Goudsche Courant, zaterdag 26 december 1863

De Fna chen houden vast aan het congres velen willen dat ouder welken vorm ook tot stand zien gebragt maar nu het een punt wordt van diplomatiscne ouderhandelingen van over en weder gezonden nota s en van ministeriele conferentien zal het wel op de lange baan geschoven en door de opvolgende gebeurtenissen ter zijde gesteld worden Wij leven bij den dag en zien niet gaarne vooruit te grootebekommering baat niet tegen onoverkomelijke bezwaren wantniemand geioofi cigentiijk in de vreed ame oplossing van devraagstukken d e de toekomst van Europa bedreigen Polenmoge te groiule gaan de Pruisen zullen zich niet weder krommen onder het j ik der willekeur Napoleon zal niet rusten enevenmin zijn volk de vrijheden verleenen zonder welke hetniet levcu kir romeinsohe kwcnie is voor geeiie schikkingvatbaar ui over Ituiie verzamelt zich wieder eenc onweersbui De t er heeft overigens redeu genoeg om zich geene nisnw J p ilt U li tU te halen Io it o kan hem nog W ïk 11 ijt c üu ineieu gciieei ia de war bren gen 1 T ïiiet onversfhiUiï rn nu zich in Frank rij ecu be van herleving i r publieke opinie die lij oor T beJuon en te L i en De Jïe 1 Gtrcü siriju u i i ie w irde of onv aanie lier boodsc h i president Linoin en u ir hem aan het uiden r it L ti aiunc stie l rt Iigheid benevelt veel ins don blik iü de bioorJecUi g der ainerikaansche toestanden doch alles schijhi aan te duiden d it het zuiden langzamerhand bezwijkt citder de overraagt van het noorden en d it het oogenblik nadert der lilissing d e de slavernij zal vernietigen l eze uitkomst lii en is zoo veel iuspanniug zoo veel verschrikking M ar Genifhten van vreiiesonderhaudelingen werden dozt J igi n verspreid maar hoe vurig men eeue vreedzame schikki ti te gemoct moge zien zij is bijna ondeukbaar bij d weder jiids hevig opgevoerde verbittering en bij de noodzakelijkheil voor iiei noorden om ist te houden aan het beginsel der aischaffii g van de st udelijke instelling die het zuiden als den eenigtu L rond ag zijner nelv ian beschouwt öuttcnlonïï IiOndOIl 2 Dec In de zeer neeralarti e linodscliap Vut Jefierson Davis wordt o a gezegd De vijand weigert voorvraarden aan te nemen voor den cenlgtn vrede die tuss ii ons mogelijk is ouzc ec ige hoop up vrede ligt nu in de kracht van onzen tegenstand De ondervinding li eft te ecr geleerd met hoeveel harJticLLigheid zij echten die voor haardstetlen vrijheid eu ou afiian Aelnkheid strijden dan dat men aan den uitilig mag twijfelen Er doen zich vooralsnog in onze politieke wereld weinig kenteekenen van leiea op Het publiek schijn thans minder dan ooit genei L d om zich veel met staatkundige aangelegenheden in te laten De congres kwestie heeft voor de eno eUr hen alle aantrekkel jkl eid verloren en zelfs htt gescnu i j licii Duui ld md en Dencin r r niet veel belangstelling in dit laatste welligt iii lit men zich algemeen voorstelt uat onze regeriag door h r 11 invloed er in z d shigej een oorlog tussclien de beide p ri eii te verhinderen Alleen de amenkaansche ber gteu van dl l i tWLC dagen hoodzakelfijk de boodschappen van Lincoln ea JelTcrsou Da U b eei aanleiding tot allerlei cotnrain itii iioe onze tagb den over de boodschap van Lincoln dei ken is zeker el reeds bekend en r is di s slechts b j te voegen d at de oordeelvellingen vai ons pubii N ditnaangaau li r L cc duopen De boo i5u p wo dt r at urlgk door de anti Uc onisten vr r sciierp gecritiscerd ca tic j rocl iiiiatie voor zoover de a m estie of liever de daarop geiniakte uit onderingeu betreft wordt door lien gey oi l5 een wreedaardigen en onmenschelijken maatregel Volgens hun gevoelen had nij niemand van de amnestie moeten uitzonderen ja had hij zelfs het zuiden een waarborg moeten aanbieden voor het behoud der slaveruij Zulk eene oneessie kon mee evenwel mceijeüjk verwachten van eene mos end held wier legers in dei laatstea iijd o vele belangrijke overwinningen hebben bth uid tu die de spoedige onderwerping van bet zuiden als onvermijdelijk beschouwt Het iï hoofdzakelijk wegens de vastberadenheid die Lincoln aangaande de slavernij aan den dag legt dat de voorstanders der Unie aUiieiover zijn boodschap tevreden zijn De belangstelling die de president omtrent het lot der negers toont moest hem huns inziens nieuwe vrienden verwerven en werkelijk geloott men ook lat de zaak van het noorden onpartijdig beschouwd hier meer ondersteuning zal vinden naarmate de overtuiging veld wint dat het bondsgouvernement vast besloten is de lavernj uit Ie roeijen Parijs 22 Dec De beurs was heden willig gestemd op het berigt dat de koning van Denemarken eene botsing met de bondstroepen zal ontwijkeu alsmede op de depêches van lord Lyons die het einde van den amerikaauschen oorlog aankojdigt tea gevolge vai uitputting van de zijde der Zuidelijken Mogen beide berigteu zich bevestigen 2 3 Dec In de wetgevende vergadering is heden het rapport ingekomen van de cammissie van o derzoek voor het ontwerp der leening van 300 millioen fr Het npport concludeert tot goedkeuring van het ontwerp doch voet er bij dat dit niet geschiedt om aan de regering de midde eiï a iu de hand te geven tot het doen van ondoordachte ea overdreven uitgaven Integendeel de commissie dringt er bepaald op aan dat het gouvernement zijne uitgaven beperke binnen de gren en van de gewone hulpbronnen van het budget en dat bui easi v iine uitgaien Mi ined n worden die in de toekuiu t d s iia lijkste gevolgen voor Fruikr jk na zich zoiuleu kunnen slepen In onze politieke kriugeu gm de tekst van het antwoord r ud van ces kabinet op Eugelamrs weigering of althans h een er voor gehouden wordt Volgens die lezing ishet antwoord bezadigd maar door zijne kortheiu ecnigzinsstroef Dat aan het Weener lalui nt is heden verzomlen ens cit de v eigi rende mogendheden voor de eventuele rampzaligegevolgen harcr eiger ng verantwo jrdcl k Kr is inet het kabinet van tta hiugton onderhandeld overeene erknniuL van het mexicaansclu keizczrijk ingeval aartshertog ilaximiliaan de kroon definitief aanneemt lïet antwoordluoct geweest zijn dat men geen keizerrijk aan de poorten deramerikaansche republiek zal erkennen eu het er zelis niet zaldulden Met die zekerheid van een geduchteu vijand nevenszich te zullen hebben zrl de aartshertog zich nog tweemaalbedenken Het wordt zoodoende niet onwaarschijnLjk dat onskabinet den rcpublikeinscheu regeringsvorm late voortdurenonder een mexicaan=ch president men noemt reeds een van Juarez generaals Een gsrucht wil dat met de oppositie onderhandeld is ten einde eene discussie over de mexicaanschezaak te beletten dat is echter zeer onwaarschijnlijk en menzou er ook niet in slagen H i Dec Het wetgevend ligchaam heeft heden na uitvoerige discussie het voorstel betreifeiide de leening aangenomen mcL 2 tegen 14 stemmen De verkiezing van den heer Pelletan is geldig verklaard De kwestie der lee iiig beheeis ht op dit oogenblik alleandere aangelegenheden Voo al bij het gouvernement is diteen voornaam onderwerp van bei adsla ing en men houdt heter voor dit de ministerraad die eden vergaderd is it cueest zich ioöteiidee s alleen daanne ic heeft bezig gehoiulcn MenWitL uu het resultaat der ouderhandelingen tuss heu de commissie voor de leeniiig en de partij der oppositie aantriandehet amendement van den heer Thiers Het ameudeaicnt isdoor de commissie verworpen daarentcïren heeft het gouvernement de meest mogelijKe voor igtigheid beloofd ten opzig eder punten waaromtrent de heer Goiiin niet het oog op detoekomst in ZjjU rapport voorziirtigheid aauheveeit Weenen a Dec in de i lcricale kringen wordt de volgende bijzonderheid vcrhaakl l trelfende de pogingen door den pauselijken nuntius den heer Eiicmetti hier te lau Ie a uigewend b j de bisschoppen om de lezing van het beketide werk van Ilenan te doen verbieden Een huuuer om zi iie orthodoxe gevoelens zeer bij den nuntius gezien gaf ticm ii volgende antwoord op zijn dringend verzoek De Ie ing vin iienau s Leven van Jezus te verbieden aan de beschaafde klasse zoo men dit heet is vergeeische moeite want de b j die klasse heerschende gevoelens met betrekking tot het godedieustige zijn van dien aard dat tlergelijk verbod niets kan uilriglen ter ijl daardoor juist de aandacht van de minder ontwikkehle klasse op dat voor naar schadelijke verk wordt gevestigd Naar mijn oordeel bewandelen wij den veiligstea weg indien wij het schijnbaar onopgemerkt laten voorbijgaan Berlajn 22 Dec In de hsrtogdommen zijn comités gevormd die onmiddellijk na de komst der bondstroepen den hertog vau Augustenburg proclameren zullen Zelfs in kleine steden en groote dorpen zijn zulke comités zaraengesteld De hertog zelf heeft aau de duitsche regeringen bij circulaire doen weten dat hij zich na het Mnnenrukken der troepen nasrHo stein denkt te begeven om zich daar te ves igen Daarop is de benoeming van den generaal Wrangel tot opperbevelhebber van de bondstroepeu gevolgd Binnen weinige dagen zijn dus tusschen de Elbe eu de Eider gewichtige dingen te wachten De generaal Fleur heeft Kopenhagen weder veriaten tedeensche ridderordes die hij gekregen heeft zijn een manoeuverom te doen gelooven dat zijne zending eenc voer het kabinetvan Kopenhagen gewigtige beteekenis had Dit was echter het gevalniet Hij had eenvoudig in iast tot toegevendheid aan e sporen De deensehe gezant alhier zal weldra deze stad met verlof ierlaten ondat de heer Irminger die den koning de troonsbeklimming van Christiaan IX aankondigen zou geeu audiëntie kon krijgen Of hij een zaakgelastigde zal achterlaten zal vau den loop der gebeurtenissen afhangen 23 Dec Het nationale bestuur te Warschau heeft opnieuw eene proclamatie uitgevaardigd waarin gezegd wordt dat de algemeene stem der volken en der regeringen erkendheeft dat Rusland de traetaten heeft geschonden Het bestuurproclameert verder de gelijkheid i an reglen voor alle burgersen het vrije bezit van grondeigendom door de boeren als dengrondslag van Polens toekomstige onafhankelijkheid De Berl AUg Zeit zegt met betrekking tot de onheuschebejeneging welke het huis der afgevaardigdeu dezer dagen vanden koning ondervond door de weigering om de deputatie uitbedoeld huis te ontvangen o a het volgende Treurig is hetverschijnsel dnt thans wordt opgemerkt in deze digen ineen tijd zoo ern tig en gew igtig als de tegeiiwoorilige worden deverlegenwocrdigers de lauds door den koiiiiitr op zoo oiiheusche wijze bejegend terwijl andere duiische vorsten v elij ercn iviedestendeii hiiiis lauds met dciiK cstc voorkomeudlie Izai bchand leo Frankfort a De Iv commi sie uit de vircaderi ig van leden der duilsciie kamers bcett besloten u oe oproepint t tot het diULSche volk te igten Daaarin gaat de eomuiissic uit van het beginsel dat de beslissing inde Slcps uJ il dstcinsche zaak niet te Frankfort maar in de duitsche sta pu afzonderiijk tot stand gebragt moet worde i ll r volk moet namelijk met alle wettige middelen op de regerüi invloed tr ichten uit te oefenen en in het bijzonder overal waar de kamers geen zittingen houden op hare bijeenroepinir au liiugcii ieder moet voor zijn persoon handelen alof van i doen alles afhing A oorts wordt aa drongen op het peven van rijkelijke gehleiijkc bij iragen en op centrdisiring der bestaande hulpcomités het bestuur over de geldmiddelen heeft de commissie zich echter voorbehouden Eindelijk w ordt aangedrongen op inzending van voorhanden zijnde gelden van de lijsten van vrijwilligers op deelname aan de ieeiiing ten behoeve va hertog Frederik en worden de tum vereenigingen aangespoord om zich in den wapenhandel te oefenen Heden is eene extra zitting van den bondsdag gehouden waarin itaii Beijereu bespoediging van de regeling der sleeswijkholstein ehe opvolgings kwestie is toegestaan Hamburg 23 Dec Men verzekert hier ten stelligste dat de alhier aanwezige oostenrijksche manschappeu behoorende tot het corps der boudsexecutie door troepen uit Hanover zullen w orden vervangen en ilat de Oostenrijkers naar Holstein zullen oprukken Aanhoudend komen er andere bevelen Terw ijl de o tenrijkers he len morgen ten 5 nre aantraden om naar l ate marchereu ontvingen zij tegcnbevel om vooreerst hier te blijv i Tot negen uur was de alton asche hoofdwacht nog door 1 jiicn bezet Koponhagen 20 Dee De hoofdiuhoud der koninklijke boodschap tot sluiting van den rijksraad is als volgt De voor zeven jaren bij de bijeenkomst van dczeii rijksraad gekoesterde hoop dat hij de zaak der coMstituiie ilefinitief zou regelen zou vervuld zijn zoo de duitsche bond tegenover Deuemarken binnen zijne ijcvoegdlieid w are gebleven Slechts met weerzin en opd r divaiisbedreiging is Denemarken er toegebragt om voor HoNtein en Lauenburg de gemeenschaprelijke constitutie op te gcveu De pogingen tot liereeniging hebben steeds schipbrcu ic geleden op de weigariug der ho steinsche sten leu Door de nieuwe giüudvvet is niets in de afscheiding der gtmeenschappcl jLe eu afzonderlijke aangelegenheden veranilerd den rijksraad geene bevoegdheid gegeven in zaken die beter onder de idzonderlijke vertegenwoorgiging waren verbleven Datzelfde ireidl nu slechts voor het gedeelte der monarchie waarover de luitsche bond geen bevoegdlieid heeft Daar het echter ons doel is den duitschen bonu 1 inden gelijke zelfstandigheid eu vrijheid te geven wordt da irdoor te gelijk den weg gebaand waarop alleen een grondwettige aansluiting door overeenkomst van leu rijksraad eu der holsteinsche stenden kan bereikt worden Daartegen levert de nieuwe grondwet geen beletsel op op misverstand moet het dus berusten dat sommige mogendheden er eeue aanleiding in gezien hebben te aarzelen in hoeverie zij onvoorwaardelijk aanvaarde verpligtingen zullen naleven Niettegenstaande van onze zijde alle bondsbesluiten de duitsche bondslanden betreffende vervuld zijn staan duitsche troepen op het pnnt niet alleen Holstein te bezetten maar ook Lauenburg Yan waar wij zoo ondubbelzinnige bewijzen van trouw en tevredenheid ontvangen Wij kunnen daarin geen bondsregtelijke executie zien ten einde echter zoo lang mogelijk eene botsing te vermijden hebb u wij het toch doelmatig geacht onze troepen terug te trekken om onze geheele strijdmagt aan deze zijde vau de Eider bijeen te trekken over uigd dit een trouw volk zich om den koning zal scharen als het de r jheid en de redding des vaderlands geldt Altona 2 i Deo Heden ochtend ten S ure is een regement Saksische infanterie hier binnengerukt De Denen verlieten de stad eerst bij het binnenrukken der bondstroepen Eene gronte volksmenigtc ivas op de been die luide jubelkreten hoeren liet Zoodra de Deiipn eene straat verlaten hadden werd die terstond met duitsche en sleeswijk holsteinsche vlaggen getooid De burgerlijke commissarissei zijn aan het raadhuis idgestapr van hetwelk eene groote duitsche vlag w apperde Van de hoeken der straten zijn aangeplakt eene proclamatie der burgerlijke commissarissen een plakkaat net de wooiv en Leve hertog Frederik van Sleeswijk Holstein eu eene opro ping tot de bevolking gcigt door de ifgevaartligden v in Alton i waarbij de inwoners worden uitgenoodigd tot eene verg ulering heaen iriddag ten 12 ure vour het poorweg station te houden Door een atiit l der vuorntamste ingezeten is cen algemeene volksverir lering bijemgof jepeu oi lie leu rai 1 e ft pla its gehad en w a ir n met de meeste trecstdrift pri i Je rik van Vuirii teiiburg tot wetlig re m r des i ro clameerd De itge iarJi di u der stad U i er v a rinir vau die der ste deu aaiifteslot ii u r e o aat zieh bereid heeft v r rd De bondscomuii r i is I ge laan om dc if bjeeukomst te verhiu leren D n 1 die in deze zatuenkomst eene rede hield e u d u l v nc i 1 t die verg i lei nj plaats ii id met toe teuimihj dcT ste ielijke autoriteiten l et mu iekcorp van het s isel reirimeiit dee d 1 bii deze gele i cid ie sieeswijk liolsteinsci e vo Lshedereii hooren I Turi ill l L e afgevairdigaeu hebbeu iie voorstel I strekkende o n i i ns best iande v et lot o Jerdrukking deI struikroovcnj tot 1 einde van Febru irn lu s raeht te doen blijven me l i J t j u nl stemmen aangenomen Madrid l T Het ministerie heeft lij de ories eer vetsontwerp ingeoiini ten loel hebbende de sterkte a r armee voor l5 j t vast te stellen op 100 000 man De zitting is daarop tot 7 janu rij verdaagd s Grravenliage Dec De eerste kamer der statengenertial heeft heden aa genomen de aau de orde zijiole ontwerpen Overmorgen u cussie over 21 ondergeschikte ontwerpen Met 17 tegen 10 stemmen is besloten aaust maandag te beraadsUigen over de hoofdstukken der begrooting voor lsi t i waarover reeds de verslagen zijn uitgebragt I 24 Dec Door de eerste kamer der stalen geueraal zijn 1 lieden al de oan de orde Zjjnde tvctontwerpen aangenomen p voorstel van den heer Miehiels van Kessenich is le belianI deling van het ontwerp tot verkoop van ecu rijksgebouw aL n I den heer V Begout uitgesteld Naar men verneemt bedraagt het contingent der in ï i I iu Oost Indie henoodigde manschappen 140U en vujr i Indle 120 De werving daarvoor zal voor het icgtr h r l lande in Januarij a s worden opengesteld I Gemengde Beri ten j Lord Ljoiis be Cfrt Jat de amerik oorlt 2 b Dueu dri maanden zhl geeindii i z ju cii diL de zuidelijkeu een rtapcn ti i aLd i t it mo uie ki i Do lifi Co vau Aiigu tcubiirg I naar Hol iLiii Ia fort yurater is bre gtscLotcii in t iri I kaïiüu op ten al tand vau ruim 37 f J ncd tllcu lK Ui ii I andtThalf niïllioen poohcbe boereu buiten huu Ut l voittu Tï boot hesap a AC vau t v York naar Portlai d 1 = uverro iip M zuidelijkt p i agiers Keizer Napoleon uil Ma iiu l m i i Mexu o auneseieu De koniug der ilelleuen dtukt er a 1 1 i Jxy bij den l ootii neder te leggeu De Noorwegcr betuiLtn l I oor Dei cmarkcii De 81 Jakobs toren te ë Gra eu nL v i Engt UiLe iiidustrielcQ wiUeu te Tilburg een mou ten tbnt v m nufacturcii opriu ten De uoordelijkeu iu nierika heltjeu miudLr r gegeven en meer outvauireu P de raming van bet budj c wa i j Zutplien is ecu uieuuc bchouwburg gebouwd De nieuwe kiesutjt i m Slees ijk af ekoudiud Te Hamburg verklaart meu zich sterk i r Augustenburg Te New York loopen geiuciiteu vau vrede onderbana lingen De in urgenten op S Domingo iju geslagen eu vragea pardui i J ii 2G nov ia de scbeepvaart reeds ge loteu te Petersburg De P ngelschcn willen in Griekenland sjKJorHCiiea gaau aanleggen De fran chc regering laat de Jezuitcn toe lu Mexico Ecu franscbe graaf beeft met hulp ao een doeter zijne maitres vtrgïftigd nier leveü bij ijf maatschappijen zwaar verzekerd was De ïcbepen der Vnie hebbeu iu dit jaar 1049 schepen in beklag genomen die de blokkade wilden ler breken De Japduezen t bben weder een Europt aau vermoord Te I Londen zijn eenige pakhuizen verbrand ter waarde vau 12 a IS ton Al de werken van George Sand zijn te Rome op den ludei geplaatst I De bank van Engeland heeft het disconto verlaagd op 7 pCt