Goudsche Courant, zondag 3 januari 1864

jtreelk tot d i i ntrikaau clien g zint ireneud en de hoop geuu il it 11 t j I 1 1 + iretui t zil Hezen lU de er oeuing tu ichen uiii i i nl In het Jouiii il d Vsneulture pratique nordt door Baiidin Ik lol eniour leel se eld over Je ineilio Ie vin H nbrenktot kiimiiig upirULhiiiig lu griin Ue ebeele theorieder u snniiij luchiiu i uicisdio eene hei enschiin Zonder de goede Ii n v ui Hjibrenk lu twi kl ie trt ken kinmen i i liir ii it met mi ieidtn dat hij net lut v lu zoovele I II ler i en 7 il die zich in huuni verueel iiiig otover Ut jr II L m het nioae ijke lateu eg lepeu 1lu laoethuu e lm r d n en kiieotieu ter spr ike gebi igt te hebben wiiriin mil i i niel dacht Nieuwe pioeven btier be tuurdf Gil i i pii kunnen slechts nuttig zijn vooi de ueteu Il tp al u KIe du ook lUc n Uirdooi dat duiilbeïrijjir w or b 11 u leilegl lieii btj iii mr i U in ofFi iele kiinjen te gdoovei du Il I I Ij innen voor Uenemirkü i leiijieii zyul ui chl 111 I n ui te de l r ikp iu lakt Ic iuli i indiuK dur dl b Ht i o ti I iiiitit ut uil den di n i n verloKii ht it tl be t üi vt t en vei J he a I hi i üerlljn Jo lU IV mnieleeiiiiL tn uit Kopenh ijtn ZjUniet lil je Il kt tn ten iii I inl is ilp a Cf 1 tiuoi lit iu e t iii om tic i uunognic l 11 il ill I Ie tn I ken III 1 11 r t i en te kiiiijCii I cob ii u l t i u dt I toriu lici huul 1 lo uu i i j Uc t 1 is c tit linj hire h up ge1 1 lil de it 1 m geueiutriii u iirinr 1 f 11 Oik ih I neinu v 1 t jrleii 1 1 ooi uge KU IC be vat i rs liet Itiic uc 1 mg tot ji JU c bi oiglliiil lui tl en j ren S ecs t te 1 1 11 a l i 111 1 me l i f he l 1 i De 1 1 1 1 M 1 1 de b 1 1 ei 11 t i 1 1 i mei n C tar 1 eM 11 1 Dtt liftk helt 11 1 t I o ir 1 U II I 11 k 11 1 IJk piCl t lil tt 11 Kii Jtu i III 11 11 1 l e Il 1 I II IKll 1 l iiu l IH 1 cl uu e 1 11 1 ing V 111 ll L teil lilt lic koiiiuj j üe 111 1 ld bctitk r p 1 1 Vü j Weonea l l er en uu llongiri e mei uc iLunug to 111 i i iiid UI r II IK b V j kii j zi i be indt ten gtvui e v lu hc 11115 ikk II V I II j 1 ü t lu k I bt it r il lil un II iii itiii tl k 11 1 i V r 1 1111 ftr ainnterktlijke toevuti Uetlt pilt geil d til Il tUMjra eiuloiuuK u Cli tl i iituout en ia e il VI j til 1 i jt t ie UI tbn oog t dit men i i t jks e tr t Prx uiLii l e ullsi ig v ia vtle itv eia o iip gr iiiveu jpzij t 111 lic ijlil t j k HUI j liettt bf siu 1 t e 1 lïiu 1 tu e t j Ie tril i ei 1 k i ner iiiet purij 111 jt 1 1 it bc 1 ii der Li Ij I C k I 1 Uil t Il UU l OU kill It 1 jut II f rp 1 11 dt 1 tr j bo k V OJf III e 11 en e Vu g perloti J uejeiiheid 1lilt gel iepen 1 lid JtVol il I lis pliV 1 it uuitic 11 ik uu t lic lierto 111 r Ml Jen i lil x iii e zii h oii i tu il v ri l ii u v ui viipij iiigtii j het till 11 UI l 2 j i leb ei u iieii Uc bon Is tt ig UI if 1 j IV k t e tt der sd ces IC 1 lUti ei cl It l i u de l 1 piigtii 11 e et uie en ue i ei t iijing tbs 1 ui Is leg n e e i ii il e i i e e i if i eli pin lu ten gevolgt 11 Dl koiiu j eit tiL hls dit tic k Ulier 1 1 c Ic Iftiiiiig ten Sjj jp igs e mI got Iki uren IJ l et Pruis lie Cl k lu V ijus eiiOiiig L K it 1 1 II iv jt u n eu uf ld int t lui Ie vu ugOf bui rje Cii i ti lugui vooiinuidag lil ut liiiil biiig jU vjuiijiiikt V luiv ur 1 1 i k 1 ld t p it 1 il itl en w tien g V UI ijus I 11 mij 1 ovtr li iihiir icrtoom t 1 v It e lil d i 1 nu et il ev n i rt ui uur I vt i r nij UI ecu uj en rjtiug een jii in lilt gi 1 1 111 Cl htei e o j Il l l e hei j ucrl ils i 11 i 11 lu t voik Jp iiin tti 1 t I 1 ili e d igen ti K ei bl jvui t Cl 1 Ie ie bon 1 1 1 111 ussiris i 11 m c uemiPj Ijken i verlojp v m dieii tj 1 il i Oil 1 1 tjMC e I t o iiid t umi srtu sen 1 ebben te Fi inkfort Leiclen gevriigd hoe a e e o iistui liglicdeu tc iiandeieu 31 Dec Volgens ooggetuigen is het bTUï elioofil teFrederikstad m den atgeloopen ii icht m de lucht p piougea en totnl vernield Kopatlhagen 31 Dec De ministeriele cniis i geëindigd De bissclujp lt nrdd aanvarrdt liet preui li its hipv indeurud en neemt voorloopig de porteteuille viu buiienliuuwlit zaken wair De ministers van justitie en ooilcg blijven lu liet k ibluet De koning 13 nair bel leger veniokkeii ötnnenlonö Gouda i Jan air vvij vernemen zullen zich op het a uisUanile daraescoueert v ui Euphonii dou 7 jaauarij doeu hooren Iej van Ileuu conctit zangeres uit s H ige en onze verdienstelijke mu iek dire leur de heer Bekker Het zil ïooi de mu iekkeniiers ein gcnutvolle ivoiiil oulevereii eu zal Iej van Hpuu zeker alhiei den eillcu bji 1 t r ingcn als ZIJ ic s U ige vervvoivei bei It ilvur j de solos ge ongen heelt lu de Feestcintale van Liibei k ui iet W illcmspirfc iven 1 j lugs bil Den ÖL Deeembei heelt a lu het nu u1 ue v m m ut il akeu lic aiiilieteding p lats gchulvuilii i ivt u v ui pi 11 k m i il door den hüCv van IloU ui I met liet vu 11 u vin tli iijlh luide i jorj ee alJui Diiivool w ir i v jt 1 Itttei 1 e until I c r iuistc 111 lu jVtr u i Ie lie 1 P vm Iiuouij te ioltiiJam v ur de o 11 v m J iUiOJ De ins lirjveiw iieii 1 van Limburg te Roitci 1 un votU 4 13 000 tK hs V te ölielrccht voor jO U I J v ui Hutten te lelieciit voor dilbOOU V L J s irun te Sielrecht Vüur 40 ü J eu J Kouv Ic V ii ier 11 11 voir SMIJOO Dur 11 aiuneueii der beiijeuuij i it km lue er te biedi Ijji tien beer üceu is in t lio il Uiesdi u lilburgdt veiMe lig V n tin lul der tivee It k iiner bepii d op denIJ j 111 11 Ie helste nuiiiig op 2 icbr I In hc II iiidclaulie vin 1 J luti irij leest men De lers L k itner dt r stil n geu iiil heelt de bejriotmgviu het dep riemc it v ui bi 1 eul ziktii vinvoipeii Olschoonmen uic weet at in de gesloten zittmj h a in de stemming v jonlgiiig Is vou ïcv illen en vveikei iiivloel dit op de I bcsusstug dei k mi 1 liec i uitgeoeleiid k ui intu toen uit hetgeen züoivel in de tvvee ic ds ui de e rstp k iiner bij ilc opeubire bin itlslitcmgeu en in de govissclle 9 ukken is ge egd met zeKeiheid opiu ike i dtt üe eer te kimei door de verwer ping utet een regeiiiigs eisel miir illecn een ondersteld gemn V 111 bekvv i uulieid allh lUs vin beliend gliei I bij den m ulster van buueiil z ikeii heelt vvilui vcroürleelen j vvil cn ons thins liet lu een on leizoek vtrliipeu ot de ver vcrping genoeg aam is jcuiotivecul miirvvj v njeii alleen W it uilen de gei oliren tul vcivveipliij i n Oi s iiizic is il j gttn ulier gtvolg hebben tl lU dit de bt t ik n in i tt r il it re len cii door ten andci vtivinsen vv 1 b 11 1 opp itie il dus iiii het ministent l i ue t t 1 m Ijkheid 1 i 1 bci ikkcii dt ee ig i 3 luuler zal jU on 1 11 liet il per oi 1 1 ivuruit de keuze v u een nuiiMu 111 1 isier m t jt eliielui om bijzondere ligemeen beken Ic tt icn rntei tl 111 g 1 Tiiljk is beperkt m iar bet beat 1 ui v lU hit ministerie ili je kt i bij de lik lie c iioci i l ei r t k i 11 1 tlvc uit te ift ion l tloor ouuullcljk UI tie veivvcrpiiij v ui de btr iüUlij v lu dt II minister vin built ui 11 d P ic ikeii 11 e vin ui lere ministers tn btpiildeijk dit vin dei miiii Iei viu binnenl ludsche ikeu het erkcutle hoold v 11 liet k iliinct oiet lUeiueeiie tem men un f iieiiieii Mui Ina tn I en trift de vtrvverping der begrooting v m buiteiil luti t he ken gtljk reels is auigcmeikt geen u jeiuig ttlsel ot rejeruij liegiiisel en vvat nog roeti zCjjt het ministerielhoibecvc heelt zijn tuk nog niet vülbrigi Het licctt reeiU veel tot stand gebrigt en heelt nog zoo veel lot stuiii tt brengen dit vin zijne iftre hiig geene sprike km zijn V elk amler ministerie zou th lUs m t tenige k ins vil vvclsligcn kunnen optiejen s Grraveuliage 30 De in tie bijeenkom it van de eerste kiuicr ijn heden auigeuoineu met ilgemeeue stem uen het vijfd hoütdstnk vm de begrootinj m Ibbl dep van btnuenlmd bclic ikciij dt spuornegbegi loiing het zesde hoofdstuk de van l iriiiej beutvecs de vvpi op de mi Ideb n In ee e avontl itting is he hoofdstuk zeven V eu B Vationi p huid en p irtemeut van hii mtieu amgenomen met algemtpue stemmen tenvijl boot Istuk acLt Ooilog is aingenoineu met dl tegen 2 siemineii SI Dec De eerste k iiuci der stilen generaal heeft heden de begrootiug tooi het dep ii e uent kolomen langenomen mct 22 tegen 11 tpramen Het b itig slol zoomeje het hoofdstuk voor onvoor iene uitgaven ziju aangcjomen met algenieene ötemmeu De viet tot afschiffing der bel isling op de briudstoffen is aangmomtu met 25 tegen 3 stemmen Die tot verlioogiag der bet is ing op he geJistilleerd met 18 tegen 10 steiiraea De k loicr 13 1 rop ge cheiJen De minister van builenlindsche zaVen de heer van Ier M aeseu de Sombreit heeft eergisteren ni de verwerping van zijn hoofdstuk der at ntsbegrootiug voor lSb4 ijnontslag aan den koning aa igebodeii Gonnctieni i Dec Door de irroiidissement regtb mk IS alhier eergisteren lu de ziik van de Boon grondeigenur te HarilinweUl eischer contra het bcstuui vi i den Albl iser vv uitl met rv l beuedtu de Zouvve eene besli siuï geno nen Piirloor is inotind bt tiiur ter zike van iirdhilmg op een pcrcetl buiiingrouil uu de Boon toebehoureiide op alle punten IU hel oujelijk gesteld Met het oog op het oiigenet en de sch ule die dergebjke voorbirui h uiilpliugen v in dijksbes uren kuuiicn leueegliri ngen veiheijeii veien zich ovei die uitspi 1 ik daar partijen nu weten v i ir lan zij zich te houden heboen Gemengde Berigteü Eene deputatie der ii ii ersiteu te Kiel heeft htr og i tdtnk te Gotha ala soiivtrtm huldi d m v d Palms gede k diiift i ijn lu de feestdjj en dooi dcii htei Roclauts tt Sthieddni éoOOd e tiniil rtr gedebiteeid Dt dom tt KljUd i Dl sp nu clH mitu tLrrjad ht tlt zich bepialdtlijk trklaard ooi ten ongre tt Péii s Ur De kap r der lu h ktn v abaini hetlt l t h p i dtr noord lijktnm de iibijhudvm I v i hoofd v rn 11 Ai n I d t hoU poon tgde or Kot idiin lai dt boii loot o r dt 1 i tr it uair dt booinpjtb t rleng u in door etut bi ug met l iji noord vubnltn Ie Lu a jn dt ii uw i is bezoeken algt ehalt 11 t lrin=thc hofhtcii tt L fpi nt i lijka SOOÜÜ fr vtrttird nn d 1 hond idd d mm m dt i j dtlijkt stiteii van ijn sktht jO duizei dbj tunstiipt e gtli t Iti Oallitii vm i m i vtl w hm IeOthteulun bj Cobltni jii zestig huiz nt vt = t iil tudt aoi ktu door 1 r ind vtrniild Ingezonden Mijnheer de Reilactetir Ik heb uit uwe courant gezien dat het bestuur v in de iraslabriek zich weder tot den n id heeft genend over de prijsverreinderint van het gis en ik hoop viuginsche hirie dit ons stadsbestuur nu zal kunnen bcluitcn om de oifertes van de easfibnek am te i emen Ik begrijp indeidiad niet wit d lar tegen zou kunnen zijn Het is waar de stad zou zooais de zaak nu tt i il rvrr een lieiU il j ireu vrij zijn en moet ich lis de verniinderiiig van den prijs dooiffiit voor nog vijfiicn jaren diaiboven verbinden murdif km toch geen be vvair ijn W int niet illcen krijseu nij teistond den zeer matisri n Xn a an 15 enten in pluis vin i j cent miir ook zoodi i ler plaatstil even groot ils Goiitli ot Kliinei het gis nnnder hebben moet het hier ook voor dien prijs geleverd worden en dit mag voorn met vergelen woideiil ils er een intlei licht wordt uitgevontlen dat beter en goedkooper is dm is het conflict veibrcken en het stidsbestuur weder gebed zi n eigen meesier Zijn dil geene billijke eonlitien A it wil men meer oii het misschien betei ijn tl it vv ij den hooien prijs pog tien j uen betaablen vv lartloor gelijk uu de d laiv iii ircin ukte berekening blijkt een winktuei die 300 ellen gas verbriukt een veiliis lijdt van ƒ 225 Er zijn = omini e leden van den riad die het voor de gasverbruikcis nog veel mooijer willen miken mair ieder die de z iken goed be iel weet wel d it ij het onbereilib ire verluigen Hel oude oieekwooid zegf die het onderste uit de kan wü ebueii krijgt het lid op zijn neus De riad zal dit hoop ik inzien en ons niet noodzaken ai die jaren duur gas ot liever geen gis te branden want tegen dien prijs is het voor velen met vol te houden Gasver lelilinir is voor winkeliers en fabriekanten eene behoefte gewoiiien In de k ems e plaitsen ziel men die tegenwoordig void un Zon Goiiili ditrvau verstoken teioeteu blijven alleen omdu men hoopt over t en jaren nog bete voorwairdeii te kunnen bekomen Gesteld al een = dit l latste zou mogelijk zijn wat ik et gel if is dit dm eene rede om ons geduiende een groot gedeelte v iii een raeuschenleeftijd van gasverlichtiig in on e hui eu winkels en werkplaitsen te versteken Ik vertrouw d t de riad die zoo dikwijls loonde onze belansen goe i lu te zien nu ook dit amneinelijke voorstel zal goeilkeur u w laidoor wij spoedig het genot zullen verkrijgen van eene goede en met te dure verlichtuig Mas ik er wel eens op attent mikeii dat nu eer t te sGravenhase dit meer dm ticlitiï duizend inwoners telt de prijsvan het gis op 1 centen dus nog drie centen hooger da hier verminderd worth 11 Goudi 31 December IbCi Marktbengten Gouda 31 Dee f uwe 2+11 u ƒ 310 Zeeuw sche per mud ƒ 9 i ƒ I jU Rog i Koiiiiig ber er ƒ i ïu a ƒ 7 Ümt iü ƒ 6 75 1 ƒ 7 eeuw sent ƒ h U i O 7 i N eiuve ƒ 0 O i lil Geisl 4 i Ij Biekwei llus Ieƒl O N lil ibindsciP ƒ 200 Ueiuiipzud ƒ De veem irkt met t luu jken uu voer eu vluir tn iiindei Botei l O I l 12 Delft 1 Dic Bj geruiï n aanvoer ter ïriiiimarkf bicef I ei echter vee onveikoclit hiver lUtcn minde spoelt op Tarwe v ii het eil ind Ro eiibiiig s oü UI siil wii geiuï cn V m 25 dt ember tot 31 dUo 179 achlsteu eu Pi csiiei l ii boiei le intii 4510 Ni C Boter ƒ 04 I het vieiilt 1 ly 1 pei ued Deventer ii Dec llrweƒv lyi r i ooo Bukwdt fi i fn r t ft 25 5 H n er i i ƒ 3 75 Put lebi i Pil ƒ D 50 lƒll 0 Bofr per 2 il ii tJ 1 ƒ 21 1 2j iO 2 = b ƒ Is ly lO Zwolle 1 Hec Ml Idelpiijzeu Tirwc ƒ s 2 Rogge ƒ 0 Sü Boekweit 5 75 jer = j Londen 23 Dec In eiijT tirwe giiir weinis om vreem 1 de vva 1 leen ui de goeie tn riuje kw uUe l ji v r 1 12 1 ger t I wis ui t grif te pi itsen gji Ie luier brig v jrija i j eii op vin 14 22 deer 10 qr ml in li 1 1 r tarwe 550 qr ml eu 7100 qr r ger t en 1 J qr ml ea 2910 qr vr hiver 24 Dec Boter Fnesclie 120 i 122 k unpen en Zwolle 104 a 114 k la L 1 im i j eu Gouda 42 a 4 2s Dec Granen Hiig tirwt bedong grif tie prij cn der I vorigr week voor alle goe t kw ili taen v reeui Ie met beperkte vru en nagenoeg onveruilirl 111 prijs bcsie gerst goed gevriijrd t ït vuugeii prijs uu biel iets I iger h iver met we mg kooplust eu iets lu prijs i t I I 1 voer vu 21 tot 27 Oe zer oSl j t r ml 01131900 qr vr irwe ii s qr uu en 10 07 I qr vr gerst en 5256 qi ml isul qr vr liivtr in de veemirkt vin heibn erbn auigebileu 2440 1 inderen 117 kalveren 113J0 si 1 ipi n eu IbJ virkeis or I beste runueren werd 5 2 voor kilver n ó 4 v oi tl scha pen 0 en voor d v irkeus 4 pet steen brtuld I 29 der Boter Iricsche llo k unper en Zwolle 104 t 112 kias onvennderd Griuen lirwe puike eng jril tot de prj ci v in rnaauilig veikoeht vreemde met beperkte vrug lot voruen prjsGert vist bj redelijke vi ii 11 i ei unit 1 mtler 1 Vinvoer viu2s oil 29 de er 030 qr uil ei 5970 qr vr gerst en 3J10qr ml en 30oi qr vr hu r V ui Il veemirkt vu lieden wer en lui ebilen si run deren 244 kilveren 3020 srli uen eu ii v iiKeiis j r besjerunderen werd 5 2 vuor u kilveren 5 1 voor u sthipen 6 tn voor d viikciis 4 4 per seen betulil I Burgerlijke Stand GOtD ii EORi 2b Der iQ Hl oudeia dt Groot rn C hjlie An Dirk oiJeis dt Joi tn M J Po t 2J r c ouder J van ïiim eti l j vmifffFN 2J Det I ai Dokkum 14 d K P Reebeea 6 m dO L van der Drn i P dt Touj 8 ra dl T W Zieloin in h ivr van H Vu ï j ULHT VL 3 J Dtc J BuukoiaD en J van Houten