Goudsche Courant, zondag 10 januari 1864

▼ oor Grant meer aantrekkelijks hebben omdat hij daarmodc het ïooniit izt zou hebben van voor levenslaiig aan het hoofd der amerikmisHie armoe ie wor leii geplflst De Observer een bl id he elk meJedeeUugeii van het gou rue neut oiKviu berigt dal Me opening der p irieineiH3zittiofc op 4 t ebr aausta m Ie bep iald is dat is luigenueg het tijdstip waarop de jiariijksehe zitting in den regel aanvangt Kr is dus in de poli ieke gesteldheid van Europa geeue redeu gevonden om ile z impnkom t van het parlement te vervroegen FEriiS J fiii J Éiigel ind te Hen verneeint liat het gouvernement te Turijn besloten heeft zich te vereenigen met het vourslel tot eei e cour erentie over de S eesnijk Hoisieiniche kivesiie en dat dii besluit onmiddel jk is geuoinen op het berigt dat de diiitsche boud met op een eveniiieel eongres over die kwestie te Parijs venegenwoordiïd zou zijn Weenen 5 Jan Men schijnt hier meer gewigt te hechten a iu lie ilreigende nieiiuj larsrede van Victor Emmanuel dan a ii de voorleii des vredes van Napoleon Ou e miliiaire eiablis eniPiiicn toch hebben bevel ontvangen zooveel spoei ie ra ikeii met tilles dat Ifge i Mei gereed moet zijn dat het ieu 15 dezer kunne worden afgeleverd Het aautal werkliedei en werkuren is vermeerderd De stemming in de regeringskringen worlt als met dendr g oncuiisiger v ior Hertog Friedricli In de Wiener Abendpost een olï i s orgian Volgens een gerucht heeft de regering aan het pruisische kibiiiet verkl i u l dat zij zich aan ille meuewerking inde sieeswijksche k vestje zal onttrekken indien ue priiisi cheregering de bepilingeu van het loudensche verdrag van ls5iBiet gestand doei Tufschen ürigii ino en Xabresina is eeue zoo verbazendemassa sneeuw gev dleii dat zelfs de oudste be oners ilier slrekeii no iii iets dergelijks hebben bjgeivouud De trein is opden we bl jven siekeu en nieilegenst i uide iwee huiplocomotieven werlen afgezonden om bjsiand Ie ver eeuen bieet dzeiniresneeuwd en kou hij eer l veel later de leis voort euen Warschau Jau Door de regering is gel ist dat esltig z il worden geiPgd op alle roerende en onroerende goedereu ie hei eigen lom zijn van deelnemers aan den opstand Am de leien der liouge geesteljkheid is behalve de vroegere belastiijgtu eene meMwe bel sting opgelegd bedrigeiidc vuur de bissclioiipcn IS en voor de kanonnueu ö pc van hun inkomen Beilijn S Jm De Köln Z g veroordeelt het gelr ig der boi iscüniini siri 5sn in H ilslein De bond zegt het blad heeft zich de beslissing der successie kwestie voorbehotideu en in ussc ien laten zijne c nnmissaii sen een der bei Ie preien lenten het land binneuirekkeii ij l iten hem van alle kanten huldigen zelfs do ir amh en iren die tot dusver nog weiieiden en zich nu a iii het huufl v m depntiitien stellen zij l iteu hem proclain itien ii in zijne onderd inm uitvaardigen en op allerlei wijS voor zijl e a iiispr iken er en Hi e kan vraigt liet verder de duitsciif bond die beslissen il ot de hertog al of niet aau pr uik op het betwiste land heelt en op die vraag naar al wat heul ho irt in beve ii enden zin zal inlwoordeii hoe kan die bond ver v c i en dat Europa zjne uilspr i ik eerbiedigen zal wanneer hij reeds vó jr de lieslissing p iruj kiest De etigels he dépl he vin 18 dee luidt volgens de N A Zig in loddz i tk als voigt De geliee e deensche rnomrc iie w is ten t jde vin de on lerh n ieli igen een absoluut geregeerde nion rcliie T en die 1 1 er door ile cuisiiiniie voor hetgehee e rjk in een consiiintioneel gercgfenlen staal ver mderdwerd kon zij hare toenmi ils tangegine ven ur l enissen nietlonder medewerking en g jedkenring des vo i s honden D iardie goedkeuring niet te verkr jgen w is is Deuemirken bniifnstaat de belotten e vervullen De duitsche eischen mm Denemarken en de verpligtingen van laa stgenoemde mogendheidworden in de dépèehe een l ibyrinth genoemd Overigens stelt ie dépêche twee punten op den voorgrond waaraan het kabinet van Londen aU aan een noodzakelijk beginsel moet vasthouden vooreerst de integriteit van de monarchie in het belangvan het enropeeseh evenwigt en voort eene overeenkomst betreffende de duiische nationaliteit in het hertog lom Öleeswijk Het schijnt d it de redering hel vooruemen lieeft uin scherpe mftHtregeleo te nemea tegen de leden van het nationale Verein De opperpresident van Silezie heeft kennisgeving geüonden aan een van de leien der stedelijke regering ie Liegnilz hem beveleude om te bedanken ais lid der geinehle vereenigiiiï indien hij nieh niet blootgesteld wenschte Ie zien aan eeue disciplinaire vervolging Uit Dantzig berigt men dat aldaar dagelijks een grootaautal inanschappeu bchoorende tot de reserve voor de zee lienstatiiifcomt en ter ioiid a m boord gaat Ten einile de drjveuiiebaierijcu met meer snelheid te kunnen gebruiken heefi de regering zes 3tüOinsche ien gehuurd om als slepers gebezigd tewonlen C it KenJsburg meldt men dat de deensche bezetting het kroonv erk nog uiei heeft ontruimd Op 3 dezer zijn ald iar a ingekomen een otiicier en 20 min mineurs die na ir men verneemt in last hebben om de bruggen te doen springen indion de be etiing tot den aftogt gedwongen wordt De hertog Karl v Uliioksburg heeft z jii broeder k ining ChrLstiaiin IX erkend als koning van Deneinirken en hertogvan Sleeswijk Hierop heeft de koning zijn broeder deu titelvan koninklijke hoogheid verleend 6tnnenlan5 Gouda 9 Jiii De tweede kamer der staten gener ial is b jee igeioepen legen donderdag 14 dezer tot behandeling eeiier ciedieiuei voor het dep irtemeut van buitenlaudsche zaken In de aans aande bijeenkomst van de tweede kamer derstatengei eraal z il naar ij vernemen ter overweging wordenaaiigebo len eeu wets outwerp lot wij iging van art 6 derwet van 15 NI 1 5M stbl u Si Hel iloel zou zijn deplaatselijke bei is mg op het ge listeleerd van ƒ 13 2U tot 14 teverhoufieu ten emüe 4Ü en HÜ opcenten op i5 rjkbelastingte hetfen in den tegenwoordigen sian 1 der z iak zonden degenieemeu gedeelten van opcenten moeten hellen of beuedende ƒ 13 20 blijvru Wij vernemen dat omtrent een ontwerp van wet tot regeling van het openbaar onderwijs in Indische taal land e vol enkiiiide reeds door deu ra ul van stale advies werd uitgebiMgi en dat het ontwerp binnen kort bij de tweede kamera inhangig z d worden getn i ikt i In lSB2 zijn hier ie lande veraccijnsd de volgende hoel veelhideu slag vee runderen 149 211 siuks kalveren 97 Otf71 ter gezameullijke wa irtle van 14 440 021 In het elfde j iar zijn verveend 41 472 943 tonnen turf waar van ruim BiVj millioeu in de reguliere veenderijen en waar i van de eers e soort Isie kl 7 2 millioen en de twee le soort 3ue kl bj de 27 millioen Van het gezainentlijk bc lrag ziju afgeschreven aan fabrieken enz ouder f eiiot van ge leeltelijken vr jdum van accjus 14 mdiioeii tonnen In l ibriekeii en zijn onder gedeeltelijken vrijdom in het ïeifde jiar inge l igeu bj de 17 millicen p indeu schaatkolen omstreeks T j miliioen mudden maatkoleu en nagenoeg I milli oen mudden einders De Staatscour iut v in 6 dezer deelt me Ie dit bij besluitvan deu 2 jinuarij 11 Z M de koning aan jhr ni P vander Maesen de Sombretf op het daartoe iloor hem ge li m verzoek eeu eervol omslag verleend heeft uit zijne betrekking van minis er van bui eul mdsclie zakeu met dankzegging voor degewigiige door lieiu deu 1 inde beween diensten eu het beheervan hel depir einent v iii bnilenl indsc ie z iken ad interim heeftopge iragin a m den heer W J C ridder Huysen van K ttendijke minister van Marine Bij de op 5 dezer in het hoofIkieslistriet Eindhovenplaats gehad hebbende verkiezing voor een lid van de tweedekamer der staien generaal zijn uiwebrigt 1421 stemmen D iarï in bekw inieu de heeren lu P J A Smitz 700 en P van denHeuvel repectievel jk 43S sieiumen Daar alzoo niemiu l devolstrekte meerderheid lieefi verkregen zal tussohen beide genoemde heeren een herstemming pl ials hebben Bij beschikking des minisiers van binnenlandsche zakeni bep iald dal de verkiezing van eeu lid voor de tweede kauier der staien generaal iu het kiesdistrict Almelo nooilzakelylcten gevolge van het door den heer m H van Loghem genomen c itsl ig Zid gescliie len op dingsdag 26 jan aanstaande en de herstemming zoo die noodig is op dingsdag 9 februargdaaraanvolgende Aan de Amh Ct wordt uit s Hage geschreven Naar inen verneemt beslaat bij de regering het voornemen voor den bouw van het paleis voor de staleu gBnerial eene pnjsvr iag tol het ontwerpen van een plan nit teschrjven Eene Commissie van drie deskundigen s door den minisier van binnenlandsche zaken bel ist met het ï istflellen vau de voorwaarden waaronder iwodiinige prgsvraag zal worden uitgetoluevea Naar msiD verneemt tou de afoemming der begrooting an buitenlandsehe zaken grooieudeels het gevels zijn v in intrigues door vreeuile gezanten in het werk gesteld I e russische fransche en belgische ge jinlen zouden zeer ontevreden zijn op den heer van der Mieren Indien zulks wnir is dm deelen wij geheel het gevoeien dat onze eersie kamer zich verlaagt door het erklnig Ie willen zijn van vreeimlen invloed I e naüe zou rede hebben om te wenschen dat zulk een staatsligchaani werde opgeruimd dit zoo e uig zelfstandig ieil bezit Pil dal liever het oor leent aan de vlcijerijen van vriTinde diplomaten dan aan de luide slem die uit de natie zich verheft dal het welbegrepen belang des lands prijs geeft om vreemden Ie dienen A lu de Europe wordt van hier geschreven dat ook het antwoord van ons kabinet op de fransche circulaire viu 8 dee in conimiié genenai a in de eersie k iiner is medegedee 1 en dat het de verkl iring behelst dat onze regering het ten zeerste betreurt dal Engeland niei me ie genoodigd is en dat mitsdien de koning om niet at te wijken van zijn antwoord op de uiinoodiging van 4 nov zich ook niet op eeu beperkt congres kan doen vertegenwoordigen Gcuieugdu Beri i teii De fransche keizerin koopt laud iu den kcrkilijken taat TJit Liverpool zijii lu 1863 vtrtrokkeu 137 932 laudvtrliuui ib zijude 76 beS uietr dan IU 1H62 Te Kopeuhajjtu wacht uieii het btzorü van tti e iVausche CQ eiigtUcbt vloot lü Hoi ganje tn in euttie wordt het oiiiust gtr Gauot V l d wlitiek lus Jatt u eu ovtr de theologie schrijvt n De dertiende pru Msciie divi ie bttlt bevel üiiivangtii oiu zich ten s Ot digste in do Prïeuirz te CüuCi nirereQ Üe Ueut u hebbeu in bletswyk nuj htiuair gewone requisiticii van wagens en stioo iiitgeaclirtvtu Ui t italiaaiibchu gou nement het tt luO OllO g weren te Luik bLai W Het sjwdi sehe da uiaJJos No idadis woidt vervolgd oiudai het odsd nstigf viidraajijujaiiihe dvoorstaat Men rernaebt dat de senaat vau llaiuburg zal bUmiueu voorde erkenniög van hertog Frtderik Men berektut dat duur ti i doKu der effecteDh oerBen iu 18Ü3 hti roerend vermogt u m Vraukiijk eene vrrmiiideruig heelt ondtrgaau van löüO iiiiHiöen It i e iJasdtu h bbeuzich tnee bankier Uit de vO t u gemaakt Maxumliaan de gioott ei ü der duorlucbtigsie rot Kteu vaii de rtertld zal op den truuu vau l i eu z telen Jyuniu George dei H Uei eu ift uog met weggdoup u U t Alhei e De eiig kanaalvloot heeft hev l ontvangen oia bumtu te loup n Bcfaeveniagei zal gasverlichtnig bekoiuen Bij de eng baui ziju 45 millioen fis gtdepouetrd ten uauie van keiztr Napel on HL De fftc tieve sterkte der eng Dorlugsvloot bedraagt Vlö aehiptn Men wil teAiui terdam een nj en wanddpark turigteu in de Labijheid van bit zoogt Doeiiide Itfid cbe busch I e Pari iju eeiufftr vrid ichte Itahtineo gevangen geuorueu Üij keizerlijke u ase zgn de oed poolE ebe Mildnten thans met onbepaald teriol in dienst opgiro peu De p Uis sche bndgi tcomiuisBie heett bijua eeustemm g btiiluteu de begruuluig vuur It b ó it uvoudig te verwerpen Men verteït nog eei s dat van bibtnaiTk uitudenxal De generaal Berg beeft op de ltav aa s rec ptle te vXatsebauVerklaard dat de rust iu Polen spOid g zal berttield zijU Te Aii sterdam zijn in IhtiS gvboreu biJUfi kinderen Kviul aaiigigeviu 6i 3 ovi rltd u 5i 53 peisouiii gthuwd 2219 paar tn giseheiden 37 Meu vi rVarht dat de zetel der bolsttinscbe regering wildia naar Kiel zal veilegdvordea Loid Paliucrsiru sukkelt weder erg aan de jichi ingczoodeii tiuphoDla s Üamesconcert Gisteren avond had alhier in de zaal van het gebouw Nut en Vermaak het tneefie damesconeert iler Vereeniging Eii phonia plaats Had het eerste door de ijverige zorgen van onzen bekwamen nmzijkdireotenr den heer Bekker eu door de optreding der heeren j scher en ioudsHaanI alü emeeii voldaan Eüphoiiia s iweede d iniesc inceri koml verrtweg nirt r lof toe De enseinhlestnkken loch waren goed giko en en werden verdienstelijk uilgevoerd de zoo fn iije huornpirtij in Snppé s Dichter nnd Bauer werd geblazen oi eene wijze zoo ais ij die nog niet vau dien dilettant gehoord hadden en welke gettiigde dat ook hij zich beijverile om iets tol het kuhsigenot an dien avond bij Ie dragen Als solisten traden op Mile n Heun concer zangeres uit s H ige en de Direcieur van Euphoni Ie heer Bekker De grijze Liibeck kan en mag zich verhoovaardigen op zijne élèves voor den zang Beeds too vele bekwame zangeressen als de dames Hekking Otferinans Hoppenbrouners Froscliard Dellewijn Mioiilet enz hebben hare geheele opleiding en Tonning op het gebied der toonkiinat aan hem Ie danken ook Mile van Heun toonde dat zij waardig is eene eervolle plaats niast de genoemde langeresseii te bekleetlen De aria uit Titu be ee dat ha re fraaije buigzame slem de grootste moeijelijkheden en fioritures mei gemak neH ie overwinnen hare methode i oiibf rispelijk het vocaliseren dat groole struHelblok voor zangers liet nien te enschen over en in de steeds zoo schoone liederen van Schnberth bleek hoe de angeres gevoelde at zij zong Luide eu herhaalde toejuichingen vielen haar dan ook ruim acboots teu de l toodst zg met de meeste bereidwilligheid het laatste gedeelte de arie uit Pierre de Melicis van Pant towski fpseuloiiyin viu den hertog in 3 iteu Cobarg Goh herhiulde Miar noï grooter bijval vond Mile v u Heun toen het laatste orchestsluk werd gesupprinseerd en ij in de pliais da irvan nog twee liederen van Schnberth üngeiluhl en de Ma Ichen s Klage zong wajirbij de zangeres zich zelve met de uieesie gratie eu bekwaamheid aocomp igneerde Luide werd deze charinaute verrassing toegejuicht ook wij hoorden nog zei leu deze liederen zoo smaak en gevoelvol vooniragen jainnier slechts dat de chanteuse de fransche vertaling in plaats vau den oorspronkelijken dniischen tekst van Schiiberth s liederen gekoeu had Ware het m igelijt Z j hadden zeker met zulk eene keurige voordragt nog iets door den dui schen tekst geivonnen De held van den avond was echter saus couiesie onze zoo gaarne eu weinig gehoorde heer direo eur Bekker Kunnen de leden van Euphonia eu CiBcilia bij iedere oefeiiina en uitvoering merken aan welke bekwame h inJ de maaUlok is loevertrouwd en hoe de ilirecieur alles beziel eu re reif gis eren avond bleek het op nieuw wat hij met een itrijkstoh op een fr iai en sonore insiruinei t zoo a het zijne weet voor ie breneen Het coucert voor de viool ï n de Bérioi werd VutHtvrachtig uitgevoerd glaszuiverheid van toon ook in de inuejelijksle pissages was de minste verdienste de ware virtiiusiteit die de exécuiant in het geheele stuk leu loon sprei ide is boven alten lof verheven eu b j z utk een spel b jkt her hoe nioegelyk het is om hei op de viool to zulk een gMaii van volkomenheid te brengen ini ir lioe ook die hoogte eenmad door talenl eu slinlie bereikt zijnde hel instrument ziju lu is ter ten volle loont Hel daverend applaudissenieiit hewees dks ruimschoots Ook het tweede gedeelie de l iu ai ie v m L inrl ïoegde nieuwe lauweren bij de vorige Dii stuk as onin gs door den heer Dreschler in heivelfde bjCaal voorse Ir sen m t ir de heei Bekker l ehoefde niei bevreesd te zijn dat de herinnering aan dat spel den indruk van het z jkc zou verzwdkken l e zoo moeijtl jke viridiiin op het oos e irjN che Volkslied ais ifieina werden nigevoerW zoo aU Leou ird die niei be er zon ktiiiiieu wenschen si tcc itu s dnlibele uoien alle s was even oorre t en schoon Het mliioriton rustte dm ook niet vóór de heer Bekker die vari ilicu bisseerde een gering inair dubbel verJieiid bewijs hoe ziju spel steeds wor II gew i ir leer I Moge iuiida zich nog lang iii t bezit vau zulk een bekwaim muzijk lireeienr verlieiigen eu hooj si weusehel jk is hel voor Euphonia en CeetLa nog lang de geieireuliejd te inotren hejbeii zieh ouder eeue dergeljke leidi te kun en i ftVneu U ij eindigen mei een pi ir woor ien v m i wz w nt helaas ch ujue multilie a sou revtr j lie z 1 uamelrk w ts nileriniile sl Chi verli dil eu verwarm 1 zoo zeli s o ii er boni = bij de pi iuo moesien gephialst wonlen en het pu lueK leit rijk koude leed Zio iels moest niet gehei ren co iiiui iri H n eu kastelein luoeslen daarvoor zori en e en ds tegen liet gedurig hiril openen en sluiten der deur i Zju wei z keii van uïin der bel mg m iar l is niei a ingenaam als meu aaiidachiig it Ie Inis eren eu men zil in eeue schemering met koude handen I en voe en gestoord door eene eikens klapperende knkeude en piepende deur Eene ooiice tzial die goe l ge iuien verwarmd en ver ichl is draagt veel lol het genot ij en inei deu weii c i d it Eiiphouii ons nogeen d imesoonoeri voor du saizoeu in eene I dergelijke z ial kunne oplevrreu besluiien ij j iouU k 8 Jauiiarij 1S64 T I Vergadering van den Geaieenteraad ZUting van Vr jdag 8 Januarij Voor Botit wordt aangoiemaD se düjxaitit vaa ged itaten waariq de gemeeatebegrooting van 1861 wordt gsedgtkeard litf li ks voor pMif wordt aangeBOotea eeoe iniasive van de hr J F Heruuui de Groot waarl hij op pna4 va dea deeiiUR ttMt m f zopdheid zijn ootslag utemt als lid vau den gemeenteraad V oidt gelezen eane missive der pi schoolcoramistie vei zurkeude b § nitbridin van de bepaling in het poUtiereglemeat o r de schiJe voorkomi ude opzigtfhjk het itbreken van kiodsriielL te toepassiag terklarioj van d e he aiiug ook op andere besmettelüka ijette en tait BSMatfC discussie besloten deze luisaive te steUcu in handen der eommissie vin plaatselijk geneeskundig toevoorïigt ten einde hij name de liekten op te geven die tot de besmeUeliji moetow iiaiden gerekend tï b tooirii