Goudsche Courant, donderdag 3 december 1863

lieden zi n de algemeene beraadsligingen over de afd onder v i V n he hoofdstuk binnenl iiken dfgeloopen Pe beraid dlismiï o eT de on leideelen is geopend De heer Gioen heeft ceni motie inged end strekkende om iin het onder ys op de stiUa cholen de meest mogelijke ou ijdigheid te verzekeren 1 Deo In den aimang der heden gehouden ütting der t p de kamer ijn ceiiige wetsontwerpen atgehinleld vin onteigeningen w i iro idci lilt tot onteigening van perceelen ten behoeïe vir de lerbe erins van den witerweg an Kotterdim nair zee dit met eraeene temmen is aangenomen teiwijl ONpr het oiitiieip mede tot onteigening van perceelen ten be hoe e an e uitbreiding van Kotterdira eene lis u sie is ge voer 1 Diarna is de di ci ie o er de motie Gi icn betrekkelijk de et op het Iiger onderwijs vooitge et Ni hnjlurije beriidsl ising was de slotsom dit de heer Groen toen ledf r dicht dat hii met nieuwe w ipens en kr chticei do i voortdurenden uiderstind zijne mutie tegen de Eeconibineerde bestrijding vin lilt rigtinsen zon h ndhiven zeer eeuvoudii onder het uilbundiï gtlich en de Woerden 29 u o uier begnnstit ing vin uitmuntend schoon v eder werd gi leren alhier het huie fci feest v lu Nederlands bevrijding gevierd Tieurt w ireii vooi velen de herinuenncren der riinpen tu chen den a j e en ÏS I ov 1813 ilhier ondervonden miar ook dubbel en algetnecu v i dm door de vr Uj le en litt gejuieli vin lUe inwoner over onze tegen oordige on it hankelijki ei Woelden en de geheeU zoogeinimde Pinnebikkerij wis elieel iii lee tijew a 1 1 dooi de De optogt vT is uitmuDteud georganiseerd en letJ vooi ifge gian door de fiksthe mu iek vin Gouda s schutteiij een togt door de geheele gemeente en herhaalde dit des avonds met fakkellicht t is chen door de veelkleurige briUante illLminatien van alle lei soort w iirian zelfs de behoeftig te deel nam Onderscheidene gisiHuminatien waaronder voord die bij den atgetreden burgemeeter t J Bredius en bj den heet P Knijtl in de Finnebikkerij dedeu een chitterend effect Hier en diar werden deze door rood en blaauw bengnlsch vuur af eni e d Des avonds brigt de mihtiiie zangveieeuiiring bij verschillende autoriteiten met fakkellicht sertnides die goed Uitgevoerd wenlen en veler belangstelling opwekten des liep in de vo maikste orde af wiirtoe ook veel bijdroeg du de meeste chefs der fibiiekeu uit de Pmneoikkerij zich aan het huo d hadden gesteld als eerewacht bij den opto t Dt com nu e verdient ook allen lof voor hare moeiten en zoraen en heet diardoor zon Ier t vijttl de dank verdiend van Woerdeu s liurgeuj au de behoetiigen is brood en spek uitgedeeld en de kindeien der twee stid scholen zegt men hebben eenige Lederen m hunne loc den gezongen en zijn daarna onthaild Bjni alsemeen keurt men if dat dit niet met meer plcgti l eid plaus hid en dat hun ge ing tn de toespi iken lan de jeugd vooral met het choone vvei ei niet in de open lucht ten 1 nlioore van het volk phats hid zulks hid het feest veel opr iluister 1 en de indruk vin dien dag was dan zeker in de jeusrdue hinen meer blijvende geweest Langerak 3U Nov De komst V m den souveiemen vorst Willem den eersten op den 30 Nov lbl3 te Si heveningeii is B dez gemeente bij uitnemendheid luisterrijk gevieid Lenoptogt lei m met or inje banieren en vaderlindsche kleun n r v i er opeiiue de algemeene geestdrift Reeds des morgei s negen uien sthiarden zich ruim veertig inge ete len i en te piard gezeten vooritgegiui en gevolgl v m een i oj gito fi tal voelknecl ten tot het doen in een feestin rscl te iinen Achiereenvolge Is trokken deze onder let aanheffen van natioi ie zingen en begel 1 door hoorn lu ijk de gemeenten Kieuwpoct en Groot Vmmers dooi Overal weiden de deeisemers am den optogt dooi de jubelende menigic m die gemeenten oniv lugen en gecompliine iteerd ooral trok de algemeene aandacht de hartelijke toe pn k 4oor den edel achtb heer J A van der btok burgemeester iter o emeenteu vvair hilt geho den weid Even zoo de toespraak van den heer G Oosterung gent esheer te Isieuwpoort na de terugkomst van den trein tcNiemvpoort Ni eenig vertoevens aldiar weid de oplogt mar Lanserak voortg zet en na voor het geineentehuis uU gJÜe borst het wieu Netilands bleed aangeheven te hebben hield de door eene ontelbire menigte ge olg e optogt voor de woning des onderwijzeis de heer C W du loeuff stil Diir bed inkte deze zijne medei igezetenei voo oe oidelijki regt nation lie houding tier feestvierenden m eene hk ohe ei vaderlaiidsliovend aanspraa o en be loot dezen li istcri jken optog met het iinheffen v in eei driewerf leve Willem de derde oranje boven leve de burgemee tei I leve L ugerik waarme Ie door allen herh uldelijk weid mgestemd Aherwege zelfs van uit de voning des aimen w ippeide de on ijevlag terwijl des avonds begunstigd door heiilijk vvinteiw Ier met eene eigen larlige illuminatie het feest I csloten vieri Luig zeer lang zal geuis deze dag zoo el li i r als in de aangrenzende gemeenten in herinn ring blijven tt meel dair orde en een gezindheid ongestoord overü heerschte i GenieMi de Berigten Men luLht m luliiil opioerist bt vNetï i eti De konin i iI lu ver lij U idD rstimlbveibijsteiuij i edeuk van Slce wijk liul teiii bcp i t zjne reïdm niet het tituten cc r ndlcrorde uor het ia is liikK o o ies vau Pdnj l eene brubatK be cotif icnt in pi ut komen Dl ui chc mirii ti du fiuaucien il cluc Ufuiiig vau ojü n lliaea c 1 iL id ïn LiUhautn en bimo itte i m dtn ltat ttu tijd dp op=tuid JLr a ll e 4kkLld Ft Kji itmo H l ij i teui p Circa lersRiiuekomcn die iii Lmnpi hulp komen vn e i en Uu land Hetbiueau der Slctsuijk D 1 tem the eieen i j ia te llinibi r door depolitie jesloteii m ur i DiLn op a Djmimo t U n 14 000 m n Lt ziju y eUikkiL LlLr ee 1 t l cuigtu lu htt t uli l iffnnchc Itn vei ch it dit nn gtede broeder Bruu wijk heeft jiils ïicdti k als hertog in blee Tc Paüj is e ce ooilogzuchtige brochure Va olfoi llj ff c jres Vergadering van a a G smeenteraad Zitting van jdag 27 Noieniher f ezLnd de h Ilcrnn üe Gioot De notulen au l vcihaiidtMe m de v gudtiiii vin 7 Oct k den eiirc t tr l De Kr ji nijn Drooglee er 1 ll woorl it d bekome i heb inde nen li en A geluk niet den goedtn a l dti pint gemi e irw ide ii len en met den o kenni cvm wordt aangenoiner e ie btschikkmg an Gcd Staten iU uato 27 Ott houlendt goedkenun van he raadsb luit watrbij o ei schrijving op den post doi Op eeut missive van Cura oren vin den 4 de er houdende al ibtti ch gesteld imbtreling van de bh Fr d ric Loui Faeslj Pierre A ordt gele en eene mi ive van de gezondh idscomrai sie waarbij zij hire bedenking m het midden brengt tegen het genomen besluit ora dei keurmee ter v ui den vi=ch te ontshan en de rordeuing op de ktunng vau dtn visch in te trekken On VOO lel de Burgemee teis wordt besloten bet oLtslig van den keurmeester te hindhaven maar tot de volgende r adsverpadering wanneer I Zid dan de berVnkinsen der gelegde tommi aie in overweging wensehte te doen nemen de uitvoering vau het besluit tot ophefiing der vtrorde niuL tt schorsen Dezellde comrais i m wier handen was gesteld om advies het voorstel van B en W om de bestaande bad en wemmngting ook voor den mmvermo enden stand ten gebrnike te doen dienen op zoodanige wijze aK Hl d licbben langegeven ontraadt de ainnemmg van die regeling en blijit volburden bij het ccninitl ücedane voorstel d mogen de kosten ain de hoeruii dan ook i ieilijk iijn om op eene aiidere plaat eene bid en zwem riigiiug d i te stellen B handelins m eene volj ende ver gadciing I e bni trinerster or ngt ter tafel etnige wijzignigen djoi de cominssie belast met het ontwerpen van en h t htrzien der verorden neen tegen v t ovtrtiediUiJ tiaf ïs bedicigd en de verordening op de biandweer voor jfed ag n tn wordt besloten die wijzigingen voor de leden te doen drukken en i ene volgende vergadeii g in overweging te nemen u wordt aiu de orde gesteld de missive van den mmiater vau bin neni ziken hond nle uituoodiging dat de raad bet bestaande geschil ovex tie rangregeUng van litt vereeui d wees en aalemoezemershnis door den legter doe beslissen De burgemeester doet hierop vooilezen een door 15 en AV ingewonnen advies van den advocaat van Bergen Op grond dairvan en mede m de hoop dat eene gewijzigde zienswijze bij hh regenten na verloop van uitt al te lang tijdsverloop zou kunnen ontstaan en eene minnelijke sthikking alras zou kunucu vvoiden getroffen stellen B en ooi den minister te verzoeken m bet genomen raads besluit te beru ten Hiciover ontstaan langdurige discoasien waaraan deelremen de hh Eeray Kempei Droo leever irulj Kist Pnnce van rennep en de voorzitter Het voo stel van B en W vindt bij meer dan een der leden verdediging maar van ue auaeie zijae wordt daartege aauntvoerd dat douï lc hu pen op ecne wijziging in h t personeel van het collegie door den tijd onvermijdelijk mottende plaats hebben eene wenschelijke wijziging m het bestaande nog lang kan athterwege blijven en waarbij wordt gewe en op de zeker niet gunstige omstandighe d dat regenten de jaren van opneming m hun gesticht lu der tijd eigenmagtig hebben gewijzigd ten einde zoo doende een geringer aautal kmdereu vei orgeu te hebben en dien vol gens zonder subsidie uit de gemeeuteka=i te behoeven te kunnen blijven admin 13 reren en dat hiervan het trenrit utvolg is dat meermalen kin tteren van dezelfde oudere voor ten cdeelte in het veretuicd wees en aalmoe7eniershuis eu voor een ander gedeelte in het be tedeliiuhii vvor den opgenomen De viaae wordt mede geopperd of de raad door bij den onwil van regenten om icb in de klassificatie te schikken de zaak te laten rusteu al ware iet dan ook voor bet ootrenblik niet zijn ei en be sluit vermttigde en of zulks mtt dt wnidiehcid vin den nad wel be stainbaar moet worden geacht Een audtr gevoelen daarin bestaande dat de raid zich op een veikeerd terrein zon bevind n en dat de minister mt ten ninder j u t oogpunt haar zr i btscliouweu woidt breedvoerig i iteenizezet Aiet de laad maar het coUeaic van regenten moet dij ver schil vau gtvoeleu de beslis ing des regtt iuiot 1 Het gemeentebe stuur de admnnstrati e magt voldoet aan de tiak hiar b j de armenwet op£ dri cn ij klussificeert de gestichten Is de kl ssificatie zoo als in het oideihavigf eval Ititer a ilsdan arresteert de j emeenteraid de re gleme iten eu zendt ze nn regenten Zijn deze met het een en ander niet tevredtu dm stait her aan hen de zaak am de hc liismg des rtstcrs te üidfiwe p n Len ander lid wen cht bij het uitvnrdigen van een n euw reglensdit dnun dt ontbinding in htt tegenwoordige colleirie op te ne men wairtegen door aideien bedenkingen voorden in het midden gebragt De dl cub len gesloten zijule nadat de burgemee ter had gezegd door B en V il het mogtlijkc du te vergeef bij re cnten te zijn aangewend ten tmJe beu tot inschik lijkheid over te hiien wordt het voorstel van h en in stemming ebra t zeven leden de hh de Gnve irulij vau iraateu biaggair W e ttrbam Dioo leevci en de burgemeester ver klaren ci zich voorei eveuvecl te p i zoodat deze iiuselegenhcid hn het than staken 1 stemnirn m de volL ende vermdermg op nieuw zal wor den m temming gtbnst kont lu behandeling ee e missive m bet bestuur der maatseh van nctwe g ocLroijecidt gasbercidmg waart ij Ie te ktnu n gfeft bereid te Zj i UI de voorwaarden door den rnad ge tdl te trelen inzeval er de wijzij ii en m wordeu au ebrigt wt ke bet a t ceft te weten a dji tot veratlijking net woide geno icn tent emeeme van gelijke of uanlerr ui ebie dheid dm Goudi te 1 e nlc cl na dc p j Is dit bei ed u Id cei t per kub el te re fleii mnr dit dnrtoe w ji n enoinen vier gemeenten van de op en emde nitgebieidbeid Older bijvocgiutr d t de vtrmtnlering m pr met eeidcr zal plaats b b 1 d n w mi ter m let ii enoren uei 1 gemeenten dcelve 1 1 e itu 1 cei t kubifke el gedaiU i en dat gemeenten ge lej en in de provincie Iimburg en de zoolinigen n wflk de ge meintebcsturtn ztlveu de asverlichting Icveien van de vergelijking zullen zijn uitgesloten k D t in het evil vooizicu wanneer eene betere wi ze vin ga ver lichting weid uitscondeu dm die welke tb n m tjepa inc ii wel uildrukkelijk gcst uleerd worde de ontbinding vm deo pi tnkomst alleen bctrekkins zal h bben ten im ien der iaitv rlicbtin dat d t overigens betrekkelijk het uit lui end re t lot levermlie am pattical eren gedurende d n bepaillen teunijn van vijf m twintig jaren htt contract ge leel en onverkon zd worden eb nl iaafd B en adviseien op deze voorstellen htt sub a vermelde toe te geven met die vij iging illeenlijk ten einde de bu g rij niet al te lang van oedkooper gasveilicbtiiig te doen ver token zijn het getal vin vier geme ten te btpalen op drie Fn wat het nb b verlangde aangut ad visere i B eu W d t verlangen der maat eheppij bepaaldelijk vin de hand te wijz n Het eerste punt in behandeling zijnde gebiagt woidt het besproken dooi de hh Kemper i ulv Droosfle vei Ki Pi nee en Rcutinger waiibij Ie vraag woidt in het midden gebragt welke j njs zon moeten wore u i ngcnomen ingeval in elk van de dtie gemeenten die tot ver gelijkmg werden aangenomen een erschillende pi ijs vv erd aangerekend Verscliüle Ie leden zijn van het gevoelen dat de eennnal lan enomen maatstaf v n ecne gcmctute thans dairvan nitgezondeid Limburg en zelf e vplo tuende gemeenten Ue vvelk algeneen b 1 ijk wordt g acht dient te wor den beboudei wiiriia de di ussien geslopen zijclc het voorstel zoowel van B en W 01 drie ah dit vau de miatschappij om vier gt neenten aan te nemen wo dt verwoipcn terwijl de h Westerbnn 7ich buiten stemming toudt het ee ste mtt zeven tcjien zes en bet tweede met acbt de Grare van btiaaten Bnggair Re n Bent nger Kempe Piinte en de b f mee= ei teeen vijf stemmen zoodat de cenmial ingenomen maatstaf v n Tcrgelij mg v n eene gemctute wordt gchindhaafd Vat bet sub b vermelde punt aangaat dit wordt terwijl de heerTVesterbaan zich oak tban buiten stemming houdt zonder btraadslaging een pang auugenomtn l adat eeni e leden zich verwijderd hadden wordt eene ewijzigle inrig tmg via de begrooting voor 1864 van het be edeliDghuis V30r kinderen goedgekeurd wo dt een t erzoek van Blom om erlenging van huur o voorstel van B eu W gewezen van de hand en wordt voor kennisgevingaangenomen eene mededeeling door den bargemeester gedaan dat het pakhuis op de bogen aan den hr de Jong is verhnnrd voor honderd gulden Hierna gaat de vergadering door den burgemeester gesloten uit etn iiigezoJMiën Onomstootelijk bewijs dat het oranje in de vlag behoort Men behoorde toch wel zoo v i m de vveten chap gevorderdte iijn fdnr men thans zoo roept over voorn tgang h t onzeuedeilandsche vlag betreft Dit de geschie enis der atzvveeringvan Spanje met z ji aiuhing zoo ils igemir het uudrukt deel II pag 393 en 394J en dat ook bij lic iLvveering s lands kleur mdien die bestaan heeft begrepen wi zoo alsblijkt uit Plakkiat van Sov uT openba r verkou ligt endan beho de men hetzelfde Plakkaat der wettige overheid derstaiu au 17 Julij 17S7 wel te ennen Dat in de i e lerlandsciie jiarboeken het 2 tuk blz 2112 211 1 te vmueaIS waar de gecombe leer Ie kleuren v m lands vlag genoemdworden dus dat dit vlig reed twee eeiu n ne=mn heeft id plaats v m maar tachtig j lar in deu ooUog egcn Spinje zooals de Tijdstroom zegt unruit zil toch genoeg blijken datmen met Beijeren Bourgondie üostearijk of Spanje niets temiken hebben miar met orinje wit en bHauw terwijl NeJ r laud ten tijde vin Priiia dedeelt en ou e gest ii c lu op jc i c en wordt ter zijde legt daar het zijn moet op Grojd der taiedeiu Orinje Wit Bliaaw vvair de vijml zoo b ng voor n i eu nog i want onder dat Viandel streel de JeLcvi God voor ons Al Vanm Deze Jiidor scJi frtnnt riiiqti jn tei mtnt tend tao dtl van ciaitreu itijl en de Ic jl ttonj eii dei aaJ t honen tcaardig die j oo treffend irdelaen en eceii o thilegf anj ad de mnniiafieu van zeltie leien m de Kartier c e met d t de iiiisteii heanticoard widen Kamerdebat over de begrooting Alen valt de oppositie v in v le zi len i i t g over de bestiijding van het miiii terie liet is w lar de dis u en 7ijn onbeduidend men verneem w ernsns debit de oppositie betoont alleen viardigheid m altijtl op meun herl aaide fUenI inge piaitjes over geheel afged ne ikeii De hh de Briuvv en Hotfmiun ziju twee zoo voortreffelijke vertegenwoordigers de een als belmgiijk prener de ai lei als diepzinnig zwijger beiden als onvoorwaardelijke be ti j Ie van alle aingenomen wetten het ministerie is hun eu hun n zeet verw anten grooten dank schuldig de vrienden eu voor t n lei s van het niinisfrie kunnen door de welsprekendste bfioosm n de verte niet zooveel bijdrigen tot de algenie nc vols vei ngmg dit de ministers witrtchtige vo ksvrieuuen mtniieii jn V m eerlijkheid en beKvvii nheid dan zij doen door Je n etigh iil de stelsc lOsheid de armoede de personaliteiten en de verve ende herhalingen van eene krae itelooze oppositie V Onder de vele loftuitingen en d inkzegïingen in ie laatste nommers dezer courmt lan onder eheidei e personen toegezwaiid omtient de wij e w mop de feesfn ilhier zijn gevierd hc ben wij tot onzen spyt te veigeeK gezocht mar een woord van link a in sen persoon die onzes inaens wel het eerst had mogen genoemd wordea S ij bedoelen onzen commi aris van politie den heer Beukmlu Vooral aan de goede hjudtng die onze politie bij de feestv ei mg heeft aangenomen is de rustige liioop van alles te da iken en dat de commisstris zelf niet 1 achtersebleven heeft hj getoond door m persoon met den gecostumeer len optogt mede te giau Wij geloovcn dua in den geest vm velen onzer tadgenooten te spreken wanneer WIJ den heer Beulman onzen opregten dank betuigen voor da