Goudsche Courant, zondag 3 januari 1864

ADVERTENTIES üoiidci dag 7 Jaiiuarij f C94 185 ZLTPIIENSCIIE Scliroefstooniboot Hcedcrij Tl50ClU ROTTERDAM SUTPHEN in luiec e vti u met VLMLIO VilhRftlrOOlU V 01Li eet WINTERDIENST Van Iiot trdniii rij 1 1 s morg te i 7 ure 1 istc dam Ziturdig s mul 1 5 ure I iiiplm 7atiirdig mori ens 7 ure Jli i eiiltr I II 9 ure OUDSCHE COURANT q 4 l ei1enlle ad Onislreken De prij der Vd ertciin n aii een lOt ze repel iiift iubt iip ati hit e tl hiCiiit o tlkti rt 1 diari cii K Cüt Hui iig t w uiie lUT t rs wordt d bcrchtud naar plitit ru mt vreem lelin en tegen ileii T iikoeu zekeerl he i len j i t er v jld e i i uere I verkiiirt om inet hein e ju e Ir i eQen I Is ie p mnen in di I te l el O lii i drs euiiinii lil tl itneii i he eer o tj r i lur 1 i men me veri ii ii eme o oeiule opbeliK i ir e pii o r e e e len op tui f 1 r 1 gf h u leii meu t l e nuntius n unens ue i lUwe igen Bj d de p 11 hel I l kt er littft zjn d nik bet il r 1 ir le oiitt iii en trenik ei elitn 1 j ig dairiii em Leiiii i v oorte ken voor et iiiti t j t ir lli miti tl hoon dit de veruikk ln pi i ii lU 3 nuiiirf Lgedteltea vin V uropa th ms lie to u eet jU uit iltii eg i len ger 1 nl orlen duur den gee t r iii vei ot uin kroj le hoifipil be iclt ili dit de vrede i j t vv 1 I i il blijven XoL en de avonlb llen heeft de kri er stieeks to dejl amei km i i jc ut e mt 111 let jiir l bt jet i g il e tu tu teil t 1 1 en not r 1 2 J 111 Htt antivoorl van op liet v ir d tot het Ii lum v ii een i 21eren uoni laii het ni in fi e vi coniv itigeii Htt int oorl i eet c v 1 lijk tl lil o k let itduiu clie ijiviriir algemeen cjiijks h itl i iniri ii mieii njnselie no i tit eiisth en het vtrir regten v m Italië op ijiie eenl ei 1 igeterbipdi tl ra i ir ook erkend do r i itieke conferentie Lit I alit vvortlt ge clireven t tidiTter stele be loten heelt tot di 1 i tinguerkin laujs de linie v in tie Mi enpe luv d vin de ijile v m Lomb r l tdie erken met in einiren t jd k iim 1e jr 1 oe t I lil oim c V in ien ie vu eiut n vf u oove mo ijk e voorkomen 1 ir n vo koid oj is dit een ir iiment te meer in hel v lOr t 1 v lu hen ue nip kansen v m ecu oorlog in It i ip tot iii Isiii ver clmiveii Ter geUsenheid der men ij i ir ieeej ie op de t iil rieu hectt de kt zer den knus i lirun le o i tot den lussi cben ge lilt ge egd te hopen d t le lie rekkiiuen met Riisiind voor uu v iii vu 1 ei t i nrl n en n i m Djemül ieh heeli hj ijiie Mt le ht i I te keiine i se eien over d siiltue iiit ml op t e iirrt1 itnoodi ing tien piiiischenge 1 1 zit hij i n di ik te kei i en voor het gul oitlnil datder kei eiin ii bpiije te bfuri gevallen vm at hij tot denainei eziiil eule is bekend lot lorl Cowlev eitle hiJ niets uur men veiluilt Ons klim et heeft Engehnds voor lel tot let honilen van een at un lei ijke coiiftrentie over S pp ijk Uolsiein bepiild A p hand ge e eu even als reeds bij voorbiat een te i i en voor tel V lil selijken airtl voor de rumuusehe 7iat iien sehijnt de gebenrtenis en in de depnsclie zaak tejylllen af icft len om leh eer t dan er in te mengen als blik gecliikt acht 3 Jan De France het oatnerpadres Tqj be ive Ilsll II n f een ei r onr e 111 I 1 I im il o I r uhige ni ie i mire m i ir hel i tl i ujin i iet i in der vi ieiiidii 1 I i I ui hei ipi e I inner even n vtngeus het ler ie liei t de Tiikueii oil volgeihel luet e berigt Pn is Si nmi ii klips v lu ieii ij p verinderl u en bn Enge selien ene vuldiemng hebben aiiiL ebulen de oir etn j pai ef van ziju kinkier vel de illpr lemotdigs e oul rwer ping lou ZjD Buveudien zou hij zich alsdau ter gunste der k te wi Is itn Vijl Itet het eogea let el efen4 u Til i ai i Onderlrouud F HLKMVX Jz au Gouda rï tl H oLi Ri i r II tt le h 1 l ebruirij i uorll laiJijd rcnekn ni e WERKMEID teiens ffoed mt de POT kunnende oiiiiriin I 11 ƒ ÜO br d e irvil Sdre Jiuhlo nder Ie ei bij den titne er de er A erzekei iiig s Maatschappij onii DF ATÏOHALE MILITIE DE E E A D R A G T Vt c d it cl ppij 0 n t te riwiiliirrt liui 21 Jininnj T5fi2 inleeft ten I or n o r ene t In m z k 2 p KIe Mjm PlaatSVeVvaUgerS en KllIïli erV8rwiSSelaarS bj ie Suliu iuh V Ulu l slehen j rtk m Imr Pa l men nn de dteuie iers een ws iruail i j m loliditeit en telt ith met ailitn frintuoor le ijk oi eus di Wc lucir di n Lotelmg loormen dedirpnonien IS n nr nfent diirb j l k de m r li 1112 op ich dn opiolrreiiden liroc er ol bioedcr lil df pfrsoonli ke dienst ie vi winn lift bt nn el air m zij 111 e it i om d de b 1 a iie tui biuiken rn mi ei dii j ie il eii opliui en en On 11 pn oojden o r It lic i n en i in te tooien d it j oor eei e 1 1 eerl jke toc 1 t rn en 11 de W t te inden u De M 1 h ip PJ in kl l t ï m iir 1 tl t i c y lil bi l l J etn 1 11 1 sr he lil U 1 1 1 11 rf w r lij 1 0 er liet U 1 tor n Cl II Lj msk nton in 1 H 1 f t nn i r 1 e i j c 1 M i 1 2i r 1 eii tu J 1 1 er W r b lro Pii uor h II en er heitas gffu H tr en ti i in i J nu iiiic i oo inn drukkend mo nk 1 1 t 1 kin i 111 den dee nemer ht 111 i 1 I M r I ip m M f J iren b k UI f ircid In de 11 1 jtil teilen 7ijn k m pei Vrr t iri tiiii iir ren k ml tre n i e Uetr I bhender uit 1 ir l rjv nc i n bj den uiink 111 pir t in kiinui n 1 ine en n I I 1111 it 1 111 in clitin in ie iii kuini 11 voor de Provincie Zuid Holland Genietnte 3nl anger Buekh inilcl i ir idem Sï iupper loïcmei lioiiuer Gf iniciiti lio ie Boekli indelaiir Handeuar 1 i iteiir Logeinf ii hoii Ier lïoekti indi 1 1 GenuniU bo U Genu inti G i iiiger lioekhandefu ir B oi ni t t 111 1 I iri i ki in 1 tr 1 1 k ii kn B II hl 11 11 ir 1 1 jeir ei 1 b m j e Biekh I 1 1 r 7 1 ik I l 111 1 B f 1 iliir r 1 1 p retiriP 1 I iiid A M inl 11 Coniin Il ur Boekh ini i 1 ir Agent cicr Bi inJ A M nar h t HocjdKcutoar U s Uu i i Ij dai II r Imr I 1 iniK JLlN tt Leiden 0 It I f Jl jj u 50 alsmede bg de onde s 1 mdt lleeren bmuen gpindi e ProMneie Stompnijk A iii Ou f irijk V It 1 V V in 1111 dingen J A K innaiessec 1 1 inis C m ilirel ill 1 Ier A He bach s dr i e Tndp A an dei Lmgen Kol eribim Haagscho Teer C W vdu Belle Hot eribim Potieb ikker eg Wijk I nO 186 C van der Schaft Bo eni m Hoogatrsa Wijk X lO CO C PT de TiiH ÏTil crii berg T van ilfii Sri e 1 im VV H llecrink Chirluis A Hordijk Bi i lie oorstraat H A ibenbroek 11 noe sllUa H G van 5 eedeii 1 Ih k Joh vm Le n W zsr J Heeuk V e il ie ji 1 ni V M CL 1 Kr fubi 1 k Gouda E VüLeiismk iiho Kij 5 len Ji iibi en J i ds t Dl drech F L Golterman i Dippei broek J Jsieuwenhuis F Moret 1 n V Mc 7 V 1 lerterk i Lefi 1 ec Mi strJ n J C J M 0 Bti erw 1 A K Van der K p L j k and Ki van der VJitt De omlcrgeteekende Med DoCtoreil en Chirurgijns bunnen bij de en ter kennissL van de lnïe e enen di 1 r si id 1 IJ be iolen hfbbeu in if 1 1 inuary 1 j 1 hunne ƒ 0 40 leiuijl lUeeu ooi de arbeidende kl 1c 1 n dien ib ren biip il il tilci ƒ 030 1 B i i 1 G KOO 1 1 00 I 1 1 1 I ll l U R l HI H PU II iiF K Mi 1 IC r D Ll HDhR M sl RLill Sl AA U$AMi te Gouda i lil b iiu lii bb iidcn woidt bcimt dat COiiMls RlN l N i cr i WRlUNK t e buiten one itliugen zuUeu houden lor htt bi lirj en m de boekjes in renten o r 1 1 j de eerste voor hou rs V lu J 1 tüt 450 op Vrijdag 15 Ja iaanj e k de lwe de voor hoi l r VU iiJo cK nuiuncis op VryJag 22 January e k Dl e iilin eii vvairin leci c jeieirenheid lot i y ot ttn ij jaaf v l It vii lu Il des ivoi ds V m t tol tU i ri ii hebben in liii i li uin i Gasi ii i oinnii s iiis en vojrnoeini Goiuv K 1 1 ir 2 J 11 1 04 RL 1 lil I ireluTi rrijyj ii ier Efi riU ii AMslLRDVM r li 1 Jiniurij 1 I ie Hü u 1 ibltvei l kul s kotrs h 11 rs Ned vv sell 2 5Vs fi3 Vi b i S i n 1 i T i dito 4 49 9 Vlc 991 ud 6 1 11 indi lm op re C België Roths 2 Spiiijr obl 2 4 47 47 n l ortiigil obl 1 4 3 s Rii 1 olil H 5 1112 1021 lO Vs d 1 2 2 5 IDO d W 4 d ïi ciie 5 h d b irie 5 7 h dObijIl IM ti s Volgit pv T i oV 104 DOi t 11 Il 1 5 I ll 0 t J It il 1 oTVs dito dito 2V h Preute 5 1 l s 1 dO int is i 5 ie s 2 liihe l bl 0 dilo 5 Gnckenl ind 5 2 5 1 t itei S 6 bl i fioVi 11 l 7 1 3 d ei 6 T lVs 70 701 j d lss2 G 07 Vs b n 67 s McM O IbSl 5 S v j SCVs 35 ttr BtekdiukVenj vaa A BP INKMAN Nieuws en d Mi voor Gouda en DeTc ConTint vererhijnt des üonderdius en 7ondai s 1 t dt t t Lange Tttndeiceg D n fil In ai Stad rhjfcdt de uitfTUC dts avonds te jreii 1 LltSja e V aU A dRInIvMAn ÏVpnjwpiTdfn ua itkIlii i 2 T mcop p j t i i I Dr mzendinjidfr Ucrteutieii kdu jre tliietlen tot di s 1 ni ir ens ten 11 ure öuitcnUnïï 1 1 Parijs 1 1 i it ii L n43 l 5 liii De Tune biOiel t een brief uit Me ic wiiiin le dool VIII rneiiil nn ml ir orlt biiesliL l ij iver o i re i jii e d i ji t ne m liindt r i i r ü i leir ie lif iide v in Ml iiip 1 j Ijff f i juii en erv 1 £ lis mtt 1 iii ekf i den j e mi VTir n 1 dit 1 j e uer onke b i tr is ei Ier euii rt die bril V n de iri i e oiieeiii iei 1 nis plun de Frtu ien en de gee lel jkliil 1 die o i liuiit k n bl jken d it t i het Irin clie girii ien ic i op kiiiii o i I ig n i ir de hu ii Ikerk uilli ibegpvin lie dtiiren op 1 i t v m tb n i ir sbissc op e lo en en met eer geopen 1 nei len d in ii ui it 1p iriiisilic cjininindmt ge C uit deel iinnkkeu en die gdc yich da iruie b dejj J j gaijg e nilen le rschiffen teet lioe 111 1 1 n iiii geI ri 11 belt d lil o 1 moete I 7ijn e vi r 11 intri iie een e VI 1 uue ngeu ail il n i i m tl Old vour Il 11 l fn ie bl ri i 11 de i a Men IS liur e i vfiliuL enil mar de overlm I mul ni alleen en de lu h cbi niiir voord om ib j ip iii che beiigien Zelden loeh lieitt di ieegriil uit Jipm iilke omertichie chier oiigeloofl jke en nu e k indei leji n tr jdi e bei iï e ii o pr gebrigi lis met de 1 il tp mus bj hut i nk insi te biie het gev d IS etei i lit di iir ie ol e luel ehe m iil toch die ten irei 1 ge v m slrindniï o iiiihoiid heelt g kri n en nier beruieu dus in Luiop i i o nu l genoi g 1 ini beken I jn hein ailis e in üühoü nc ilu lie heette di ui du i e 1 iikoen htt nut piiii ii unii dm loilujinl i er EnropeiiKii eens WIS gi Mirdin üm lent de gpliei e verdrijving ib r v ree n le ngen Dit k oiik vi eiiiid W re let nog nc lik i lo ot geestel ke kei er t ii i uieiis poli nk ot geliee e r renng teUci met de toe ilmg der v lei iiub iii en bjnreKt in nj I i dan zon nnniind tr n h over venvunder hebben m i ir dit de Tiikoen ot vvittjdl k kei er die ilioo b j de reeiudelingen en leun bedt gf mlit oo emsklips virinderd on ijn dit kan min be Kaul k oo ni nr v ei loots laiine iien voord met als men in iinmeikiii neemt dit hn on in de gejeun oinstiiiili ii len te jenovi r den lik leio si i mile te blijven devieemdelingen noodwendig o i i iie h nul moet beblien Bj d I iiinios toth tiehoelt liij voor ijne politiek geen steun te eKi u vv mt al hebben de e op de 1 ia t gehouden jroote cui leieii ie bpshet dat hel met riiil iini as de vriiinde niogiiid t in den oorlog 1111 le ben oo is dit I esli it loi h me me eei e overgroute meet el I ui v n teitiiiiiu t ii ii i ii t n t i vti 1 I r Ol t lie vo i ciniiiei leii ie e it dat bisliiit 1 e i e ie m u i tijiir i n i Val 70I 1 1 lik 11 m I ii i e dl VI 11 pad I I k I t 1 1 I gev 1 t ïon III 1 at uu iet vieitt it Il 1 gen 1 1 e 11