Goudsche Courant, zondag 13 december 1863

1863 ZoDdag 13 December 11 IT S l uikbaar erkennen de ondcigeteekendeo de bewijzen van deelnwning beloond b i het overlijden hunner geliefde moeder en behnwd raoeder Mejufvr M TvN X00i L Wed van wijlen den Heere Joh DOKTLAND dop tl d p van iikedt doetlaxd j sz tan der klein CORTLAKD J DORTLAXD GOUDSCHE COURANT iOL DA 9 Dec 1SIÓ3 De Commissie nD ilen Historisrh geeostumeerden Opfost kwijt zich bij le7en an eone hoogst aangename taak di ür openhjk h tre erkentelijkheid te betuit rn voor de goede orde medewerkiug en beleng teiliag bij hare uitvoenug van Zatordag 2 Vovemb m ongedacht rnimere male ondervonden dan zij had diii en Hoofdrake i k is nj daarvoor d isk verscTinlalgd aan het E A tedelijk Be ituur den Commissaris en verdere Beambten van Pooide hunne doeltreSende maatregekn n ortrf uelijke leiding zijn beven den lof r Commissie erhv eli ook de medewerking en de GpluiïtermE doorbel Kader demnziek derSebutterij als ook die door aen Staf en verdere manschappen van het imizoen geschonken aren aanzienlijk Vlan ieloos en de Commissie nar7cl niet het hier te verklaren haar tot de behoorlijke uitvoering onontbeerlijk Emdeiijt i = het eenig der krachtdadige ondersteuïjintr der gLachte Burgerij te danken dat dit ontwerp 1 = kunn n worden ten uitvoer grbragtop iene Kijze difc ti ed = bij de Commissie m aangename herinnering zhI bhjveu De CoiiMi iF voornoemd G VAN DL A nOÏJDT Pn i P HC G±ADO H Serr f W G v N KS EN T nv rfm T S r LSTEl 5 a ond i ten 8 ure zal van reWfiiiiiLr er erantwoordir iu het Heithiicene rltrtTnPciie ciirr k rin trfhouder v ordfii v artre TfH In tkenarcu belee i i k worden ii L enooili d TT i 4 TïTiTXTTrur A AT P i Advertcntieu van één tot zes Uitgave van A ÜKlNJvMAiN 1 regels met inbegrip van het z ïel is 80 Cent voor T TT j r n ei 1 eiken regel daarboven 10 Cent Lange Tvende e D vP 61 Baiteagewoue letters dea berekend naar lïi B Aan tot het ge f Pro Deo B j vonnis der Arrndi seraents Pieg l ink te Rottirdn 1 1 v n den ö October i i hoorlijk gpregistreerd is het Hu ulijk bpstaaiide tus ehen Jt LLi EIEHEM N te ittmpjrSjk f n IMKÏv van REI IX te Goinla verklaart donr Echtscheiding oiubon en mi t a ile gevolgen daaraan bij de wel verbonlea Voor Extract conform De Procurenr der Eischeresse WENTHOLT Sociëteit Ons Genoes en in de BOELEKADE te GOL DJ 1f ondergPteekendr heef de eer te berig ten dat op Donderdag e Vrijdag d n 10 en 11 December 1863 des iiïon 15 trn 7 o ure z l £ Pi e en uorlen i GROOT VOCAAL en INSTECMEXTAAL i G a H G 1 H T door de pehetle Famdif HLBERT SAUVLET Entree 49 Cents J P VAN DER VLIST Kastelein ADVERTENTIEN Grijze Haren ïuowel van het hoofd als den haard ivorden oogenblikkelijk in ALLE KLEUEEX duurzaam geverwd door de zoogenaamd MELACHOME hetwelk alle bekende Verwmiddels verre overtreft Te bekomen bij B SCHOLTEN Coijfenr Jiooge Gouvp Wordt verlangd eene gezonde fatsoenlijke Loopmin Adres met icSaifteVjke in onna ieit bi den Uitgever dezer onder Letter A Openbare VerKooping BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS van GOUDA zijn voornemens op Donderdag den 17 December 1863 fles namiddags ten 1 ure in het Eaadhcis aldaar te VEEKOOPEN Het GRIEND of HOEPHOUT de gemeente GOUDA toebehoorende staande aan den Goijamericelichen Dijk onder de Gemeente STB IN Waarvan de Voorwiiarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddag van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter lezing zullen liggen Verzekerings Maatschappij VOOE EE NATIONALE MILITIE DE EENDRAGT Deze Maatschappij is opgerigt te s Gravenbage den 21 i Januarij 1862 en hteft ten doel om voor eene oo laag mogelijk gestelde som Plaatsvervangers en NummerverwióSelaarS bij de hationale Militie te stellen zij geeft in haar Iteslement aan de deelnemers een msten icaarburg van soUdiint en stelt zich niet alleen verantwoordelijk volgens de Wct voor den Loteling voor wien deelgenomen is maar neemt daarbij ook de verpligting op zich den opvolgenden broeder of broeders vjn de persoonlijke dienst te vrijwaren Het beginsel v aar an zij uitgaat is om al de bestaande misbruiken en misleiding te doen ophouden en Ouders en Voogden voor te liehten en aan te tooneii dat zij door eene oiieei ike toepassing der Wet bedr gen worder hetgeen tot hiertoe lis regel schijnt aangenomen te zijn zoowel door Maatschappijen als door zich niemeiide Commissionnairs in plaatsvervangers De e Maats happ j ind ikt de vervanging niet alleen zoo min drukkend mogelijk maar laat ook de wijze van beiaimg geheel ter keuze van den deelnemer hetzij in eens ua ds inlijving het ij ii termijnen of na verloop van vijf jaren ll ire frkkruig is o er het geheele Eijk uitgebreid In de Hoofdsteden zijn kantoren en ill ii Lotingk uitons Agentschappen De Hoofd Administr itie k gevt tis jd te s Gravenhage ten kantore van d n Heer A WULF Spui 1 2 i lwaar belanghebbenden uit r Ke Provinciën bij den miubten twijfel of klagteii zifh schriftelijk of in persnon kunnen aanmelden Verder mi luforraatieii en inlichtingen te bekomen voor de Provincie Zuid Holland aan liet Hoofdkantoor te s Mar e en hit iten Directeur E J ZITTERSTEYN te Ltt dei OnJe rent JFIjk V n 303 ue bij ue S umpwijk Delft Ylaardingen Maassluis Monster s Giavezandc Rotterdam Haagsche veer Eotterdam Pottebakker i r in hii lie ouderstaande lleeren binnen gemelde Provincie A van Oostenrijk D A van Aipiieu J A Kanngiesser y V n Marel A Hesbach A van der Lingen C W van Belle Gemeen e Ontvanger Buek i inil iaar idee Schipper Logementhouder Gemeentebode Boekhandelaar steeg Wijk I n 186 O van der Schaft Handelaar Eotterdam Hoogstraat Wijk X nO 50 HUlegersberg Schiedam Charlois Brielle Voorstraat Helievoetsluis Noordwi k Woubrugge Viphen Vo rden I ioad i lioonhoven Zevenhuizen Doid recht Vianen Goió iehem Siicdrecht Sc iraveiideel Ridderkerk Alblasserdam Ouu Beijerland Dirksland C W de Bus J van den Akker W H Eeterin A Hordijk H Abbenbroek H G van Steeden Joh van Eeden Heenk 11 Ie Graauw D kraaijenbrink 11 Vogeipcsank van Xooten J 1 Elshout 1 L Golterman G Diepenbroek J Nieunenhuia E Moret V Mol P P Leemieer 1 de Jong A K van der Kop M van der Vliet Taxateur Logementhouder Boekhandelaar Gemeentebode Gemeente Ontvanger Boekhandelaar Bloemist C md Notnris Boekhandelaar Butkdnik4 er Boekhandelaar M idem Gemeente beambte Boekhandelaar Zuikuaarneriier Boekhandelaar Klerk ter Secretarie Ageut der Brand A Cand Notaris Coramissionnair Boekhandelaar Agent der Brand A M Ter Boekdmkkerij van A iJPJKKiliX Nieuws en voor Gouda en ze Courant versebijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voreu Do prijs per drie maanden is 2 francop post 2 25 De inzeodiDg der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure NATIOKALE MILITIE EERSTE BEKENDMAKING BuBGEMEESTEK ES WtTHOLDERS der gcucente 0 0 V D A Gezien art X J der Wet van den 194 Augustus lSi31 staats Had n 72 betrekkelijk de Nationale Militie Doen te weten Dat jaarlijks voor de Militie worden ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op den 1 Januarij van het jaar hun 19 jaar waren ingetreden Dat voor ingazsten wordt gehouden 1 H j ieiis vader of is deze overhdeu wieiis moeder of zijn heiden overleden wiens voogd iiigezeten is volgens de Wet van den 28 = Julij ib 50 staatMad 11 4ij Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de ecste zinsnede van dit artikel veniieide lijd Hp voorafgaande aehtiien maanden iu Aederland verblijf hield 30 Hij van wiens ouders de huigstlen ide ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten mits hij binnen het rijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoo rende tot een staat naar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienst pligtigbeid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Dat de insclirijving geschiedt 1 Van een ongehu de iu de Gemeeuie waar de vader of is deze o erleden de moeder of zijn beide overleden de voogd oout 2 Van eeu gehuwde ea van een weduwenaar in de Gemeente waar hij woont S A at hem die geuu vader moeder of voogd heeft of door de en is achtergelaten of iens voogd buiten s lande gevestigd is in de Gemeente waar hij woont 4 V in een buiten s lands wonenden zoon van een Nederl luder di ter zake van s lands dien t in een vreemd J ii d n oont iu ue Gemeente wa r zijn vader of voogd het la itst in Hedertauu gewoond heeft Dat voor de Militie met wordt ingeschreven 1 De in een vreemd l iijk achtergebleven zoon vau een inge eten die geen Nederlander is 2 De in een vreemd Rijk verblijfhoudende ouderlooze zoon Itat verpü an een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten i De zoou v m den ZveJerlander die iir zake van s lands dienst iu sBij ks over eesche bezittingen ofkolonien woont eik die volg uis art 15 behoord te worden ingesc ireven t is zich daartoe liij Burgemeester en Wethouders aan Ie even tusschcu den P en 31 Januarij terwijl bij ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis zijn Dat hij die eerst na het intredea van zijn 19 = jaar doch Toor het volbrengen van zijn 20 = ingezeten wordt verplijt I plaatsruimte Advertentieblad Omstrelien is zoodra dit plaats heeft zich ter insch ijving bij Burgemeester en Wethouders dier Gemeente aan te geven aar die inschrijving volgens art 16 moet plaats hebben Dat hij wiens aangifte verzuimd is door Burgemeester en Wethouders bij het ontdekken ambtshalve zal wordcL ingeschreven Dat hij dl ca na den S Januarij doch vuJr deii Sl December ter inschrijung a tngeei alsnog wordt ingeschreven Dat hij wiens aangif e ter luschiijving voor de Militie in het jaar en in de Gemeente wa irin zij had pn l u geschieden verzuimd is zoodra het ontdekt wordt voo Staten der Provincie binnen welke de inschrijving had moeten plaats hebbeu wordt gebragt en voor de dienst geschikt bevoudei wordeude daartoe zonder loting wordt aangewezen tenzij hij vrijstelling van de dienst had kuuneji erlangen mits de rede van vrijstelling bij zijn verschijuen voor Gedeputeerde Staten nog besta Noodigen derhalve de daarbij belanghebhenden geboren in het jaar 1S4Ö uit om zich met overlegging van eeu geboorlee ftract zoo i ij in eene andere Gemeente znii geboren hetwolic hüu door de respective Besturen op aanvrage kosteloos wordt verstrekt ter inschr jving van de Nationale Militie ttr Secretarie der Gemeente aan te melden en wei die woonachtig zijn iu de wijken A B C D E E G Il en I op MAANDAG den 4 Januarij WSi en It die elke wonen in de wgken K L M N O P Q ea op DINGSDAG den 5 Janvarij IbOl GOUDA deti S December 1S53 BuKGEMEESTEu eu WFTiiQi DEris voornoemd De Secretaris De Biirji Mei dcr DROOGLEEVER FORTUIJN IJZEXDOOBN KENNISGEVING BÜRGEMCliSTER ev WEriJOmCRS der gemeeutf GOUDA breugeu bij deze ter kennis van iien wien z ilks zoude mogen aangaan dat tot aflossing van de b Jzondei Geldleeningeu in dato 31 cember 1S 5S en 31 Decembei ISöS zijn uitgeloot de uumme s en la bedrageude te zameu iOOO aan übligatien ten laste dcjer gemeente Eu worden de houders d gezegde Obligatien opgeroqjeft om zich met dezelve te vervoegen ten kantore van l x gemeente onivanger op het Raadhuis alhier op den 31 december aanslaande des ïoormiddags tusschcu 9 en 12 ure ten einde de afgelost ordende gelden tegen overgifte van de Obligatien en de niet verschenen eoupins te ontvangen met de daarop tot die dagteekeniug verschuldigde luter ssen zidlende na dien tijd geene renten meer worden te goed gedaak GOV DA den 11 Jktemher J663 BcBGEMEESTEE XN WzTUotiüBES Voornoemd De eeretaris De Barawnrejtat DROOGLEEVEB ÏOSXUIJN IJZ U aa a