Goudsche Courant, zondag 10 januari 1864

t f K 186 m Zondag 10 JaHöarlJ il meiiii le Beruleii GOUDSCHE COURANT G e l f h liben te V renen 3öS bnnldi pi i its L eliid bijden ♦ f fc Hl eiijk ie i iii il i il tl Hl 1 i aii de civiele 1 L II L ji e ir J i t iliit iü 4 O iiOU f tu it woidt Uh I i 1 I i 1 inmt lit r Ik h iri 1 it t I 1 1 11 ii t tt in jiitu b iiil dii t i IS i Uj 1 1 1 M i II cidiiJ Ic I a h j f dt 1 I 1 i II 4 n ii U eii iiogdj u i j J d txji f 11 II de ltii i i lt ko u I Dinriidiken IS 1 Ju mnii it i Jii i II i 1 11 t oilu zijii in het j t lil ukM n II I II 1 I H L lil li lar Mdlta en Mei m 1 p 1 lei bk it Ui 1 hi 1 UiMhilt lutt Ie Bruek ii n iil d ii Ti l iii twee un u Xwte w ii i II i L rfii i il lliii I Is dt dooriiiriSi iii l OltO r til Cru d i z 1 c II tl e iivt b 1 is iiij u i nul Is d o l il tl op I 1 Dl Inii till it i hj won iii 1 td jdk n II j iiulun lis UI itnk vin ilk onkosten dii Wen kiiei lit vin i d iil b i luj Zwijm n is op v i l i voettn pit Te v o i 71J bij eui bnn i U koutii tii uu pi id üin c konen Ih irfi fr 11 l kiir ntt t uU litih jii n i I lii aKt tenjinle btri C iiitdPj dttlJ dit n til l eniem Nsjiuitou v i trn wt Hp urMca zal nil dt t jjl Ui il d r il m riiii iu n n htl ol bcpioevtn De Coiifti di iMidM t IC I in s 1 ur Iwit nu d n f tt oi i Nan l iu 1 hm IS d ur de IdipiiL s in tioincn It 1 oi tu u zijn twc bui ti A tihaid De woUm vh tti uit uUii voor dL iius eu i i r Nieuws en voor Gouda en i b Il i 1 F O 1 IS i mm Uitgave van A BRI K U Lange Tumdeiceg D n 61 ADVERTENTIEN A 1 O dl e e liu j en iii leeluemii ï oi Tl oil en bij liet if terien an oi zpii jf ie en a er en behuuu ider den 1 ipi LRHVliDL 1 IS DE JIK LL1 betuisen wij ou en hartelijke U k C J J DE LtLW Got DS B ee l 4 M DF LLLU I vmb LE Ml VILT Tie Ileeren j icrliriikers worden beiiLl lat i t= u f r ire nld met GLifHiiNE niet bevriezen i u Toeht oHJt ire everd ad 25 Lts de kan met u bi ïrip in het Milieu Ca talriek b Jan 1 i II F 1K IL Ijinetcvr De Thee Soorten 1 IT tin M r liN w Siiideram cii Siblcsz te Jrvliem z n tijii iriiiri en n i rhondeiic IJ uMi II i iino r i nm e andere oer en hn on er uit eu i in e P2Plde o lil 5 2 1 u 1 ons verkrijL bair ij G KABEL e Titi iliiri rf I o J ie 01 1 I D BOER AZ te OuikKuitr eu verdere ipjt SmRBKlTünïiiiüla Aiii b ti hebbenden wordt berif t dit CO nilsS in EN der SPAVRBWk twee buitengewone itliugen zullen honden Toor hel bj ehrijven in de boekjes van renten o er 1 03 de eerste voor houders T n N 1 üt 450 op Vrijdag 15 Jairaai i de mee ie voor hou i ra Tan hof T num nci op Vrydag 22 Januarij e k lV e Il Hl reu naarin ene ife eirenhe d iLt nJiij ol tejiggaaf word ge feveii lullen des aïonds vaa 8 tot lOnrep ait hebben lu bet St Catharina Gss huis Coirnnssarissen voornoemd GODBA K 1 1 l oorzüter S Jan 1861 KUlJTEK cretoT fidllic c waar litt bezit van vuurwapenen vciboden is Tl londe 2ijn m t iiL wi n gtdiumdL d i knsndtlt J Kind rm duod gi druivt door dt viohjki oul r De koning dLr Hl n jai t op wildt kalt n Di liaiistlM K iztri i h tit 4 lUiüio ii n pL it t ui dt kvti svtiz ki nng 1 ui on k P tülkgaa vin Wiu u in Burgerlijke Stand OUUV oudue G iu Hüfwtgen ui C UI Wddb UI Iluiiknop Ohoüin M D I itubns Jülcinms vin V ij dt n il d iii i oud i 1 Iaii J 111 IC oLii ib J Kui 1 II C I ik ï IniOll Pil te uudtia i Joii LU 1 I V 11 lu ii 4 Anna ondus K Jiuiiudijk tn N 1 üi lUa Juipliu JüliUiUL5 ouüliï J T Initiok t n C blra LT 0 MiH tN 31 Utc G van oL t t w 1 Iii bitoi lo w HOOI D IiLPOr ooiXl DLKLAND M J C HAM Utrecht Mu dtn jijk 64 j J h C ubu ï d S Zinkhaan Pm G van d r Muj li m 3 M ilkuibnifi utd va L Lul 7 j Ai dt long 73 j 4 J Kas U u 7 w v MJm JLl RLN FVBRIK H SCHMIDT e Remda III iiiiLfiHOud lid heilzaamste MËüfdel tot srene inï v ui Jii if Jlojjd Kils luwt en Mamipj i lA dke k ilen meer Tin rhiiniiti phon ml ijii d Anti r humatische Waldwol Watten a 25 en l liet 1 kjf L I I I ILN OI IL i dóen 7U I het Iie lji II v nleie WaldWOl aitikelen lo di prij cum ut ei iii ilin ven in df Brodii iilic grvti v ikUjf lar ijii vour jOLIjA alleenlijk bij ej de ed i I vt iilci te Haniie en W d Kiuvti INüerden COT Riiitei Ou le ater V Buys 1 ii verlere I1epó vmmld o ili i i liriiik i inn ij ingen Aarvriag om DLl ul 1k n 0 bij J II WI LIrtcht l ri jzen lor Kffeek ii AMblLKDWl lliuïsliL 5 I miiarij 1 c II kuil kil Open ha re Verkoopinj Gibievoi hotrs t 3 V 46 lül I Ned w ch dito i dito 4 Amort bjud 5 ten o er t mn vin den Xo iri G J SPUI 5 r re iilereude te Oiiderli r aan kn iwJ op Woensdag iien 13 Januarij 1864 leb V lormildiiïs ten 10 re ten hu e van II kiblLR te J P V I Belfrie Roths 2 l 5 Sp iiije obl 2 4 4fiV2 l ortugil obl 3 Iln l obl H 5 d l 2s 29 5 d I 4Ü 4 d 5 eiie 5 d j snie 5 iiobi ll ls i 4i Krtiipin wan den iitl vin ül IDI 7G 753 Tnee periflen WEG renanmd de jKoene Weg relejieii in e remiente BrrI fn7io iilf te inieii sroot 1 B 25 R 1 E 11 it ttlijk vfrhiiurd aN IIooil md Vier jierfelfn DIJK ire efrru ouder Krimjun aan Jen wl K uuiien im tie 1 tl 1 i l I Il tr rrX ie 1111 11 LT it 87 1 56 r j j ditu dito 2 s d lei te Fii et ne I in ieiiliike p III fr il iji ei Ie f 0 liP k YPENBOOMEN 1 o u efue b4V 2 w Grnkiiii md 5 1 S iten 5 d IteTl 5 fo dO G d 18 2 6 Mexir o l ïl 5 2 5 1 70 jt Vi bt I bh s 70 I 7t Vi G7Vi 68 3 2 8 3 V 6 partij WILGENSTOVEN ta iii e op 11 He Is61 5 een der percelen Dijk otiiler Krimpen aan Ain t 5 den Ysatl zoolanig als bij biljetten breeder 13 omschreven Ter Boekdrukker van A BPOMvilAS Xadere informatien ten Xantote van genoemden Notaris Ueie Couraol verschy it des Donderdags en Zondafis ÏTi dt btad p schiedt de uit ve des a onds te voren Dcpnjs erdnemaandenis 2 franeop post ƒ 2 Jj De inzending der Overzigt GOÜT S Januanj Sedert lanfr hield de poolsche opstand de opirerkzaamheid van geheel Europi gespannen doch im vermeint men m ii weljks of die no illijd voortdnur Frankrjk en Fuceliiid geven een zaak op die nel ernstige bemoeijiii vvairdiï nas Een verschil van chijnbanr geringe beteekenis heeft veel dreigender oorlogsffevaar doen oiitstiin De n euwe tirenselie koning misschien terug gehouden do r de algemeene i e i idhei I d volks voldoet niet an de Toorwa irde de hording de onlangs ingevoerde groiidvvet ten a in ien vm 3Ve vvijk wairdoor hij de be etting van dat gewest zou kumun voorkomen en WIJ danken het nu ellist ain de s renge koiule dat de diiii che expelitie niet verder doortjed rongen i Piui eu mi ir vooral Dos eunj i vvil de londensehe overeenkomst eeibie ligen maar de kleineie duitsche staten geven veelzms bljk van onberaden Ijver in den voorslaiid der eer tivijfi I ichiige resten van hertog Fiedenk Eiisreland wil den koning be chermen doch raadde hem in het belang es redes nog altijd vruchteloos tot toegeven Oostenrijk s emt daarine ie overeen en von Bismirk ontzeet zelfs aan den bond de bevoegdheid den li rtog Tan SieesHijk Hok ein te erkeniun Ile e vervv irniig kin I imkiijk nut onwelgevallig zijn en als Duitschlind in het noorden be i reho i e i vnrll m ig het niet vergeten dat Italië i in euetie N ip j e u i in d 1 U ju de ik Moej lijk i5 e beaninoor ling ilei v r 1 ig m v 1 me zij e in dit geschil het regt ligt de zaak is zeer 11 sewikkebl en al iliijil wordt die door de vorsten buiten liet volk om behmdeld lie toekomst is voor de hertog lomtnen eer duister De inwoner hebben als iltijd pirtij geko cn tegen Denemirken hierin eeiii lijk geleid door nation iliteitsg voe Dit wekt vrij algemeen eenige sj np thie mair viair on het heen iudi ii dit gevoel be lis pn inueat over de vvettigheid t er volksn g eii Tot welke verbrokkeling en omkeering zou dit niet leiden Veiliger 1 het elke regering als legitiem te erkennen die de regten des volks eerb edigt de rust handhaaft het algemeen wekgn bevordert en alzoo m de li fde des volks hareu stevigsten grondslag zoekt De dikwerf tegenstrijdige gen clilen over eene conferen ie of beperkt congres duren nog altijd voort en vinden steun in de verw rde omstandigheden eindelijk zal men toch moeten besluiten om in onderling overleg te trelen zoo mcu althans onverhoedsohe n tbarstingen wil voorkomen Advertenlieiilad Omslrelten De prijs J r De beiiirten ut Griekeuliud luiden on 111ig en scfie sen den toe tand van den jei gdigen kouinir il on ioiidb lar De Engel chen slechten de ve iingwerken op de Ioni jï e eilanden en worden nu be ehiildigd dat zj den treurii verv irden toestand If Athene li en vooit luren om dairiu door geen ern ig ver et be emnieid te worden Uit Pirjs verniemt mm at eenije Ia men me or n bommen gevit ijii He woL evenl li c iiiin eelt eeais bljk van leven gegevea dciui ee 1 u 1 atr n te miken over de koeten dei me dcitn u e x li i U de Kei er zjue Frmsi heu geeue andeie lie sihei l jiel nlien zj 1 1 w irlen De koning v m Italië komt e voo uit dat iuj Ie bis op de gelegenheid waiht om tot zijn oei ie koti eii Het jnr 1864 dreigt met groote be iren de Tlierweien Ijverig v oitge et e kr g iieru nngen drukken op h ludel en nijverheid en ile vn leheveu Ie woirleii v m N ipo eon nemen het intronwen niet wes u men legen ijne ontuerjien kne ert Ouit nlanJ IiOndeU 7 Jm Li Ntw ljrk orlt v m 2 uei bengt ddt iIp noordel jkeii iii O tstc jk rj inip ile j eineeiischap van Loiijr lreei me iu ni m 1 i Lll den irji ii i poorwej hebben atfrcsne Ie i In feimes te liPet Jo uis on iet bevt i tn va ird 11 leaiukonis m Briïï In den tnts ml ni vn MÜe Clarletoii tn Chiii iuu t i j m vet m f i ïPn imen K ipiein Osü lint ilie lu er t jd i n e ho i 1 eener pelitie til ir C iin i je ondea on het oli u ps jr pn e ment ipjfpn de T i e ondersteunen heef i in dur met tft esk t If i ie etij ets i i tr hiei unjei tmen iuorlieii pnus kon treuei rrd licft de d i irtue jrem i ikie v ruuirkn te bekriciilijren De uii st he u g iinj u i rioirme ue m teleurjres eld Zj hoopte do i die e pe i ie Fn e mds iuv ue 1 in Chiii i op va ie onniilsl lijen ie vea i cn eii ij id ii g er bereikinjr V lil d t doel kos en müo i moeite h id oiit ien jn nu al hire pi innen Ie den op iiT e ii iui Ten irpvilkn Frin kong d itnschien heijben Hijre len du het beer i ile fjesc niiea met Cliint onder de h dp En el ui l te vpre pnen In vei ohtl eu e l rie eu tiit AmenV i vorU ceineld dit men ich in tp p iitieke kringt n n ish uzi n reel j er g be ifï hirld mtt de Kwe t er k lidid itiiur ijot ie pre len schap der uuie Un ler ei U i e irir men iroiijiru mm op de herkie iu ui Luuolu ouch de rincaleu jii en de uarteur un deii ie ireuuoordi r n secretaris der gh uku v deü Leer Chise lUiUsSchen h idfieu de detiiocri ea afse ien vao de kiniiidatuur vm fTPiieriil Mie Cle Un Nur het scheen rou len 7j liftver hunne keu e hebben ge e ti£ d op eneraai Grm iloch rleze had fjenoegza im te kei uen gegeven diir 0 r ie moete i iiifi hnkea Men meent de reden hiervan ie moe eu oeken rn jn verl n naar de oenoemincr tot iuiten int nerial w e be tkkingT t dert bet ontslag van generaal Soott vraa a qófcaft Dil nr