Goudsche Courant, donderdag 31 december 1863

1863 Donderdag 31 December iü 183 D keizer van Rpsland geeft goede woorden aan Turliije J De generaal BereUït 2ö pruisische onderdanen te Kalisch jjc ingen naar Sibene transjwrteren Magere Varkens en biggen traag Aangevoerd 20 par ijen kans ƒ 21 a ƒ 23 Boter ƒ 0 96 ii ƒ l OG per n Delft 24 Dec ïer graanmarkt veel aanvoer ea tct vorige prijzen redelijk handel Ta e 8 10 a ƒ g 1 0 Eogse ƒ f ïi ƒ 6 40 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 60 Korte Haver ƒ ï üC a 3 S0 Lange d ƒ 2 bO a ƒ 3 20 Uuivebconen ƒ 7 50 a ƒ Paardeboo n J 6 25 a 6 50 Bruine boonen ƒ 9 ii ƒ 11 Griene erwten S a ƒ 10 Aar stads vaag gewogen van 18 24 dec 195 8 en 94 16 boter te zamen 4140 ued Boter ƒ 54 a ƒ 61 het vierde ƒ 1 35 H ƒ 1 531 2 per ued S Deventer 24 Dec Tar e f 8 ƒ 9 Eogge ƒ C 30 a GOUDSCHE COURANT Iniïczonden Kfrli ial lpiijk heb ik de rr itiisen kiagten gehoord over onze a 5t ir liu sleii Men is ontevreden en mort over hnn houdiiiz M lar wist men dan niet toen men hen stemde welk spek miij m de kuip had Aan een mispelboom kunnen toch geen Tsr ikm groeijen i e I ding van velen der kiezers bevreemdt mij dus vel ma ir eeft mij toch hoop dat men een volgende keer beter zal iii in XoL tei week van di cn ip zoo tIs de begrooting h eft opiiel mi en alle denkende kiezers a elen niet meer in het uitbreiiirc hunner stern Oppositie is nuttig en noodzakelijk maar dan een eerlijke oppo i ie zooals bijv vroeger door den heer Groen gevoerd werd Wil men dezen zomer in dit district een eerlijk loya d en regtsch Tpen oppos mt kie en ik zoude het kannen goeckeuren een mui dii zich zender om personen of bjoogmerken te bekreunen Zijn ht iuse u huiaa in en fahoeulijk verdedigt zoude eveu goe l ah ecu iibei lal het district tüt sieraad kiuineu verstrekken al moincn dan ook velen der kie ers met hem m beginselen verschillen Nooit evennel kan men het gedrag van een afgevaardigde goedkeurei die den volgenden dag moet herroepen at hj een dag vroeger door drift vervoerd een minister des kouings lieef êurvvii toevoegen l at komt niet te pas in onze voornaamste verg idering maar in een V tit Boekweit ƒ 6 Jerst ƒ 4 K ƒ b Haver ƒ 3 a f 3 75 P i irdeboonen ƒ 5 50 ii 6 Boier per 20 n IB li s ƒ 21 a ƒ 23 = 0 2 s ƒ Is 50 ii ƒ 19 Zwolle 24 Dec Middelpnj e Tarne ƒ 8 25 Rogge ƒ 7 25 Boekweit n 5 80 Ger t 5 10 Aardapp ƒ 1 05 Botgr per n ƒ 1 05 20 n f 24 Groningen 24 Dec Gr meu bij kleinen aanvoer zonder noemenswaardige verandering Londen 21 Dec Boter Tiiesche Granen Eng Tarwe met weinig lager vreemde mede stil en mede tla iuHer behalve voor de lis il 120 vraag en 1 a 2 beste jualiteit Serst tot circa vorigeu prijs verkocht en haver circa 6 d gedaald Aanvoer ven 2 ló dee 2529 qr eng en 19449 qr vr tarwe 2059 qr eng eu 16000 qr vreemde gerst 1077 qr en 19300 qr vr haver en 21bj9 z meel Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 2460 runderen 112 kalveren 9530 schapenen 220 varkens Voor beste runuereu werd 5 2 voor d kalveren 5 4 voor d schapen 6 en voor d varkens 4 4 pr steen betaald 22 Dec Boter Friesche 120 a 122 Kaas Edam52 i 5 Gouda 44 a 48 24 Dec Aan de veemarkt van heden vaarden aangeboden 295 runderen weinig kalve en 800 schapen en 50 varkei s Voor bcbie runderen werd 5 2 ooor d kalveren 5 4 voor d schapen 6 per steen betaald ïn e StadgMchiedt de uitgave des a ondsl3 oren 1 UitgaVC Van A BRINKMAN I regels mei i begnp uii het zegel is 60 Ctat loor Lange Tiepdeweg D u 61 Marktberlgten GrOUda 21 Dec ïar e PooUche 2400 n S ƒ ilO Zeeuwsche per m id ƒ 9 a ƒ 9 50 Rogi e Koning b ƒ 6 50 7 IXui ig ƒ 0 75 il ƒ Zeeinvsche y G 50 a 6 75 Nieuive f 6 i a ƒ 6 50 Gerat 4 ü 6 Boekneit i ranjche ƒ ISü N Bi 1 i d clip ƒ 200 Heniupzaad ƒ S I e veemarkt met tameijl en aanvoer en fl iauwen handel ADVERTENTIEN Bij A BRINKMAN Lo j Tk ahir j D 61 ziet het licht voor den uiter=t gerinsen prijs van 35 Ceiiteii MElYvE COIDSCIIE ALMANAK voor het Schrikkeljaar 1864 W iarin behalve de kAl l XDI U en PLA VT ELIJKE MEDx Dr ELlN i N is opgenomen een zeer onderhoiiJe d ii belangrijk MENGELAW1ERK m Pje ij en Proza verierd oor meer dui Z3Ventig in den tekst gedrukte fraaije liÜCTSNEl i FIGUREN AaL het PAKHUIS van A JONKER aan de VEST bij de Vlamiiigstraat zijn gedurende den winter a COntant te bekomen Engclsche Haardkol n ƒ 1 50 pr mud En grove Ka2chelkoIen 1 10 n n Knhr ILuidkolen 140 Ruhr KaL chelkolcn 110 Burger Bewaarschool INSCHRI VING voüE KIND E R EN voorzien van een Vaccine Btwi i voor het Eerste Kwartaal l 64 Maandag 28 DeCöml er 1863 ies avonds van 7 tot C ure aau het SchooUonaal J N SCHELTEMA roorz VAN ZEULEN Seoretark Openbare Verkooplnj ten overstaan van den Notaris G J SPRUYT residerende te OuSerh rk ami den Y wi op Woensdag den 13 Ja nuarij 1864 des voormiddags ten 10 ure ten huize van H KI STLllS te Krittpen ann den Yn el van Tu ce percelen W E G genaamd dt Gkoese WtG gelegen in de gemeente Berteinroude te zamen groot 1 B 25 R 19 E laatstelijk VLrhniird als Hooiland Vitr percelen DIJK gelegen onder Krmpi ii aan den T isel Krinipen op de Lek en I ikktrl erh te zamen groot 87 H 56 E Kn cffje aanzienlijke partg fraai gegroeide YPENBOOMEN alsmede nog eene partij WILGFNSTOVEN staande op een der pe celen Dijk ondei Krimpen aan den Yssel Alles zoodanig ais bij biljetten breeder is omschreven Nadere informatirn ten Kantore van genoemrlen Notaris De Thee Soorten I IT IIKT M IG 1JN VVN SiiHleram en Sibiesz te Arnheiii zijn fjn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven veel andere soorten bij onder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 21 i er 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tkndexeg D N 24 te GOUDA D BOER Az te Oudeicaler en verdere De póts Eifecteii Prijzen der AMSTERDAM Douderda g 24 December Laagste lïoogste Geble i pCt koers Loers koers Ned w sch 21 631 2 33 4 3 jc dito 3 7G 8 7 Vw dito 4 9811 16 99 99 Amort Sijnd 3I 2 Handelm op resc 13 8 België Rotbs 21 2 Spanje ohl 21 471 47I 471 s Portugal obl 3 47 6 471 471 4 Rnsl obl H 5 1011 2 d I82 i 29 5 100 d 1 40 4 73 d 5 serie 5 77 d 6 serie 5 873 4 88 873 4 d0 bijH ls604Vi 88 6 ss V 6 Volgef Spw 5 195 1951 4 195 Pruisen 1 59 5 Oost Metall 5 57Vi6 57i i6 573 g ii dito 21 2 293 8 291 2 293 d renteAmst 6 82V8 821 4 d iiat l854 5 621 6313 u f2V italie 1861 5 64 8 dito Anist 5 Griekenland 5 22 i6 22lVu 223 4 Ver Staten 5 66 2 66V4 66V2 dO 1871 5 d d 6 701 2 71 701 8 d 18S2 6 08 68I 4 fiS Mexico 1S51 5 343 4 353 4 34 Vertrek der Spoortreinen Dmist rail 16 heptemher 1863 Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 8 40 Van Gouda naar ÜtreCht 732 10 28 12 46 2 42 6 29 9 55 g De met geteekende treinen loopM op Zonen Feestdagen NIET Ter Boekdrukkerij van A BEiXKMiN Nieuws en voor Gouda en Deoe CaarMt rers iJBt Aes Danderdags en Zondags 1 Depri ei dr nRandf n 18 2 franco p post 2 2 De airaenaïagJlcr XdverteEüem Uu gcacii eden tot des owgoas e 11 rc 18 6 3 Vijftig ja en vat constitutioneel leven zijn vooibij egaan In alle plaatsen des lands is met dankbare er kentenis het feest der Tfijheid gevierd Het volk gxjvoelde wai het genoten had rich tet TCrf dene herinnerende nas het vooral een danktoon voor het tegenwoordij e die door het geheele land gehoord werd Met luister zullen de november dageu van het nu eindigende jaar in de geschiedboeken vermeld staan als de uiting van het volksbewustzijn dat geen lieil voor Nederland te wachten is zonder Oranje maar tevens dat de hechtste band van Te i u e u iging Je wet die aller regt en pHgt omschrijft en naauwkedrig bepaalt j Iaar niet de feestmaand alleen zal ons van 1863 doen zeggen Het icas een goed jaar voor Nedtriand Xog andere dankstof heeft het ons geschonken Of waren it velden in de oogstmaand niet bedekt met de heerlijkste gewassen Vernam men niet van alom de gunttig t ba igten omtrent den stand der voedingsmiddelen En die verwachting is niet beschaamd Rijk was de oogst en de prijzen der levensmiddelen zijn evenredig aan den overvloed De meeste levensbehoeften zijn goedkoop en het werk ontbrak nergens voor hem die werken wilde Mogten verschillende takken van ons volkbestaan door buiteulandsche omstaadigheden gedrukt worden zij hielden het hoofd boven en door meerdere inspanning zieu zij ook tegenwoordig de toekomst rustiger te gemoet De katoenfabrieken werken geregeld do op eig jn krachten steunende wachten z j niet ontmoedigd op eene betere toekomst En die breekt aan Mogt 1S63 het einde van den vreeselijken burgeroorlog niet zien wij mogen hopen dat het nabij is en de laatsie vredelievende berigten niet gelogenstraft zullen worden Maar nog in een ander opzigt is 1863 voor ons Nederlanders belangwekkend Met 1 Julij 1863 is de slavernij afge chaft in onze Wcst Jndisclie bezitringen en de smaad uitge ischt lie on e eer bevlekte Nu eerst zijn voor ons alle nieiisclipu gehjk geworden nu eerst kan de vreemdeling ons niet meer vragen op de West Indien wijzende Noemt gij U ren christenvolk en behandelt gij uwen naaste dien gij verpligt zijt te beminnen als een lastdier Mogen de vrijgelatenen door een goed gebruik der verkregen vrijheid te maken toonen dat zij die vrijheid waardig zijn De reeds ontvangen berigten doen het verwachten Dan kan eenmaal ook Suriname no voor ons worden wat Java is eu De prys der Ad ftt ui leu aD ée n tot zes Advertenliel lad Omstrelïen dLken reirel daarbo iQ l Cent BuitcngewoDe letters v ordt i b rekend Laar plaatsruimte wat fava goed bestuurd kn blijven een rijke gou imijn voor het moeaerland Wee het volk da djui gouudor t ervoerd daaraan alle edeler beginselen opoffert en zich zoo ver vergeet om het bezit van goud boven alles te stellen Eu ook in dit opzigt mag men l8C3 gelukkig noemen want de aanbidding van het gouden kalf is verminderd en nij mogen veel verwachten van onzen tegen oordigcn npenhartigen maar tevens hoogst feekwamen minister van kolonier die tot ergernis van velen aan de dingen hun regten naam seeft en zonder aanzien van personen de zaken volgenü zijne overtuiging fcehartigt Is het wonder dat eigenbelaDg en zeifzuclit de laagste middelen niet ontzien om ons tegenwoordig regeringstelsel te doen vallen Is in dit jaar veel gedaan veel blijft nog te doen over Het goede in vele opzigten reeds verrigt z j oor ailen ten spoorslag om onder Gods zegen met volharding voort te gaan op den goeden weg en de uitkomst zal niet twijfelachtig zijn Het goede dat men wil kan men bereiken hoezeer klein eestige eigenbaat zich ook moge verzetten Dit zij den Amsterdammers tot troost die uog te vergeefs naar hun waterweg uitzien Het zij de troost van ifu denkenden landbouwer die nog altijd op de afschaffing u i ndea wacht Het zij de troost van idlen die nog oun n IJe ueaschen koesteren maar dan ook de handen a ui deu j iut en aile eerlijke middelen gebruikt die oi er dienste st iaii Dan zal ook 1S64 een jaar van zegen e blijdschap zijn want wie zich zei ven helpt helpt God Öiittcnlanir XiOnden 27 Dec Aan het geruclit dat Pasolini in last heeft te vernemen welke houding uns kabinet tegenover een inval v m Garibaldi in Venene z il aaiiueuien wordt hier geen geloof geslagen Hij zou in l ast hebben na te gaan welken iuiloed de weigering van ons kabinet om aan een congres deel te iiemon op liet engtlsch fransch bondgenootschap heeft uitgeoefend en of die iveigeriiig grond oplevert om te besluiten tot vermindering van Engelands sympathie voor Italie Die s mpathie zal hij hebben opgemerkt dat nog steeds even sterk is evenzeer als dat de betrekkingen tusschen de westmagten eenigzins verkoeld zijn meer echter ten gevolge der strekking die in de fransche pers en vertegenwoordiging aan onze weigering is toegedicht dan om die welke ons kabinet er zelf in lag Zoowel het kabinet als de bevolking wenscht hier eene goede verstandhouding met Frankrijk maar het moet onze on ankelijkheid geen geweld willen aandoen