Goudsche Courant, donderdag 10 december 1863

s GravenliagO S Dec in de zifting van de tweede kanier van heden was aan de orde het hoofdstul nationale schuld der staatsbegrooting Over een amendement ran den heer van Bosse om behalve ue voorgestelde som nog 5 millioca oor amortisatie te bestemmen hebben de stemmen gestaaLi Maandag zal eene beslissing genomen Aforden l e minister van financiën heeft medegedeeld dat er eene billijke overeenkomst was gesloten met de tegenwoordige ge uiker3 van de St Agatha goederen die spoedig aan de kamers fcr bekrachtiging zal worden ingediend 7 Dec In de heden gehouden zitting van de tweedekamer der staten generaai is het amendement van den heer vanBosse strekkende om in plaats van 6 j llVs millioen vooramortisatie te bestemmen aa genomen met 32 tegen 28 stemmen Het hoofdstuk A der staatsbegrooting nationale schuld IS daarna met algemeeue stemmen en het hoofdstuk VII £ departement van financiën met 47 tegen 13 stemmen aangenomen De discussie over hoofdstuk VIII departement vanoorlog is aaugevai 3 en b Dec In de bijeenkomst van de tweede kamer vanhed zijn met algemeene stemmen aangenomen 1 de voordragt tot belruehtiging eener overeenkomst met de rijnvaartcommissie betreffende de spoorwegbrug te Kuilenburg en 2 wetsontwerpen nopens de begrooting van de landsdrukkerijvoor lb04 den arbeid der gevangenen de verhooging van hethoefdstuk van justitie voor 1862 en de begrooting voor hetbur erl pensioeni onds van lb64 Vervolgens zijn de algemeene beraadslagingen ovtr de begrooting van H A III betreffeuds de kosten van het leger voortgezet en ten einde gebragt Ingezonden Aaa Heeren ü sverbruikees te GOVBJ Mijne Uteren Wij zien ons in de onaangename noodzakelijkheid gebragt U kennis te geven dat aan het door vele Gasverbruikers uitgedrukt verlangen naar vermindering van den Gasprijs althans voor het tegenwoordige niet kan worden voldaan Vefgunt ons U met een enkel Avoord daarvan de reden mede te deelen Daar bij ons de overtuiging vast staat dat verlaging van den prijs op den duur voor onze Maatschappij even wenschelijk is als voor de Ingezetenen hebben wij gedaan wat in ons vermogen was om daartce te geraken ïen gevolge der verbindlenissen met onze geldschieters aangegaan moesten wij eeue afdoenile vermindering afhankelijk maken van de verlenging onzer Concessie en boden wij nu laatstelijk aan het Gemttutebestuur aan den prijs van het gas voor particulieren te stellen op Vijftien centen onder voorwaarde dat aan den tijd die onze concessie nog te loopen had vijftien jaren zouden worden toegevoegd Het zal overbodig zijn V te doen opmerken dat iu een prijs zou worden verkregen zoo laag als waariu elfs velt jrroote steden v in ons l ud zich niet mogen verheugen Hel Cemc Qtebestuur nam met die prijsbepaling voorloopig genoegen miar verbond aan de verlenging der concessie lerscheidene voor ons bez arende bepalingen waaronder voornamelijk deze twee 1 Dat de Coiicesêie Terralc wanneer em ander doelmatiger en goedkooper middel van terlichting mogt orden uitgevmiden en daarp ede eene Stad van gdijke of meerdere bevolking dan Gouda gedurende een Jaar cijn verlicht en 2 Jjat TC j den pr js van het ga i zouden nioeten verndvderen iiodra hel in eene Geineente van gelijke of mindere bevolking dan Gouda voor een lageren prijs werd geleve d Hoe drukkend deze bijvoegingen voor ons ook waren wij besloten aan den eisch van het Gemeentebestuur toe te geven alleen ui der deze twee reserven l i i b j de invoering van een beter middel van Verlichting aan oiii niet de bevoegdheid zou worden untiiotnen aa particulieren aan te blijven leveren over welk punt wij echier bij verduidelijking der hiertoe betrekkelijke bepaling bereid zijn heen te stappen 2 Dat il plaats tan ééne gemeente zoule i worden geMd vier geificnten buiten LitiJmrg geexjA deerd door Couf ccsiiowiri i ien en niet voor eigen rekenii Wij meenden de verpligting niet te kunnen op r nt nemen om de prij bepaling van den eersten den besten o 4 undigen of onvoorzigtigen Gasondernemer na te volgen maar toonden ons bereid de Guudsche Gasverbruikers in dien allergunstigsten toestand ie plaatsen dat er nimmer meer dan drie plaatsen buiten Limburg waar kolenmijnen zijn van gelijke of mindere grootte o oedkooper gas konden branden zonder dat Gouda in dat voorregt deelde De Gemeenteraad heeft iich met deze door ons voorgestelde wijzigingen niet kunnen vcreenigen en zijn besluit gpliandl lafd In diea stand der za ak is het ons uiet mogelijk de verlenging der Concessie te aanvaarden en de door oiis aangeboden prijsvermindering iu te voeren Ieder onbevooroordeelde zal dunkt ons moeten erkennen dat wij de belangeu van de deelhebbers en de geldschieters onzer maatscb ippy niet afhankelijk mogen stellen v in een inval van dezen of genen die lust mogt gevoelen in een of ander onbeduidend plaatsje zijn gas met verlies of althans z nider billijke winst te verkoopen misschien wel met het verborgen doel om ons met schade te doen werken en daardojr tot verkoop onzer fabriek tegen eenen geringen prijs te be egen Ofschoon wij overtuigd zijn dat het besluit van den gemeenteraad met de beste bedoelingen voor de belangen der lüge cetenen is genomen gelooven wij toch dat dezen door de Rauneming van ons voorstel meer zouden zijn gebaat Dan waren de Verbruikers onmidt eil jk in het genot getreden van den buitengewoon lagen prijs van 15 Centen mei vooruitzigt op nog verdere vermindering en zou het Bestuur vrij zijn geweest bij mogelijke uitvinding van een doelmatiger middel van verlichting onze verlichting te doen ophouden en door die betere te vervangen terwijl de goedkoope straatverlichting voor nrg 15 Jaren aan de Gemeente bleef verzekerd Nu daarentegen moeten de Gasverbruikers ioh nog gedurende tien Jaren getroosten in plaats van Vijftien Twee en Ticintig en een kalven Cent per kubieke Ei duï Vijftig procent meer te betalen en blijft het naar ons in ien altijd de vraag of na die tien Jaren geen bezwarender voorwaarden door anderen zullen v orden gesteld dau de uiterst voordeelige die nn door oul zijn aangeboden Welk een belangrijk voordcel nu voor de particuliei en verloren gaat moge bi jken uit de volgende berekeniiig Een Gasverbruiker die thans gemiddeld 300 ellen gas ir het jaar gebruikt betaalt biervoor teseu 22V2 El 67 5Ü of gedurende den loop van ons Contract fdat is 10 Jaren ƒ Ö7J Volgens den prijs door ons aangeboden bij eene verlc uging zouden de 300 El ü 15 Cent bedragen ƒ 45 of in de tien Jaren 150 Geeft alzoo eene lesparing van f 225 yonder berekening nog der rciten Wij heiiben het van onzen pligt geacht U met dec loop dien de zaak genomen heeft bekend te maken en vleijen ons dat de mislukking der gevoerdi onder andelingen door U niet aan ons zal orden gfi elen CJuze onderneming bij U aanbevelende hebben wij de eer met achting te zijn Het Br sTirB der J AiTSCK iPPiJ voor X ie hire Geoclrogeerde Gasbereiding December 18ö8 Heden avond vereeniïdeu iph alhier de lede an het Metalen Kruis eerste sectie der ai deel iig Gouda en O nstrekeii De plaats van vere aiging as ais i lar gewoonte in het societeitsgebouw N en Verm iak len 7 ure 15 m bij appel nominaal bLek ht dat er 33 leden tegenwoordig waren De president der afdeeling mr J L A de Gra e opende op kameraadschapne ke wijie de vergadering en schetste met dierlijke wiorden 011 er een hartelijk welkom aan deze plaats de hooge belangstcdiug in eu ook het groote voorregt dat nog zoo vele leden hadden kunnen opkomen bij het leven en de gezondheid bewaard waren en zijh nog lustig en krachtig genoeg ge oelden om op nieuw met elkander in vriendschap te berdenken de dagen van 1S30 en iS31 Behalve de afdoening eeniger huishoudelijke aangelegenheden waartoe behoorden eene vijziging iu het reglement bij acclamatie herbenoeming van den geachten vice president W J Fortuijn Droogleever de aanneming van vijf nieune leden en het met groote meerderheid van stemmen benoemen tot lid des bestuurs dezer afdeeling den Lt Kolonel bij het 4 = reg infanterie L E Tiesselinck iu plaats van den Lt ICoionel B H Frackers welke door verandering van woonplaats voor die betrekking bedankt had werd ook met algemeene stemmen door de gansche vergadering tot eere lid dezer Afdeeling benoemd lie binnen Gouda wonende Schout bij Xaf ht der Kon Nederl Marine A A Je Vries ridder der beide ned orden enz Eene commissie des bestuurs daartoe door den president benoemd begaf zich naar de woning van genoemden Schout bij Nacht en maakte ZHEG bekend met den eenparigen vensch der Afdeeling daarin bestaande dat het ZHEG behagen mogt het eere lidmaatschap dezer Afdeeling wel te ilien aannemen Onder de meest welwillende beantwoording verklaarde de heer de Vries die benoeming niet alleen met genoegen te aanvaarden maar er zelfs hoogen prijs op te stellen De Commissie die ook iu last had ZHEG nog tot bijwoning er vergade ing van heden avcnd uitlenoodig ii mogt zich verheugen dat ook die nitnoodigiug minzaam werd aangenomen Omstreeks ten 8 are werd de Schout bij Nacht uoor een lid des Bestuurs in de zaal der bijeenkomst binnen grfeid en terwijl alle aaiiwe igei waren opgestaan door den president als tolk der ge oelens vaa alle de leden dezer Afdeeling in sierlijke woorden hartelijk welkom geheeten en har elijk dank gelegd voor de aanneming van het Eere Lidmaatschap de president bragt een en ander in verbanii tot den hoogen rang die daheer de Vries bekleedde tot de kon Ned Marine die ook zulk een liclaiigrijk deel aan de dagen van 1830 en 1831 genomen ha en tot de bijzonden en algemeene achting waarin de heer A A de Vries en diens gezin hier in Gouda mogt deelen In ronde welgemeende hartelijke zejman taal bedankte de heer de Viie voor zijne beno mi g en voor de a n hem gerigte toespraak hij hoopte dat net alle de leden dier echt nationale instelling nog toi iu lengte van dagej mogt w lgaan en bij beval zich in aller toegenegenheid aandaiken en vrieudsdiap Her overig gedeelte van den avond werd alleraangenaamst en vriendschappelijk doorgebragt en op nieuw getuigde deze bijeenkomst dat dit feest even als altoos binnen Gouda aangenaam en opgewekt hrrdac it werd door d ele hericneringea aan de Jaren 1830 eu 1831 Gouda 6 December 1863 Het ingezonden stukje geteekend V over de kamer en debegrooting heeft mij aanleiding gegeven die karaerversiagen die ik anders nooit lees ter leen te vragen daar de lof aca onzd vertegenwoordigers gegeven zoo dubbelzinnig was dat ik er het mijne niet van had en nu el eens zelf uit eigen oogen wilde kijken Gij moet weten mijnlieer toen wij die laatste verkiezing haddei met al die brieijes en aanbeveliuj en Leb ik dien mijnheer Hoifmau gestemd uiet omdat i hem kende maar eenvoudig omdat I y de ouds e brieven had en de andere die in uw courant wei1 aanbevolen mij even onbekend was Ik stemde zoo als ve n het deden en hob er naderhand niet meer over gedacht Ec t deze week heb ik de zaak op mijn manier onderzocht en oewel veel mij te hoog was heb ik er toch wel zoo wat van begrepen en dit nu wil ik als gij mij een pkiatsje wilt afstaan aan mijne medeki J ers vertellen waarva i velen even als ik den man met de oud le papieren zullen gen men hebben alleen omdat hij de oudste brieven had of omii lt eer buur of kennis maar bij het oude bleef en hei vrij wat gemakkelijker is een ander te laten denken dan het zelf te dotn Er wordt vrij wat gepriat dat heb ik gemerkt maar of oj 6 vert geuwcordig rs naar den Haag gaan alleen om te pr en dat geloof ik niet en dit schijnt toch wel het geval te zijn H nt toen een lid ie heer Groen twee dagen had laten prtten zeide hij opregt dat dit alleen z n doei n as geweest Hij moest liever de heeren op een pijpje gevraagd hebbeu in hüi vrijen njd dan was de kostelijke t jd uiet verloren geweest Dan doet mijn man beter den naam van Hoffman vind ik riet onder de pr iters en dat bevalt mij b fst in hem Weinig zeggen en veel doen schijnt de leus te we eii Minister wezen is geloof ik nooit een baantje maar wel het minst als het geld moet komen ik kan niet zeggen dat men zeer beleefd is Hij is te onbekwaam niet ervaren genoeg heeft de minister van buitenlandsche zaken IiThaaldelijk moeten hoorcn die dat zeiden bewezen daardoor zoo als ik het begrijp dat zij veel knapper waren en daarvan schenen zij dau ook zoo overtuigd dat zij 1 niet eens de moeite waard rekenden om hun zeggen t bew J en misschi in ook hielden zij den minister wel te dom om hun hoogw ij e lessen te begrijpen Ik heb w el eens gehoord die scheldt het ft ongelijk en gaat dit op dan moet onze tegenwoordige redering gelijk hebben want de ministers waren en bleven zoo ver ik het z en kon altijd bedaard en hunne bestrijders iverden ai heel gaauw boos Ik vatte het gaauw waarom die lui zoo boos waren zij kregen hun zin maar zeer zelden want u s er gestamd werd kreeg de regering wat zij vraagde en al het praten had niets geholpen dat is dan ook wel eens om boos te worden Maar ik neem al zoo veel plaats weg en ik zou nog zooveel te prattn hebben Laten daarom mijn medekiezers maareens zien hoe liunne afgevaardigden zich houden Misschienstemmen zij hen wel weer als het eens noodig is den een omdat hij veel praat en den ander omdat hij trouw zwijgt toteer van het kiesdistrict Gouda dat zulk een doorluchtig paarter vergadering zendt Uw dienaar V NB Mogt het eens voorkomen dat de tijd van een dier heeren om is want van zelf zullen zij niet gaan loopen wees dan zoo goed mijnheer om eens de een of ander voor afgevaardigde aan de hand te doen want het zou wel kunnen wezen dat enkele kiezers eens zouden willen veranderen Verandering is wel altijd geen verbetering maar toch evenwel liefst iemand dien wij kennen Bij de behandeling van dé motie Groen iu de tweedekamer hebben sommige leden verklaard dat zij als het hoo ste belang van den stiuit beschouwen dat de ondern ijswetgoed en eerlijk worde uitgevoerd en dat het o igeloof op descholen vcder geen wortel schiete De goede en eerlijke uitvoering van de onuenvijs wet besta t ook naar hunne denkwijzein hei handhaven van de volkomene ncutraliieit der openbarescholen Eenigzins laailselacbti inkt dan de bijvoeging datmen heeft toc e zien tkit L geloof geene wcrtet ju schiete Wij zien daartegen geen ander middel dan be ordering r=mgeloof maar begrijpen niet hoe dit op de gemengde school die volstrekt geene idsdienst sdiool wezen mag ki n geschieden Zou het uit zulke redener jreu t ii de heer Groenen anderen hebben gevoerd niet dnidelijK blijken dat meng iarne tot de godsdienst sdiool komen zou iudieu uien haartot seetenschoni r m kon dat men tot de grootste inco se iuentieu komt ouuiit Tien zegt niet te illeu wat men eigentlgk wel wil en dat men iiu men de schooi niet tot secten scfaooi maken kan de school die meu zegt te willen alseene Kweekplaats van ongeloof voorstelt Het schijai nel datde vree voor het eene t vaad thans gebragt heeft tot he ondervinden van een ander vVij meeuea echter dat de natiein dit opzigt gerust kan zijn daar het ongeloof veel meervoedsel vindt iu den afi eer van de uitt sten eener geloovigeïigiing dan n bet ontwikkelend onderwijs dit in de zoogenaamde ongtloovige school gegeven wordt Goeif Ct Geiueligirc Berlgten In Eiigeljucl aarschuwt iulü het publiek erubtig tcgcii spLculatienin de üude gneksche siu itsschuld iV ittLiibi rir zal ecr ti iij c ü galvsuisch lastingen weigeren De jTaliaan i Lt stot iaLuot j av Ci t 1 IVansche üozambioue m deu rroiJ getarcu p 11 1 met fi hui Köthschüd eei e letuiug gesloteu aa lu J n 1 De deeusche st utsraad heeft besloten elke be aii ig i L J een easas belli te bcschouuen De Kr Jbi hen deii tn lt u 1 i j chmChina behalve SaigoD te untruimtn ci de tru p i tpzenden als aas voor gele koort ju gntnllas jili Leeuwarden eene tentoonstellmg an IriLBc K nijve btid li k houden worden In drie russische goii LTn cu ei tLn htbli i bewtgingen der boeren plaats gehnd lift frausctit tiko a 1 nocg iOOO miUioec frcs wordt mij aïgemci u be=ehoüv d al f L i u tan het behoud des iredes Als m o het waagt lu Mt Sieu t keizerrijk te stemmen gaat Fier aehtcr de t alies Xset kt heel ous land maar ook in ragv laud leeft de laat=te t unn 1 iveel eu velerlei schade aaugerigt De nationale bank tL l Ui v 5 dec haar discouto tot op 9 pCt verhoogd De japan ch i 1 a tsuma beweert dat hij den Eugelschen gioute erln fcu hte t ij j t Men verwacht de boni s execufe in lloUtcin op d n l J dt Jl de nabijheid an Gfasgow is eene buskru j fabriek door dtn K m ltroffen n de lucht gevlogen waarbij zeven werklieden omkv lüi u e i andere gekwetst werden De Muncheper buruer hebbtu hun ugMax nit Rom opontbodea Engeland wil con res hondeu ivcr ti tawijk llolstem maar nu wil Frankrijk niet Op Texel tn Ifudhebban in den laatsten storm voor zoo i r men wtct 17 oi 1 Tr i i n plaats gehad Een regement fransehe manniers dat li iif mi t rkte Tampico a akwam telt thans nog slechts 70 niau Ti Uij =el heeltzich een effecten makelaar met een millioeu uit de Burgerlijke Stand Geboben 4 Dec Comelis ouders L Broere ea A de Brnijn Maria Jïagdalena onders J Mulder en K an Eergen Pietemella ouders G Manschot en J Fouter 5 Pieter ouders P Verhart en H van Houten 6 Gysbert ouders A F J van Soest en A Boere Sara Cornelia ouders D van der Ust en 3 van Hertum Overleden 4 Deo A Rysholt 11 m V Schouten wed van B Verhoeff 67 j S A Kozenstraten 4 w C W E A Kom 4 m 5 E Tan Eijk 2 3 5 m C de Jong 41 n D Stolwyk 2 J 6 J A Boot 11 w J Tan Dijk 5 m