Goudsche Courant, donderdag 3 december 1863

1863 Donderdag 3 December 175 lenland Tarwe iets hooger iu prijs Amerik meel zeer vast Puike Gerst prijshoudend mindere flaauw Erwten boonen en haver vast in prijs Zaden onveranderd De aanvoer bedroea eergisteren en gisteren tarwe 1360 qr gerst 4150 qr haver 1040 qr meel 550 z en 1370 vtjs Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 1180 runderen 287 kalveren 29S0 schapen en 80 varkens Voor beste rundereu u I 5 voor d kalveren 4 10 voor d schapeu 6 en vcor ü irkens 4 6 pr steen betaald Biirgërlij l Q Stand GOU Li riFBOBFN 5 Xov Jacobus ouders P StakubTg en M van der Kemp Cbz na ouders J Sonsbeek en E M Heetmau OvFSi EiiEN 23 o G Emaus de Micault b j 26 C de KWUDSCHE COURANT ADVERTEXTIEN In een klein gezir v ui een Burgemeester ten platten lande verlatigt men ten spoedigste tegen gOed lOOn eene Dienstbode Adres met franco brieven onder letter D bij den Uitgever dezer Courant Heden overleed in den ouderdom van ruim 70 Jaren onze geliefde Moeder fU bfhuwdMoed r ilejufvrouw M T S XOOTEN Wed van wijlen den Ileere loH DobtlaNI in leven Beurtschipper van Goi da op Am derdam A DORTLAND GoLD i r v o REEDT DORTLAND 26 Nov J Sz VAX DER KLEIN 1863 Dortland J DORTLAND Voor de vele ben ijzen vau deelneming bij bet overlijden van mijnen Kcbtgenoot betuig ik ook namens mijne Dochter onzen hartelijken li ink S V l CKl S Wed 11 Rijnen GouD 2S Nov 1863 Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 61 Openbare Verkooping te GOUDA op Maandag den 7 December 1863 des voormiddag ten elf uke in het Logement de Pa auw aan de Markt aldaar van Een kapitaal WINKELHUIS en ERF met een TUIN en PAKHUIS daarachter slaan e en gelegen aan de MarH te GOV DA wijk A N 148 Te aanvaarden 1 Jauuarij 1864 En nog VIJF HUIZEN en ERVEN staande en gelegen op onderscheidene straten te GOVDA Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W 1 EORTUIJN DKOOGLEEVEK te Gouda St NICOLAASCAÜEAUX De ondergeteekende heeft de eer te beligten dat ij eeft ontvangen eene lieve sortering SPEKT GOEDEREN en AARDIGHEDEN en om hare Begunstigers gelegenheid te geven met meer gemak eene keuze te kunnen doen yuUen leze vin DING3DAG af in den AVinkel uitgestald zijn Zich beleefdelijk in aller Ctinst aanbevelende noemt zij zich De Wed A C SCHOUTEN Bij Burgerlieden wordt ten spoedigste gevraagd eene bekwame Dienstbode y van de P G Adres franco of iu persoon bij A BRINKMAN lange Tieudeweg St MAGAZIJN Wijd traat A 174 A QUXlSTT eeft de eer te berigten dat zijn Magazijn voor het St NiCOlaasfeest bij onder rijk resortierd is in eene mime keuze Rinderspeelgoeileren tot ii iengewoon lage pnj en PRENT en LEESBOEKJES in meer d n M soorten PORTEMONNAlES SIGAEENKOKERS SCHEIJF eiiZAKPOR Tl fEriLLES CABTONNAGES lederen D MES WERKDOOS IES met garnituur leiie rijke collectie RllOTOGRAl Hl UE ALBUMS en LIJST IES PaPETKRIES tn groote verscheidenheid Zaturdag 5 December zal er eene TOMBOLA zijn zonder NIETEN a 30 cents het Lot Openbare erkooping De Notaris Mr KIST te Gvnda zal op Vrijdag 4 December 1863 des voormiildags ten eli ure in het Herthuis aldaar publiek verkoopen Een Kapitaal en eer goed onderhouden HUISenERVïS TUINTJE en SCHUUR bestaande uit afzonderlijke Beneden en Boven WOning aan de Goince U GO l DA Wijk C n 97 en 97a alles bij biljetten breeder oinschreven NB Ten kantore van voornoemden Notaris zijn voortdurend te verkrijgen DIVERSE KAPITALEN tegen soüBde iypotheek Rniter buisvr van B Weeldenbnrg 29 M van Xooten wed vao J Dortland 76 j woerden van 20 tot 26 November Bevallen J W van Efveren geb van Mnnniukhuizen z 1 Blok geb ïigger d E M t Itee geb Stokvis d GF nu vD Arie Blonk rnim 34 j met Sientje Ve baau 29 J Tainls Bakker 23 j met Marrigje Kuehn ruim 18 j SCHOONHOVEN Ingeschr en van 1 tot 20 Nov Gesoren Johannes ouders 3 Lasonder eii A C V van t Sant Pieter Leonardus ouders J Leusden en C M Aarssen OvEBLEUi N C P van Rboon oud 6 m W Komn T oud 1 m G E W de Wijs 49 j echtgen van C C A Pont A C Meijer 18 j Openbare Verkooping TAN 400 schoone en gave Ypen Platen zeer geschikt voor Waoexmakeus benevens eene partij Graauween Rooile Teenen zee geschikt voor M axuekmakers op Woensdag 2 December 1863 des morgens ten 9 ure bij den Onder Molen Letter P aan den Ringdijk in den Zuidplaspolder onder NlJiü lFEEKERK aan den YSSEL Informatien zijn te bekomen ten kantore vau den Notaris A KLUIT Hi te Moordrecht en b j JAN van RIJSU IJK wonende in bovengemelden Molen Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrij lni 27 Xovemtjei Lïiïigste Ilooi te G bluen pCt toers kuu s 1 koers Ned w sch 21 2 82 l6 C23 4 623 dito 3 74 dito 4 asVs 9sï S sVs Amort Sijnd S a 923 8 Handelm 41 3 139 O I Leening 4 Aand H Sp 41 d Rijn=pw 41 2 België Rotts 2I 2 Spanje obl 2 46 6 46 8 d biiitenl 3 d binneul 3 501 4 5 l6 5 IJ Vb Portugal obl 3 47 4ïV8 + 7V 6 Busl obl H 5 looy 1003 4 1003 j d 1S2S 29 5 loovï CertlS31 33 5 d 1840 4 73 73I 4 73 d 5 serie 5 771 2 d 6 serie 5 S7I 4 SS 87 Volgef Spw 5 1923 194 1923 l ruisen 1859 5 Oost bijGoll r 1 OV2 1 dito 4 dito Metall 5 57 6 1 öï Vie 577 6 dito dito 2Y2 29 i i 29 8 dKreuteAinst 5 1 SÜV4 1 SOV2 8OV4 d nat l ï4 5 62 1 023 e2V 3 1 337 iyi 1 3HV CORRESPONDENTIE V inn ilt u opiiicrkzaain dut il tOiidc RoU Cour bij dr I tr Boekdi ukkerij vau A i3P XKKMAK Nieuws en voor Gouda en Deze Couran verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des Evouds te voren De prijs per drie maanden is g franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des m Tgens ten 11 ure 0uttenlanÖ IiOnden 29 Nov In de berigten uit New York van den 4 deD lezer wordt behalve het reeds medegedeelde nog gemeld dat in Canada door uitgeweken ingezetenen der confederatie het plan was gevormd om zekere otoombooten op het meer Erie te verraeesteren vervolgens hunne landgenooten welke op een eiland in dat meer gevangen gehouden worden vrij te maken en met hulp van dezen de steden op den zuidelijken oever Tan het meer aan te tasten I te britsche gezant te Wasliington door de Can id ische overheden van die zamenzwering onderrigt zijnde had den president Lincoln daarmede bekend gemaakt en de e had terstond maatregelen verordend om den toeleg te verijdelen Parijs 80 Nov Volgens goed onderrigte persenen komt in het autwoord van den Czaar op de uitnoodiging tot het bijwonen van het congres niets voor aangaande Polen Wat het denkbeeld betreft van pacificatie en ontwapening door Napoleon geopperd dit wordt door den Cl aar niet alleen goedgekeurd maar hij wijst er ook op dar sedert fi jaren in Rusland geene recrutering bteft plaats gehad dat Inj i eits zijn leger had verminderd en dat indien hij het iu den laatsten tijd weder n oest vermeerderen dit tegeji zijn wil is geschied De fransehe regering is nu in het bezit der antwoorden van alle europesche regeringen de koning der Nederland j de eenige monarch die zijne meenuig omtrent het eong nog niet heeft kenbaar gemaakt De sultan en Victor Emanuel treden eenvoudig tot liet congres bij Het antwoord van den Paits is zoo toestemmend als mogelijk Spanje en Portugal verklaren zich bereid K m zich bij het algemeen verzoeningswerk te doen vertegenwoordigen dit doet ook Zwitserland onder voorbehoud zijner onzijdigheid Van Fancigny en Chablais is in den brief van dei Bondsraad geen sprake Zweden en Denemarken geven de verw chting te kennen dat de Sleeswijk Holsteinsche kwestie ter sprake zal komen België geeft van zijne toetreding kennis iu een ijfregeligen brief Het antwoord van Pruisen is bij eeniare koelheid beleefd De koning herinnert aa n ziju bezoek te Compiegne en drukt den wcnsch uit we Ier naar P rgs te zuUen komen Hij gelooft echter dat eene eoufereiilie v m ministers aan het vorsipii congres moet voorafgaan Hij spreekt verder ook van de verdragen van 1815 ie wel hier en daar ziju gp chondpn maar geenszins ver schenrd In gelijken zin spreken Beijeren Saksen Hanovier en Wurtemberg iJoitenr jk cn chtNajjojf luü het vindt het denkbeeld vau len C i ü res groolsch maat n i practisch uitvoerha ii Hit is be rp sd 0 r bet congres ti ije mogelijke gevolgeu Berlijn 9 Nov in de yiiiiuL van bet liuis der afgevaardigden IS gisteren in behandean genoinpu het voorstel van de hecren Schulze vou Carluwit en anibrpn strekkende om ene commissie van 21 leden re bpuoe nen welke l lHst zal worden met bet instellen van een onderzoek naar den onge ocrloofdeu invloed door de regering gebezigd naar de laatste verkiezingen voor het huis der afgevaardigden n jiaar de vervolging waaraan sommige kiezers hebbeu bloot gestaan Na eene aeer levendige discussie werd door de kamer in dien zin besloten Advertentieblad Omstreken j De prijs der Advertentien van één tot ge I regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent or eiken r gel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters wordea berekend naar plaatsruimte Pruisen en Oostenrijk hebben in de zitting der Frank forter bondsvergadering van gisteren de volgende verklaring afgelegd De houding van beide kabinetten is aangewezen door hef londeujche protocol in 1862 aoor hen mede onderteekend nadat de bepalingen d jarvan door onderhandelingen met Denemarken in 1851 en 1852 gevoerd waren vastg eld Die bepalingen waren neergelegd in het verdrag van Londen zij vormen een onafscheidelijk geiieel en hebben door genoemd verdrag hair beslag bekomen Beide regeringen zijn bereid om het verdrag ten uitvoer te leggen wanneer Denemarken uitvoering geeft aan de vooraf gedane beloften Zij kennen aas koning Christiaan ook dan de opvolging in het hertogdom Lauenburg toe wanneer het verdrag van Londen mogt verval leu t Frankfort 28 Nov In de heden gehouden zitting def bondsvergidering werd door den president voorgesteld om de ïolmagt van den deenschen gezant te plaatsen in handen vaa eene commissie De gezant protesteerde hiertegen Da op werd met algemeene stemmen op drie na beslote om dien gezaat niet langer in de vergadering toe te laten IVa zijn vertrek werd door de meerderheid bepaald dat Deneraarkens regt um wegens Holstein in de bondsvergadering mede te temraen zou beschouwd worden als geschorst Het vraagstuk der bonds ei cutie is niet ter sprake gekomen 0 mncnlanb GrOUda 2 Dee Naar men verueemt heeft oaze regering op de uitnoodiging van keizer Napoleon tat het cougres in zeer beleefde termen te keur en gefeven dat zj deel zal nemen aan een congres waarbij alle souvereinen van Europa vertegenwoordigd zullen zijn en 2S November as werkelijk teu overstaan van den notaris Claiseu te Ainst rdam v erleden de acte van oprigting der Amsterdaiisaelie Kanaal ilaatseliappj s öraTSniiagO 2S Nov i e beraidslagmgen ever waterstaat en publieke werken zijH ïteden lu de zitting der tweede kamer ten inde gebragt Een ameud iu i van den heer van Bosse totverminf ering van art 70 jitr veddeu en toelagen van l et persuneel belast n et het toezigt op de lauds gebouwen enz ir ct y 43Ü J erd na beslrijding door den minister aan geiiomen Tset 31 tegen óü eteminen Daardoor blijft de post op hetzelfde bedrag als de loopende begrooting Een tweede amendement van den beer van Bosse werd na bestrijding door den mimster en de beeren Mensonides en Heemskerk Az verwor eü met 432 tegeu 30 stemmen Insgelijks werd met 46 tegen 6 stemmen verworpen een amendement van den heer Foreest Op eene vraag van den heer de Brauw betreffende de aaugevra tgde concessie voor den eqoorweg Scheveningen s Hage Gouda heeft de minister geantwoord dat omtrent deze zaak twee aanvragen zijn gedaan waarvan de eene uitgebreider strekking heeft dan de andere Het onderzo k omtrent de aanvrage van de verste strekking heeft thans plaats en hij verwacht daa omtrent het rapport der met dat onderzoek belaste ambtenaren 30 Nov In dfi bijeenkomst wan de tw eed§ jBHB an