Goudsche Courant, donderdag 17 december 1863

1803 Zondag 20 December 18 GOUDSCHE COURANT I De prijs der Advertent ien an een Tot zet Litgave van A BRINKMAN Ire cl im t iubegi ip aii liet gd i = bÜ Cent oor T v n 1 eiken rii tl daarbu en l l Cent Lange liendeiceg U e bi Buit eugew une Utttr = w rd u berekend naar j plaat ruimte Dinf cl g 15 Dcoember I iio te i Hoou ste üi i lt en k xi 3küiTs kot i s i3 n S Vir CSS i 7 9SI3 15 4 V4 1931 3 S13 631 32 6 Vertrek der Spoortreinen Dienst ran 16 Sepiemler lb63 Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 03 6 27 8 40 Vau Gouda naar Utrecht 7 32 10 28 12 46 2 42 6 29 9 55 Ter Bockdi ukkerjj vaa A BRlKKUiN A1 VERTE T1E V r ev ilien van eene Dochter L P VAN DILLEX geuoren tax Dam jf LDv lu Veri inhtr 1 03 Eeiiii e KeiinUijennfi Heden overleed tot mijne innige droefheid mijn geliefde Echtgenoot de lil er All IE KOOT Jz na een langdurig en smartelijii lijden mij nalaten r drie kinderiii te Jong om huu groot verlies te kunnen Ij etien oiDv P C A BOIISELEX 9 D j l i j Weduwe A KOOT Jz IIcJ u erd ons oudcrhart dieo gjtroifen door het overlijden van ons eenig geliefd loomjeJOHAXXES WILHELMUS m ilen ouderdom v u circ i S ijiar na eeiic ongesteldheid van slechts weinige uaïen Gni i A 1 l t lïfiS A J BIEZEXAAU M E BIEZEXAAR vix Caiz Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van haren dierbaren Echtgenoot betuigt de OnJergeteekende ook namens hare kinderen den innigsten dank GoLDv yi HOOGLAXD 15 Dec I5ü3 Wed A LAFEBER De Rotterdamsclie BA K advert trt b j de e d it zij de TIeeren Wed KNOX DORTLAND te Gouda heeft uitcrenoodigd ab hare COERESPOX DEXTEX voor GrOUda en Omstreken werkzaam te zijn aan welke uituoodiging zij zich bereid hebben verklaard gevolg te ïeven lOPENBARE VRIJWÏLÏJGE Verkooping OJI COXTAXT GELD op Woensdag den 23 December 1863 des voormiddags ten 10 ure precies ten slerfhuize van FKaXS BAKKER over il SKOViE in den Polder de Honderd Morgen binnen MOERKAPELLE van 2 PAAEDEX 2 KALFKOKIJEX 1 KaLFVAAES 1 iEESTE VAARS 1 PINK 1 Ei gelsche RaM 3 beste SCHAPEX 2 GLITEX 5 Oveiiooper VAEKEXS 50 KIPPEX 1 BoereiiwagïD 2 span Bggeu 1 Piof mtt toebehooren 2 Vaiidmolens Bargheef Spillen dnewifide Kar Ploeg en Wagentuigen Zeissen een Vl isreep Kcrenlakken Graven Siekeu Hooi sn KorenTorkcn Troggen en vele Goederen meer 6000 Oude Ponden best gewonnen HOOI Voorts Twee Bedden met toebehooren en meer andere Meubilaire Goederen Xadere informatica zijn te bekomen ten iantore van den X otaris MOLENAAR te Zuidicaddmxvten AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente LANGEBUIGEirEWE zijii voornemens onder goedkeuring der vereischte authoriteiten op Maandag den 28 DGCember 1863 des voormiddags ten elf l be ten Eaadhuize aldaar bij H DE EUIJTER in het openbaar bij enkele inschrijving aan te besteden Den opbouw van een Nieuw SCHOOLLOKAAL en het veranderen van de bestaande ONDERWIJZERSWONING binnen deze Gemeente met de leverantie van de daartoe benoodigde MATERIALEN BesteV en Teekeiiing uUen ter lezing en visie liggen vaii den 11 Decemler bij H DE RUIJTER te langeruigeKeide Briehruggt en het Bestek te Gouda in de Zalm Aanwijzing lu loco zal gedaan worden op Vrijdag den IS Deceuiher 18 3 van af s morgens 10 tot 12 ure Xadere iuformatien zijn te bekomen bij den Heer Burgemeester der Gemeenteen bij den Heer Architect A KOOREVAAR beide te Couda Blegemeester en Wethoudeks voornoemd D VAN INGEN G A MULLER JFethomhr L S Burgemeester Dankbetuigingen fan verschillende herstelleade Lijders aanbevelingen van H H Doctoren en het toenemend debiet bevestigen dat de SCHMIDTSCIIE BOSCHWOLPRO DUCTEN de voortreffelijkste JUDDELEN zijn tot genezing van Jicht Hoofd E es Taiideu Maagpijn of welke kwalen meet van Eheumatiocheu aard Het bestaat uit verschillende KLEEÜIXGSTUKKEX geschikt voor alle deden des ligchaams alsmede FLANEL cu KEi ER per el BEEI BOSCHVVOL ELIXIR EXTKVCT ZEEP l OMVDE BOXBOXS voor Hoest en Borst aandoeningen h so Cts de doos AXÏl RHEl MATlSCHE WALDWOLWATTEN a 25 en 50 cents het pakje DENXEXX VALDEX OLIE a 35 en 70 cents het Heschje enz Men le C hierover de Brochures die gratis verknjirliaar zijn aan bet Centraal DEPóT voor Xcderland M J C ilA M te Vtrecht te GOUDA alleenlijk bij Mej de Wod BOSMAX en te Harmelen W G Kiirvers Woerden C G L Ruiten Oudewater A Buijs En verdere Depots vermeld op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPoT Fiianco bij M J L IIA M Vtrecht l rijzeii AMSTEEDA M pCt Xed w sch i dito 3 dito 4 Amon Sijnd 3 2 Handehn 4 O I Leeii nir 4 Aand H Sp i d Rijn pw 4I 2 Belsrie Roits 2I 2 Spanie olil 3 i buirenl 3 i l iu ionl 3 PummMi ol l 3 Rii l oIiLIl 5 IM ü 3 t rt I5 JI 33 5 1 40 4 d 5 erir 5 d fK serie 5 Volgef Sp 5 l ruisen lb53 5 Oüst bijGoll 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 2 d teuteAiost 5 dO nai 1854 5 Mex oblS51 3 Ier Effei len Atelier de Pholographie Hoou ste koers 7üV4 99 GOUDA 10 73 s Dao elijks van des morgens 10 tot des namiddags 5 ure gelegenheid tot het maken 139 101 = 30 101 IOOV4 T2 u 771 4 7= h 1931 vanPHOTOGRAPKESCHEPOR TRETTEN in elke grootte Reproductien Stereoscopische Afn uuingen Transparante Portretten op Glas en Voorhanden het PORTEET van 4f 3 ilj n Z R n denprins vanOraujc op visitekaartjes P HAKTING Adres den Heer Fkavkenbl zex spiegelmaker op de Oosthaveu E n 14 PIANZNO 5 t 79 1933 4 Eene i V i 323 3 uit de wereldberoemde Fabriek vau BOBEL te Parjs die zoo even pns uit Parijs is ontvangen wordt door omstandigheden ederom verkocht voor den Pr js van ƒ 480 ofschoon dezelve gewoonlijk ƒ 575 tost Dit prachtig Instrument waarvan de toon zwaar en diep is als ook rijk gebouwd is van 7 Octaaf 3 üiiarig en OBLIQUE De kist er bij als ook het bewijs van echtheid terwijl men een gebruikte PIAX O in ruil wil overnemen Adres den heer G B van GOOS Boekhandelaar te Couda ouder Letter A Nieuws eü voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdairs en Zondags in de Stad üc chiedt de uitga c des avouds te Overzigt GOL DV 19 December Nog altijd blijft dezelfde onzekerheid en spanning heersehen n den staatkundigen toestand De fransche keizer laat zijn eens opgeiat denkbeeld niet varen en ivil het onmogelijke beproeven om Zijn oorge teld congres te doen bijden komen ot kon dit misschien ook slechts een voorwendsel zijn om tijd te innen voor de voorbereiding van andere plan nen De verhou lmg tusf heu de mogen Ihedeu heeft immers rroote ijzigin ondergain oor einig tgds waren Engeland Oüsteurijk en Frankr jk eenstenimic in Ie pogins om Eu l ind to eene an lere handelwijze ten aanzien van Polen te bewegen en nu is d nrvan n et alleen geen sprake meer maar zelfs de ouderling ri nd nd il ij pelijke gezindheid litel t gevoelig geleden door de ongezin Ihci 1 der bfide eerste om te treden in het fransche voorstel welks Heig ring iudcrdaa l slechts nisten kau op wantrounui in s kciz Ts bedoelingen Opregte overeenstemmende pogingen dier drie nioï ndheden zouden to h onii el ijfeid eencn hoogst belangrjjki ii invlued oefenen op de bemiddeim en egruimiiig der btstiuif e bezuaren Doch daarop is met mier te hopen ei i i iet men met zekere bekommeru uit na ir de egeii en middelen die men in Frankrijk bepioeven zal om tot eenlge nitk mst te geraken De kei er kan niet stil zitten hij hiett daartoe te hoogen loon aangeslagen eu h j zou te veel in de rpinie i m zijn volk verlie en l c Fr nschen moeten be ig gehouden uordenofzij iiaaii aan irli zelden denken en aan de vr jheid die hun Je kes T £ c o ik en die men nii ree Is durft vcr cl jkfn hij die der Turken i e Frai v hen ontwaken weder langzaiiiLrliancI Zj lieliben i u k ng genoeg i e egen en ïrebnkt gefian onder het ij eren jiik en zij beginntn sporen te vertooneii van een iiinendig leven dat wel verdoofd maar niet uitgeroeid kan worden Djirvin getuigen de verkiezingen te Parijs en te Dijon waar de poL iiigen der regering bleken magt doos te zmi tegenover den ontwaak en volkszin AVelligt zal i e keiztr jh spoedig de L ie enkeid zien aangebo ien om zich te toen g iden ieIii l iits i ind is toch in gi iiig over S cesii ijk llolstein V ei i fen Oo tcnrijk cu Priti on il tt z j zi ii jioud n willen aan 1 LonJeii 1 ilet ii ck ii kjiiuitr als hertog i stCi ie vooruio iltn gciroiiw r oveiiir ir i che orsteii niet iiclc cp ji i i ü nil t erlvcnnen li ini Cfi u c lien zij de j I uui Vil e w jk lioisleui V Vfll vv n Aei 1 M l tiiemarken s koning zon meent men toei evet aan de eisclien V 11 Oj ienrijk en rrtiiseu en i an den ra d van Fng Lind en Jïusl nil en misschien ook van Frankrijk Door de s horsiug der constitalie zon l ij de reeds vroeger bepaalde bondsexecutie kunnen voorkomen maar men vreest dat de Denen dit terug treden niet zullen dulden Intusschen rukken de bondscontingenten aan eu het is niet te bepalen vv it in weinige dagen volgen zal Zweden wil toch eindelijk zgii nabuur helpen Napoleon heeft den generaal Fieury naar Kopenhagen gezonden Adverlenliehlad OinsIrekeD De beriirten uit Itaüe zijn w einig geruststellciid men wapent zich in Venetië wordt ht volk opgezet en het algemeen vermoeden is dat het voorj iir deu ooriog brengen zal In Pruisen duurt de piniing voorten lice ingenomen raen is tegen Denem irken t i h wii men mipi iers geen gelden toestaan omdaL men vreest daartloor een bestuur te steuuen dat de grondwet ter zij e wil s iuüvcii In Oostenrijk schijnt iet gev iar geweken eener ministeriele crisis die het liberale element bc Ireigde Eu on Ier al die vernikkeiiugtn i l ulen hulpeloos overgelaten aan zijne heulen II t wordt verpletterd onder den kolossus en de zegeprail der ijarbaien zal het ben ijs geven van de magteloosheid eener diplomatie die het leeJ vau het ongelukkige volk slechts vcri i ootte Öuitcnlanir Londen n Dec De Morning Post laeit van z j an i jirespondent te Florence dd 10 dee lcn volirenden irief cutv gen Er is hier naar het schijnt niein m 1 bj u i i het ii sen twijfel lijdt dat er in het volgende voorjaar iiis ehen I di ei Oostenrijk oorlog zal oni t i m In dien gei t iiti ir d r ide Sounaz de opperbevelhebber der geiva eide ini t ia caue gisteren de vergaderde otficieren toeg i rulvi manende oni zich met verdubbelde zoi m i j er a hunner sohlaten te wijden dewijl do t 1 on f vken niet ver af was Helen zijn lOfi t e li ot gekomen met last om in zonderhei 1 1 eivalrf en men zegt tlat al de milicien v ivt leii worilen op Tiep M w i irdo r i sterkte van IJO l a i I OOJ ni m ir i ters zijn nieci cii ioe s m k izi rnen t i recrutcn De sol laten die int vii ii 3 II 11 11 va 1 di li in verb c Tps noeteti ver 11 rie is bevel g U te oii eivoeüen jii oni de vermoe i r r iining omstreeks lts te zend n e leunen dai er bi 11 aan onbr iiklia ir ir naar hunne v vj msieden waren ut M oi elke cotipiï iie hehl en aanz SU inu oii ingetrokken is en dat zj zieii wc Lr b voegen en aan al de kapiteins v ii d geven om hunne manschappen l illl dig ifn liie nog niet in sta it s ii jeni en v ni een veldtogt don t 2 J pt v in hel gcheele ge ik i i Vele bladen der zuidelij lioei e is aan ille de spoorue iii v o worden tii levensiniddeieu zijn enorm diiur daar het papieren seid uien 10 cent op den doil ir meer waardig is l an vleii incn zich te Xevv York dit Xoord Caroiina en wclligt Georgia eindelijk den oorlog zullen moede worden en terugkomen in de Unie Dit is niet geheel uit cic lucht gegrepen wan men weet zeer stellig dat velen niet Jeffcrson Davis handelingen ontevreden zijn en deze kan het wel te warm krijgen il II cijfers slaat eu die vergelijkt bij de uitkomsten Parijs l J Deo De veikiezinseu te Parijs en te Dijon maken nog altijd het hoofd onderwerp der gesprekken uit Inderdaad is de zegepraal van de heeren P etan n ilagnin hoogst opmerkelijk voornamelijk inJien Uid Jct ong op de oiifam jliif ott f t if vArnrAliit f Kn dp nit knmstpn in