Goudsche Courant, zondag 6 december 1863

fl8S3 w lyy Donderdag 10 December r r Scharltmau 1 Dec Johanna Margretha ouders D B Smit üb 6 Carl cr Gnttje ouders D Huurman en J de Willem Jacu jus oudeia J an Dorjj eu vua Ricmsbergcn Fran ci eus Adn i u oudorb D leuv enllulJzeu en G M Ktrpcr Wiüielmina en Cdtharuiii ouders J de Jong eu C de Zeeuw O LiU LlMX ü ov 11 GiHivvu i tc J Wakkier en C Jlelkert J van der l ool eu E Tomé vau der Sloot en A C van Genderen GOUDSCHE COÜKAITT WOEKDEN van 27 yjv tot 3 December Blvvlli n si 5 gtb Wilhelmus d A van der Mucltii gcb Riuia van Aaula d G Peuuing geb vau Avr Ster z Oviui n in aj e vau Beek 27 j Coruelis ohjk C j Jeau Jdccjuio Jl iui at 2U j Conid s van Dijk bij a b m Lou reus Otte ü iil Idii vau Ier Maal ruim 34 i 0 Uhl Tl ov D Geri t Aagtegaal luuu 22 j met Gcrr tje va i Bokhorst 23 j GhrKOlwa Geint Spiuit 33 j uiLt Xteltje Johanna vau I uvu 2 J SC HOOXEIOYEX Ingeschreven van 20 tot 27 Xov Gl3ore Gerngje ouders W Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D n 61 OUDE ATER Ingeschreven van 25 Nov tot 1 Dec Ovi ïLtULN Martuius orrelis Frausi eu Dioui ius 7 w Glimvm Dirk ADVERTENTIEN Deveuter 4 December Tarwe 8 a ƒ 9 Eogge ƒ 6 50 a 7 Boekueit ƒ 5 2 a ƒ 6 Gerst ƒ 4 25 a 5 Haver f Paar lebooiieL y 5 50 a ü Boter per 20 X S ï J i l VJ ƒ 22 5 J i i f 17 50 a ƒ ls 50 Londen yo Xov iranea £ ng tarwe 1 hooger dan 11 riaandag vreemde 1 i 2 hooger Amerik meel ü d a gerst volle j hooger en haver nagenoeg onveramu rd Aanioer vau 23 tot 2 nov 1171 qr inl cu 5726 qr ir t rne 1393 qr inl eu 11534 qr vr gerst eti 2700 qr nl en 1635 qr vr haver n de veemarkt van heden erden aangeboden 4970 iinilcieu 270 kalveren 19230 schapen eu 290 varkens VoorbL ie ruudereii oii kalveren nerd 5 t voor d sehapen 6 en voor va kens 3 6 pi r stec n betaald 1 Dec Koter Iri he 102 a 106 Kamper enZnolle 91 a 102 Ivaas onveranderd in prijs 2 dec ranen Tarn e stil op vorige prijs g rst goeduevraagd en guedc haver scbaarscb eu eer vast Aanvoervan 2o nov tot 1 dec 510 qr inl en 4ï6ü qr vr tarvve 1030 qr inl eu 2010 qr vr gerst en 500 qr inl en 16S50qr vr haver VEKBKTElilNG In het veriti r van het verh indeide in den gemeenteraad voorkomende iu ons vorig n staat p 3 kol 1 reg 4 v o aanr ty oiii fH lees vtnrorr ei Burgerlijke Stand GOUDA GhDOliL N 30 Kov Ja per trtbaime op Woensdag 9 December 1863 des inor rpns ten 9 nre aau den Ringdijk onder EUJrERKERK aan den FSSEL bij den Molen Letter F Bctaaidag 20 Februarij 1864 luformatifii z jn te bekomen ten kantore Openbare Verkoopiiig VAN Yp en Platen al iucde van den Xotaris UOORhllECHT Oraauwe en Hoode Tecnon j Wi X A KL Uil Hz te De rU T sLLI i dliXKi O i MlSSIE te 60t7J i br tr Igeraeenekenni f op Vv oenSO ag O December e k Insc mr l worden gehoii i 11 v or de X u i c ir pla iN ng wordt ver ii ijd aan dt Openbare JongejiifvronweriScIaoo e Hoilaudsehe Bui gerscliool de Tus SCllOIlECllODi ovr ininvc nioucndeu en de lan deje beide lutisle verbonilen avond oi Ii9rliaimgscliool of aan de stads armen en Bewaarschool De iiis r V i g ii pl iats jir jijen oj boveiii enield n dag des namiddags ten vijf nre ii t e ie eelive e iuolioi den Mie k i f a oj en re seiioleu opgenomen moeien bij limine komst ter Ie V i 1 v n ten ijcvvijs van fre rf ffc oop n vai cUe of d jQr je tavelui4n t f Xuhten de l l Sdu dcouiml tüe GoLin ive 1s j J B PEETiSRS Jz IIoIl iKdsch Sociëteit van Levcnsverzefieringen Opgerigi ia deti J ire 1S07 te Anihlei düiii Kapitaal Een millioen Gulden Directeur P LANGEaiïUIZESr Kiuloor Keguli rs ivvarsstraat b j het i i iiigs leii X 3U1 1 M 1 D E R D L T il I E V i X r i n rten vin dOOl lOOpend 9 erxkering met aandesl in de winSt beleening voorschot en afkoop Ver e eri g v n WsJuwen en Weezen p3u 5ioenen i f van Lijfrente brieVön oo dadehjk ingaande ais nitgesteiJe Beiegging van Gelden e ier vorderbaar n opgsloopen kapitalen of Lijfrenten Gedrukte Tarieven kosteloos verkrijgbaar ten kantore der Directie en te Gondabij deu Xotaris W J EOKTUIJX DEOOGLEEVER Correspondent en T DEAIJEE Agent Prijzen der EfTecten AMSTERDAM Vrijdag 4 December U ie llüotrste Geblevea pCt k Jt Is koers koers Ned w sch S j ö2 fi Vi G2 dito 3 71 7 Vs V dito 4 i ÜTVs 97 8 Anion Sijnd V2 Ilandeim t j 137 i ISbVs 13S O l Leeaing 4 Aaud H Sp 4V il R jn pvv 4i l elu ie Rolts 2V2 Spinjeobl 2 ii d buiteni i d binneni 3 1 io Portngalobl 3 i j V Rii l übl H 5 iOK d 182 29 5 lOU Certls31 j3 5 d 1840 4 s d 5 serie 5 77 d 0 serie 5 Sfi Vs Volgef öpvv 5 191 192 192 Fmi sen lSo9 5 Oost bij GoU 5 dito 4 dito Metall 5 SCv i 5l 7l6 iw Vi ilito dito 2Vo 29 2 Vl 29 6 d reuteAinst 5 so 1 Sü a SOl j dO nat IS 54 5 6 1 l s eiVs Me obls51 3 31i i 32 31 Vis Vertreli der iioortreiuen IMenst cah 10 Si ji cuiler 1863 Van Gouda naar Eotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 i 27 8 10 Van Botterdam naar Goudd 55 9 50 12 25 2 10 9 15 Van Gouda n iar Utrc ut 7 32 10 28 12 4 2 42 i 9 55 Van Utrecht najir Gouda C 10 8 40 11 40 1 15 5 j5 7 50 De met geteekende treinen loopen op Zonen TeeMmjen NIET ïer Boekdrukkerij van A BP IXKMAK en voor Gouda en i e8e Couraat versdiijat des Donderdags en Zoinlaga In de Stad geschiedt de iLi±gaj e des avonds te Fer£u De j rij per flrie nidiinden is f franco p post ƒ 2 25 De inzending der Xdvertentien kaa geschieden tot des morgrens tea 11 are KENNISGEVING De BL RGE MEESTER der gemeente GOUDA brengt ter kennis v in de daarb j belanghebbenden dat de aanvragen ter bekoraing van buiteng evvoue magtiging tot liet verdrij ven van chadelijk gevogelte door zijne tusschenkomsl aau den Heer Commissaris des Koning iu de Provincie Zuid Holl ind beliooren te worden intrezondei GOL ÜJ den 8 December 1883 De Bi BGEMEEsTEB Toornoemd IJZENDOORN öintcnlanïï IjOnden 7 Dec Ilet albier bestaande vrede genootschap heeft door tussrhenkomst van den minister van binnenl zaken bij de koningin eene petitie ingedi nl betreffende de laatste operatien der britsche vloot in de japans ihe wateren en inzonderheid de vernieling van Kagosiina l e adr osanfen geven hier bij den wensch te kennen dat het H M moge behagen Hd sanctie te ontbonden aan il e c ieii lende geweld ladigbe len die ald iar telande in haren naam door de Eiigebi heu gepleegd worden Te V ijQliiieh is in het gemeentehuis ee ie vergaderingder voorn amste ingezetenen gehouden met het doel omop de eene of andere wijze van de regering te verkrijgen dat e ojee elslagen bij h t leger vvonlen vervangen door gevaugeuzelting dewijl gebleken is dat die strafoefening b j hetL irr i idii te U oolvvich toeneemt mi plaats van te verminderenen dat j den misdadiger verhardt in itede van hem te verbeloieri WeöIlSa fi Dec De Presse inelilt dat de oosten rijksche iiu i l ie Londen in lest heeft ontvangen om de bepaalde verklaring af te geven dat Oostenrijk zoodra Denemarken het londensciie protocol naleeft dit zal erkennen als de grondslag der erfopvoigiug voor het geheele deensche rijk Oostenrijk vervv icht echter dat Engeland en de mogendheden die het verdrag mede ondertfekend heblieu te Kopeniiagen hun invloed ellen doen geiden ter ake van de vvij e waarop aldaar liet De liiaciis ie in het hnis der afgevaardigden gevoerd overde SleeswijkIIolsteinsehe kwestie beeft op de regering een zoo liepen in ini v 2 eaiaakr d it het ministerie veornet ens wj s zijnontslag Ie ve v i ekeii d iar niet alleen gra if Reehberg zich lu ij iie io iie ues hokt gevoelt do rlien zijn antwoord op de tothem eerii le jntf rnellaiie eeiistemniig is afgekeurd Men houdtzich echter overaiiüd dat liet omslag niet nl worden aangenomen Frankfort 7 Dec De identisehe nota s van Oostenrijk en Pruisen aan de regeringen van den bondsdag zetten uiteen welke europesche conflicten de bond in het leven roept als hij tot de be iri2 iieslnit waarop zij voor trI en voor eene dadelijke evecuiic ie stemmen en de sucee=fie kwestie inmiddels te schorsen En werkelijk is daarloe heden met kleine meer derheid besloten en uilen de duitsuht troepen HoUtein onmid dellijk binnen rukken Ailvertentiel la l OiNStrel en I De prijr der Advertentlen 3n één tot ze i regels met inbegrip an Lel zegel i ÊO Ct ui voor eiken regel daarboven 10 Cent 1 B uiteuge wone letters worden berekend naar plaatsruimte Dresden 6 Dee in de kamer van afgevaardigden heeft de heer von Beust gezegd dat Saksen het loudensehe verdrag niet heeft onderleekend en ook daarbij niet is toegetreden alleen heeft het tegen het einde van 1S62 Je waarde overwegende welke de beloften van Denemarken volgens den toenmaligen stand van zaken hadden van zijne toestemming kennis gegeven onder voorbehoud echter dat daardoor een eventueel door den bond te nemen besluit geenszin werd vooruitgeloopen Saksen heeft derhalve vrije hand ook a neemt men niet in aanmerking dat Denemarken zjne beloften i iet is nagekomen NeW Yoi k 26 Nov Generaal Gran der üniej heeft op generaal Bragg een voikomene overwinning behaald De zuidelijken moesten den bergpas van Lookout verlaten en deze werd door de noordelijken bezet 5000 krijgsgevangenen en 40 stukken gesehut zijn den unietroepen in handen gevallen ömnenlanö Gouda 9 Dec Met genoegen verneemt men dat gedurende de wintermaanden alhier eenige tooneelvoorstellingen uilen gegeven worden Heden over 8 dagen verwacht nn a e eerste voorstelling die intijds breeder zal aangekondigd wo ei De tooueeidecoratien zijn geheel vernieuwd en het zal overi fi s aan gcene pogingen ontbreken om het publiek eene aangcn en geiiorrijke verpoozing te verschaffen Het verslag van het verhandelde in de vprga i Tin v den gemeenteraad gehouden 8 dezer zullen wij iu lts volgendnomm or opnemen Aan de tweede kamer is aang bode i een wetsont verj tot herziening der tabel bedoeld bij de kieswet en stre ckendetot vermeerdering van het aantal leden der tweede kamer m drie en al oo te brengen tot 75 aangezien de bevolking desrijks op 31 dec lsi 2 het cijfer van 3 4Iii l4 1 heeft bereikt De regering stelt voor de vorming van een nieuw distriet Winschoten en de districten Deventer enHiarleratot dubbele te maken De verkiezing in de nieuwe listricien Winschoten Deventer en Haarlem zal plaats hebben binnen dertig d igen n v de afkoniliijiiig der wet In het regeriugsantvvoord op het voorloopig verslag overhet ontwerp ter nadere regeling van het kolonaal batig saldovan 1861 Jeest men o a De regering is voornemens inhet volgende jaar verandering te brengen in de wijze der koffijveilingen In stede an twee zullen negen of tien veilingen sjaars gehouden en zal alzoo een einde worden gemaakt aande combinatie der monsters Op de aanvraag om concessie vooreene verbeterde wijze van zoutbereiding iu Nejerl India isdoor den minister afwijzend beschikt Een ontwerp van wetter voorziening in de opleiding van hen d 2 zich voor eeneloopbaan in Indie bestemmen is thans aan de overwegingenvan der r iad van state onderworpen zoodat het vermoedelijknos in deze zitting zal kunnen worden behandeld De ministergeeft de redenen te kennen waarom de iadiening van audetekoloniale w ets ontwerpen is vertrasj d