Goudsche Courant, donderdag 7 januari 1864

li ch ira be preVciidp meent dic de coimiis ie op de 5ymp itlue lil j tl uelke de pooU he ziik m truikrijk on lerviii It m t ir til ie le iriu tevens geluk 7 tl ueusc eii dit zjj wederstiiil lieiti weien te bieJeii i iii den tueie die m het werk ïe e a on h i ir lu oonojTf n te wikke en uelke liet geiuk ei lie t eko n t des 1 iiida in gev uir had leii kiiunen brengen On reii de m iiede nopens de inexi t inse ie k t ie schjiit hel b i e eu el uo njei gehrel jeriist tt ju De exp iine lil lf i j egt iiel a lit lu vriD ui iiiet ae ig ige fiu uc ele tii eniieien cu dl k i de cju mi ip uk t ouf giui ijU iiwest veeleer hue nnd lefic ïevesiig t iieuaeu up den tüp i III 1 ij het evtuu gt v ui s lm Is tin incit n De dl i ien m de k iiuer v m if ev i ir hg len over heton werputre n inn oord op de troouiede ulieu op inimdig over acht dt en een iiuviu nemen BelMh de heer Ji les Ffvre il ouk de heer IVile m bj die gclej enhcul de poo scheKweue be iai dt en £ er gennem Ie zal üj deu st luu vaaZiiken n 11 iig i je ter pris e luenireii uigeiis dt Temps i ile rezeiui beien meer geneigddiU gt eren on het voorstel van Ln eland i lU te ue nen tothet hou len v tit eene bjzuudere coulfcreuiie over de ziik vmSleeavv ijk H ji tein In le rigt dtr i in ie ii i miliuiu mti hijkk zich d ol de M aau tu ii tn u dt Pi tem K f n 1 r ii ilont e i c ie r c ige 0011 1 wor 1 d i pi lata hteit one zi ue eip iiïiiuzt n evtiiMiin tegeu e beem i om dt eideiieiiueu Het Jonrii de 1 couj reverliuj de t geit fc it jk o j iL Itmen tl e zich c i uirid t tib j i lu de ge eur 11eii ireb edeutie tti mnen milukken ovtrltii i i hii dui van den krn r h rn I Jt lueu nu dm Aloniiei r tl it het bcV ia Ie ro U lüor den urisheiijg t MiMuihiin de ku un uerkeiyk iieet i C t vv t t V t li IVrl n me ej e leel dit Oost OMi ge en I et k n i iis v m liet 11 I lu I eu ouUu tt I iriii i in i ue i bf tt ug V lil 5 pe v k i leeii j ie e eu dit 1 lU iu fkpu uu i jc 1 Dl hf tnuir v ui dn hul i i V lu kui 11 g nri 1 i in eiigl ils U il rlo V m V ij u tcnb lig te un Ji e t dit 700 de ie erin2r een e iril ipli nu luibeit ïj km ichttien ie t pu 1 tu b I d t de kei liij iVue 4 j m Ir beurze 1 tp lie en het eruc tt zer dir di n di Lhen o 1 h t doen ueeu dmars I eu ii t ru u z i n mi tx ipi 11 l n Li £ r p K ratiit ee ug l ut htthtc ligemftn den v red dm d nem irkf i een o t j i de o tiigtUT c p pultiio kvxe ïtii v ui P i ii e ij 1 iu c i K f in De Il i t 1 jeve 11 t ei diiritJi i i j 1 u e il 1 1 nu Ie Hl kan Ui jCIj 1 De o eno re uirti c 1 l er i u b i of LU ü tro ui e ie zulk Lt i h 1 e u Ik 5 J hg 1 kx IlLtl llct JlltU k t Oü c i k tl I M Il i ie 1 n lil I it lil II ie i i Ie r II iIIp i 111 uc If s jh ilii op ii t pi 1 i e len piiort dl 1 cjiiiiii ie v m rf vii revenl jplL neniMii ueiieeii i i t i en 1 ip h t l t Il 1 l ii r nl i lortt let e X epi p III 111 kc i i ru I e 1 i i 11 T zo iij i be k I 11 ie ie e j I m 1 i km 1 rt 11 e IP I I I e r 0 11 1 1 I W 1 I it lit ke er jke le eriii dun uennllni d I n tii a e e iipin voor on liei e un t U UK i I 11 OU V wer I s e t ie pi jev Ie Ie ne n Bill SSl i lm In de lii s e di en ji gei i 1 in km leren de i m kii kh le i iij I n Jii e e tiuleii eii len d i ir ei u e oofie iIjiimiP i Ie liinpin t 1 1 eu mideuen die bij het zuiveren der gis ops ij en bteu enkele proef mislukte miunelijks i idden de kinderen die damnpii in pideinl ot er openhiule leli beterschip die door volle li re lier lelling v erd ivolgl Waaaen 2 J u Ue Oaid Po t meldt dat Oostenrijken Pril I en bj deii bondsd ii een loor pl uilen dien dit Sleea jk en Holsieiu eene gemeemcli i pel ke eoiistit itie moeten b kun u en d il de vereeniijing dier e i e ten met Denemarken sltch b vu per oonlijkeii a ird moei iijn Op ko len der sr id il let bidlim naar het pub lek gi i 1 u irm en koude buien km veikij en immerkei jk uüi eu leibeterd en mi elneid en looizfn Horlen in al litgene heliielk voor het gcinik der be oeker noilt verei cht l eiie lipluijrijke som i tot dit einde be eliikbur gt teld Cms reek hel mildeii vm Mei eersik zil hit gebouw gereed 7ija In de regennsskrinzen steels sprike ip eeneschikking met Hon Mrje Men meent d i ir du Ie meer terheid UI Hougirije er de h in I loe on leeuen Dit i mtnsschen met iir c innlijk De iniloeirjke pirij m Hjiijirijeoeooriieelt de jongste pjgingen der re erinjr tot oploï iii derhongiu che kwesti oniruiistig d iir ij li ir I et pi n loe c ïinjft HiiigirjP tut eent oi eiiijk Ie prniniie t m ikeu Il V ene Ipii iht een m ni ler n i en jeiolje vuhet ti i vm den niini er pie i leut Bii jnri le i n liti oiitwirp 1I15 in 11 tei v lu oorl lot oigmisiiie v m het lc er da il ir uu k juii i ïuel fkeurl TlieSt j J n Uit Biicliiie t Morll lenst dit de krijgstoerii en iii Ie Djii lu vor en lo mieii imliondpii Oiiop hulde k killen ei iji iiili i riii i ient ii en ojili bp ioetien iiii 11 1 kijk in lil j e uu pu biiii ji pen tn ii Ier lu verbml nu Ie ojiioun litige l pdoe in eu die uu lu t koningr jk Itilie u irlPK I pge cliri ven iJarllja i Jm De tjlm rei lm leii helen eer oorlogzucliu Livelinl li eli 1 t l op 1 w nii eit oer Het i tul il 11 lenipii ii jrf iriiei o r lu t winterh 1 fj ir IS lil 111 21 J eeiip hi p hi kp lid ii le ejiren net heelt beieik De uiikoin ii i ii litbhen liet i iii il matel ler ici r i v n s uden i n n t 21 oveilrotfui dit der eerst tiiielden ii i 14 der iiiiieu j J 3 1 n i k i 11 IJ I e t het bpri t me I dit depk nut ko n t V m ii i l i lii i iii lioU e ii riot op I u 11 II vei i k m 11 1 p j I t i e t 1 De ii lent der b j I Uvti 1 lei I It ff r u k i lief I 1 i ir int n uit 1 1 tUfvIjr nil I I 1 V i e b j 111 ojiul geil i lu om denhei tu r do r tu iik iii t i I i 1 imniis ii in te djenvpi it fu Hj i e vtiJi im f iei ie tiniüur ig Ik I dt k JUIiPiit dl 1 jpi lil piij 1 11 lilt Het li nt ook ill I e Ier te b j iii 1 t Oi ifiii k t i lii rlog ttr f 1111 i 11 n is Dl iiiriii kt I If 1 p m hf tiilieipfrt lit if r f 1 1 II 11 II er ii iv iii 1 c tii i g de I Ui 1 I 11 1 UI I i n n a ent 1 eun ïti 11 e I r ip ior nen It h j 11 1 li IV tn vr i V lU 1 11 iet I o e eiistem he I II ude I l II JU 1 II 1 et J ot bin I hiieii Ie I Ii 1 lil he VIlil UI UK L tl 11 113 e 1 J t Cl 11 f n i ir oe p iPf r oti Il 1 I t ir tpiir V lil lp f j r che o ji i v i 1 o 1 orlt til 11 lil 1 e n dei ii i eii iid 11 he p t vin nu ii leiiUi f ie I 1 f I te I J 1 f 1 I t e 11 Ui er 1 IP 1 2 11 l 1 1 i 1 I II il lil I e 1 1 II II i il t 1 1 1 e I I 1 HUI Il r I 11 1 1 k w I 11 ieii leii i r 1 1 f i e f 11 e k I UI l ll lil 11 W II 11 I 1 t l V 1 1 11 I I C ui en i 1 n i ei j 1 1 1 ue I k i ji f e k de e in 11 1 i i lieu i ik tlk en l k I 1 iui u 1 11 g i 1 illeu o i 1 en dit ui de J ui i u i k 111 11 D 33d 3ri 2 lm ilit Di rbliil vin Dre m oe i at een I 1 1 11 1 il 11 or iiili 1 II11 II d II lil II 11 1 V m d n I 11 V n Ie kil een v o i ei u Ie i ri i li n rekki ude lil leu liirog V 111 i iii iiig uu II u o l f n liei I lud i inid fli k tl vei i ei ie 9 t e i 7 iiiiiKii i vir trpen 5 lm III lit It 11 der HM e Ie k mier op he en ver klurle p heer on Be dit b km 1ip ne etiis ia met ne V OOI 3 et vm lui i c i 1 u ii de b n i1 i j s m ke het ver J vju hcitüg lie tr i lu üoisleiu Ie gel jk g f hj de hoop te kennen dit de m pr erheil vm die vergilering zich voor de ei lieu vm leu heruij veikluen il Hamburg l Ju Hi miiii etip b ut mt Monrid president en inini ler vm hn meien en vooi oopig vin bnifenl ikcii Liinlbve o ii 1 ig Llcken minne EiisreUtofi eerelieii t Ci ju ii e Xoizliorn bmiienl ikeit bimonv ad ineiin uimi er voir ïilee vvijk De ge itit te Berlju zal welliït d i u eeitille v m buueiil in Uclie iinviitlen 4 lm N I ir tiieii veruienit diiiiiien ik liou Kt roepen met ver er iii blee iv k 1 ein dojt leu irevoUe vm de ZB ire V i r De deeiisehe iriepen liebien de lot liet kioon Vlerk Ie lende liii en pu brii gpii met piu silet vei eikt Koniiij Chuotiim hietl eene priel in itie i iii de iiiue uilsevi rligd wurm hij ond r andeien e t Hei nieuwe jiir vindt u ter venle i mj de v idei I m I iii er de Ki eii3 diiion 13 li V konin bij u Ou e leu i v i leil m l iielde die wj uilen bevv iien iii v re lp en oo uojlij in oorlog om let vidtihnd te reiken i geen leven K koai lar De annei hee t uit fleu vonaeu oor og erv lei opperhoutden welke IJ zekei niet gepiidritt vulzen il Nifl ei i nt il soi 1 1 eu niur hun moed hun orvoorw nulel jkt je ioor imhei I ver ekert ilnjd de overwuiuing De koi i vci ui t leli di nj wel Iri ver C il ei i i i eeluiffeii dei umie il vi ui ui l e uikeu ol ren Ie lUn iur fi Ztg il It ci iii I 1 eh u irn ui I rkernfort eei cik £ rui oen ki Cii in in t v d ie oorl ut bieCkt iilien vm d ir H iiik imv dien p i it = hi ben De koning zo i heden uu lu lerikst id vei ifkktii ei lm gieten u f ene revue over eene iiu ienl ke d lee uu gi ionkii PrankfOit Dei De nivm I nnei uwe vinden onl 1 J ovei e e i koning v lU Deueiii imiiJ I eet n ft ver v n Pirijeene bui eii liits gekocht tn denkt d ur tp 2i n noiiiii Alen P t dl J bj tfstiment deu s ut tot erf ii im vm lil de kuus i ten ei kouiii gem i kt heelt m t i e bjvce ouisr dit line f nil ie letlits in lel be it v m een e eude i el tlle V in luir veiinogcn d kom u en let overige i n virhiUiide O ib ire iiinglinG iii bj ouder van weldidighed te joed k 11 Pil 11 KopSnlia eU Jm De munster vm oorli g heefteen ge telle v n t n trve ougtvter 140 U mm ouder de w i pei Cl I i ie 1 TUiin 1 J n De Siimni i e dt Ut de 1 om ig iin de de put lilt ei k lil 1 V lil fv 1 1 die h u kw nii ixfiiik weu t e JU lie e f 1 tt d it 1 i ceu g in ge gf f Pii 1 heell nll k 1 fle If T P 1 i iB vm l Ie vol f e be e i f v 1 r ijp i even f i ver iktxi tn ren I e e 1 g ƒ I k i i t i i n O len iltt I ii 1 kan II 1 g V tl op I u 11 ki 1 f i aU 1 tU m ou let lm 1 11 ill NJ v Zs ol ns een g ru lUu due mot 1 1 Il 11 1 1 11 bill eiis de Ii iii 1 ttr c omtl V f r perr i i i u r li i i u te ti i i iii h tu tt u i doch lilt lit gi J ie lil 1 ji5 iC i k 1 c I 1 i ledf n I II I it 1 li 1 iii k V e ik w i ii c i i I j 1 1 e beiii Uil i r li in I II 11 v i e i v or leu Dt totstdii t 1 i i UI o tiig 113 il ig tü i de edde Öinncnlanb G3U i3 J i ïf verneemt d il im de eemfente lft IS to i n U ve ti i ij vin een i jojeie biugf i chooi ntel eer e rjk u i lie en d li tuueer me sehool met 1 ept gtieel IS j tfMi il viiPi en ij voüibejf idende sthoul vooi de poh tl Il i IC deiuif i n Ic t in lit S o uitpo t Volgen eene mededeehng 1 1 j w J vtrine n te kunnen vtrtronuen zou eraan t ut i I ie veiet u ti v ui nt t r nd c e i inneinei vonr tellen i egf U tu m ou e o j iu li6 hekolonun on icii met dl u I I imj der ueikeu v m tu j eproje uei ieu poor weg li i u f bi i en t iei ie rji iip vin tiet iti ttcrKirig tre ien der vvot v m 13 II ir 1 7 iju gf imintenl en hebbt u actenvuibeku tu heul eikir zp h jI 1 u ei u ei 7 2 hooldoudt 11 ij ere n 19 m p u lei J er 1 7 M liu iou li ru ij eiessen 919 on tiwij pr du n eds m het be ii i euei c p v m Ijek i im ipui tt 1 u medt gel k i anoe ic p v ui ugenueue toehting met gun u cvnl t i nt 1 1 e iben üsf ej 1 in epii of mee dei ikkt n v ui het til r 1 p rp 1 1 i er on truijs 1 9t on cu f it tn dito 144 7 liiii uu iprw yer 2 iu i oiuieru ij eie tn i U t onderu ij pr die met gnnv Lt olg ex men relden afgeieg i m een ot niet r dei v ikken n het verdei vourige el ou 1 iHijs lit 12 der upt ls7 It jyere pn Ü4 Dp oudpr ij tih te Sctut un tu om ütken 1 el ben dmberbeuoeindeu chi olop uiu r i eu iieer S Gilt lltruvi eenzilveren thee ervies a mgeuodeu h bli k v m huitie vuoi üe wij7e winrop bij de znak van t onderwijs fa der onderuijicr beh trtigt De h iriusv i erij te KitwijK heeft lo het ifgeloopen jaargeen gunstig re uit d opgelever 1 Er werden i m e jngt 8 489 900 hiruuei iirvoor besurad werd ƒ 7 5 4 5 7 j ïuhet vonj e j i ir t jeu echts 7 50 900 hinn eu u iren i ingebrigt veikiee men eene hesomimug vm ƒ 99 0 s Dnreuboveu hteti Ie vib r ivio t geljk men weel bj deu tormvau 3 dec weier t e vuruigei verloren De eer ner iiee tt ueler e n fpiisi heidendiil vernr tZj heett ne oeijrooliuj voor l ui enhnd t he z ken vervrjrpenGeuooii om oo uij eljk iiinjk eeu Dfer te veÜeu hetgeend lu lis beu IJ3 V m pounek leven gel ieu mo t heeft ij du u lalJen rami tei voor bui n ui i e ie ik n tot hiir s i rt t r gekozen Welerora u i j m hare ke i e ni t ojrspron es jkDe toongelen ie j p vei uiten m e m lere k imer h i i enluide gen ejr e jir v lu iim tr mgen ora dien rami erte verttijleieu te i unie Ij h u vti het kibmet ie doenvillen er u is e it i moe e ren le Leli in om tWn persoondes ninisiers zwirf temikei het 11 dus voor de hiiil u leade grj e karrer k e eu m e p i n iluurtijk vereei i de j chgurne met de i n mij uint het hi r c eumuusier u leu je j Ii t ei u Ie eer e i vuor i i vet oele o en e s i n t s i i t jlt r e en Of liet etue 11 i x u p ir e i ii I ide k i ner verrigt Ot het v It i ui a 11 ju i op Ie iiu Ln lu eei f 1 u 1 t i e s ii itr lenT 1 1 i ei xiï mi Uil e IV n i f e i de f rmm en vourj e iiui j p e enzen i i ie vo r bm p i i ie b j i n PUI ie 1 1 h i o 1 ie u j p i I t ue herr f horl eckt met i en ee t n ver c inkt v treu f 1 Ie jk X iilen güL 1 rt ive I 1 1 11 J 1 n e Ier eeue n deu rami er d j i t li i tie i h t k i iin op len i i h r i = t v h komen aingeno leu in i Mnee e i ip cjn 1 ntionele hindeling w l rtoe i fCi v s lit i 1 Z M be f benop o 1 m 1 lei d Piuto eu G M V in der L n i i eu i vent i e üe m t II indeU tu LTe f i i ppnmid autek i ver ehjuei ie zijue vcrKlinug tot nn oe met i evm du blid tui i ektt in li u U i TlU jev L e V lu de be oe i 1 vL i en 1 1 V m i e nee ie k tl ilv ill lil VOO het hoofKi i tdtr tueeie k mer moe n nor ti Eerj i ei 11 leeft df het 1 Ktoi miuia f 1 V lu bnitenl z ke j i t i j nt 1 un ds üoiiuig aanvauJ tj Ie i V ngen e L tmj Hn ontwerp vau net op de d lïPii op u u bj de t ee Ie k mer i V t oiiltn vit Ut UI vele op i2itu v n 1 j € in 1 uerd luiiediend lu ven U i lei e k u PU K ppei 1 a teiie n p rek j i hl jf i r het io l i en v n tie tue i i i lioden eu pur ui D ireu cüpu i kn u r eei e lu t r u j e wtjrdea m tir je e op uij eer e leve i ie e en af te 9 i tl n il ik on err g n de 20 op e ei li v e de f i PI en u r en topge r i u o o üiieei htieu H t verlies du i lu I i OU oi ril tei u e üudpu lu eeni e ver i n in D t 1 ji gelijk deeia t t i i 1I U brm Ifeu naardoor ouk t ui iie I Jiijk uiieii ui rdeu ontheve eu f tee vei ee uir v n je er oneie bei i u i dt e k t eu tbr m i t i 1 ippij De s n eu p 1 leu iju eetn juJij er en jui er u e i r men m eer zal de hetr Mi ll i oni re t n v ui t z i tl ei ijn ontslip ir ie tnei 1 k u tr t ri e i lp lerul In iet hi V UI tie jutnj vnn du j ir i he nebrlin l ti e I m il ui ioudk indig e u deix D irtuj u it n o k tebeimsei v u t k boun nor iP 1 over M jeu Pi elhpt beu m tlj r sio HIKT L te ip vermchten m el i V u tien oi v j tip deu Imdbouw de ki ot n tuvoirli e pr en te iiehoette aai ben t i i j vii jr ri eii t e lui er ere deutrdeiijkheid vin t et zu rt IU de nimi v n oe i idigo eultuur en de r j dl Ui voer V tu dp vocribiPujr e en v n deu kl i erbo e tii pioductief kan worden p Java ah op Ceyion