Goudsche Courant, zondag 20 december 1863

dezelfde districten verkregen Zoo fj ku jm i e heer Pelletün toenmaais 12 295 stemmen en Z jh teijüiistander 12 188 Bij de jongste verkiezing daarentegen verkreeg de eerste 2820 stommen meer en de heer Picard 2ilU stemmen minder Bij de aliemeene verkiezingen kwamen 24 522 bij de laat=te 34 9u kiezers op Dezelfde vermeerdering van ingeleverde stembilletten werd is Dijon waargenomen Vroeger was het getal 31 487 nu is het 34 270 geweest De beteekenis dezer beide overwinningen wordt niet weinig verhoogd door de wanhopige pogingen in beide districten doe de regering aangewend In het departement van Dijon ging men zoover dat de raaire van Ausonne beloofde dat de ad eene artillerieschool eii een garnizoen zou omvangen indien de regeriugs canditkat werd gekomen Volgeus een gerticht lat hier in omloop werd gebragt heeft o kei er overtuigd dat hij niet langer weerstand kanbieden aan de openbare meening ten aanzi n van Mexico hetbesluit ïrenomen i en aartsfiertug Maximili ui op Miramarte laten en in Mexico een nalijuaal republikeiiisch bewind vanïematiï len en ïev mperden aard in het leven te roepen Men verzekert dat de keizer in den eergisteren gehoudenministerraad den heer Kouhcr verwelen heeft dat deze niet handig puoc £ I eef liet go over 1 I It r ihsnu ovrr ais v iK iiiiii r iioG N 1 11 v r om et r V ll Ji ie rjuiirrh t li i 1 g Tu iiiu t i vo r L fz meu wa n Ouf f fi 7 aaiu vol ii was gonvernement voor d kamers verdedigd ilen senaat discusaien toeg datcu heeft ii icieie candidal i reu r hft wclgeieud iigchaam hebben reeds over de voorgestelde nieuwe leciiiuï en ire lieten Lerstgenot md otuucrii gaf f i het besprekeu van den oorlog tegen ittn i 1 erft het vocrnemen der regering rt omver te werpen en niet met hciu 1 Ie oorlog om die leden ook nog zt i worJen geen verdeiligers gevonden aan de fr insclic eer thans genoeg De 1 malie ilie het veiietiaaüsche comité in Venetië verspreal iitett luidt aU volg MetiebuiL I 3 e zoolang gewen tte gebeurtenissen tiaderen Hel is i ie te d tn era iiue gee Kirift op te ekken door ijdele belijfMii Uw comité heeft tiit nimuier gedaan Xjw comité heeft u tot op den huidigeu dag gC Cgd dat het noodzakelijk V as om met een geduldig maar vast vertrouwen te wachten dat onze opofiériugen een plegtig protest Do A 1 mza waanian deze proclamatie ontleend is voegt er bij Berlijn 1j December Er is hier eene circulaire vanden heer Drouin de Lhiiys entvangen waaiiu hij aanbiedt de verlangde iulichi gen omtrent het congres voorstel te geven Men twijfelt er bier niet aan of de keizer wil toch nog een congres houden Selert eenigc dagen is men in onze diplomatieke krinijen van oori eel dat de hertog van Augustenbnrg zoodra de bonds roepia lljlstein binneiigerukt zullen zijn tot souvereiualdaar u a iclameerd en door de steuden erkend zal worden Db tfo i e partij heeft eene pugiug gedaan om de verkiezing van dl tl jircsideat Gr ibow onwettig Ie laini verklaren op o rond I t d iarbj onregelmatiglieden hadda plaats gehad Een auderzoek daaromtrent heeft bev ezeii dat het niet zoo is weshalve dce poging ï iu bcvengeuoemde partij weder schipbreuk iieefi gelv en Men is hier v an gevoelen dat noch Pruisen noch Oostenrijk noch Rusland aau de voorloopige conferentie voor een rawres door Frankrijk voorgeslagen deel znllen nemen Weltio t zullen Rusland en Oostenr jk zelfs nog bepaalder weigerendaa op dt eerste uitnoodigiug j anklört 15 Dec De bottdsvergaderiug heeft besloten om eene som van 17 mülioen fl te heffen tot dekking der kosten van de bonds executie Uit Stuttgart wordt berigt dat hel eomilé voor Sleeswijk IIclstein als eerste bijdrage ten behoeve der sch uki5t van Frederik VIII van Sleeswijk Holsioin zal storten eene som van 10 000 fl örnnenlonö Gouda 18 Dec Aan den raad dezer gemeente is ingedieiifl het navc gende adres geteekend door 171 industriëlen De ondergeteekendeu gebruikers van gas ea petroleum vragen bij dezen eerbiediglijk en dringend aan den edelachtbaren raad dezer gemeente terug te willen komen op het la itst genomen raadsbesluit inhoudende eene afwijzende beschikking op het adres der gasmaatschappij daar naar hun bescheiden oordeel de voorstellen dier maatschappij zoo zeer in het algemeen belang zijn zoo wel voor de gemeente als voor deoudergeteekenden dat zij hopen en vertrouwen dat de raad het waarachti e belang der inwoners harer gemeente niet uit het oog d i c tooi eelvoorstelliug van woensdag avond heeft eenguiistigen indruk nagelaten liet publiek wa talrjk opgekomen de zaal geheel bezet Het opgevoerde driini kiwiercii Tim lelt chr ijiiirn lt r was allezina geschikt de bei ina iellin iMandote houden en tii ewel het ep aanspraak k ia maken op hoofdekunstwaarde mist het geeue handeling ea h vciidiglieid Deuitvoering droeg de algemeene goe lkcuring weg ea ongetwijfeld zal eene volgende vuorslelliug het beu ijs geven dat o spubliek prijs stelt op de bekwaamheden van een tnoiieelgezelschap dat zooveel goeds in zich vereenigt Die Jof der goedeuitvoering komt welliirt nog in ruimer mate toe aan hetnaslukje nen Man ca z jit inxjrd dat hoe weinig beteekeiiend iuzich zelf bijzonder voldeed door de ongedwc ii ene levendigheidwaarmede het werd afgespeeld Overigens ver henen de ver raaijingeii zoowel van de zaal als van het decoratief gunstioevenueiding Men schrijft uit Suriname dd 20 Xov De emancipatie heeft hier een geheelen onvaekeer van zaken bewerkt tot dusverre gaat alles boven verwachting goed Zorgt de regeriiii lier niet voor immi rr ij ru dan zal de kulünie noodwendig do ir gebrek aan wcrkkr clit kwijnen vooral ile suikerbouw d veel lijden Dit alles zon te meer te bejiminerenziju d iar deze kolonie bij e n go l beheer een milde bron van iiiLjinleii oor het moederland zou kunnen worden ij ijn in staat de verklaring me ij te deeleii welke deheer van Lijii ien heeft Lttgegeven icii gev o ge lan he g Pi inde twee e k iiiier der staten gdnriai op ni undig deii 14 deCPaiiier Liissclieii lieni en de i miiiisier va lv iii ril ind jjuz ikcii is vojr revailen V KHKi AUl Ntj Ter e iieiuiiig van liet miswr laii i gerezen ten gc oijeder woorden door m j gebezigd iii de ziitiuir v m de f r lek imer dir S i en jeneraal v in 11 dec jl s Gra Venliage is ec in de zitting van de eerste kamer der stateu gencraal zijn heden verscliiliende Oiilwerpen van de tweede kamer ontvangen De beraa lslagingen over ht ontwerp betreffende de Ncderlandsehe Banken andere zijn tegen maandag aan de ord e gea eld Ammerstol is Dec Van maanilaï 14 dec tot heden zijn hier ter markt geweest 50 zalmen v larv in de kleinste lij h n ponden en de zwaarste 32 h n ponden wogen De prijs is op dit oogeublik weder vHj geanimeerd zijnde f l ö5 a ƒ l 5Ü per Va a l Gorinclieni lO Dec Amgtande de waarneming vaneen zeldzaam natuurverschijnsel vernemen w ij het volgende Inden avond van den 14 dezer vertoonde zich tnssclien 6 en 7 uur aau deu oostelijkcn hemel ecu vuurbol die naar den schijn eer halven rijnl voet middellijn had Zijne kleur w as aanvankelijk hemelsbla auw werd daarna ligtgroen en hij sprong oegeusehijulijk loodregt naar beneden vallende in eene menigte eveniigtgroene vonken zonder geraas uit cén Even merkwaardig was voor ongeveer eene week het vol gende lichtverschijnsel Eene witte vonk of vlam bewoog zich slechts weinige voeten boven den grond in eiue op en nedcrgaande beweging Als werd deze vonk door de golven van den wind voorwaarts bewogen volgde zij naaunkeurig de golfiijn tot zij in de onmiddellijke nabijheid des waarnemers op den grond nederschoot en spoorloos verdwenen was Gcnicwgde Berigteii Dp prcsideRt Lii oin is aangeta it door de kinderziekte of mazelen Te Wecueu bestüat tciic iniuiateriele rrisis De zuidelijke oorlogschepcn Lii kapers wordcu na ö febr e k niet meer toegelaten in eenige eug haven De K C hospitalen en seholeu inoe 4 n te Xajtoleon houdt nog aUijti ivt aan zi i OLisrre nii De loistandder fhiaiifien blijft ougunstig m l rrtukri k lU lu i n be ruiir teA arschan lieeft drie iiicuv c bela n ncn uilgevoi dLU Iu ImIh bereidtmen zich tegen hft Auorjaar ten ooilog Op 7 i l it ii de urt du oorlog oort De keizerin van Kr iiikrijk al haren gii ltu te Cüinpitguehet genot van ecu i reii ji cht xcr eliafT ii D dteusche gezant verlaat Frankfort oodra de loiiii trotj fn Ilol tiin biiincüi ukkeu Jiict 1 januarij gaat het Dagblad v i4 Graveiiba e Ie niet maar de litl elijkegecöt wordt ovcrgestoit ni liet D gblad van U eu s OravLiihage wdkslezers 7ie i haasten om nau d e i e nutting te ontkomen De puu heeftbissclio j eu biTfind ter In Oostenrijk til dt men O ntrlen ten bciiocxe van JüieehwijkUol stein De exkoL g va i ajHi en de cxgr iotherlog an Toskantn liebben apüit un M u hl huiine bd i Li u op liit i iig es waar te neuieu De loges ih d jaj uis he schouwbiji n jn zoo lugenL i dat dedanusfus elien de b itrij u au tullet kuiiiie i Aiii t i nn heeft OOO t j i i i In dui l Un r n j wu m dep urie jii d i id IC uati lü k ii Lfheel of ge iijk r id l DeG r l i b iu Prni i Vergadering van den Gemeenteraad ZitÜmj van Vr JJa j Ib JJacendtr AfwTzend zmi bij de opening dtr i r aderiug de hh Buehner Herman de Groot Ki t Viruly en Jleutinger wtlke laat tgcn gednrcTi l het bonden der stemming ter beuoLiüing van een lui m de plaatselijke scüookouimissie binnen treedt De notulen van het verhandelde in de vergadering van 8 dezer worden irocdgekeurd dat De burgemec =tcr deelt mede ber waardoor een geiuei i ttbedi ZEd brfni t ter til 1 de n leden op de seei eijrif er inzakt lo £ eu adie v iu J Uüo bind o erleden is de sluisknceht A Lafe 1 oj eii e allen de ingekomen stukken welke oor de tien iiedergelegd als weduwe A j deber daarbij opgrond van de i Krigr oudtilijke idijil betrae tuig door haar ovt ïeden eebtgenoot ivu den d ü L elegd en het genoegen door hem bij zijn leven al kapelnn T r der sehuUerij op verschillende tijd tippen aai de ingi etrueu er iaft het ver nt k voordragende op de een of audere wijZt iu hare benarde finamii u aangelegenheden te worden ondersTund Versehiilende adressen an personen verzoekende aangesteld te worden tot slni l nieht Adressen van d lih V ijk cii van Daotzig om te worden benoemd tot couimi ai i ii bij de stoomboot aan iegplaais Een adres an Maarten m elzcu om te worden aangesteld tot keurmeester laii vi ch Een adres van van Heli n en meer andere arken sslagters daarbij ophefiing verzoekende an de bepaling dat in liet opgenoemde gcvalj varkeus moitcu gtbondeu Aezen Co Een adres an van Interns 7 jneu en nog vele andere gebruikers van gas en etiok unij uaaHbij erzockende dat de raad tcrugkome op zijn laatstgcQomen besluit betrekkelijk het verzoek der maatschappij van nieuwe geoetroijeerdc gasbereiding De raad gaat over tot het doen vau bei oeioingen in versebülende coliegicn ten gevolge van periodieke aftieding op prima januarij e k en hij benoemt t a tot lid der plaatselijVe geneeskundige commissie bet aftredend lid F H Boeloffs met aljremeenc stemmen è Tot lid der gezondsh e idcom missie het aftredend lid A Koorevanr met acht stemmen wnwjl tviee stemmen worden uilgebragt op den heer Quant f tot lid der plaatselijke seliool com missie het aftredend lid mr A A van Bergen IJzendoorn met algemeene stemmen d tot lid van de commissie ovlt de mn kschool bet aftredend lidBiaggaar met algemeene stemmen e tot lid van het collegie van regeuten over het bestedelingshnis voorkinderen iu plaats van den hr A Koot overleden P A G sanDeth met acht stemmen wordende drie stemmen nitgfbragt op dei hr L Il Hoogendijk f tot regi iit ovrr de g i3lhuizi u bet aftredend lid D W V Sterbaai met tien stemram l rv i ei ut stem aan den hr G C au de Want fe beurt alf y tot rt jientes over dt ga t ir n i t aftredend lid mevr d irave gcb ba ida met upa ii f a v i temmf s h tot lid du hc biirt erliji Uijube tuur a niet stemman De buigeiueesfer oinl i pt z t r tunüilTiL l j ti l da iclijkseb bestuur b irekkilijk dt bid ei tuMw o de laatst j VLigadeiing di leniiuf Mllin ilf leden de bb We l rbaan de tvv 1 zitter verklaren er uh vuor en ze ytji i vau Straafen Prime J rcoglee cr en Jeiii i i Aan de Oide word cr steld tine oiiI w i u iii losplaats oor stoa iibi fn die den tun n i a lenige vl i u it waaraan detl n üii i Rt m Iteutnigt r Oroo i r k GiM e Pr u e ei lz ve o dfüing liiLi tiMiC wij gni j a ti Lf it ld Efüe aii LTOfd U u diKjr ü jruoi mde to lübüj i I u i rv iL daai j a u bdiaiid li g a eeltige bi jirr viig tn ecif U dne il1Liij bi gi wordt de veroidu iit g t i uu teerd Eene eroid iiiüL houdende b i i i fii bt be tei eu le t lo iin u in de i O i tfu t n ls leiding lot b lio iwiugen en n j j Df instni uc u ten van wrsebiUende nie uiii i kttid icr uji de v rdeie behandtiinj tot ti v 1 v li lat ge tdd J Kdgekcnvd wordt de cve s ln ivn an on if ienü uitg iven op dien an kn tf u i L üjkeii ïtand Ter is e van de led n wurdt nedergt koopen an vi cb dooi de eomtaissic Hierna sluit de voorzitter d venr id i Marktberigts Gouda 17 IV c T ir c l o Zccu sL ie per mii i ƒ O n f 1 VJ i a 7 Mit Ag f ii j y lift Zeeuws ƒ j t ƒ G 0 it r i ƒ 1 i ƒ fï B X llriib Ui i=che ƒ 00 liei hf p td y ir Ue veemarkt met jiiDOtleii aiii j ƒ y 11 Witte do ƒ 7 25 GraaLn e d J Aan stads waajr gewogeu vau il 17 dec 21 boter te zaïueu 5170 n S Boter ƒ 54 u Ui lorae ƒ 1 35 a ƒ 1 525 per u S Ter markt 3 0 mud aarJappeleii ƒ l öü a 2 t Dordrecllt 17 Dec ïarwe bij niiüipu a iivucr lot nagenoeg vorige prijzen Puike jar witte Z a ƒ iO mindere ƒ 7 70 u ƒ b 20 Besie nieuwe d 10 l f l i mindere en geringe ƒ 7 40 a ƒ S IO Blaatn e ƒ 7 l 7 50 Zomer 7 a ƒ 7 50 Kogge 10 c lager Ovtrm 5 2Ü il ƒ 5 GO Z eu VI ƒ 5 SO a ƒ 6 10 Gerst wititer 20 2 lager zakrn f 4 20 ïi ƒ 5 Gestort f 5 50 Zaaier l J c iager Zakm ƒ 4 40 a ƒ 4 90 gestort ƒ 5 Spelt ƒ 2 n f j Haver zeer slap en lager vooral de geriuge soorten do p iik= te irJ voeder slechts lü c ƒ 2 SO geringe 20 a o o ca d iarvoor vau f 2 tot ƒ 2 30 bedongen Paardeboouen p ikc harde ƒ 5 10 afwijkende f 4 50 a ƒ 5 50 Duivebooneïi i 20 a ƒ 6 70 Witte booueu ƒ 9 a 10 50 bruine d ƒ 7 Ju a ƒ 8 50 Puik kokende bl erwten ƒ 6 SÜ afuijkeude 20 a 0 40 Wille koüingsb ƒ 6 80 a ƒ 6 90 Boekweit Peel ƒ 190 jar Fr ƒ 170 Middelburg 17 Dec Weinig aanvoer van Z tarwe puike ƒ S 25 Veel aanvoer vau Walcb tarwe ƒ 8 a ƒ S 60 Wiotergerst de beste ƒ 5 d Zomergerst ƒ 4 75 N witte boonen f 9 50 d paardeboonen ƒ 5 50 N W gr erwten ƒ 6 75 a ƒ C 90