestaai t over een voorstel van burgemeester en wethoulers Ijetrekkiug hebbende op de missive van den minister van binnenlandsehe z iken houdende aantlrang om ilciu tleu regier te doen besii seu het verschil tuss hen het gemeentebestuur en het vcreenigd wees en aalmoezeniershuis besta inde over de r iiigregeling vau dat gesiiehi l j meer lerliei l van stemmen heeft de raad besloten te volharrleu bj het vroeger genomen besluit om bij 25 jarige verleuning v in het contract met de maatschappij van nieuwe ge i octroijeenle gasbereidiug aangegaan on Ier de voorwaarden daartoe op te nemen de bepaling dat bij vermindering beneden 15 cenia per kub el van deu prijs vau het gas aan particulieren geleverd op eene plaats vau gelijke of mindere grootte dan joutld ook alhier die prijs zal moeten worden iu toep issing gebragt en derhalve af te wijzeu het voorstel der gasfabriek om niet eene maar vier plaatsen daartoe tot maatstaf aan te nemen Eenpirig heeft de raad het voorstel der gasfabriek verworpen om bij het in w erkiug komen van eene betere gasveriichting het alleen verpligtend te stellen deze op de openbare stiaaiverliehting toe te passen Het volledig verslag zal iu ons volgend n voorkomen Voor het kiesdisirikt Eotlerdam is tot lid der prov staten van Zuid holland verkozen de heer P C iland Naar men verneemt zal de bekende zaak vtm George Hornidge zich noemende II C Somroerset Lee op 10 Dec e k voor het prov geregtsliof van Gelderland worden behandeld Uit de instructie moet getdekeu zijn dat de kapitein vanI ongeu Francken die blijkens eenstemiuige verklaringen vanofficieren welke met hem gediend hebben een zeer geachi etiregtsehapen man was is vermoord geworden uadat Lee hemeenige minuten had opgewacht en bij die gelegenheid ter zekere volvoeriuï van de daad eerst ziju mes met een dolk wasgaan verui eleii hetgeen door hem wordt erkend Verder isuit van Ier nul overgezonden processtukken gebleken d it debeschuldigde aldaar in 1824 uie ie een moord gepleegd heeft De conservatieve pariij zegt een harer leden is als nogte zwak Z il zij waarlijk sterk wortleni Hebben wij hare overwinning te wachfn Die v agen moeten natuurlijk bij onsoprijzen Maar het antwoord ligt voor de hand Êene natiedie meer en meer toont de vrijzinnige beginselen te omhelzenen die iu toepassing te willen brengen moet zeker in haarmidden eeue oppositie tieu werken van hen die niet vrijzinnigzijn maar zij heeft hare kracht tegen de overdrijving van dezein zichzelve Hoe meer de conservatievs partij in haar middenhet hoofd opsteekt en eenen hoogen toon voert des te zekerderis het dat deze hire onmagt gevoelt Zij wordt zwakker juistdoor het vertoon van eeue m igt die zij niet bezit want zij ver liest daardoor aan morele kracht terwijl zij soms in aantal schijnt te winnen Wij houden het er daarom voor dat het alsnog wel voortduren zal Doch ook al kon de zwakke door eene of andere Lrijgslist haren vijand voor een oogenblik overheersclien zij zou de magt niet hebben om hem onder te houden De geest die in ons volk meer eu meer doordringt is sterker dan de wapenen der oppositie het is de geest des lichts der waarheid en der v ijheid zijne overwinning is verzekerd Goess Ct s Gravenhage 35 Nov Door de tweede kamer zijn in hare zitting van heden met algemeene stemmen aaugenomeu een viertal wets ontwerpeu tot wijziging van onderscheidene hoofdstukken der stoalsbegrooting van 1862 en dat tot verwisseling van muutbiUetten uitgegeven krachtens de wetten van 18 Dec 1845 en 17 Dec Ii49 A ervolgens werden de beraadslagingen gehoudeu over hoofdst III buiteni zaken der staatsbegrooting voor 1S64 Verschillende zaken werden datirbij ter sprake gebragt de Liinburgsche quaestie de regtbevoegd heid der cmsuls de geschillen met Hanover enz De h i ntgcns tor n vnn s Gr ivesaude van Goltstein en Groen van Prinsterer clihen om v erschillende redeneii o a ook om gebrek aan ervanng 7ich verpligt gerekend den miiiisler hunne ondersteuning t ontzeggen de laatste ter zake van de algemeene verhouding eg jiiO er Frankrijk Hij a htte het bedenkelijk om zich b j de avontuurlijke fransche politiek aan te sluiten die wei eens op eene herziening van de kaart van Europa zou kunnen uitloopen en verlangde dat wij ons op het standpunt eener volstrekte onzijdigheid zouden handhaven zoud r daarvan even als bij de Poolsche raak af te ivijkeu Door deu minister van buiteni zaken is het ongegronde van het tegen hem aangevoerde iii het breede aangetoond Achiervolgens beantwoordde hij de door sommigen gedane vragen en gaf hij de verlangde iuliehtingeu Hij verklaarde voorts dat de grondtrekken van zijn beleid in de buitenlandsche aangelegenheden bestonden in liet bewaren van neutraliteit en vau eene welwillende verhouding met alle mogendheden Omtrent de vraag welke de te volgm politiek zou wezen ter zake va het aangekondigd parijsch congre welke sommigen verlangden te kennen vermogt hij thans niet in bijzonderheden treden Mogt dienaangaande een bi iuit genomen zijn dan zou hij niet schromen de verantwoordelijkheid daarvan op zich te nemen 26 Nov In de zitting van de tweede kamer van hedenzijn aangenomen de volgende hoofdstukken der staatsbegrooting buitenlandsche aken met 3S tegen 25 steramen r k eercdicnst met 42 tegen 20 stemmen herv eeredicnst met 42 tegen 19 stemmen en justitie met 51 tegen l j stemmen Morgen is het hoofilst biniieuiandsehe zaken aan de orde 27 Nov in de zitting der st gen van heden waren overeenkomstig het bepaalde in eene vorige vergaderintr voorde verdere behandeling der bcgrootingswetten eenige natura lisatiewetten aan de orde over sommige waarvan discussie isgevoerd die voor belangheLbenden kennisneming wel waardzijn Daarna kwam aan de orde de begrooting van biunenl zaken Men is reeds gevorderd tot de zesde afdeeliug waterstaat eu publieke werken Eene iiueressanie discussie heeftjdaafs gehad tussehen de heertii Groen en Ilugeuholtz over deonderwijsvraag De minister vaii biunenl zaken heeft iu deze zitting meilegedeeld dat de termijn vau het tweede uitstel aan den concessionarisvoor de doorgiM intr van Holiaiid op ziju smalst verleei d ein ligt op tJO dezer doch dat de concession iris hem heeft verzekerd dat morgen de maatschappij voor de doorgraviiig zaltot stand komen In Japan is cr n fi n i i ofjiciir vennoor l l c iiidflijKe staten van N Aineiika bLbbeii bLV fi rt ii tn uif KolU lU bciiiitl lfliiii Min den us mgcruepeu i ilrunjaicii ja t t C wotinii L u il cbr i il Haariaj t ti kini IS oaiL ekuKp ü Kii ti Alc a itlor cUnjft a iu w po call Jat bij van iui melijkf s liikkinf b imU ikcr zao alt in Pokn Bij l üHineji ih n kruiilaia razi n j cspronL a v i rilüor 17 lllen c cn ju oint ckomeo en bfut cn Lit Ie oimfKf c nai i tpr Kus cU atlrc b n zal HetilnitM ic tional CTt iu geeft y il ij iü De koüii g a i Z u den v il in per=ocn op het congres komen Tev avbLbiu voii iu de nolabel te per outn bïj lïoivjerdeu n iar de eiladel eu in dirr 1 r iborie jiebr ijit Jn de en ti um tbe pro i icieu vvonlen de vti bir Mier o ji xut pea en üe werkei a u de ve tii Mi be j ocaiL d 2iler hee t pL n i orucn icrt Lcn riiigxüraiiijCii spcoiw e oiagtvea Ingezonden Zal er een optogt ziju in onze stp d roo klonk het voor eenige weken onzeker van mond tot mon d en het ontwerp door eenige burgers opgevat eu fiks doorgezet werd op eene verrassend welgeslaagde w ijze laatstleden zaturdag ten uitvoer gebragt Schihlerachtig waren costumes voortreffelijk de houding der verschillende personaadjen en loffelijk de orde eu regelmaat die alom heersoliten De belangstelling bleek ondubbelzinnig uit de van overal toegevSoeide ontzettende menschenmassa en vooral toen de stoet met afu jking van het programma de meer afgelegen wijkeu bezocht uitte de menigte zich in een uitbundig gejuich De beperkte middelen w a iroïer de commissie tot dcen optogt te beschikken had en de moeje lijkheden aan eene dergelijke onderneming eigenaardig verbonden gaven aan de schoone uitvoering eene hooge waarde en voorieker zagen tdleu deu statigen trein met leedwezen aan hunne blikken onttogen Dat de ccnitnissie in den lof van alle aansehouwers eene geringe belomiii g viude voor hare inspanning moeite eu zorgen voor eenei optogt welke ou e feestvicrintr van het vijftig jarig bestaan ci er onafhankelijkheid zoo gepast en waardig besloten Itc fi Marktberigten Gouda 26 Nov Tarwe Poolsrlie per 2400 n S ƒ 310 Zeeuusche per mud ƒ 9 a 9 0 l u ge Koningsberger ƒ 6 50 a ƒ 7 Dantzig ƒ 0 75 ïi ƒ 7 Zi i v sche ƒ C sO ii ƒ 6 75 Nieuwe ƒ 6 30 a 6 50 Gerst ƒ 4 l 0 Boekweit Franseheƒl70 N Bra bandsche ƒ 190 Hennepzaad ƒ 7 25 aƒ7 50 De veemarkt met goeden aauvoer en ii iauwen handel vette varkens met grooten aanvoer prijzen van 16 ii 22 cents per vijf 011 magere varkens met flaauueu handel Aausrevoerd 40 partijen kaas ƒ 19 ƒ 2 Goeboter ƒ 1 0 a ƒ l io Weiboter ƒ O SO a ƒ 96 Delft 26 Xov Ter graanruurkt geringe aanvoer en wv nig koopers alleen vraag naar puike tarwe Tarwe ƒ 8 60 a ƒ 9 30 Rogge ƒ 6 40 a ƒ SO Wiutergerst ƒ 5 40 a ƒ 6 Zomergerst ƒ 5 20 ii ƒ 5 70 Korte haver ƒ 4 i ƒ 4 25 Lange d ƒ 3 30 a ƒ 3 60 Duiven jonen ƒ 6 75 a ƒ 7 50 Paardeb ƒ 6 50 il 6 75 Bruine booneu ƒ a ƒ 10 Groene erwten ƒ 9 aƒ l Witte erwten ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Aan Stads waag gewogen van 20 2i Nov S 4 410 S en 83 16 boter tezamen 9350 n S Boter ƒ 53 üj Ul het vierde ƒ I 32V3 a ƒ 571 3 pr 11 S Ter markt 565 mud aardanp ƒ 1 60 a ƒ 2 Doi dreellt 26 Nov Tarwe raei trage koopers 20 e lager Voor beste jarige W Z ƒ S 40 a S 60 voor mindere ƒ 7 60 a ƒ 8 20 bedongen nic i ve d J ƒ S 30 nf Ü mindere en geringe ƒ 7 40 a ƒ 8 10 blnuweƒ7 a ƒ 7 60 ttogge lusteloos Z en VI ƒ 5 80 a ƒ 6 20 A rcemde niet icr veil AVintergerst zakm ƒ 4 20 a ƒ 5 10 gestort ƒ 5 90 Zomer 1 ü i 20 c lager z akin ƒ 4 50 a ƒ 5 2 i i ton ƒ 5 40 t pcit ƒ 2 j il ƒ 3 10 Haver nienwe inl voeder 2 30 a ƒ 3 jarigL f 3 jO dikke ƒ 3 20 i f 3 iO Pa r bbooueii lü c 1 2er f H i ƒ 5 SO Duivebooiten ƒ 6 20 a ƒ 6 711 Bruine b mu T Oii ƒ 8 50 BI goed kokende erv ien 20 c Litr r 6 211 i 7 W Kon 6 9ri i 7 B iekweit iVriy l S Jariite iV ie i 65 Middelburg Nov Puike iiieuwi Z i fm ƒ a ƒ 8 40 puike nieuwe Walch ƒ S 50 il ƒ 75 Ni ii Z K i e ƒ 5 Deventer 27 Nov Tar e ƒ 8 a ƒ 9 Kogse ƒ 6 10 a ƒ 7 Boekweit f 5 a ƒ 6 Gerst ƒ 4 25 i ƒ 5 Haver ƒ a 3 75 Paardeboonen ƒ 5 50 ii ƒ 6 Boter pr 20 n TP 11 = B ƒ 21 a ƒ 23 2 = s ƒ 18 a ƒ 19 Zwolle 27 Nov Middelprijzen Tarwe ƒ S 50 Bogje ƒ 7 12 Boekweit 5 90 Gerst ƒ 5 20 Aardapp ƒ 1 67 Bo ipr n f 1 05 20 n 8 ƒ 23 25 Gl Oningen 27 Nov T irwe Pi ig3e Boekweit Gersten dikke Haver onveranderd Zwarte haver 5 c latter London N v G v iet l Tarwe redelijk aangeboden en met goeden handel nagenoeg 1 hooger dan 11 maandag en goede vreemde even zoo ierst minder gevra tgd eu 6 d a 1 laier haver nagenoeg 6 d hooger Vitivoer 1017 qr inl en 5311 qr vr tarwe 3284 qr inl en 9956 qr vr tierst en 7 1 qr inl en 11096 qr vr haver Aan de Veemarkt van heden verden aangebodeu 5590 runderen 310 kalveren 192 0 schapen eu 340 varkens Voorbeste runderen werd 5 2 voor d J kalvereu 4 8 voor d schapen 6 en voor dfi varkens 1 4 per steen betaald 24 Nov Boter Friesche 104 a 108 Kamper enZwoller 98 a 104 Kaas Edam 50 a 56 eu Gouda 42 a 48 25 Nov Graanmarkt met kleinen aanvoer van het bui