Goudsche Courant, donderdag 24 december 1863

1833 103 a 112 Kaas Edam 52 a 58 Gouda 42 a48 16 Dec Granen Eng tarwe met weinig vraag tot 1 lager voor de betere eu 2 voor de ord knal Vreemdebehalve de beste kwal volle 1 lager dan Vrijdag Gerstiei flaauner en Haver zeer tiaauw Aanvoer van 10 15 dec 2060 qr iul en 5S60 qr T tarwe SoO qr inl en 6250 qr vr gerst en SOO qr inl en 10320 qr vr haver en 1910 z meel 17 Deo Aan de veemarkt van lieden werden aangeboden 2270 runderen 506 kalveren 52SO schapenen 210 varkens Voor beste runderen werd 5 2 voor d kalvereu 5 4 voord schapen 0 en voor d v irkens 4 6 per steen betaald 18 Dec Boter Friescho 120 u 122 Düiiderdaff 24 December iü 181 GOUDSCHE GOURAWT Burgerlijke Stand GOUDA Oeboeen n Dir Adrunas ouileis A nm y rti J de Bruin IG Wilhehüus ouders V Joostcii t a T kettcifr CoriKlia atta ntoiuelta retroudhi ouilers A Il an Dillen ci I 1 au Dam Om kluiim 15 Der J W Bitzcuaar 3 j 3 m B Bulk in J C Smit Is d lb W de Juiip 15 d Gfiiiwü 10 Dec H Cittou ea C de Zeeuw ADVERTENTIEN uitgave van A BRINKMAN Lanije Tttndeiceff D u ox I Deventer 18 Dec Tame Sa 9 Rojrge 6 30 a 6 Boekweit ƒ 5 nf Ü Gerst 4 25 a 5 Haver ƒ 3 a ra irJebooneo 5 75 a Boter pr 20 ii S 1 = 3 ƒ M eö 50 2 s ƒ 1 50 i 19 Zwolle 1 5 I ec lliddelprij en Tarwe n S 31 Rogge 7 IJ5 Boekweit ƒ 5 65 Gerst ƒ 5 Aardapp ƒ 1 63 Boler p 11 fl 211 u fH Groningen l I ec Granen bij kleinen aanvoer zonder uoem L a rcliixe verandering IjOilden 14 Uec Gmr n Liig tarwe stil ofschoon er J l iger te koop was vrt emde mede in prijs gedaald gerst met weinig tiaudel en C d i 1 lager haver was en dei i lut circa voriofen prijs te p i tjeu Aanvoer van 7 12 dec l qr inl en J2 j qr vr i ir e 376 qr inl ea 34211 qr vr gti t en 77i qr iul en IUjIjO qr vr haver Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1370 runderen kalveren 2G2ttO schapen en 3ü0 varkens Voorbeste ruuiieren werd 3 iJ voor d kalveren 5 4 voor d scliaj en 6 eu voor d varkens 4 i per steen betaald 15 IVc Boler rri =che 11 Ij a 120 Kamper eu Zwolle erzekei iiigs M aatscliappij OOK DF NATIONALE MILITIE DE EEIVDRAGT Dc e Maatschappij is opgerigt te s flraveuhaEje den 21 Jar uarij 1 62 en heeft len doel om voor eene oo laag mogel jk le elde som Plaatsvervangers en NummerverwiSSelaarS bij de yatlanuh MUitie te tellen zij geeft in haar KeL uun i de deeliumerb een ir urh rij van olhlifeit en stelt zich niet i üefii vr oordeliik volginsde Wit loor den Lotcling et Irj 1 wairv in zij inic i t i om al de bestaande mi braiken rn mislei 1 e I ophoudfii en dn i en Voogden voor te lichte i en aan te toonen u il i Ut oneer t u lirr Ui lieJroL en w orden en er helaas geenI Ti li Wet Ie vindn in om dit l jtii ïc gaa i De e TPi maik iIi t i v nuiiiï umi alicen oo min drukkend moselijk i rr r 1 ten1 I H re OKI ill iv 1 ol il V riF U t i I i j e w J7e n liCd iuL 1 i ti r km e vm den dteineiner Iiet ij in viiii hetzij i i ti i i t n i iionp v in i jiren I 1 ir I 1 1 L i i uitgebrcul in de Hoofdsteden zijn kan I e i r k 1 I 1 i 1 i ïr I L i i j iiMveiiliage ten kantore van de Heer i 1 2 J5 r i i 1 11 li enden uit alle Provinciën bij den niin I j 1 zi J i fii k A in pcr oon kunnen aanmelden i ir wi i if ri Mti II en iiilii litui en Ie bek men voor de Provincie Znid HolLand 7 b i a u l rf i r i 1 ZIÏTERSTEYX e Ltin o l f U J n 303 ilsmede bij de oiui rst ianile Huren binnen gemelde Provincie i i f teiirijk Gemeiute üntvarger BoekiiandclaLir i lem Schipper l otrementhouder leuieenlebode 1 ckluiudelaar D V n Alphen 1 1 A kaniiizios er r ei 1 eer ikker U lan lUlle 1 1 l i c van der SeS ift 1 ti aat e W de Bus 1 i in den w 11 Üe uink l l ld K jtriat 1 i librntk 1 I 1 j laii Siec ieu V l elen H f k i ii y van Marel A He beh M der Linïen liandel iar T ixaleur Liiceinenthonder Bcekh inde iiar jemeentebode Ouiedite Out vanger Bo k i iidelaar Blof nti t t r il Xotaris I M II eu 7ei n Vianeii rj ni l ero iiuiitc kt Schravendeel Ridderkerk Vlbh=serdam Oud Beijerland Dirkslaud B ekiiindelair B i k ridl r Boeki i mltla ir O teil J i 1 1 1 i terraan G I ll pei broek J N lenucnhuis 1 M ret 1 Mol Pz P Lfenheer 1 de Jong V K van der Kop 31 van der Vliet iilem Gemeentedie imbte B iekhandelaar Z lakwaanicnier Boekliendeliiar Klerk ter Secretarie Agent der Brand A M Oand Xütaris Commibsionnair Boekhaiidelaav Let wel Iemand uit den fatsoenlijken burtrerstand voLlnVij bekend met AD MINISTK VTIE eenige uren van den dag disponibel hebbende wenschte g i irne de e te besteden tot bijhouden van lioeken of aniert werkzaatiihtJtii Atelier de Pholograpiüe GOUDA Dagelijks van des morgens 10 tot des uaniidd 5 ure irrletrenlieid tot het maken V M PHOTOGRAPHISCHEFOR TRETTEN in dke y Yn AXe Jirprotlüctien S creoi opi L be Alnaiuingeii Tr msparaiite Pu i iettLii op iLi en oortumden het 1 OIlTUET vnn Z K il denprlHsvaiiOi aiue op V i itrlwiiirijes F HARTING Adres den Heer 1 1 vnklmil izkn spiegelmaker op de t o thaven B u 14 Prijzen ler Effecleii AJISi FKD iI Vr jd ig 18 December 1 te liün stc kütlb oLi s 1 r 33 V 76 16 1 99 l l Va io 55 46I5 C 4l lC7 ION lu i 2 1 1 a 2 2V 56 8 STVs 29 295 if SI 81V8 G2Vi6 62V4 31V 32Vi6 1 f ilj u kütr 7 99 I Xed se l odito 3 dito 4 4o 467 Amort nd 3 Hai ilebn 41 0 U l Leemns 1 Aand H p t d lliji Jl jJleigie Koit 2 Spanje obl 2 ï bniienl 3 tP liiuiieul 3 Portuiral old 3 Ui l obl H 5 d 1 2 29 5 i frrl i 3 5 o l 0 4 d e ie il L 1 rie 5 Volgt t Spu 5 l nn u 1 50 5 J s 1 jH 5 L ü 4 57 j 81 62Vis 32 dito Metall 5 dito dito S j d ieiiteAmst 5 I dö nat 1S51 5 Mex oblSSl 3 Ier Bo lvdrukkeuj vau A BP iNKMAN leuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags I In de rftad geschiedt de uitgave des avonds te üren 1 Dcprijaperdriemajmdenis S francop postƒ2 25 l Be inzending der Advertentien kan geschieden tot des j aicrgena ten 11 ure KENNISGEVING De BUSGEMEESTER van GOUDA brengt bij de e ter kennis van belanghebbenden dat door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland op den 15 Decemiir 1863 ie etecutoir verklaard het Kohier van het P iTENTREGÏ over het dienstjaar l i3 64 2 = Kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen vau den Heer Ontve nger dal ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen er dat heden ingaat de termijn van DRIE M V N X EX binnen nelke de reclames behooren te worden ingediend GOV DA den 22 December isliS De BiEGEJiKESTEa voornoemd 1JZE D0011 OuttcnUnö Parijs 20 Dec Men blijft hier nog altijd zeer ontevreden over Engeland Die outc edenheid geldi echter niet alleen het ministerie en de engelsche staatkunde maar ook koningin Victoria Men kan het haar nog altijd niet vergeven dat ij lea eifenhauiligen brief des keizers alleen beantwoord heeft met de eenvoudige kennisgeving dat hij ontvangen was In een der jongste zittingen van de afadeiuic is eene petitie ingekomen waarin werd verzocht dat de openbaarmaking van meteorologische documenten zelfs die van den heer Leverner vau het keizerlijke observatorium zal worden verOoden op gronil dat diirdoor ongerustheid wordt verspreid en vele hautiels operatien belemmerd worden Dat verzoek vond echter geen den minsten bijval hebbende de academie de belangrijkheid en liet nut der meteorologie erkeml 22 Dec De keizer hoeft bij Let aanbieden van het adres van den seniat gezegd Het gcede is de eenige drijfveer mijner handelingen zoo el ten aanzien van het binnen als buitenland Ik wen ch het bedaren van de hartstogten eeudragt en overeenstemming Ik yie met vurig verlaugen het oogenbük te gemcet waarop de belangrijke kwestien die de regeringen en Lain j derh ihe on e poginireii Te Perpiïuan is 1 Pcreire herkozen met eene meerderheid vaa 63uu stemmen Advertentieltlad Omstrelien j De prijs der Advertentien vin één tot ze 1 regels mft inbegrip an htt zegel is 80 Cent voor 1 eiken reL cl daarboven 10 Cent Buitenge one lttter worden berekend naar plaatsruimte SmSSel 21 Dee De vl iam ehe beweging blijft do aandacht wel v erdieneu die nu en d Mj v n haar wordt afgeleid De zaak van Karsraan over het regt tot verdedising in t vlaamsch moet weldra weder voor het geregtshof dienen de heer Orts treedt als pleiter de heer Faidcr voor t openbaar ministerie op De studenten der r kath universiteit te Leuven hebben than een atlres aan de kamer goedgestemd wati bij wordt ge ra igd dat het de vla arasebe bevolking voortaan bij de wet zal worden toegesiaan Zich iu regten in de moedertaal te motjen verdedigen en dat ambtenaren in de WGStieil 19 Deo Er is hier nog geen officieuse mededeeling ontvaugeu over het frausche plan tot het houden enei minister conferentie ter regeling eu vaststelling an de op een later te honden congres te behandelen europt che kwestien Het zal hier echter evenveel wantrouwen en reserve ontmoeten als het eerste voorstel Men is hier gansch niet ingenomen met de houding der kle nere duitsche staten m de sleeswijk holsteinsclie i ik Berlijn 20 Dec Het deensche ministerie i iu weg de duitsche mogendhedeu die zich met de uini er n2 v in drexecutie in Holstein belast hebben door middel van een ehr j ven dd 15 deier uitgenoodigd de deensche troeptn at Ho stein en Lauenburg te verwijderen Dat die iiiuiod li iil mdezen vorm plaats heeft vloeit voor uit de oin t in ji i I dat de duitsche gezanten te Kopenhagen we renv geloofsbrieven onbevoegd zijn tot teue officiële m Alle berigten uit Rusland komen da irin o eregering ïroote krijgstoerustingen mii t Bjni d i zen de officiële bladen keizerlijke bi i ii eii w iar Zoo is o a bevel gegeven dat de i rj ite Im i i 1 bij Warschau den l maart voltooi 1 ni te i Ij a het plan zou die brug waaraau reeds jc er ren gewerkt wordt eerst in den volgeuden herf t j f i i i h z jti De koning wil de deputatie niet o en dte heuihet door de tweede kamer vastge teld adr i i aanbiedenRedenen worden niet opgegeven Het antwoipri il uu waarschijnlijk eerst na de feestdagen bij de anier ontvangen worden Het gerneht wil dat van con ervalieve zijde de financiële wereld gepolst is over eene leeniiig onder toe emming der k imer in i ir dit het resultaat ui t truiistitr was De bndgetcommissie zal weder xerhüagiiiir der soldij van de oiiderornciereu eu soldaten voorslelien De regering com missarii heeft er zich weer tegen lerklaard Drestlsn 21 Dec Het Dresdiiier Journal meldt dat de civile i und cu nmissaris gisteren vertrokken is om ich naar liolti iii te begeven Het blad voetrt er bij dit Denemarken de ontriiiining van het g west heeft aengekondigd Frankfort 21 Dec lu eene hier gehouden meeting is een beshiit goedgekeurd ter gunste van den hertoz Frederik leeswiik Hoistein da onder uitdrukking van den wensch delijk aan de heerschappij van Denemarken zal worden onttrokken Tevens is eene vaste commissie van 36 leden benoemd om iu bovenvermelden geest werkzaam te zijn Turijn is Dec In politieke kringen is vee rake vaxf