Goudsche Courant, zondag 3 januari 1864

I 864 Zunda 3 Jaouarij il 184 iGOUDSCHE COURAÜPP J Meuws en voor Oouda en Advertentieblad Omstreken t e e Ctj It mt ver i njul dc TKiiultriigs en Zoi li s lu de t id ch Ldf ii uit i t d a oiidi le t i Dc n s ic drie 111 i In i fnntop 0 t J De inze diti der Uitga e iu A BRINKMAN 61 Lauije leutjlviceg D u De pnjs drr Ad citiiit ri an ttn or rr Li l iiiel 1 b np lu litt zt il is 80 Cf nl oor I 1 n ciifiL w oi c Itt I 1 word bc ekeud Laar ll t UI til I 6 4 Wii ult gj ors geicr pi eljTren jiirknnj 1 mv pid loor beb ocni c velt en giiii o 1 hit iri i n de iioop iit en mdtcan letter w it 13 er an den nacht mogen hij nel vngen waiit niemand il het n is ii le nii fe toekora t met eemge zekeileil e oiit ujeien Zuilen de Zil ook dit ji ir het pd der diplomi ie oortïe peeld nor den en Polen vin zijii bete ki i iten beio ifd endcljkbezuij ken voor een oiermigt dii het verdeelde Europi tvrt Hoe il het in het Zuilen 7 ju Zi ipj eon diibbelh iitijre stailkunde Itilie in onzekerheid hou len ol uel 7 il Giribilii de ni m vin h inde en u der ten loüiie e ver vch jiiiii en de geiein dlieid en hintlieidrij veiji gen ooaU vrjt er de uningelindij voor ijn n ipi cu bezweken 1 it il de tiekomst geven viele of itrijd vrijheid of div ing geUik ui nnip voor lull en volk A ie intvio ril hier bij alle k e tieii u de gemoederen m Europi be is honden Z 1 de Irjil n Vmerika in dit jtiar eindigen of moet o meer bnrgeinloed vergoten vvorden kunnen v ij ma ir het antwoord km mem iiid geven Een vüiikji km de mslen van velejiren vernie igeii een vonkje gevoipen op de bi lu Ntol m Iniopi opgehoopt km de kiij r vl n ovuil do n o ibriiidi i en nu z 1 dm het tot luuloe en met veider ui prt eu tn hjt 7 het d n met oi Jii P e ioe ei i j vree te k ie eu i lit de j lu lito jiim oi küi ehngs II aheven doo kli gtuuni n zulien veriiugeii wor en Geen v reeze bekleraiiie on e h irten Geen vo k bezwijkt dit niet wil be wijken Geestknchtjgevoegd bj de geeaalnft die m ove nber door het jdrE e luid heerschte en wij kunnen den vijand vin biiiKn lUotigitw acl ten JY Maar een bi ueohndsche vnind bedreigt on ncfg ajtijd f Nog iiiinitr IS onvei iiihglieid ecu iHS ijk ver u ei ir on si t iikuu z i t TïiPii jml met inii t bc naefi tie res en ebruik die atA et oub eett Her voor ci ieget cxo rci en een orcrtuigins J e e3 igd die jp il indeliiueti niet op pruje s eunt L I t en üu i II ce ie eu i het uoodi de j t c ti e o ertuiijii Omei J Ihgheid hoiiit u terug w in neer j ter L mbu geroepen orJt Door onveischiUighc d bemoeit gij u ncung net i e btlingen Ui de slid uwer iiwüiung ecl inintkr oi lie vin u idf Ji inJ Geil or iimieil lan u e overheden ia pi t tï ir niujuiernng die m een nj 1 m i o ti irdeu m le viet Itder hefft Int u t iju be w luu ni ie te dei ui i n iLt icourjer cpmtiK im te luaken up 1 e gei t ua r u i n Mo en uij m 1 b l nuei bevonden v or f ctjd irzo d vooi c ns niet vrnc itLloo 7i n voorbj jrf iii öitïtcnlanö nb i Loaden 9 Dec liet 2 ou ern mi ten en t il i t fk it en iiouj e If ir ie e en mu e dienen I V l onltu üOi een eiiüüdigd ijnde oor n it le m iktn i irvoor uurd ge ui de uiirus liifj vin ift vujr de t i S liip 1 ipp dl 1 i J k Uit a n ks li rt iiet ver hef 1 i t ouk die te C 11 I i h i i t 1 be i tot nelk eeno eVin gron len en ebïiwtntv Lon tudit lil de ci tn wel bepiii v m tUK rjiid lei irrooi e v m 4 t vt beiiiui ueikt men i ir Kr idooi de ei I I Mue om i i A l voidti d 1 if t t I tj f M jei H Jn I t b 11 V fikn weeiv m dtn h in iU ni t I I iii I ut fi fiev c V in de uiire i i f I k 1 i t I f i 11 n t tr Il n om e n et te ki ij ei I fi K u i e 1 V itrcü i ie em et Parus n i j ie hdifn oi de liilenen ho i len lüfuuji r ipie he tt e p iii e ke nuntius n imens de ii n e i tn l tt rtoord evoerd De kei er iiee i n duik betu gd oor de ontvingen seluk v cnclen l j u di iiin eei gun tig voorieeken voor let 1 piiu j urs l uiue i e hoop du de veruikkt hngen w iirv m omm e e jTj feiJen vin 1 nr pi thui het tooi fel ij uit den v es zulIcii 3 r irnd w rdea dorr den geest vin ver oeniug die detef r uMdXhooiden be lelt en dat de vrede alzoobt vva inl zal blijven VMlgeiis t avondbilden heeft de keizer iidL daarna rep I ê