Goudsche Courant, donderdag 24 december 1863

de nota bij deu brief gevoegd waarin de koning zijnft adhesie un het Lt ij re3 oor iel tt en git Die uota zal eer t bij algeheele milukkms van het congie plan openbaar gemaakt worden en moet nog al T n belang ziju De venetiaansclie en romem c ie kictiea worden er zondei um pgen in op den vnurfr ind gea eid Omtrent de ve letiaansche wordt bepaiidelijk in ijaio gmg der tioo reje lu ipoleon te kennen gegeven dat poedig eene be li siDg m dtn zin ui oorlog oi vrede zal moeten genomen v uiden hieri it zou men dus mogen opmiken i t het denkbeeld om voor A enetie het znaard te trekken on kibuiet met vreemd i dit daarbij gevvia op Frankr K nuip r cni ro it V n i ue hecr cht m en om Xapel en bij de b3volkinir van Be evento Vpulic en Basilicate over de executie van C iru o die u i op k lu dag met een schpermes dertien boereu den hals heeft ifïe nedeu omd t hun dorp vrijwilligers legen de roove s geleverii had llij vverj up een cel geuonden dL tul ingebragt n de gendarme 1 uien veel moeite om te beletten iit i volk hem veimoonli Zjue bende is geheel eruietiud it vin Sciavoue geworden is weet men niet maar eei er kamcriden die zich te Naptls kwam verbergen 1ïevangtii De gevitte roover worden raee=t naar de eilanden otniar it gpvangeni en n het noordeu de land ge onden lS 3 6ün d Dec In de k mierzittmg v n heden li eft de heer MuirI lenorio i iir lanleulmg van een aitikel vin den Duro 1 rt ciiug gevriagd of zij werkelijk redenen heeft om te gelco en dat de openbire rust zal ver toord woiden en of ZIJ neep am alle pogii gen tot rn tver toruig het hoofd te kunnen bipueu Het ant voord was als aewoonlijk bij dergenke inierpelhtiec nrrn p i et eerste en jx op iet laatste Dt iUteipeittie i vooril d i trom vin gewikt omdat de heer Teuorio p ri u ier eerti uis der koningin i zich indera nooit 111 de slT l der p irti en luen I en gevvconiijk vooi de ministers teirt wie zj ook zin elen hebben er daaiom een beir n van w introuwen v iï JÏ jegens hue raadslieden in gezien Mew York lO Dec De president Lincoln heeft eene proclaimi e ui jt laardigd wairm hij const itecrt dit de zuk Ijkeu t t IL Iti ne see leruirtrekNen onder oui tindi heden die het naaren i lijk maken dat zij ei uict terug zullen kunnen komen Dit wordt als van groote beteekenis voor het noorden beehjund Hft cougie is 7 dezer geopend de republikeinsche kandidaat olt i IS o voorzitter benoemd De booa ehip v n pre ident Liucoln geeft de middelenlar die ut een we eropbouw lUg vin den bond kniineti Inden Eene anuic tie w unit viueenil a lu al en die den eel van getrouw he d lan elei bond atiesgeu en gehoorznm eul zweren aan de door het eonsres ge teltlc wetten eu aan de pioclam iv betritteude de emai eipitie De bood e iip zegt v ort dit de betr kkmgtn met he i ahnd v in vrie ui chappelijken urd jn 11 Dec Bij het congres ilfr zuidelijke confidentie i de booelcli ip V lu den pie ident Jetteison Diviü ingekomenDat stuk 1 m ecu ontmoedi ilen toon ge teld De piesidentzegt durm o a dit de eiirope che ii uien ten n ideële vinde z iik d r eüiifederitie gesti md zijn en dit mzouderhei 1 Eni elaud eei e piitjiige vooringeuomenheij met ele noordelijkenaan den el ig begint te leggen Öinncnlanb GrOUda i Dei 1 ir men verneemt bestaat bij de Re derijkerk m er ele Gou 1 bloeiii Let voornemen eene openbare ïoor eil 1 te nevfi gevrtgl noor een bd in de bocieteit 0n tii ten voordeele der mgelatene betrekkingen van de in deu iii ten storm omgekomen kitwijk che vis eliers De X i e 1 lie our mt v iii 21 dezer zegt De zittingen van de t f e k irner der t iten gener lal waren deze week wedei int ie tut om niet te zeircen amusant Een onvooizigtig en beiee 1 eiiii noord van den heer de Brauw deu vorigen zatur 1 g t 1 d u mini ter v in buitenlinel che ziken gerigt baalde hem reels e ide i k van den voorzitter een communique op den hals eu lejde leni 11 maand ig den on i ir rer imen pligt op zi ne woürelen voor de gan elie verirideiing te eten en zijn leedwezen over het uu preken dier vioorden te betuigen te ze gen ten a inhuore m de geheele n itie in uwe woorden kan men geeu vertrouwen stelieu i niet heel pirleinentaii het nekt eer veel niir li leruu en kan gevoegelijk veiwis sekt worden met ïij zijt een leugen lar En toen is de heei de Brauw olhcier van juatit e te s iivenh ige die al zoo I luig a ee 1 de toepissmg dei s rafivet moet inroepen als zulke flmgen in het gewone leven siechts in tegenwoordiïheid van nvee personen worden gezegd en hcrioe pen balt in zijn oog dan met het minst Het xs een sehoone bepaling xn onze grondvve Jat de leden der kamer met ge regtelijk vervolgbaar zijn wegen de adviezen door hen aljiar uitgebrigt miir juiat die groote vrijheid moet zoodinig op het gevoel van eer en betamelijkheid der leden werken dit zjj rnnmer h aar misbruiken De heer van Lijnden vvien de amende honorable v m deu heer Ie Briuw voor den minister te mooi voorkn im trnd toen terstond als een nieuwe beleedigende a invaller tegen dezen op Alaar ook hij zag zich verplisrt zw ire boete ie doen bij eene in dehoUxndache bilden opgeiiomeuverklirinsr diealmede de schoonste Sitisfactie en regtva iidiizing is voor den zoo gegiiefden minister VV iarlijk de reaction ure en mti ipvolutiouaire partijen zijn door het gebeurde met nooger ge tegen in de achting dea volks De ïv P oit Couriüt zegt De oppoaitiebliden ileeleu mede dit de veikliringen der heeren de Briuw en vin Lijnelen ter gunste vin deu minist r vin buitenlmdsche zaken gegeven zijn ten cev jlge v an iiitdigingeu tot een duel welke hun van wege ilen hitsten overgebi igt ziju door den genenil de eva en het lul ler kamer elen heei de Bieber te n Kogila m id kj Lidien dit waar 1 dan keuren wij die handeling des minister even steik af al ZIJ Het gjilsserigt is me meer van onzen tijd Het bewijst volstrekt niets vooi ol tegen de n i u lieid v m een ge teld feit als de beleediger den beieedig Ie ot ele belet I j Ie dei lieleediger doodt of venvondt ooi il op het pi Icmentur terrein behooien geene aiideie w ipenen d in die der discussie te worden gebezigd en vergec leminil zic i m hnds raadzaal zoo zeei al de heeren de Briuw en vin Lijnden hebben ged xn d in i ilaarvooi de verontn nrdigiug vxn een leilei die redelijk Jeukt eene genoegzime sint Het slim op het gevest vin deu = ibel is eene finfuoii ide geen irgiiment riet zou onlee l doen lU de raimseei die ongetnijteid het rcjt lan zijue zijde h id zieh tot zulke middelen h id 1 iteu vei culen Bj het oubenimpeki Uitapreken van dat oordeel moeten vvij I echter op niei w op Ie pirtijehje voorstelling der oppo itic opmeikziim maken Is deministei te likeii d u h j zie i door drift hielt luen vervoeren om wegens beleedigingen ui juc afne I zighe d teïcn hem m de tweede kamei uitge prokeu tot een duel uit te dagen welk oordeel moet men el lu over de vertegenwoordigers vellen die als zij overtuigd n iien de waarheid te hebben gesproken en iii hun regt te zijn den moed misten te antwoorden dxt zij niet duelleerden oind it een manslag evenmin waarheid tot leugen als leugen tot waarheid maakt miar dit zij bereid zijn den miuistei te ontmoeten op de eenij e pints waar het beiden bet iamt over s lauds belangen te spieken namelijk in het pir ement De oppo iliebiiden dus den mmis er nien men lu zijne afwezigheid hid beleedigd en die in de gevuelighni diuover zoo niet regtvixrdiging althiu eeuige veiscuojuing kan vinden met de mee te Ixevigne d aan lUende zon ler een eakel woord van afkeuring voor de zeker met minder 11 ikbare handeling der vülksveitegennoordigers over te hebben bewijzen zo inekl lar dat hun oordeel slechts geleiel nordt eioor haiten wiok tegen het ministeue met door gevoel v n regt en waarheid d it iedere eenzijdigheid buitensluit I IJ ontleenen aan de Goessche Conrant De adressen en d larbij behoorenele stukken van den heer Stieltje dezer eligen publiek geuiiakt nemen den lezei weinig vooi dien persoon m alt het moeijeliik te ooreleelen over de gegeven ilie in die adressen en stukken voorkomen de toon die diarin heerscht is die der aanmatiging en van het zelfbehigeu A ij brengen lulde aan den zelfstindigm man die voor met tci vveield üiitionw wordt uan zijne overtuiging ma ir meeaen dat het geen kenmeik van waie zelfstandigheid 1 eenea toon aan te nemen als ot men alleen met uitslui ting van alle anderen in het bezit der waarheid of eerer j uiste ziensw jze is Dien indruk noet het schrijven van d n neer Stieltjes op allen maken dat hij minachtend op het gevoelen van anderen nederziet en memands oorJeel goedkeurt dan het zijiie V IJ laten d lar in hoever ZaÏK ecL toon den ambtenaar voegt maar wie hij ook z j die hooghartig te kennen geeft ik weet het allee die vindt weinig vertrouwen en bij onderstelde veronselijking wemig svmpathie s Gravenhage 21 Dec Na aanneming van eenige naturaliaatie ontncrpeu heeft de eer te kamer zich heden met J3 tegen 2 s emmeii veieeuigd met het vvelsontwerp houeleiide Toorzienincfpn omtrent de nedcrlindsche bink A er ehillende beschou vlagen zijn d mover door onderscheidene sprekeis gevoeri die in mets verschillen van het debit in de tneede kaïnei Aan de eene zijde vcÉdeJiging van de voorloopige h indh iving van het monopolie iii deze apeciale zaak wairbij het rediet ezen zoo n i luw betrokken i aan de andere jde vrijheid van binkwe en teinijl andere leden hoewei nog bezwaren hebbenele ihe wilden ter zijde s ellen om vernairing te vooikomen De ministei heeft het stelsel van het ontwerp breedvoerig toeselicht en verdedigel en nogmaxls langetoond dxt hier geene gepuvihgieeide bank wordt gevestigd maar alleen am de be laande bank het regt wordt gegeven nog 2a jaren te bestaan met meerdere faciliteiten voor het pubbek Gemengde Berigten De varcine ia m leihuil vcrpli tend gtmaakt op eene boete vin ƒ 6 Te Richn ond de üuofdatad uer uid lijken ko i een at appelen 45a 60 dollars 1 poiid ptk 2 en een half a 3 dito boter i dito koiïij 9a 10 1 vat meel 70 100 1 busiitl nijcu 30 1 pond 7out 5 40am centen d z haUc staner 1 dollar oud ddt II a 13 ii pipier Tl enetit zal lu 1804 eeiie tLntooustLllin v n kan t en inj eileidccliouden ord n De koninii dei Helli iien heeft iju geld reed opp Lmaikt l Compie nt heeft geeu sttL eii eveiht maar eciie jij tpaitn p spaanathc rijk uiomptlt men vtu k i t lu tu i i met het og op den Rijn Aiaar cbilk ook Aoor en el ch Lcld 2 e r ven w jrden i t lu i m den D umi zoo groot dit de luiktn troepen luRfulifcu ii Bukirjc In lïu ilaiid jiO d 1 al de re nicnteu kav Iltiie v n d ii e in lebt en twmtii regimenten kkvalkiie viu de lii ie op vott vin ooi1ü cebi ut De Grca 1 1 tern il verloot worden Leii a illtri t e twee p nrdeu verin ord heeft i i oi ktld tct 10 jaren k uu ge j traf die iot t L ninleid ijn in hooier beioep In Tipin is de buraeroork he u nit ebioken Yokuhanu woidt door de Daunius bedrei d De 1 i el eheii tiken het bouwen viu houten onrlog ihepen eu seven de vooiktu i n ij eien De eerste lavakoüijs iliu vin l il teu be ia e v ui 0 niQ fill n zal plaits ï ebben in bet middtn an i trt De kouiii v m wc leu heeft den nioj eadhedeu ktnni gtgeven dit n be lotcu heelt Dcueniukcn te hulp te komen Akn ver elt dit de UU d 13 en v I huu min diat ecistdaip zullen ntderle en Het detu hc leser zal ttrus tr kk u uit Hjlstem eu 1 auciiburi lU de hoiidstroeptu binnen rukken Keizer Aapolco zal nooit viijliid va drukpeis toesta ii ilifoinie brengt eeds meer zilver op m m de Ingezonden Jan diu raad thr ijtmeente Cüuda Geeft met vei chuldigden eerbied te kennen het be tuur der imat ehappij voor nieuwe geoetioijeerde gasbereiding Dat het met leelwezeu heeft keunio genomen van uw besluit waarbij het dezerzijds gedaan voontel betrekkelijk het contract lu ï chcn de m latach ippij en de gc meeute is etnorpen Dit het echtei lu het na die v ei werping door vele ingezetenen aan U lU J ediend adres aanleiding vindt om zich aangaande deze zuk nogmaals tot U te wenden en een eenigzins gewijzigd vooratel a n uwe goedkeuuiig te onderwerpen Dat deze wijziging be tiat in de aanneming der door u verlangde bepaling dil bij uitvinding van een beter of soedkoopei midi el vin verlichtins en werking d irvan seduiende een jiai lu eene alad van gelijke of mcrdere grootte de geheele Overeenkomst als vervallen kan worden beschouwd met dit voorbehoud echter dat wanneer onze maatschappij bereid is dat beter of goedkooper middel aan te wenden zij de voorkeur zal hebben Dat het bestuu der maatschappij moet blijven va thouden aan de bepaling dat de vermindering van den gaapnjs eerst verpligtend wordt wanneer het gas in vier gemeenten door conceasionarissen veratrekt buiten Limburg van gelijke of minder bevolking dan Gouda tot Ugeren prijs geleverd wordt eeus deels omr at reeds nu door toevallige omstandigheden in eene plaats van mindere grootte het gas goedkooper i andersdeels omdit WIJ meenen een waarborg te moeten hebben dat WIJ niet het slagtoffer worden van ae slechte berekeningen van den eenen of anderen oi beraden industrieel Dit naar wij veitrouneu het billijkheida gevoel uwer tgadering a i de door ona verlangde bepalingen regt zal doen vvei ei V iren Itedeneu w larom wij tot i het eerbiedig verzoek rigten om op de nu door ons aangebodene voorwairden de concesaie te verlengen Gouda t nelk doende enz 23 December l fij Het be aiur voornoemd Mji heer De tweede kamer i raar huia en de heeren hebben een maand ruat Zoude er nieta aan te doen ziji it onze aft evairdigden eens hier kwamen om ona te vertellen wat de mmiaters tod voor kwiid willen wxnt audi r kunnen wij geen leden vmdcn waarom de heer Ie Briun znh z i boos m likt Dit kan toch niet om die diugen vin verleden j aai zijn Diai bloeit zeker iets dit wij zoo me weten en daar om zouden w ij m onze onnoozelheid zesden hoe eer mij nheer de Bnuw het zijn kiezera komt vertellen hoe beter d in konden WIJ er vüüicerst op rekeuen en ten anueren zoude het niet kwaid zijn voor dien mijnheer zclven jok nant n ij hebhen nog mem ind gesprokci die sezegd heeft dit hij zich coidaat gehouden heeft l aaitoe ia men hiei in de tad te vredelievend Alisschien wel o iid it hier niet zulk een groote viachmirkt ia ala in het vor telijk a driveuhige Alnr hoe zonde men Zhd den weua h van eenije kiezerskunren mededeelen A aa het niet het be re i ZLd uilcrenoodigd werd tloor eene hier be tairde Kie ei vi reeuig ng InEngelancl doen zij dit ook wei en dm pu keu zij l mg en I veel en eindelijk zeegen de kiezer t ia op 1 ƒ n ij zciltn ereens nader over denken ƒ ook icel ila di t jd om i ia hetuit met ons Of zoo leta Kijk ala dat L ebeurde konden w j poedig op de hoo te zijn tLsn E KiEZEKa Zoowel 111 de tweede kxmer der stateu generad ala in ille kringen der rcaidentie heer eht bj voor en tegen tander van ïlen mmiater van binnenl iii 1 ehe zaken groote ifkeunng van het gedrag van den volkaveitt enwoordiïjer de Brtuw In de zitting an zatiiid z 1 decembei heeft hij op elijkhet woord gevraagd om zou ler dit die tof aan de o va te kennen te geven dav hij v m plin wa gewee t di lus ter van buitenlandaclie zaken te luterpelleren ovtr ns anmooid op de lutnoodigmg m den fiiu ihen It tot bijuoniiig van het congrea doch dit hij daarv ui lul len uhtdat QehTe n hu dat uen och de ifoordeït uu d tnibiet met loUo le Ion lert otuen Men kxn li2t begrijptn welke sen itie zulke betichuüir van een m mater des koiiius lu de xweede kaniei te weeg bragt geli jk d in ook de voorzitter den heer de Brauw onmiddellijk tot de orde nep In de zitting van maandag 2 t december heeft de heer de Brauw andermaal zonder dit die stof a in de oroe wa het woord gevraagd llij deed dit th lua om aan het mini terie oterjief jrieiende geleden ia ijne Kooiden ran atardaif amende hoiiorahlü ie doen eii het ye egde geheel tn f e trekken Waren de op zaturd ig 2 e proken woorden deu heer de Brauw in het luuieeiier ie leneiing on n ipt of had de mmiater sints diei uiting aan de kamer inlichtingen gegeven welke den heer de Blauw van meening konden hebben doen verinderen een iegelijk zou die intrekking lo aal eu eordiat hebben gevonden gelijk sommige d igbladen lu de veronderstelling an het eerste deden o h het een noch het ander waa evenwel het geval De woorden op zatnrdig geuit waren met de meeste bedaardheid voorbereiding en nadruk geaproken en hij had alleen het woord gevraagd om die en ge=ne andere te zeggen Men verzekert zelfa dat hij ze op chrift had om ze zóó te spieken ala hij deed en dat schrift vooraf aan enkele led n dei kamer heeft medegedeeld Inlichtingen werden door den mimstei tusscheu het uiten en het intrekken dier woorden nxei