Goudsche Courant, donderdag 3 december 1863

ADVIÏHTENTZEN jfToote activiteit welke hy iq de laatste dagen weder heeft aaa ten dag gelegd M Burgerlijke Stand GtiBOKfN 26 ov Gerardas Anthoniu ouders A van Meurs en J Tan 1 et 27 Cornelia Magdalena ouders T de Bruijn en H Kwa t naar A driaiius ouders P J van Gent en van de vtM 29 Baatiaan ouders P Huarmaa n A J C lioogeniiam Maria Josephma oi s C W van Gent en M uijdvcM Jacoba Gerarda ouders A Bbk en M p lurg 30 Heudrieus tieraidus ouders H an UiUigeo en G iWab ek Jacoous ouders Borat eu G Wou denberg Johanna Cornelia ouders J B bmit ea C bmit Emme reusje ouders J de Jong fa J F Mess OvERLEüEN 27 ov A de Koegt huisvr van J d Hoop 42 j 28 G Boot iftpd van T van Riemsuergeu 56 80 G M au Loon huisvr vdü F G van de Pavoordt 36 j I8S3 iV 170 Zondag 6 December GOUDSCHE COUR yüTT TiT ïT MT TVT A T t P J A d trtcQt 1 cu aa leo tot zesUitgave van A oKilSIKMAiN i regels met inbegrip an het zegel i öU Cent oor r T 7 T n eiken regel daaibo eu 10 Ceut Lange Thendewe D a 61 Buitengen one letter orden berekend i aar I plaatsruimte Heden overleed in den ouderdom Tan ruim 7B Jiren onze geliefde Moeder o beh md Moeder Mejufvrou M yan lnOOTEX T ed van wijlen den Heere Joh D JETLi D in leveu beiirtbch pper van Gouda op Ani terdam A PORTLAND GocDA P VAN KEEDT DOETLAND S6 Nov J Sz v DEE KLEIX 1863 L ttTLAND J DORfLiND Heden overleed in den ouderdom Tan ruim 37 Jaren mijne geliefde Echtgenoote J VA BEE BEEGGliN Az NoORD W ADDINXVEEN 38 Nov 1863 Toor de hartelijke bewijzen van deelneming bij het overlijden van onzen geliefden vader behuwd en gro tvader den Heer B RLND MOZES tan LEEE ontvangen betuigen wij bij deze onzen welDieenenden dank zcoivel buinen als buiten de Stad M B AN IELE 30T D 1 Dec 1863 L if aller naam De IlaasspliclU ETen ROEkBARKERlJ van J L KAMPHUIJZEN Gebreveteerd door Z M den Koning der Nederlanden heeft de eer Eijnen geeerden Stadgenooten eu Begunstigers te bengten dat van heden af versch te bekomen zijn goed gevulde BOTERLETTERS vis ook een choone coUecti SUIKER en CHOCOLADE FIGUREK en nog vele andere airlikelen geschikt voor het aanstaande Sr NKX3L 4S FEEST Hopende zoo als andere jaren met uw be zoek vereerd te worden NB Ontvangen NIEUWE PaTÉS de POIES GRAS CrOfCDA 2 December 186 De onderseteekende bengt on deze dit ij met hei T Mr S Tl 1 ST e der ruim voor en i i u gOSd gevul de POTERLETTERS Appelbollen opregte Rotterdam sche BOtStplaten eu een airt l diriueuuste modelKn van Suiker e i ChOCOladeWOrlC en eerder aX tot het vak P van BOVENE OPENBARE Aanbesteding BUEGEMEESTEE in WETHOUDEES van yjOLDA zijn voornemens op Donderdag d ii I7n Beeember 1863 des middags ten eek üee in het EAADHLIS aldaar bij inschrijving AAN TE BESTEDEN De ter dienste der Gemeente gedurende hel mar l hi htnooaigde M VTEIiULEN m 10 percelen als 1 Houtwaren 2 IJzei en Smidswerk 3 SpiikersenügtelJzerwaren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verwwaren en Glas 6 IJsselsteen 7 Kalk en Tras 8 Zand en Grind 9 30 000 Athsche Keijen en 10 100 000 StraatMinker Waalmoppen Waarvaii de Voornanrden dagelijks de zondigen i itsr onderd des voormiddags van 10 tot desnimiddags 1 ure ter Plaatst lUhE Si f betarte en ain de Staustim meewerf ter ui ige zuilen lisgen zullende de INSr HEIJ VINGS BILJETTFN op segel geschreven gPteekeiid en gesloten uiterluk des namiddies ten vier ure van den j6 December 18h3 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zijn Eene ruime gemeubileerde KAMER te HUUE bij J H BOEES Apotheker in de T ijd=traat Binnen en Buitenlandsche Boekhandel Bij A BRINKMAN op den Langen Tiendcneq D 61 zijn te bekomen PBE TE BOERJES in verschillende soorten er geschikt voor het St Nicolaasfeest mede vordt di or hem verkocht Eest HoUandsch en Velin Schrijfp pi r POSTPAPIER en Papilotteö PaiMer waarvan deJVIonster r M te bekomen zijn Si NIC3LAASFEEST MAGAZUN JTijdstraat A 174 A QUANT heeft de eer te bengten d it z jn Mugiziju voor het St Nicolaasfeest byzonder njk gesorteerd is in eene ruime keuze RInderspcelgocderen tot buitengewoon lige prijzen PEEM en LEESBOEKJ ES m meer din 80 soorten POBTEMO N IES SIGAEENKOKEES Sf HEIJFcnZAkPOE TEFEUILLES C ETONNAGES lederen DAMES W EEKDOOSJES met garnituur Eene rijke collect o PHOTOGEAPHISCHE ALBTtmS en LIJSTJES PAPETERIES m groote verscheidenheid Zaturdag 5 December zal er eene TOMBOLA zijn zonder NIETEN 30 cents het Lot Oiilvang en EENE NIEUV E COLLECTIE vm FRANSCHEABTIRELEX n aironder vooral uitmunten eene fraaije sortering SURPRISES ter gelegenheid van het St Nicolaasfeest A B VAN LEER Prijzen AMSTEEDAM pCt Ned sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm 41 2 O I Leening 4 AanJ H Sp 41 2 d Eijuspvv 41 2 België Eotts 21 2 Spmje obl 2 d bmtonl 3 d bmnenl 3 Portugal obl 3 Ru4 obl H 5 d 1828 28 5 Cert 831 33 5 d 1840 4 d 5 seiie 5 1 6 serte 5 Yolgei Si 5 J ui n I s j 5 Oost bij G Oil ö dito 4 dito Mett ö dito dito 2 2 d 1 teAm t 5 d nit 1854 5 Mex obl 851 S Eflecten Dingsdig 1 December I aa ste koe s HüOLbt kütlö Gebkvea kous 62Vl6 741 4 983 6 921 4 1381 3 b2Vic 74V8 981 4 1381 3 62 74I 2 98V 1381 4 463 503 15 401 4 1001 4 100 46V 6 iOOVs 1001 3 lOOV 731 8 77 88lV g 1S 190 4 l iVa Hl 5bVi6 29V8 786 8 341 2 5fe g 29V 6 79 61l s 34IV16 567 8 29Vi6 79 341 Ier boekdrukkenj van A BEmKMAN m en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondag In de Stid g schiedt de uitgave des a ondfa t oren Dcpnjsperdneniaandenis 2 fnnio post i ia De mzendinf der Advertentien k in geschiedea tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING De BURGEMEESTER der gemeente GOlDi brengt bij de e ter ki nis lan b 1 inghebbeudeii dit door den Heer Commi sini des Kouings in de Prjvincie iid Holi vnd op deu 24 hu mh r l 63 is execi toir leikUiid een dnc Eu irtails Kohier voor de behsiing op hit PERSONEEL dien=t 18o3 b4 4 Dat Dl BiucrvLEsTfE vooiuoemd nZLNDOORN Overzigt GOLD 5 l cce n er 0 ïcboon 1p op puoiideiiheia m Diut chhnd o erdc he ofi mmen voorldmit hteit at i k een minder dieigtnd t tn K liekcnen Pini en tooh il i o ei i teraining met Oas tciii k het londeii che Lnirelmd ei It I ind be j eien ich om di n deenscl en koninjr daTrtoe te beuegen Indien hij in luernn ïehoor ireeft d bet ueinijj bi en of een lant al kleine Jnitsche ï iLen en if tin vin Vu u teiibi if il 1 retierd A III n blecswiik11 ilf e kennen Oten o ksxcrjcidcrin Pu elR see i vnj ipen uilen hem eikeii k toi hcrtotr i HUI iti in dö Goth i Hiens peheele inuee geen tweedni end niin lelT 1 enem rkeu l edrpiït loch is di duU che leue inx op z y zehe ondcr betcekenis in den tej enuoorduen loe tiDil vm iri tinir ivaarn orii Pruisen verktert met zond 1 baienkintr oma t men ec u k liol tin lU loorne dsel kan iidei doel ifleiden De priusische vertei enwooidigers hebbeu 7icli tot nu 700 be i ld al i laLhtii cr et Èec en de r ei n een on istindij br iiui it het eer te be tiei tn oudi ji inlnn ij c i 1 t t ei i e onbezonnenheid I f en me t tp n J r ib la iljk p cnoeg oniust geboren door de mi lakkm V 11 Ie ü0ig eö ei e con ic Ei üfl tid eipert i jiie m de tihiij omdit het me n de mo ei kheid ge ooft n eeinï ennst w re ul n 7i nc er rntrel md i de di luu der b 1 n c v I schii en idenkb i n Ilci be it u 1 n j ei m 1 is oi ï tn eLfffl k vel t nJls 1 e e i ie budt weinig i it iix am en h i e f e k ir ooilo z ti ma ir oi het n n i den v ej di i algemeene bei i dsl igaig il te n c en mi evi ir te ioopcn met oorlog te beginnen i eene ii fie i ng K ipoleon is toeh de mau nietj ora lu die Tte gering iijdzum te berusten l it Adverlenliel iad Omstrelien üie overtuiging njzen nu reeds lUer inde on uireiui geruchten en vele iran che bladen getui zen in ri jo j nheid o er d onverw ich e weiüenng u vojrjellen met oniükljk er dere sevo geu Het bp j= t niet lU e frin che re er ij eené ooiloj uchlige brochure ver ooehent mdieu de ieukoe i i uui i Cii tv met den iï6e t de ei tr o retn stemmen liet 1 ovei j n 5 uiQi te oiitveiii en dit hel er c u meen eons e met het d el om de oe t mde mje tljk n t i oorvrMfUe ende onderh indplingei nu uen iz f i ntn ceij t ii indi uk maikt ja de ors en t u be tmi er dtr iKend Ui eit ongezind oiu i ur de stem eenei w j i e ni 1 U ii gte hof len zjn er dm I ehts bij oiu ere en fi e i ie LeiinsPDj steunt men e H op se ig t n f i i en o nst voor d n tiischhei lm m ien vt i t = r n c n dn el gp oo en dit de tijd i i I 1 ir WIJ laten on de overtuismir net ü 1 oed Is II zic zelf en c het 1 ner t i Oi t i ehjk 13 1 tt Itveub dit d ooi tiwe Mh It en Ut mei de opie rthp 1 ntidenk 11 nr indi i i e andeie vor i ht t shu 11 o fieen te tiiurg den fi ui c tu n t i dn OO eer ch nen te wa rn o ï e 1 olke 1 ga audera ie f i ei elyk is ii n iiu l jk r egere lis h n f men ovci de vuUen d over 1 ud i muk f orn door dwing en se 1 i ft fi 1 1 1 che nk ge eE m f i d t n e tn vij lilt nit er in ee ij c w i Kt tot ten ci oel in t 1 i kei k i Züjde bijkcu n i ci i it n icn de u Ktn w s u i k 1 s rtk h m ikej i 1 is i = no 1 j mee t it nutn ht b i I e t a le i J n I lOei ei el e eeke d ta de M eerste i i i m oo Oj iimiiken j UuL h is cid tmen om uo d 1 i t i u i vt i te gevti en e d u iPKken M c l vaait Le ieei u u worden om si o aw i 1 eid Ur oPen vereeuwi t he l öiittcnlanö Londen l D i icn il i m dit kn tr N ion een h lU jr n i nntr ndfn i i ui on kom iii let eschrevei A I r 1 hj hm ui 1 r d z v u den e ir liep vrede iiriKt 11 lanood om deel ip ncjien aan net c n ie met af Ie c 1 Paiys 1 Dec Nnr niei lerze ert heelt de keizer dide hjk n t oit inirst vm pet aunvoorl van er af Riis eil een ci til irt aeii biiet aan koningin ic jrn toPËrezouden ei zat de irliouJ da uvan binnen neinige dagen m den Momteur Avoi n openbiir gemaikt Ni het eithegoi i ch rtT v oó s an 1 el nd kin de keizer niet meer hopen d l rijk voor i lieieii sdenkbeeld tf innen dien ten gevolge nu men u ikl oo V eten dat Z M voornemens is het eougres ook aöSé J