Goudsche Courant, donderdag 31 december 1863

Berillen uit New York van 18 dezer melden dat het tuisTan Tolk5rer P2v nwuordig rs te Washington met 93 tegen 63 stemmen heea besloten dat de oorlog 7A n orden voortgezet Eeolans de opstandelingen onder de wapenen staan Parijs 27 Dec De loop dien de g beunenissen in Slee iwijk HoUtein nemen wordt ernstiger maar men hoopt nog tteeds dat de za k een vredelievenden niulag zal hebben De weinige eenheid die m Daitschland heerscht daargelaten wenuen E agelp nd en Eusland al hun invloed op Denemarken aan om het tot concessien te bewegen Frankrijk geeft den koning Voortdurend ra i ljevingeu in d nzelfden geest iets ui trouwens uit den aaid der zaak wel van zelf spreekt De sympiitUie van ïruokrijk voor Denemarken is als het ware door de geschiedenis geijkt maar aan de andere zijde kan Frankrijk niet opentlijk tegen Daitschland optreden in eene nationaliteitskwestie vaarin Deoemaaken de volkssiemming cgen zich h eft De ize zal derhalve al doen wat miar eenijrerraate mogelijk is om geen partij te kiezen en den vrede tusschen Denemarken en den duii 3ch u bond te bewaren Volgens hier ontvangen berigten heerscht in den bcpzemvan het britsche ministerie veel verdeeldheid over d longrestwesue Lord Palmerston is tegen het bijwon n van een beperkt congres en graaf Ru=sell voor Men gelooft dat hetministerie vallen zal tegenover eene coalitie van de Vjtvs ende ultrademokrat en en dat de aangelegen Meu van Japanzullen gebe igd worden om een beslis enden slag x slaan Alsden opvolger van lord Cowley gezant te Parijs noemt menreeds sir Henry Bulwer die op zijne beurt als gezant te Konstantinopel zou vervaogcu worden door sir J Huuson In het fransche dagblad Le Moniteur de TArmée lf at men eene particuliere correspondentie van Tokuhama dd iS October welke hoofdzakelijk op het volgende uederkomt De algemeene toestaim is verbeterd De invloed van den aieoon vermeerderde dagelijks en die van den mikado verminderde iu dezelfde mate Om meer krach aan zijn bestuur t j te zetten had de wereldlijke vorst een grooten raad ingesteld waarn hij zitting had gegeven aau verschillende daimios die zich sedert kort bij zijne politiek hadden aangesloten De vergadering had zich met algemeene stemmen verklaard voor het doen voortduren der goede verstandhouding met de europeanen Dit besluit was van des te meer gewigt daar de mikaao twee maanden geleden officieel den oorlog aan de vreemdelingen had willen doen verklaren De jonge prins Napoleon Baonaparte zoon van den prinsvan Canino heeft al kapitein dienst genomen bij het vreem den legioeu dat zich in Algerie bevindt maar binnen kortnaar ilcxico zal vertrekken Uit Petersburg wordt aan ue France geschreven dat hettelegraafverdrag tusschen China en Rusland gesloten u VanKiachta naar Peking zal de draa l oiidcr den grond gelegdworden De stations op chineesch gebied zullen door ru sischeblokhui en verdedigd worden Binnen drie jaren hoopt mende lijn gelegd te hebben Volgens het oorspronkelijk ontwerp moest de doorgravingvan den Mont Cénis gr=pliiedc i binnen den tijd van zejareneu de lengte an u u imii l 1 bcp all op IJ ei iekosten van dit erk waren g raainü op 4ü miliiueu irs Lie40 millioen zijn uitgegeven in de zes jaren zijn slechts l nOflel üoorgegraveii N ar dezen maptstaf berekend al de gelieeleQoorgraving eer t na ötj jaren voltooid zijn eu jt iö millioenfrskosten Üe keizer heeft het corpi diplomatique doen verwittigen dat hij ter gelegenheid der receptie op 1 Januarij het woordzal voeren Men wil weten dat de keizer in die redevoeringOostenrijk niet sparen zal waarop hij in den iaatsten tijd zeergebeten is MarseillO 29 December Alh r zijn b risten ontvangen uit Napeis van 26 dezer Draruit blijkt dat de res er ng iu weeinil an de oppositie der dagbladen de bC oemiEg van den heer Ve lis als prefect van Basilicate gehandlaafd en hem een crediet van 4üO Ot 0 livres toegestaan heeft tot onderdrukking der roovenjeii r aar luid van berigten uit Eome van 26 dezer had de paus den vorigeu i ig de jaarlijksche gelukwenschen ontvanp en vaa de kardii alen Z H heeft bij deze gelegenheid eene allocutie gehouden waarin hij in herinnering oragt dat de pausen die óan vervolging bloot hebben gestaan ten lotte altijd de zege behaald hebbeu Ook hij had het vertrouwen in ce kerl uat bij de lem ontweldigde bezittingen door standvastigheid en Toorzigtigheid zou teru bekomen Toen de paus de gelukwenschen van de ambtenaren ontving verkliU irde hij dat hij in het aanstaa de jaar gew igtige gebeurtenissen ie gemoet zag hij maande hen voorts aan om kalm te blijven daar de kerk altoos zal zegevieren WeeUSIl 26 Dec De f ankiorter Europe deelt eene depêche mede volgens welke de oostenrijk he regering aan de fransche verklaard heeft dat zil geen nkel bezwaar heefl legen I de deelneming aan eene conferenti van ministers voor een congres Maar zij wensch alleen dat het programma niet vcoraf in zijn geheel maar voor tlke zitting afzonderlijk opgemaakt worde De Lloyd meldt dat in Polen krachtens eeii geheim bevel order is gegeven on alle poolsche geestelijkei die de onlangs ingevoerde belastingen op de geestelijkheid niet kunnen lietalen te arresteren en vervolgens te deponeren Als eene niet oi aardige bijzonderheid wordt gemeld dat de oostenrijksche troepen die als reserve voor de bezetting in Holstein zich thans te H imbiirg bevinden om ook op hunne beurt voor de duitsche belangen te waken voor verreweg het meerendeel afkomstig zijn uit afgelegei e kroonlanden liet zijn meestal Italianen Hongaren Kroaten enz Deze manschappen die geen woord dnitsch kennen meeoen dat het thans door hen bezette Hamliurg tot Denemarken behoort en gedragen zich dus in sommige opzigten alsof zij zich in een ver ei d land bevinden Men voegt ar bij dat de senaat dier vrije stad dieulengevolge het weenet kabinet verzocht leeO om in plaats van den generaal Grondrecourt een and bevelhebber te benoemen Ml voorts om wat vreemde solcla eu terug te ontbieden e s i duitschi rs er voer in de plaats te zenden j Sedert eenige dagen heerscht hier bijna een geheele stilI stand in Jen geldhandel welke niet uitsluitend mag n ordeu toegeschreven a de feestdagen M jt zekere spanning ziet men de toekomst te gemoet Ieder hoopt dat de vrede niet zal gestoord worden en meent daarvoor de redenen te zien en toch I durft men die overtuiging niet ten volle te vertrouwen Hiervan is men zeker dat er nog maanden zuilen voorbijgaan alvorens 1 onrust w elke thans in Italië heerscht tot uitbarsting zal komen Berliin 28 Dec De koning heeft geantwoord up het adres v n de tweede Lajier Dat antwoorl is door al de mi I nisters gecontrasigneerd Daarin wordt hoofdzakelijk gezegd j da de kwestie der holsteinsche successie aan den Dond is voorbehouden onder medewerking van Pruisen en dat Pruisen 1 zich niet zoo op eens onttrekken kan aa i de verbindtenisien hij het tractaat van Londen aangegaan ïen slotte wordt de wenseh te kennen gegeven dat de kamer spoedig de leening goedkeur n zal Tt aarschijnlijk zal de kaï ler donderdag e k eene zitting houden om mededeeling n het antwoord te ouiva ren De poolsche nationale regering welke volgens eenigernssische biiubn te Warschau zou zijn gearresteer 1 lo3 astraftdit beweren op de ondubbelzinnigste wij e door schier dagelijks proclaraatieu en bevelen uit te vaardigen welke in weerwil vpu de strengste ni vatrcLielen der nisstsche autoritc ten geregeld In handen der poolsche lievolking komen Uit go iebroti wordt verzekerd d t het in het pi in der nat regeringligt om gei ureiiilc den inter hare str jilkraohten zooveel mogelijk le sparen ten einde in het aanstaande voorjaar den strijd I met verdubbelde krachten te hcrvaitea I De Oatd Zeitung venekert dat het ministerie aan aile riviele en militaire ambleniren lie el heeft gegeven om in een v il 1 Liiii ieii am eene rejuisiiie nitgaaiiile in de om I missie door het huis der afgevaardigden benoemd tot het onderzoeken van sommige verkiezingen Wie daaraan gevolg geeft I wordt bedreigd met ontzetting uit zijne betrekking Het proces tegen de van oproer en poging tot ru tverstorins beschaldigde poolsche bewoners der provincie Posen zalin het midden van januarij r k aanvangen Men onderstelt 1 dat de lezing der acte van beschuldiging iu het duitsch en poolsïh gesteid minstens vier dagen zal vorderen Frankfort Dec Heden is oor Hesseu Dtrrastadt in de bondsvergaderirg voorgesteld om tot waarborging der bondsregten onmi dellijk tot de bezetting van Sleeswijk over te gaan Oostenrijk en Pruisen hebbeu daarentegen voorgeslagen Denemarken uit te noodigsn de maatregelen tot inlijving van Sleeswijk in te trekken onder voorbehoud van eene nadere regeling der kwestit van successie Deze voorstehen zijn aan de conamissien geren voijeerd Bij het oostenrijksehe en pruisisch3 voorstel wordt verlang d dat zoo noodig maatr gelen to handhaving v u Duitschlands regten regten op Slees vijk in overweging zullen worden I genomen Voorts is aan de commissie voor de aangelegenheI den van Holstein verzonden eene engelsche nota die het tractaat van 1852 ter kennisse van den bond brengt met de bijvoeging dat wanneer de bond zich door overijlde stappen van het traeta verwijderde daaruit ernstige verwikkeliugea zonden kunnen voortvloeijen dat Engeland overigens tot eene confe entie bereid is die beha ve door de onderteekenaars van het tractaat van Londen ook door veiteóenwoordig rs van den duitschen bond zal worden bijgewoond Volgens het dagblad van Dresden luid het voorstel v a Oostenrijk en Ptaisen om Denemarken uit te nooJigeu de No vember constitutie in te trekken bij gebreke waarvan de bond j Sleeswijk betetten zal wordenue vorder het militaire comité verzocht alsdan over de vereischt wordende militaire oebereidaelen zijne meening kenbaar te maken Hamburg 28 Dec Te Ncustadt Bramstedt en Marne is hertog Frederik geproclameerd Ds authoriteiten hebben zich daar buiten gehouden Een aantal van 450 holsteinsche soldaten die bevel hadden gekregen om uit Plön noordwaarti op te marcheren hebben geweigerd daaraan te gehoorzamen en bevinden zich thans te Altoua De Saksers zijn uit laa stgenoemde stad vertrokken vaarna de Hauoveranea er zijn binnengerukt 29 Dec De Saksische brigade zal den 31 dezer Bends burg binnenrnkken alwaar Hakes voorloopig zijn hoofilKwartier I zal vestigen De ministeriele Dannewirke te Hadersleben deelt eene telegrafische dc cche uit Kopenhagen mede van 26 dezer waarin gezegd wordt dat dien dag aldaar eene conferentie was gehouden lusscheu den koning de minlsteis en de leden v den rijksraad in welke bijeenkomst het onmogelijk werd geacht de oonstitulie van November in te trekken De beslissing der ministeriele crisis is naar men zegt voorloopig uitgesteld daar de jrezamentlijke ministers vooralsnog hunne portefeuilles zouden behondeu Kopenhagen 2S Dec De koning heeft nu besloten de constitutie i iet meer te schorsen Hij beschouwt die schorsing thans onmogelijk nu de bondstroepen de revolutie in Holstein haren ioop laten en het proclameren van den hertog van August enburg niet beletten Waarschijnlijk zal het ministerie Hall aan het bestuur blijven Er heeft eene bijeenkomst plaats gehad tussehen de ministers en de hoefden van zekere partijen 29 Dec De ministerieele crisis is nog niet beslist De heer Monrad is belast mei de zaïnenstelling v m een ministerie Er loopt een gerucht dat Engeland een voorstel zo hebbeu gedaan tot eene conferentie te Parijs tusschen de mogendheden ie het londensche protocol onderteekeud hebben en de vertegenwoordigers van den duitschen bond ter beslissing vau de kwestie der erfopvolging alsook van ile constitutie der hertogdommen Altona 26 Dec De bondscommissarissen hebben in ie bekendmakijg zich nadrukkelijk verklaard tegen de eene of andere bniiensporigheid en vooral tegen een vooniitloopen op de beshüten van den bondsdag door het proclameren van den hertog van Augustenburg alsook legen het willekeurige ontslaan van ambtenaren Zij vorderen voorts stipte opvolging van hunne eerste bekendmaking hoewel zij niets hebben in te brengen tegen het dragen van teckenen als bewijs van symp uhie voor den hertog van Augustenburg ElmShorn 27 Dec in een door ongeveer 20 000 lieden uit alle deelen des lands bijgewoonde volksvergadering is niet algemeene stemmen een adres goe lgekeurd aan den hertog van Augustenburg waarin hij plegtiglijk wordt erkend als souverein van Sleeswijk lloisteiu onder verklaring aat de hertogd nnmen goed en bloed voor zijne zaak veil hebben Aan de verir idering werd medegedeeld dat ook het diiit che volk voor geen opotferi gen zou terngdeinzen om Slees vijkHolstein van Denemarken los te maken 6tnnenlanb Gouda 30 Dec Bij de eergisteren te Rotterdam plaats gehad hebbende herstemming ter benoeming van een lid der provinciale staten van Zuid Holland zijn uitgebragt op den heer A E Roest van Limburg 170 en op den heer ro J A Vaillant 163 stemmen zoodat eerstgenoemde is gekozen Er waren uitgebragt 34Ü stemmen waaronder 7 van onwaarde Ten einde eenigzins over onzen naiionalen rijkdom aanrundvee te kunnen cordeelen is het niet onbelangrijk te weten dat volgens de jongste door de regering opgemaakte statistiekvan den landbouw over 1860 het aantal rundereu in het geheele rijk niet minder bedroeg dan 1 251 851 stuks welke indien men ze door elkander slechts op eene waarde van ƒ 30 rekent reeds eene som van 100 millioen vertegenwoordigen Door den heer de Brauw Ud van de tweede kamer isi volgende brief gerigt aan het nieuw dagblad van s Gravenhage Ik vond in uw dagblad van den 22 i = dezer even als in andere bladen ten aanzien van de terugneming in de zitting der tweede kamer op 14 dec 11 van de woordec door mij op den ISiis bevorens gesproken beschouwingen gebouwd op de veronderstelling dat ik door of namens den minister van buiteiilandsche zaken tot een duel zou zijn geprovoceerd Dit veronderstelde feit is onjuist en de daarop gegronde beschouwingen moeten alzoo vervallen Ik heb niet geaarzeld de bedoelde mij ontvallen woordec ferug te nemen omdat ik de juistheid der opmerking van den heer voorzitter dat zij de grenzen der parlementaire vrijheid overschreden bij nader inzien moest erkennen Door het wettelijk orgaan Her k ner gecensureerd heb ik geoordeeld die verklaring aan de kamer verschuldigd zijn Ter voorkoming van ver sr misverstand neem ik de vrijheid UBki te verzoeken dit mijn schryven vel in uw dagblad te willen opnemen De Deventer Courant zegt in zijn overzigt der begrootingsdlscussien in de tweede kamer De heer Hoffman sprak als naar gewoonte over het uitnemend bestaande koloniale stelsel waarin geene veranderjg gebrast mogt worden en over het belasting stelsel Het wordt tijd dat de kiezers die dezen spreker afvaardigen zijne werkzaamheden op parlementair gebied eens aan eene grondige kritiek onderwerpen De heer Hoffman toch is zoo conservatief pur sang dat hij niet denkt aan eenige hervorming overeenkomstig der geest der 19 eeuw s Gravenhage 2S Dec In d = eerste kamer zijn hedea de discussien over de staatsbegrooïing over 1864 aangevangen met algemeene l escliouwiiigeu eakel op financieel gebied Daarop zijn de hoofdstukken 1 en 2 met algemeene stemmen aangenomen waarna de disenssie over hoofdstuk buitenlandsche zaken is aangevangen Verschillende sprekers hebben verklaard tegen de begrooting te zullen stemmen anderea heblien de handelingen van den minister verdedigd Morgen is de minister a m het oord 29 Dec Ir de ziuting der eerste kamer van hed n is debegrooting van het departement van buitenlandsche zaken met 19 tegen 14 stemmen verworpen i oor de heercn van Meeuwen Sassen Hengst Vii uly van Evsiuga van Sasse van Tsselt Fran en van de Putte Bcerenbroek Micliieis van Kessenich Crcmers Joost van Voiienhoveu van Andriiiga de Kempenaar Blankeuheim en van Kijsterborgh Tei en de heeren van der Oudermeul n Taets van Afwezig de beereii van Heeckeren van V asseaaer Cost Jordens van der Lek de Clcrc j van S inileren en de Viliers I de Pité Vervolgens is aangenomen met 29 tegen 4 s emraeu het onderhoofdstuk r k eeredienst en dat van herv eertdif st met 1 28 legen 5 stemmen Het hoofdstuk justitie vrrd aan iin nen I met algemeene temmen terwijl ile beraadslaginsen ovtr het budget van binn zaken zijn aangevangen en de minister morgen het woord zal voeren Gcnicii le Berigten Ook in Honjrarije bestaat een t oheim nationaal bewind Üe Dcnew ontruimen ook ReuJoburg Garibaldi en au leren verwachteu dt u derpe ioorte ler volken De nationale parden iu Italië oefenen ïich i m dcii wajjfcbMndel Het deeusche inmisterie heeft zijn ont lai nüiiiLu D zuidelijke staten au X Aroenka villen 2500 luilhoLii j aiiienleenen De heitog van Brunswijk gaat an Parijs naar s Graveuhaj woueu De jjenera l Murawieff b eft op zijn g eboorte lag van zijn keizer een vleijeaden brief en 100 ÜO a roebels ontvaniien Iu Ky ypte oedt de veepest Rusland zal den Polen na de overwinning niets af iaan dau de hoofden Het fransche leger in Mexico wordt aanzienlijk versterkt Al Denemarken de constitutie ület intrekt dan mag het niet rekenen op de hulp van Rusland of Engeland tegen Duitschland Met 1 jauuarij zal tz s Hage een nieuw dagelijks verschijnend liberaal blad uitgegeven worden De hertog van Augusteuburg heeft aan keizer Xapoleou j esehreTcn en ook antwoord bekomen Te New York geneest men de waten rees door electromagnetism us De oostenrijkscfae februarij constitutie verkeert ia gevaar Thiers begint te kelderen De belgische afgevaardi dei hebben zich tegen dft antwerpsche grieven verklaard De fransche bezettingte Rome zal verjterkijg ontvangen De onderkoning van Egypte heeftiu Engeland voor vier en een half raillioeB fr atoonaploegen besteld De fransche gezant te Ahiaadrie zal zijn vlag inhalen als de ouderko