Goudsche Courant, zaterdag 26 december 1863

Zaturdag 26 December ïerstieivt gelijk dan ook de heer de Brauw ter regtvaardiging zijner ii treki ing zich op zulke niet beriep In de zitting van i turd iL M i eifs de minister afwezig De i ng van maandag ving ian met de intrekking Mrn htffr üeei e woorden genoeg om zulk gedrag aftekenren Kfi voikver egenwoordiger die o zoo zware betichting inkoli i noc e n bedaard overleg tiit zonder daarvoor bewijzen f j f uo hij er bewijzen voor l cefi den moed mist liting vol te houden maar integendeel zonder eeniïre r i irv ii Ie geven ze intrekt acht men zoo gewigtige r Z voik n n onwaardig 1 lioudi het dan ook voor onmogelijk dat de heer de in iens woorden en stem in de twee Ie kamer door dit ge riir ailen invloed lir bben erloï fij zitting in de volksvertegen oorÜLing blijve behouden Zijn mandaat zal hij dienen neder ir IcL geu Men vraagt alleen of hij daartoe onmiddellijk li ivergian dan wel da ir te ziju mandaat met dit iiiii i j 1 r eindigt er mede wachten zal tot de verkiezing in lun j ii aande lopen het laatste ten einde bet in ons distriet niet nood worde tweemaal in de ze maanden te s knmen De kif uden daanloor ook at niet ondienstig is tot Junij lijd v kr 2en om n rijp beraad Ie nemen wien zij zullen oepi 11 r M rvaijging van den man wiens iniiemende manieren cii tnEeirine wijze van sproken en zijn de meerderl cid in 0 di ijift veel van hein leden verwachten doch die thans door zijn gedrag in de i eeue kamer den invioed heeft verloren v f ken onzer kiezers teregt vei langcn dat hun verlereuwüordigcr faebüe Burgerlijke Stand GOUDA e SOKES IS Dtc EiBmtren Catliarina ouders A Donk en J Aiiilt rs 19 Mdi ia Cathariaa ouders 1 an Jviia HJtN 18 Dec A an WOERDEN van 1 tot en met 17 December Bevm ikn A K II Verweij geb van Berkc teiu d T Hilgcrv gp b 0 niLKnKN Joban Albertos KuijfT oud ruim 2 ui Coruflis Pels cül ruim 1 LU Jobannes Wardou oud 1 j Barend du Ileeteu oud 10 j OMjtKruovwD Willem do Jager oud 2 5 j cu Maigrieta van Altfser oud i l j SCHOOXIIOVEX Ingeschreven van 11 tot Ij Dec Gii oKVN Keetje ouders oonuolen tu G Iloogeudoorn Elit beth üdera U Kok ea E Gerrits eu Nieuws en voor Goada en 33eze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ïn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren DeprijsTperdriemaandfcnis franco p post ƒ 2 25 De inzendinir der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure iu 182 E COURANT Adverteniielilail ömslrelïen TïTïTivTTT Tiir XT 1 P j A d V cTt cH 11 cII an een ot 7 5 Uitgave van A BRllSKMAN 1 regels met inbegrip van het zegel is SÖ i at oor T rr J Ti D Cl eiken regel daarboven 10 Cent Lange liendeiceg JJ n bi Buiiengewoue letters orden berekend naar plaatsruimte ADVERTENTIEN Bevallen van een zoon L II lOXKKR SCHOUTEN Goi D 19 December ISti lle lcu overleed tot on e innige droefii il ons jongste kindje M U VNTllONLTTE in den ouderdom van i masnuen GOUD V JlUec lSü S A OCDIJK P OUDIJK geb r Heden overleed na eei langdurig lij en mijn geliefde Echtgenoot ABR llAM GOEDEWAAGEX oud ruim 29 jaren mij nalatende een kind vau 10 weken Gotc J GOEDEWAAGEX 2lDec IS 33 gen Belosje Voor de vele bewijzen van deelneming mij betoond bij bet overlijden van mijn geliefdeu echtgenoot betuig ik mijn onregien dar k Wed A KOOT GocuA 22 Dev eaaber ISCÏ Bij A BRIXKMAN Xa ijre Tienjeiceg 1 Cl riet liet licht voor dcu uiterst geringrn prjs van Tt Ceiiteii MEUWE C OUHSaiE ALMAfu AIC voor het Schrikkeljaai 1831 ua riM behalve de K I EXI Ln eu PLAATSELIJKE rar DEDLELIXGEX is opgenomen een reer onderhoudend en belangrijk MENGELWERK in Poczij en Proza Tersierd door meer dar zeventig in den tekst gedrukt fraaie HOüTSNEÉ FIGtREX SPAARBA n COMMISSAltiSSEX der SPAARE VNK berigten dat zij in pli its vin Zaturdag 26 Dec e k op Maandag 28 ezer i K gcuoner tijd en plaats ziiting zullen hou len fioijv KIST ronr Uler 22 Dee 1863 liUUTER Sccr CHOCOLADE uit de Fabriek van D M GROOTES Gebi j WESTZAAN bekroond op de jongste Intern Tentoonst LONDEN Deze CHOCOLADE is iu Pakjes van 1 2 N IC voorzien van Cachet en 1 oruksmerk of als POi DER CUüCOI ADE in Flesschen van en X W door het geheels Rijk ve krijgba ir te i V f 1 op Woensdag dsn 6 Janiiarij 1864 des vo rmi Idacrs i ii elf Ul e in j het it LWi Kon i mi ii aan de Ve=thavrn iida ir vim eene 20 ÜTZI EDEBIJ met een 1 pivial WOON en WIN KELHÜIS Pakhuizen eu Erven j staande en gelegen aan d langen tiendeweg te GOLDA vXijk D N 7 0 eu nog een PakhniS eu Erf in eeiie daarbij ge egene ganï Wijk I X C7 Te aanvaarden 1 Februarij 1864 j Nadere luliclitinge i ziju te bekomen ten kantore van den Notaris W 1 PORTLUX j DEOOGLEEVER te GoLn i Te KOOP een GRAF op de begraafplaats alhier afd 1 D 8 te bevragen bij den uitgever éezer Courant A BRIXKM VX tiendcweg Aangemoedigd door het ruim debiet dat ik van mijne Kerskransen gehad heb zal ik ook dit Jaar gedurende de Kerkdagen ruiin voorzien ziju v m goed geVUlde Amsterdamsche Kerskransen ligt van stuk P van BOVENE Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 22 Det ember i i i stc 1 Hoogste j TicbleveB pCt küurs kücrs koers Xed w sch 2V2 i3 Vl 63Vs C31 dito 3 75i3 i i ro U 7513 dito 4 9S7 Amort Sijnd 3 j 923 s llandelm rp resc 1 139 1391 8 1391 België Roths 21 J Spanje obl 2 i v U 47Vi Portugal obl 3 K 471 6 471 6 Rusl obl H 5 1011 4 d 1 2S 29 5 lOO i d 18 10 4 7SVs 731 d 51 = serie 5 77 7 7 l s 77Vg d 1 serie 5 87 8 S7 o d bijn l8 0lV 8S k Volget Spw 5 j 193 V4 i9r l J4 o Pruisen 1n59 5 1 1 Oo t MetaU 5 i 7iS sl U dito dito 2V2 0 j5 s 2 i y Freutc Vnist 5 82 S2 V 2 = ii na ls 54 5 y i i3 03 It ilie r U 5 dito Xiii t 5 jrifkenliind 5 n J ft 223 Vt r Si aten 5 Oü j 07 1 Vs fi 1871 dO d G TO 7iVs 71 d 1S82 0 67 69 C9 Meivico ISöl 3 1 34v i 347 6 i Ter Boekdrukkerij van A BP JNIvJlAJi NATIOIVALE aiILITIE TWEEDE BEKENDMAKING BcBG EMEESTER EX Weihotiders der gemeette GO ü D A Gezien art 19 der Wet van den ig Augustus 1861 Istaatiblad u 7 betrekkelijk de Nationale Militie Doen te weten Dat jaarlijks voor de Militie worden ingeschrereu alle manaelijke inOT etei cn die op den I t January van het jaar him 19 = jaar waren ingetreden Dat voDr ingszeten wordt gehouden 1 lij wiens rader of is deze overleden wiens moeder of 7 Jn beiden overleden v iens voogd in e eien is volgens oe Wet van den 2b Tulij ISjD i taalHlAad n 44j Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in do eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip vooiMfgaaude achttien maanden ia jS ederlaitd verbl jf hield 3 Hij v in wiens ouders tic langstlevende ingezeten was al is ijii voogd geen iugeieteu mits hij binnen het rijk v rblijf houdt Voor iii e etpu wordt niet gehouden de vreemdeling behoo rendc tot een staat aar de Nederlander niet a m de verpligte krijgsdienst is onderworpen of naar ten aanzien der dienst jUigtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Dat de mschrijving geschiedt 1 Van ecu oniiehuwde in ae Gemeente waar de vader of is deze o erleden de moeder of zijn beide overleden de voogd woon Van een goluuvde en van een weduwenaar in de Gemeente waar hij woont 3 ♦ Van hein die geen vaüer moeder of voogd heeft of door lezen i achtergelaten of wiens voogd buiten s lands givestigd is in de Gemeente waar hij woont San den buiten s lands wonenden zoon van een Xederlnnder die ter zake van s lands dienst in een vreemd land V oont iii de Gemeente wa r yijn vader of voogd het laatst ia Nederland gewoond heeft Dat voor de Militie niet wordt ingesch even 1 De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2 De in een vreemd Rijk verblijfhoudende ouderlooze zoon van een vreeradelint al is ziin vooird ingC eten 3 De zoon van den Xederlander die ter zake vau s lands dienst in sRijks overzeesclie bezittingen of koloniën woont Dat elk die volgens art 15 behoord te worden ingeschreven verpligt is zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den 1 = en SP Januarij terwijl bij ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis zijn vader of is deze overleden zijne moeder of ziju beiden overleden ziju voogd tot het doen van die aangiften verpligt is Dat hij die eerst na het intreden van zijn 1 9 li = jaar doch Toor het volbrengen van zijn 20 ingezetei woidt verpligt Bu is zoodra dit p aats heeft zich ter inschrijving bij üurgemeester en Wethouders dier Gemeente aaa te geven waar die inschrijving volgens art 16 moet phuats hebben D t hij wiens aangifte verzuimd is door Burgemeester en Wethouders bij bet ontdekken ambtshalve zal worden ingeschreven Dat hij die zich na den 31 Januarij doch vóór den 31 December ter inschrijving a ngeeft alsnog wordt ingeschreven Dat hij wiens aangifie ter inschrijving voor de Militie in het jaar en in de Gemeente waariu zij had moeten geschieden verzu md is zoodra het ontdekt wordt voor Gedeputeerde Staten der Provincie binnen welke de inschrijving had moeten plaats hebben wordt gebragt en voor de dienst geschikt bevonden wordtnde daartoe zonder loting wortlt R m ewe7 en tenzij hij vrijstelling vau de dienst had kunnen erlingen mits de rede van vrijstelling bij zijn verschijnen voor Gedeputeerde Staten nog besta een geboorteloren l iwelk eiu M rdt i e itr Seere G H en I Q cc R Z oodigeü derhalve de daarbij belanghebhendcn geboren in het jaar 1S45 uit om zich met overlegging extract zoo iij iu eene andere Gemeente ziji l liun door de respective Besturen op uiuvra verstrekt ter inschrijving van de Xation ile M larie der Gemeente aan te melden en wel die woonachiig zijn in de i ken V B C 1 E op M V VXDAG den 4 JanHar j lbi 4 en die welke wonen in de xi ijken K L M X op DIXGSDAG den 5 Jauimrj ib i4 GOUDA den 22 Beceaile BURGFMEEsTEIl CU WeTIIOUDEKs De IJZE M i X ttüih DROOGLEEVER EORTUIJX Overziat GOUDA 25 December De koning van Denemarken heeft blijk gegeven van bezadigdheid en doet Holstein door zijne Iroeoen ontruimen Dit resultaat is voorzeker ook te danken aan de raadgevingen van Engeland Rusland en Frankrijk Het is vooreerst zooveel gewonnen hoewel er nog geen uit igt best at op het afdoen van de hangende verschillen In Slee nijk is zelfs lie kieswet behoorende bij de nieuwe deensehe constitutie afgekondigd zoo dat de koning niet genegen schijnt iets meer aan Pruisen eu Oostenrijk toe te geven en de moeijelijkhe en voor die beide mogendheden vergroot zijn om den koning als hertog te erkennen tegen den algemeenen drang van het duitsche volk Algemeen is de opgewondenheid in geheel Duitscbland van de vorsten tot de minste burgers ijvert men voor Frederik die zich van zijne zijde gereed maakt om eene poging te beproej eir aBt zich in zijne regtea te doen erkennen