Goudsche Courant, donderdag 17 december 1863

3chen op die wijze een blijk vr n onafhankelijkheid te geren Blijkens het antwoord v au den koningr van Denemarken op de uitioodiging vau keizer iN ipcleuu tot hel bijwonen van een eon res is deze onvoorwaardelijk toegetreden Dat antwoord heeft voorts een zekT pcli iek karakUr met betrekking tot de geschillen tusschen Dener3arken en Duitschland De koning toch laat daarin duidelijk doorstralen dtit hij de nieuwe constitntie welke zoo als bij zich uitdrukt den tegenwoordigen toestand der deensche monarchie regelt deukt te handhaven nu neet men dat deze constitutie een der h fdp ten lU de eschillen tusschen den bond en Denemarken ditmaakt 15 dec L e liberale candida t de htcr Pelletan is nset 15115 stemmen gekozen zijn tegenstander de t Picard de r Tsle verkieeg er slechts 9778 Te Dijou verkreeg de heer Magnhi kandidaat Ior oppositie 10 172 en de c=r Saunac regerings kandidaat 13 116 stemmen De betrekkingen sschen Franknjl ta Engeland zijugeenszins van den harteiijï teD ama u U uat menreeds een bondgenootschap met Eusland in het vooruitzigt stelt Vooralsnog is u = v iu aiu ka ci ii er gelijk zij was oetuige dat op e=n verzo k eener p 3 =c aiielijke dame die ill geVaar verkeerde van naai Sil er getransporteerd ie worden van wege de keizerin geantwoord is dat betrekkingen tusschen beide staieu met van dien aard zijn dat zij in deze kontusschen beide koLicn De hoop op iiberp le hervormingen vooral in zake de pers begint te rrtiauiH en Intusschen zal de oppositie bij deadresdiscussicvoor e ie u üng der vrijheden opkomen Zoo ik een burger van T pa r of K r Sian isor el ware L er dji t r luier in etu gcz cl c iap zou ik kunnen zwijgen maar i i idet vergeten dat v ij i raf schen ziin en de om enteliu i ai 1789 niet gemaakt hebben om oüs tevreden te stellen met ne üiiud vrij irmiA tun titutie dan d e vau alle volken lelke ons omringen Brussel 15 Dec De heer Va e fcerei com kandidaat der liber üe purtij is met ö J tegen 46 stemmen benoemd tot president er kamer van a i Weenen H l Seutr eene talrijke deputiiie uit Hcngarije ten gehoore outvange n Men verhaalt dat hare komst mei de Li ligc houding van de partij in Hongarije iu verband i at ike = iic toenadering tot de regering beoogt In regeringskringen hoor da i huis der afgevaardig n jet v etsoutwe betrettende het crediet van 15 miliioen fl tot dekking der kosten van de SleeswijkIIolsteinscbeexpeditie zal goedkeuren Elders houdt men zich vrij algemeenoveituigd dat het huis der afgevaardigden niet gereedelijk deaangevraagde crelden zal tff aan maar vaU de gelegenheid zal lebruik maken om invloed uit te oefenen op de te volgen politiek met betrekking tot het buiteulaud ËSrIiJü IJec De financiële commissie van liet huis der afgevaardigden heeft het besluit gec meu om de beraadslagingen over het wets ontwerp betreffende de leeuiug van 12 millioer 1 iet aan te vangen maar daarmede te beginnen op üiorgen De oorzaat Uiervau is dat de uuni=ierpre ident ter ver idering niet verscheneu was en de leeuing in kwestie zoo uaauw met de staatkunde van bc kaouiet in verband staat dat nen te dien opzigte inlichtingen van den heer von Dism irck Schönhausen verlangde te vernemen alvorens ecnig oordcel te veilen omtrent deze gewigtige zaak Hiervan is kennis gt gcven aan den minister president en is hij tevens verzocht di zitting der commissie te willen bijwonen De minisierpresideut herd evenwel geantwoord dat hij on resteld is en dat een der regerings commissarissen de aangekondigde zitting zal bijwonen iu zijne plaats indien die ongesteldheid mogt voortduren Bij iieiegeiiheid van de opening der zitting van den landdag van Brunwjk is in de t oonrede insgelijks melding gemaakt v ia de sif swijk holsteinsche kwestie en gezegd De regering al al ii Iiaar ter dienste staande krachten aanwenden om het wt tige cii regl van hertog Frederik ongeschonden te bewaren tü vmjt zich overtuigd dat de vertegenwoordigers des lai s d t rreven voortdurend en ten ernstigste zulien onriersteuii Ais Jén maa antwooidden hierop alle de ter vergadering tecenvoordige leden met ecu driewerf herhaald ja Lord jdehousp is door den koning ten gehoore ontvap i en X i ir men uit eene goede bron verneemt nil Engeland minder ce ie pressie op Pruisen uitoefenen dan wel trachten uit te vorM hen wat Duitschland i i het tegenwoordig tijdsgewricht vuil Denr marken eischt In de sommatie door OosTeurijk en Pruisen naar Kopenh igen gezonden is niet alleen de ontruiming vau Holstein eu Lauenburg gevorderd maar ook dat Denemaiken gevolg zal geven aan het boudsbesluit van 1 October 1 3 Pec Het ontwerp adres aan den koning is thans edrukt en rondge Jecld Daarin wordt hoofdzakelijk te kennen fageven lat het ministerie bij het tegenwoordig stelsel het bedrag der gevraagde leening niet in het belang v i het hertogdom en van Duitschland noch ook ten nutte van do kroon en het land besteden zal Het regt der hertogdommen en het regt van successie der Augustenburgers kunnen van elkander niet gescheiden worden Dientengevolge verzoekt de kamer Z M zich uiet langer aan het tractaat van Louden gebonden ie achten den erfprins van Augustenbarg als hertog van Slee wijk Külstein te erkennen en mede te werken dat de bond hem behulpzaam zij in de bevrijding van de landen op welke hij aanspraak heeft ötnnenlanö Gouda 15 dec De vereeniging der lioU bierbrouwers heeft zich bij request gewend tot den min van fin Laet verzoek dat het bier deele in het voorregi van den azijn waarmede het zoolang een middd had uitgemaakt en worde ontheven van alle belasting doch zoo daartegen onoverkomelijke bezwaren bestaan dat die dan in het wetsontwerp in piaat van op 7 niet horiger worle voorgedragen dun op ƒ 3 per 100 ned ponden meel een bedrag waarop het tegenuourdige belastingcijfer uitkomt Te llotterdam zal eene herstemming plaat moeten hebben ter verkiezing van een lid der prov staten van Z HoU tusschen de hh Vaillant en Roest van Limburg De minister van biunenl zaken heeft bij beschikking van 12 december bepaald dat de vei kiezing van een lid van detweede kamer der staten generaal in het hoofdkiesdistricf Eindhoven noodzakelijk geworden door het overlijd n van den heermr A A J lleylink zal geschieden op Diiigsdag 5 januarija s en dat zoo eene herstemming noodig is deze zal plaatshebben op dingsdag 19 januarij daaraanvolgende Gedeputeerde staten van ZuidhoUaud hebben bij besluitvan 10 dezer ter kennis van belanghebbenden gebragt dat dejagt op klein wild opgenoemd in art 17 der wet vau den 13 junij 1857 staatsblad u 87j voor dit j iar in de provincieZuidholland wordt gesloten op donderdag den 31 december I aanstaande met zons ondergang s Gravenhage 12 Dec De eerste k imer der statengeneraal heeft heden hare werkzaamheden hervat Een aantal Avetsontwerpen van de tweede kamer inicekomen zijn naar de afdeelingen verzonden Op voorstel des voor zal de kamer zich en corps naar den koning begeven tot geluVwenschipg ter gelegenheid van het dezer dagen gevierde feest De tweede kamer heeft heden het hoofdst koloniën dersta atsbegrooting aangenomen met 11 tegen 21 stemmen ookhet ontwerp v in wet tot regeling van het koloniaal b ilig slotis aangenomen met algemeene steramen Nog zijn aangenomen he hoofdstuk onvoorziene uitgaven met 46 I3gen 11 stemmen eu de wel op Je midi elen instalgemeene stemmen D iarna zijn nog eenige kleine wetten enconclusitin aangenomen 14 Dec lle lcii zijn in de twee le kamer donr don heerde Brauw zijne woor ien van z itur l ii j te jen ilen miaiatervan buitenl zaken volledig ingetrokken en heeft hij ilaaroverZijn leedwezen betuigd luor den heer Grueii en andere ledenis de kwestie over het al of niet officieel on vangen der russische nota op nieuw ter sprake gebragt De minister heeftdaarop de geheele zaak opgehelderd wa irover nieuwe discussieontstond De heer Groen werd door den minister uitgeaoodigdom eene motie van wantrouweu voor te stellen doch daaraanwerd geen gevolg gegeven De stukken over ons antwoord aanFrankrijk zullen ter gelegener tijd worden overgelegd Morgen zal worden behandeld het wets ontwerp tot afschaffing der belasting op de brandstoffen 15 Dec In de zitting van de tweede kamer van h denzijn de algemeene beraadslagingen aangevangen over het wetsontwerp tot afschaffing van den accijns op de brandstoffen tegen eene verhooging van dien op het gedistilleerd De hh vanAsch van Wyek eu van Goltstein hebben zich tegen en de heervan Bosse heeft zich voor het ontwerp verklaard De hh Cool Heemskerk Azn en Hoffmann zullen nadere inlichtingen afwachten doch zijn meer voor dan tegen het ontwerp Hedenavond voortzetting In de avondzitting is de beraadslaging voortgezet en hetwetsontwerp tot afschaffing van den aecvus op de brandstoffenaangenomen met 55 tegen 6 stemmen Tegen stemden de hh K eu van Asch van Wijck van Heemstra Hoffman Groen vanPrinsterer Wintgeus Daarna is mede aangenomen de wetsvoord ragt tot verhooging van den accyns op het gedisteleerd met 49 tegen 11 stemmen zijnde de hh Hoekwater Heemskerk Az Heydenrijck Lycklama Noltheulus van Asch van Wyek van Heemstra Hoffman Groen van Prinsterer AVintg ns en Cool lien verzekert dat Jhr mr P van der llaesen Je Sombreff zijn ontslag veniocht heeft als minister van buitenl zaken GrOrinChem 12 Dec Sedert een paar dagen openbaart zich eenige meerdere vraag naar het lint van den gellingheunip Door de commissiekoopers wordt althans daarvoor ƒ 21 50 de 50 ned ponden geboden Ook voor het geheele gewas gelijk men dit noemt d i voor hel lint van de schil gell ug en bind wordt die prijs genoden Veel is er evenwel nog niet in gedaan Ook hoort men van geene zeer uiteenloopende prijsbiedingen Voor de hooiboter besteedt men thans van ƒ 0 90 tot ƒ 1 het ned pond De nog voorhanden kaas geldt ƒ 22 Die prijs was reeds sedert eenige weken als de stationaire te beschouweu 0 er het algemeen bragt de zuivelbereiding wai hoeveelheid betreft minder op dan in het vorige jaar Toch mag juen door de ferme prijzen de opbrengst vrij wel met die van verleden jaar gelijk stellen Het vee bleef niet lang in de weide ofschoon geen gebrek aau gras reden tot opstalling kon ziju De meeste landlieden beginnen ook mede in te zien dat de kaalgewcide velden in het voorj iar ten achteren zijn t geen natuurlijk is daar d an de vorst grooteren invloed op den wortel der grasplant uitoefent De landerijen liggen goed Van ongedierte hoort men niet en zoo de winter zonder ongelukken voorbij gaat dan staan voor zooverre daarover thans te oordeeleu valt den landman de gunstigste vooruitzigten te wachten De gezondheidstoestand van den veestapel is uitmuntend Woerden is dec Zaturdag 11 ontstondt er omstreeks 7 ure des avonds braad in den breeveldsehen watennoleu onder deze gemeente Niettegenstaande de spoedige hulp der spuiten brandde die tot den grond toe af Een schuur en het hooi is gered Hij was geassureerd voor eene som van ƒ 8100 Gemengde Berigteo Mer sprcflit vao eene alliantie tusschen rngelanil Oostenrijk en Prniseïi Üe belgische kamer heeft de verkieziugeu te Brugge veruietigj De iiidttstrie en handel chool te l nschede zal deu 3 Jan e k geojiend worden Mee heeft reeds deen L he oorlogsdie pen oj de duitsche k stec gezien De hertog van Augnsteiiburg wil eene armee bijeenbrengen om HoUtein te belpen bezetten De bondsesecutanten eiichen binnen 7 dagen de ontruiming van Holstein duor de Denen Het e oefenen oor blec uijk Holstein De konmg dec lieliencn ti tnleert zijn deenschen vader Mijnheer broeder De Denen hebben al her geld van den afkoop au den riond tol verkwist ter versterking an Kopenhagen aan de zeezijde zeker tegen de pruisi cbe Stiegluz de gouverneur van de petersbnrgêche bank is naar Londen euParijs gekomen nm 800 millioen te leenen die ze later in kogels enbommen terug zulkn krijgen Men beschouwt de antwoordea der Souvereinen op de cougres noodiging als grafschriften op de tombe waaronderhet congreslijk ligt Oostenrijk wil geen congres houden zonder Engeland Te Kopenhageu begint rr n inschikkelijker te worden TeAmsterdam is eene afdeeling opgerigt van het te Parijs gevestigde algemeen israelitisch verbond Te Oostzaan is eene stijfsel fabriek verbrand Ia liidie is besloten tot de oprigting van kamers vau koophandel teBatavia Saraarang Sourabava Padaug en lacassar Ingezonden Mijnheer de Bedacieur Ik ben een volbloed Thorbeckiaan ik beschouw het als een onwaardeerbaar roorregt dat het bestuur onzer zaken toevertrouwd is aan den man wiens eerlijkheid bekwaamheid en bezadigdheid boven eiken twijfel verheven zijn Onmiskenbaar zijn de vruchten vau dit bestuur niet slechts in eene reets van uitgevaardigde wetten en in den geregelden loop der Zaken maar meer nog in het toenemend vertrouwen des volks en in den zedelijken invloed ter bevordering van liberalen zin Waarlijk enkele jaren onder een zoo uitstekend ministerie kunnen opwegen tegen een lang tijdsverloop onder kleingeestige treuzelende en rachtelooze zelfzuchtige staatslieden Die dan zijn vaderland in waarheid bemint zai htt en onwaardeerbaar goed achten indien het ons vergnnd mag zijn nog eenigen tijd die weldaden te genieten en veel geregeld te zien ten welzijn des volks waarnaar wij anders nog jaren vergeef zouden uitzien Een volgend geslacht zal eerst beseffen wat wij te dankeu hebbeu aan Thorbecke Als ik dan nu zie met welk bewonderenswnnr i beleid met welke onverstoorbare kalmte de groote man zich weet te handhaven en eene zeer weifelende vertegenwoordiging tv t zijne ondersteuning weet te doen medewerken dan kan iK mij geenzius vereenigen met hen die het der ti geuwoorJige oppositie zoo euvel duiden dat zij altijd dezelfde nietigheden ophaalt en telkens de oude hatelijkiiejen b j veriiieuwiug uitkraamt ïetuigt dit niet op de ondubbei innigste wijze dat men geene betere wapens ter bestrijding bezit en worden d iu de hatelijkste invectiven geene loftuitingen op de voortretTelijkheid der ingediende ontwerpen Maar tr is mrer dat deze oppositie ondanks zich zelven tot eene zeer wenschelijke luaakt Het zijn enkele bewonderaars van den goeden ouden lijd met een meerder getal behouders en voorstanders van bet gebrekkige of welligt spijtige eerzuohiigen die zich personeel gekrenkt achten en afgunstig de grootheid benijden die zij i i t boreikea kunnen Kan nu de il aa= ieid der rtactie beter iii het hclit gesteld worden dan door de kunstige sprongen van haren begaafden aanvoerder wiens eindeloos tcjiraat de geduldigsten begint te walgen en als waarlijk bek v ime mannen zich verlagen tot onwaardiiie personaliteiten zuu dan het volk de wijze matiging niet keien hocgschatien van net rusteloos v ortctrevend bestuur Maar er is nog iets dat deze oppositie zoo uitstekend Luttig maakt Stelt u eene kamer voor zontler dit element üe twintig tegenstemmers vervangen door liberalen De ministers alleen meester met hunne vrienden Dan v srdjn v jurivarende vrienden gevaarlijker vijanden dan de zoo verb tciif i jjp ten Het zou een drijven eu een voor jageii v ordc u gcvaar lijke uitersten Vooruitgang is de lej m ar e r ue oiiJervinding niet dat men zoo ligt te haas ig vourti a t Z ju het budget gaaf doorgegaan zijn ii eene geheel liber de kamer wij betwijfelen of die ooit het hoofdstuk oorlog zou Ic ibii aaLgenomen Zoolang de scherpzinnige Thcrbr d ri cordatcu V d Putte en deu schraudereu ISetz ter zi ue heef g de bittere oppositie zich afmatten in hare vruc itelooze b trijning Burgerlijke Stand GüUD V GiBOKKN 11 Dec Josua oudere C D Bottcrop uu M N ni Ailriana ouders G den HcrtO eu M biuits 11 li aLU L fr W van Pokkum en J los OVEEI EUE N 10 Dec £ Langeraar 2 j 9 m 1 3 J P i iii G vau Klaveren C3 j W A dt Jon m J li 5 j SCHOOMIOYEX Ingeschreven van 4 tot 11 Dee GtBORfN VViegert ouders C Donker en D rutcnbogaari Martina Ailnaua ouders J Flink eu C A Lake 1 Su=aima Geiard ua ouders V Kooiman Jz eu J I C ycluf OVEELIDEN J C Murk 10 w P 11 oiont 3 j V de o 3 m OUDEWAÏEK Ingeschreven van 2 Xov tot 15 Dee Bev j i N Everijntje HulT uer g Tukker z WiHi lri a K mmer geb Koops d Dirkje Hot n ooorn geb van Jeu L i i Helena 51argrietha van der FÖI iteb Meminer Cornelia Ifcde geb Maarschalkeruaard z Catrina de Waal geb tLlling d OvEELlDEN Hendrik Willem van Knijk 1 ui Aarl e vau ci u L m GEHUWD Philip Horneman jra i J j met Merlma OppinLeuncr j 26 j Cornells Wevcrwijk edunen j mtt Jaau e du Urarc jd 33j WOEHDEX van 3 tot 10 December Bevalles C Paling geb Herrewijn d C van Gorkam f fb den Bruoman z F Bras geb Verhoef z Oveeleden Maria Catharina de Maagd ruim 2i j ech cen van J C van Log Wilhelmina Blok 13 d Weerdenaar Lit hijna 3 m Margaretha van Pelt 74 j Hendrika Martina vu Grieken bijna 5 m Pieter Duits ruim 2 j OSDEETEouWD Willem Visser 24 j en Johanna Moot x