Goudsche Courant, zondag 13 december 1863

Overzigt GOUDA 12 December De antwoorden der souvt reinen op de uitnoodiging des keizers worden achtervolgens in den Moniteur oekend gemaakt bet zijn op enkele uitzonderingen na zoo ais de weigering van Engeland en de hartige aanneming van Italië beleetUe en dubbelzinnige woorden Allen stemmen toe onder zekere voorwaarden d e niet vervuld kunnen worden en zoo raogt men denken dat lic c ugre3 voor goed ter zijde geschoven is De fransche bladen geven dit echter niet toe en schijnen nog a u de mogehjkiieid to geiuoven Wat de keizer in ziju schild voert is als altijd niet te doorgronden maar moeijelijk zal hij dai spijt verkroppen over de mislukking van een ontwerp dat h j zoo schnioder hed uitgedacht De omstandigheden zullea hem w eidra gelei enheid geven om zich te doen gelden De Duitschers haastea zich om door hunne dwaze bonds fxeuutie conflicten te doeu ontstaan die alles in rep en rucr brengen Denemarken betoonde zich lol schikking gezind hel patent van 30 maurt is ingetrokken nu wil men nog schorsing der nieuwe constitutie ten ann ien van Sleeswijk en in plaats van nadrukkelijke ouderh iudeUngen trekken van alle kanten troepen op om de Denen uit te lokken tot gewelddadig verzet Het deensche volk schijnt daarenboven ook niet zeer tevreden en herhaalile geruchten getuigen x u groote spanning te Kopenhagen De deensche prins te Athene verkeert i i geene betere positie De slechting i r vestingwerken op Corfu door de Eügelschon als voorwaarde gefield bij de overgifte der Ionische e laLiieu is een brun van veel misnoegen en er bestaan buitendien bezwaren genoeg die den koning der Hc lenen ruat en iust benemen Oi erigens verneemt men niet veel bijzonders noch van de piuisische kamer noch van den pooUehen opsiaiid het is als de kalmte die een storm vooralg iat Men wil om strijd leeningen sluiten en alleruego s men bezig net groote krijgstoerustingen De oorlog is de eii delijke vrecselijke ontknooping Men verwaciit dien iu het volgende jaar maar in zoo gespannen toestand kan elk oogenlilik iets voorkomen dat de scherpzinnigste berekei uigen falen doet Aan vreudzame oplossing van den verwarden knoop is nijna niet te denken daartoe kon alleen een cuugres helpen laar gematigde nijsheid den boventoon had maar de vorsten wantrouwen elkander zij zijn bekrompen bevooroordeeld en doorzien den loestand van Europa niet Het congres zou zoo ook tot oorlog leideii of indien men het tegen aile wM arscIi jnlijkheid eens werd ceiie zamenspauuii g wordoii tot onderdrukkiuj der volken Eindelijk zijn nit Amerika hoogst belangrijke en voor het uooulen zeer gunstige tijdingen ontvangen icneiMai tJAUit heci t eene srhiitereiide overwinning behaald on generaal Bragg i ie het ceniLi leger der zuidelijken in Georgia eu Ai ilj una laiivoerde Die ü 000 man zijn verslagen ver tiooid Al liet materieel is den noordelijken in handen gevallen Xu il i ieii genera il Burnside te Kn iwille in Tennc see ontzetten Ouk t e ei a d Mcado wil Lee aanvallen doch Charleston blijft zich ve ledictii Intr sschen l jien de zuidelijken eel gebrek en Irimie aak wordt altijd wauliopiger terwijl Je liuijiuronncp van hc magtige noorden steeds blijven vioeijen I3iittenlanïr IjOnden 9 Doe Er is hier op uit cogenblik een buitcngcmeenc chaarschte aan belangrijk nieuvvs De Sleesv ijk Hoi ste nsehe knesiie baart hier thans nog al eenige bezorgdheid Ook is üü e regering nog stseds iu onaangename onderL idelingen gev kke met het grieksch gouvernement De heer Tricouni b vjistandig weigeren het tractaat betrekkelijk den afstand ir j e eilanden teteekeuen tenzij de clausule betreffende de Sicehting der fortificatiea van Corfu worde geschrapt Hij heeft uu en st iitt van zaken aan het gouvernement te Vthene me c i e i vn riet zeer spoedig nadere iastructien te geatoet Tot zjoLiuginjct de zaak natuurlijk in yijo blijven ÏJgrijS T ee Xog altijd geen nieuws t ia rent het eonj res AUei 11 ij kt her meer en meer dat de antwoorden van Knsland en Oostenrijk als eene weigering tot bijwoning van het congres moc en beschouwd worden waarom men dan ook verzekert dat a les zich zoo in stilte als in het openbaar tot den oorlog toerust Garibaldi begint weer teekenen van loven te g ven en eischt een millioen geweren De ü li aansche regering organiseert een mi gtig leger en doet in Frankrijk enorme inkoopcn v m oorlogsbehoeften van allerlei a rd moetende alles uiterlijk in de maand Maart a s geleverd worden naaruit men ahveder de gevolgtrekking maakt wat trouwens reeds jinds lang beweerd is dat namelijk eerst tegen het begin vnn den zomer een ooriog te wachten is altijd wanneer ntenex niet in slaagt den vrede te bewaren Berlijn 8 Dec Ingevolge het besluit gisteren door de bondsvergadering te Frankfoit genomen zal de bondssxecutie BU voortgang hebben Het ptuisisehe reservecorp zal morgen marschvaardig zijn eu met de oostenrijksche troepen in de omstreken van Ham ourg gekantcnneerd worden Pruisen stelt vooreer t 25 000 en Oostenrijk 15 000 man Het eigentlijke Bxecntiecorps uit Saksers en Oostenrijkers bestaande bedraagt 12 000 man x ls regtsgrorJ wordt aangevoerd dat Denemarken zich aan een aantal onwettige handelingen heeft schuldig gemaakt waarvan het patent van 30 Maart het laatste was Bovendien heeft de proclamatie waarbij bedoeld p itent ingetrokken werd de inlijving van Sleeswijk als een faii accompli aangekoadiïd ömnenlttnJï s Gravenhage 9 Dec In de zitting van de f veede kamer van heden liep de beraadslaging over ue onderdeeleu van de begrooting van het dep van oorlog Zij werden achtereenvolgens goedgekeurd en daarna het hoofdstuk met 40 tegen 26 stennneu aangenomen Bij art S stelde de heer Cooi voor de som voor het wapen der infanterie uitgetrokken met ƒ 25000 te verminderen Dit amendement werd met 38 tegen 26 stemmen verworpen Op art 22 stelde de heer i Heukelora voor oin de som van ƒ S j 200 aangevran voor onderhoud hersteilen verandT n en verbeteren van vestingwerken enz te vermindeien met ƒ 2Ü300 de heer de Poorter stelde voor hetzelfde artikel met het oog op Bergen op Zoom met ƒ 1000 te verminderen Deze amendementen werden door onderscheidene leden bestreden terwijl door den minister van oorlog werd verklaard dat hij in do aanneming van het voorstel van den lieer van Heukelom een blijk zou zien van zekeren dwang eu van de mate van vertrouwen in hem gesteld Beid amendementen werden verworpen het eerste met Ü7 tegen 29 stemmen en het tweede met éö tegen 31 stemmen 10 Dec In de zitting van heden zijn de algemeeneberaadslagingen over het hoofdstuk koloniën a ingevangen nadateene molie van orde van den heer van Heeaistri om de discussie over koloniën uit te stellen tot dat de commissie innier hau lea de stukken nopens dtn heer Stieltjes zijn gesteld rapport zou hebben uitgebragt met 43 tegen 17 stemmen wasverviorpen Verder is bepaald dat de wet tot afschaffing van d ielastingen op de brandstoffen datiel jk na de wet op de aiddeleu in behandeling zal genomen w ivleii 11 dec De eerste kamer der staien geiiera d was hedenlijeen geroepen tot hervatting h ver werkzaamheden Uithoofde het aautal der oiigekuinen ie len niet oli ehde wi s otueen besluit te kunnen i en en is de bjeenkoei i verdaagd In de bijeenkoui t wm ue tweede k uner in heden zynde algemeene uera i i ML iiigen over de Ijegrooiiiig vau iietdepartement van koluiiieii ten einde gebragt en zal men morgen een begin muien inct de overweging dor bjzou lere artikelen Bj deze gelegenheid is het adres van den heer Stieltjesdruk besproken jfyasengde Berigten Ü giUluQ vüor de opiigt 111 5 amatcrdiim L lie kaiiaalmaatschappijwordt VLi Ticlvt door tliL Lohilon acd bue H =A res Iiaiik In Perzit zijii oülustni mtgcbi ükt M wi cfi tk duurte aii het graau Üij herhaliüg r jreidc raeu g ratktci aii rt oiuiiüiiaire bcvM gingeu te Konenhagen beweert d gj iiuci Meiico in opstand ia tegtn de Frans cheo Oü v ap iit zieli t i k iu hf t Veiietiaausche Tc Hatiovcr is htt volk dus avoiidb zeir ouru tijc door demonstratieu voor Mcess ijkIïol btein De sterkte der russi t he krijgsmagt in Poleu bedraagt Od OOO mau jMeu beweert dat het uatioüalo pool che bewind zit h ontbüiiden heeft tn dat Mifiolauski aau htt hoofd vau den opstand staat Lord Palmerstou dreict uit liet ministerie te tredfn Men verwacht in xrauknjtv uog iillijd liberale uij igingea in de drukpt rs et IJij d praisi rhe kamer ia ingediend htt ontwerp cencr leeniog vau 12 inillioea tn mden tot verzet tegeo de bonds execatie Vier frausche officieren gaan als instructeurs der armee naar Griekenland De fransche arme zal met 100 000 man verminderd worden om 100 millioen te bezuinigen Het is nog niet zeker wanneer De leiding der werkzaamheden aan het amsterdaujsche kanaal znl aan eogelsche ingeuiears worden toevertrou vd Er is concessie aangevraagd ter oprigting eener maatschappij tot verbetering der vaart tusschen de Maas en s Gravenhage Zweden ziet af van het verbond met Denemarken omdat het verschil nu loopt over het tractaat van Londen dat ook Zweden geteekend heeft De AVnriembergscbe kamer heeft zich eenparig en nadrukkelijk verklaard voor Preilerik vau Augubtenburg De keizer van Oostenrijk heeft geweigerd den bnitengewonen decnschen gezant ie ont Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Dingndag 8 December Afwezig de heer Hermau de Groot De no ilen van het verhandelde in de vergadering van 27 nov jl worden gelezen De hr Renij merkt op dat geene melding is gemiiakt van een schriftelijk voorstel door hem ter tafel gebragt betrekking hebbende op het al dan niet aan de bctjlissing van den regter onderwerpen van het geschil over de rangregeling van het vereenigd wees en aainioc nier hn s Aan de woordeuwïsjt Ung hieroser ontstaan nemen deel e burgp nfecter benevens de hh Erooglcever en Kist en nadat de secretaris een artikel zijner instructie had voorgelezen worden de notulen goedgekeurd Voor kennisgeving wordt aangenomen eene dispositie vaa gedeputeerde staten houdende goedkeuring der begrooting van de dienstdonide schutterij voor 18R4 Op eene missive van den Commissaris des Konïngs daar bij terugzendende de gemeenterekeu ing over 1862 op grond van dne daarin opgemerkte misstellingen waaronder een post van 24 centen voorkomt welke in de rekening over 1863 behoort wordt besloten de nooJïge Ingekomen ziju missives van de geneeskundige Comrai ie en van meer andere gemeeuteiustellingen inzendende lijsten iu aanbevclir L ter voorziening in de vacftnren welke met primo Jauuaiij aanstaande in die C ollegien zullen ontstaan lïenoemiug in de volgende vergadering Eene missive van het iJi fjlitisch armbestuur daarbij dank zetrgenile voor de tuege stane snbsitlie voor lSü4 wordt aargeuomen for kennisgeving De burgemeester brengt ter tafel eene verordening ontworpen op het aanleggen der stoombooten welke de stad pa= pren cenr instructie voor den te benoemen omnii aris en meer daartoe betrekkelijke rcglemeuten liet een en amler zal voor de leden worden gedrukt eu in eene der volgende vcrgadcriugen worden in behandf linL gebragt De burgemeester deelt mede dat twee aandeeleu in gcldleeningcn ten laste der gemeente ziju uitseloot Het isratliti=ch armbestuur eene wijziirii ir bestaande in af en over ehnjvingen op de begrooting oor het lo i ciMle jaar bet oude inannciien Ton veuhuis iuzendcude verleent de raid ii raou zijne goedkeuring Eene miss ve van het burgerlijk armbestuur wnarbij het Thooging van het maximum van onderstand voor sommige katciorien aain raagt wordt in behaudelmg gebragt en overeenkomstig ile aan r e beslotfu met dertien tegen eene stem die de beeren Kemper Ovcrieen uor lt liet inaximnra voor ISoi tüt hetzelfde bei rag als oor het Ït i iide j ir vastgesteld Het ad ies der i c7ondhci lp comini sie oji het vonr t l an 1 en oTï de be t ande zweininiij ting voor alle = ii den der rnrth chapi ij toegankelijk te lellen en trekkende daarlienci otu zich iiici te lerecnigen met de denkbeelden door iï en W aange e n nnar al moi en d losten aanzienlijk ijn op eene nie T geschikte piajits tcnc bad en zweminrigting daar te stellen w V nn de nvilr gesteld De lir Ki t ve oeki an den burgemeester te vernemen of eene doelraatiu e geleit ieid vo ir de bedoelde inrigtini in do uabijhrid dezer stad wordt a Tigetioffen en of eene raming van kallen gemnakt is Hierop geeft de burgemeester te kennen dat onderzoek naar oodauL e plaats is iu lic werk gesteld en dit deze niet te vimlen i dan op e11 rij ver van de r+ad verwijderde plaats iu den IJ sel wnurvan de amkoop 700 als mede het nuodige bevloertu met groote ko ten zou gepaard gaan terwijl de aanhoudende ü nslibbiug van de rivier een belangrijk bezwaar zou opleveren De hr Prince acht de geldkwe=tie niet gcnng maar nn iu het onderhavige geval volgens hem zoo gewigtig voor den algrincenen gezondheidstoestand daarover willen heensiajipen Hierna wordt het voorstel van B en W in rond raaor gebract Zever leden de hh Wc terbaan Vïrnly Kcutinger Braggaar Kemper de Grave en de Voorzit+er verklaren er zich a oor en even veel tesen zoodai de aterameu staken eu in de volgeide De missive der gezondheidscommi i honde de bedenkingen tegen het intrekken van de verordening op bet keurcii van viscb wordt in behandeling gebragt on geeft tot verschillende beschonwinsen aanleiding De heer Westerbaan eene verordening op dit punt ondoelmatig achtende weuFcht tot proeve gedurende één jaar het besluit waarbij de kenr werd in e trokken te baudha en De heer Kemy daarentegen verlangt dat op her gevoelen der gezondhcidscomniissie zal worden aeht geslacren De burgemeester stelt ten 4ütte voor nadat zoowel door ZEA als door andere leden verschillende gevoelens waren in het midden eebragt eene verordening te maken op bet keureu pu vïsch wa irtoe met twaalf tegen twee stemmen die der hh AVesterbaan en Braggaar wordt besloten Zullende alzoo de commissie voor de verordeningen lot het outwerpeu worden nitgcnooüigd Thans komt aau de orde het voorstel van B en W waaromtrent in de vorige Zeven leden de hh de Grave Viruly Braggaar Westerbaan Drooglcever van Straaten en de burgemeester verklari n r zich voor en even eBl iit v zoodat het is afgestemd De hr Rem brengt daa i p het voorstel aülermnal ter tafel reeds in de vorige vergadering jor hem = cbrirtelijk voorgcdrageis strekkende om aan den minister te kennen te geven dit de raad van oordeel is n et vcrpligt te zijn tot het voeren van procedure over te gaan en den minister in over weging te geven acht hij dit nood ig zulks doot zijne tusscheukomst te doeu verrigteu Dit voorstel door de hh Bucbner en Braggaar ondersteund zijnde wordt in hehaaideling gebragt en in de eerste plaats bestreden door den heer Viruly die het a ht in strijd met de wet op het armwezen terwijl de minister ook niet bij magte is door middel au het openbaar ministerie de regtbank van de zaak kennis te doeu nemen Z L is van meening dat thans geen ander middel overschiet dan proces te voeren De heer Prince spreekt iu gelijken zin De raad is verpligt te procederen zijne waardigheid brengt het mede De minister beziet de zaak nit het juiste oogpunt De hr van Gennep is tegen het voeren van een proces maar kan zich niet vereenigen met de denkbeelden van den heer Rem die geheel erroneus zijn De raad of regenten kunnen procederen maar de minister i daartoe niet bevoegd ZEd ïs er voor tijd te innen ea lou het des noods in stede dat de raad proces aauving beter achten feitelijk tegunRegeuteu te handelen ten einde daardoor te weeg te brengen dat deze de zaak aau de restcrhjke beslissing oaderwerpen ü heer Kist wcardeert de gevoelens van den heer Remy maar kan zich met diens voorstel niet vereenigen Hij wenscht aan den minister te kennen te geven doch met redenen o mklt ed dat de laad ongenegen is proces te voeren Voï eua ZEd is hij d iarloe onbevoegd Regenten zijn het die nemen zij geen genoegen met de klassiScatie de beslissing des rc ti rs moeten inroepeu De heer Dro lee er is in den regel tftren het voeren van processen ZEd heeft zich uiet vereenigd mei de gedai e classificatie en H i ook nn no wei scheu dat de gestichten lu cenc ai ïtie kategoii werdi n gesteld Maar hij vraagt of nu de raad eenmaal een bi la t heeft g noineu het met zijne waardigheid bestaanbaar is de zaak te laten rusten t voort te gaan op den eenmaal i i dagen wcg r De hr Keniper acht eene kwestie i rr Ie finaii n vai de gfmeeutc Ko tbiipr kan liy i a n j i bf t tei e n onrdi e j eval de c ai ii i i j t net Worden geaebt ihj dnr i tive er g e de be lis ing v iu d U reuter ii ei jtpcn i hel eu met het o jg op ei ii i laglige w jze t ten einde on ei u g f v rekn ug en k v kunnen ga n op ei i wcl dicii I Ij niet iii in 1 Buriiuer lh ae gaar en au b raaitii I Het voor=tWl van iï en en d vr n e en kende tot beantwoord g de H ive des ia 7 iktn erworjieu z jnde o li g Mvigd v i V t den LPiieven De hr Kist is v ui nuri tl d it de kl itie moet De hr Prijce i utede t uoiM 1 dat de r steiupifu gc la t cctul ieui nd Kij hi d a b ZEd is r u oordeel ddt een ri leiüt t voo h huis moet worden i tgcileid v i u iii r e benoemen in ont l ian van regeii en wi v 1 on dan niet de v aag vin het proeeJ rvn i i n dvr De hh Droogktvcr Keutinger eu rul ini d u hebbend brengt de bur sen eesrer in onl i of J ters door den raid z i worden i ijerutptn A g 1 tegen en Nijf zijnde de hh MruU de rL e Kemper 1 zitter er zich or zullende alzoo zouüi r nu ceu g v xvorden te kennen gegeven dat de raad ong z ud is te dti te voeren De hr Prince stelt daarop voor een regiem t voor h t ten Aalmoezeniershuis vast te stellen Wch op de aanmerr Hnchner dat het vooreer t verkie ti jk i af tt w u bttn wl den miuister zal worden genomen n i de riid k i t gtu van een proces verklaard beeft trekr ZKd iju voor rcl t De benoeming van een Doec t ii de fran e taal m 1 i den voorzitter aan de orde zijnde ge teld wordt nadat SPÜng was ontstaan tus cheii dt hh Kcmper en lïue i r l of het al dan niet geoorloofd is ü er dit onderwerp oor l i stemming het woord te voeren e heer Pe rcr bciu emd met nt i ier temmen die op den heer Faesly werden uitgebragt Hierna Juit de voorzitter de vergadering Marktberigten GrOnda 10 lecemb Tarn f Puolsche 3400 iif l J U0 Zeeuwsche per mnil ƒ 9 T ƒ 9 50 Rog e KovAv jsh G a f 7 Dantzig 6 75 a 7 Zeerovsche tl 50 a ƒ 5 Nie iwc Ï 30 a f 6 50 Gerst ƒ 4 a ƒ 6 Boekweit Vraiisdie i o N Brabandsche ƒ 190 Heiinepzaaa ƒ 8 De Veemarkt met tara lijken aanvoer en vluggen handel vette varkeus van IG a 22 cents per vijf ons laagere varkens traajï Ann ïevoerd 0 partijen kaas ƒ 0 a ƒ 23 Boter ƒ 1 00 a ƒ 1 10 DeÜt 10 dec De aanvoer van granen vrij be angrijk veel bleef onverkocht haver was echter gezocht Tarwe ƒ S 70 a 9 Kogge f 0 20 a ƒ 6 G0 Wmterger t ƒ 5 30 a ƒ 5 8U Zomergerst ƒ 5 20 a ƒ 6 Koite haver ƒ 4 a ƒ 4 20 Lange d ƒ 3 60 H ƒ 3 90 Duiveboonen ƒ 7 a Paardeboonen ƒ 6 a ƒ G 50 Bruine boonen ƒ 9 a ƒ 10 50 Groene erwten ƒ S a ƒ 10 Witte erwten ƒ 7 7 5 Aan stadswaag gewogen van 4 10 dee 223 3 en 97 16 te zamea 5430 n 8 Boter ƒ 54 a ƒ 61 het vierde ƒ 1 35 a