Goudsche Courant, donderdag 14 januari 1864

GOUDA GEBOnni 8 Jan Gcrarda ouders A limucher en van Steenderen Maria Jlagdalfiia ouders J L GcUsser en L Bergman illem Jaco bu Catl aniius ouders A Y cuwLelk r en L C D Ti o Tan Patot Ida Uii a ouders F Uclter en C Uoerlee 10 Juhani i Mari i oiidirs T Tan VstLU en J M van der Meijn t alharina lihi uima oUai H Kabel en A A Tan der Veer 11 Johanüps ou Ier J Zeeeers en A C Zcy elJ Chnstianns ouders H C Krotder f Düiiiz OvEI hnEN 7 Jan J Tan der Maas 39 j va üct 3 j E Blom wed k de Bruijn 03 j 9 C laa Jtr Iki 1 9 m R 5 a 14 m W r ieu el l 70 j h H rt b huilvr van L Stoeleudraaijer S3 j 10 W J Tan Dorp 5 w t J Ruter OS j G de Fraukrijlor 17 j M van Meur l i 11 K Tan der Hel 77 j J Vonk wed S de Jong 76 j A C tan der Ree o ra Metternich den ambassadeur te Parijs is sedert eenigen tijd ver van benijdenswaardig l e berigten door hem in de jongsverloopen d igen gezonden getuigen voortdurend meer en meer van het moeijelijke zijner stelling 12 Jan De decuache minister van bnitenlandsehe zaken heeft eeue nota aan het Weener kabinet gezonden waarin hij snb rosa toegeeft dat Deuen arken zijne verpligtingen niet is nagekomen en het verlangen te kennen geeft om op de onderhandelingen van 1551 en lb52 terug te komen De ooatenrijksehe regering dringt aan op de spoedige beslissiii van ha i voorstel tot in paudueming van Sleeswijk maar heeft geen bijzondere clausule gesteld Het voorstel vanden heer Quaade om eder onderhaudelmgen met iJenemarkenaan te knoopeu is door de oosienrijksche regering gewe euvan de hand Berlijn 9 Jan De commissie der tweede kamer belast mei het onderzoek van het wet ontwerp betreffende de leening van 1millioen heeft heden na verwerping van alle amendementen eenparig DeJoten de kamer voor te = tellen dit ontwerp niet aan te nemen llapporteur was e heer i orkenbeck In een ministernxad te Uerlijn ouder voorzitterschap deskonings gehouden moet besloten znu zich aan het verdrag vanLonden te houden en ich omtrent gemeenschappelijke stappenbij den Bond met Custenrijk te verstaan ingev ii het voorsteltot bezetting vr a S eeswijk door oostenrijksche en pruisischetroepen verviorpeu of gewijzigd inogt worden ien beweeit iia r bet schijnt op goeden grond dat dedoor Enireliind voorgestelde conferentie ter zake van de tileeswijk llukttinsche kwestie zal verwezentlijkl worden In goedonderrig e kringen wordt verzekerd dat te Parijs een onikeerin de zienswij c i ontstaan AVaaraan deze haar ontstaan isverschuldiird i eet men tot iiedeii niet 10 Jan I eed is bevel gegeven dat de mobiel gemaaktetroepen geconetutreerd moeien wonlcn De 13 divi=ie moetden 1 de er Ij j Miu len vercenigd z jn de li brigade g iatonmiddeihjk op marseh in de rigting van llavelberg jeneraal v Hake heeft te Hamburg naanwkcurig latenondenoeken op welke v ijs de pruisische troepen die den lü te Harburg m etfn aankomen het spoedigst over de Elbe gebragt kunnen worden De generaal verlangt eene versterkingvan ló iJiJU man om de Denen uil de zes holsteinsche dorpente kunnen vt drijven Frankfort lO Jan ilen verneemt uit eeue goeJe bron dat keizer Napoleon a iii verschillende duitsche vorsten brieven geschreven heeft Jie de vricndbchappelijkste gezindheid ten opzigte van tie naïiunaie zaak in Sliea Mjk Holiti in ademen Bijzonder Mordi gesproken van een brief aan den koning van Saksen waarin de uverHir iing voorspeld wordt van eene ziiak voor welke e ne geJKeie natie opstaat 11 Jan n eene buiten eu one zitting van den bcadsdagis van wege Pruisen en Oostenrijk op nieuw aangedrongen opde aanneming van hun voorstel om Denemarken aan te manende grondwet van november in te trekken en in geval vauweigering tot eeue onverwijlde bezetting van Sieeswijk overte gaan Aanstaanden donderdag zal de stemming over dat üor3tel plaits hebben Altona J Jan Heden is eene bektnduiaking van de bondseommissarissen uitgevaardigd inhoudende eene beschikking betrertende let centraal bestuur van Holstein A olgcus dezelve wordt de regering te Pion opgeheven en wordt het bestuur van eheel Holstein aau een bewind onder den naam van hertogelijke lai sregeriug opgedragen Deze laudsregcriug zal onder hei o perioe igt der boudscommissarissen volgens de bestaande wetten regeren en de bevelen der bondscommissarissen nilvoeren Zij besniat uit een president en vijflede n en begint hare werkzaamlieid op 12 dezer Kadrid ll Jan De minister van binuenlandsche zaken heeft bij de fortes het ontwerp eener nieuwe wet op de verkie ingen ingediend De gevoelens daarover zijn zeer verdeeld Men verwacht dientengevolge eene ministeriele crisis ömnenlanb Gouda 13 Jan Xaar men verneemt is de min van just door Z M gemagtigd aan het zeeuwsch genootschap der wetenschappen te kennen te geven dat het Zr lis verlangen is dat de aangelegenheid der afschaffing van de doodstraf bij eene herziening van het strafstelsel hier te lande in ernstige overweging worde genomen De minister van binuenlandsche zaken heeft bepaald dat de verkiezinir van een lid voor de tweede kamer der statenge neraal in het kiesdistrict Almelo welke moet plaats hebben ten gevolde van het aannemen door den beer mr G M van der Linden van de betrekking van landsadvocaat zal geschieden op dings dag 2ö januarij a s en dat zoo eene herstemming uood g is deze zal plaats hebben op dingsdag februarij daaraanvolgende De aanneming vau de begrooting voor koloniën waarvtr de verdediging den minister op nieuw in zijn helder doorngt en juiste opvatting der zaken heeft doen kennen en dat met eene zoo groote meerderheid heeft phats gehad is eenbelangrijk feit dat men hooger stellen mag dan als bewijs eenergewapende neutraliteit Indien de meerderheid der kamerledenwerkelijk geen vertrouwen stelt in het regeringsbeleid van denminister dan heeft zij zeer inconsequent gehandeld met zijnebegrooting aan te nemen Het is eene verguizing dier meerderheid als men zegt dat zij s lauds beUng opoffert door eeneafwachtende houding aan te nemen Wil men volstrekt nietgelooven dat die meerderheid den iniuister wilde steunen danis de zachtste uitlegging dat zij voor stemde omdat zij nietsbeter in de plaats wist te geven Jlaar hoe men de zaak keertof wendt het is niet te ontkennen dat de beide kamers hetministerie donr een en ander versterkten De tijd zal leerenwat daarvan de vrucht zal zijn en geene oppositie zal de ontwikkeling dier vrucht kunnen bele nmeren Ooess Ct V j vernemen dat door de ministers van binnen z kenen van tinancien is toegestemd in het verzoek van de direetieder amsierdain kanaal maatschappij om autorisatie tot hetlater uitgeven van obligatien a 5 pCt onder verüand der inkomsten van de drooggein iakte gronden Eene wijziging vaneen gedeel c van eene der bep dingen der concessie die inverliand hiermede wcril wensclie jk geacht is me Ie door de regering toegest ian en zal ten spje ligsie aan de slatengene raal ter bekrachtiging worden aM r iüden Ten gevolge vun de iiigciaüeii strenge vorst zijn dewerkzaamlie len a lu den sta i in eir ïilliur l o el voorloopi g st i ikt moeten wor len wa r loor natuurlijk een grootaantal arbeiders voir eenigen t d under werk is Ie Uotterdan heeft zekere heer AUihii uit lunchhausenof Mululi iMscn ceiie lezing gelioieleii over u ïe d en fiu in I ciele eri i rn m i ir d iariiij bl jL i iar vui i iis de N iioif Cour it li s eeiiiue pagina s uil verseliiUeiide werken zpin er zameuhaug voorgedragen De man behoorde zeker onder ilie lieden die gelooven dat de Hiillanders op een eer l iirentrcp van intellectuele ontwikkeling s iin en had iiaaro zijne speeulatien gebouwd Het is niet kwaad dat zulke lieden eens goetl op hunne plaats worden ge et écnieiigiic Bei i2 teu fen verwn t in Priii cn d rcne leniijijr iri 50 milliofiihl iJi i m lijk ü ilra juiiik AM aiio ni t ilJ iii c if rro pen L o itfii De om v t j ü r r ziju tiiim il ui ü t 1 7 lijilhocu r lMi Oostüiilijk i il r ji ltooI tL i h do ii l i f l inj xcvattc Italiaiuii Aju mi v i i M iz uii 1 küini van iJti cinarkcn i iia ir het U tv i S hn om ic Ki i tihii rfp ü tUI ll i draiif te rerakrn Oe liMUïchu lu u iKn i lh r i ih m iri uTiLaii toL stand Het blijkt J t Ic Isradictfu het 1j t gLii tii ou iLr liy f nil iikki iir en in jrt tal afnt in n aar zij i L tlijk UI zijii Ai iU ii zal mt dt gtiiitL utcka 7j U00 aii ulit II bi mbard iui it au liailestoil begint de iilad te beixiken JuJs ijti 1 hui en Te Dublin is een 1a t be l l pjri t De Leer Stieltjes stelt zich De be ol iDg iu Dumbarton in Engeland is verdubbeld in 10 jaar Te Londen licbbeii verschillende branden gewoed Tt Sleeswijk isecnc deenschc krijg magt van 16 duizend man geconcentreerd Defransche leeuinir al op b dezer open gesteld worden tot den koers vau6ö en een Iialt pCt Kene hauoversehe IngczondFn Mijnheer de Redacteur In uw courant van zondag U N ISO is opgenomen een verslag der zitting van den Gemeenteraad dato 8 dezer waarin onder andere voorkomt dat ik alleen tegen over vele raadsleden beweer dat de straatverlichting goed is Wanneer men mij z jó alleen laat staan tegen over velen dan wensch ik Jat mijne motieven ook worden publiek gemaakt en deze zijn bijna voordelijk de navolgende üe branders in de lantarens der buitenstad zijn van gelijke capaciteit als van die in de stad maar zoo lang als de lantarens der buitenstad zoo wijd uit elkander geplaatst blijven kan de buitenstad nooit zoo goed Burgerlijke Stand verlicht zijn als de binnenstad dit was de hoofdkwestie Verder heb ik gewezen op de beoordeeling van eene straatverlichting bij strenge vorst elk deskundige weet dat eene strenge vorst ook bij den sten wil vele obstakels bij straatlicht kan veroorzaken Bij de vele onjuistheden in genoemd verslag verzuimt men ook te zeggen dat Burgemeester en Wethouders bij dit vreemde raadsbesluit tot het instellen van een onderzoek of de verlichting goed of slecht is ook gemagtigd zijn zich te doen voorlichten door eenen deskundige Het is te wenschen dat het dagelijksch bestuur daarvan gebruik zal maken zoo dat een deskunduje een ei zal maken aan dezen strijd die reeds te lang heeft geduuru lot groot nadeel der nijvere Burgers die steeds duur Gas moeten branden Met de meeste achting VMd Diertutw J etiaar WESTERBAA V ADVERTENTIEN GROOTE UITVERKOOP Linnens Tafel Servet Oogjes en filainnloelijvoederen LINNi X 7AKnOFki MADAFOI VM fLANP LLEX X A Tr il DL XaT I K S ME M VLVIER cor MAX li L P OKMX dc GoL 1 O c j net de gef brieeerde K itjeneu artikelen st aau i an e niaten i en moestui Ie efj iireuL en is Lil deeieu ttu gevolge eener belangrijke rijzinsr het den 01 ierïeii r eude i io ren geliiknu met u i sehiliende tüt lat lei ivu MUI aaii ienli ke parli eii zoov el Anierik i ui i II k iN iii tb I te st In het Imis vau Mejufvrouw de Wedmvc L M EKtlv o Dat de amprik iaii he aan rlescenhcien als aii ler i is ia ern Jh cl vevh ai behoeft wel gei n b wel overb dii te b der linnenL i n in ii i ie v iii r j jk de linnen parü e 1 iiicnErevüli innen ais j luöi elijk n Our le etfde laoe jjrij en als h besuiisUH log en dat de e eene reusachtige fii erken docli niet Heen de katoenen je v rit ino in lu het ji r l til i Binnener 1 i eiil iiidsel e r iliriekriiti i coi ir leieii Ie siid kati eiien g n 1 i eii wpïke ie allet n verva r i d v m i a le deze g cli f i iiL dr wk i id d iur 1 111 in ji iievpnsgaan r fij inir iitt vnn l f jnar Y rl nc nhi dt n agnzijneu te Vrnsterd voor een korten tii i tin oin goederen Ier be i t in £ niet eene aauzieulijke pari j u Is mijne Prijs Couraut van ai 11 T zenen in Weiïens de elvniuige geienie aanvragen aau mi ne l c d heb ik in t belang iiiMier geëerde begunstigers besi i bovengenoemd huis uilgepakt te zijn Om vermelde reilenei zijn de prijzen even aanduidt niettegenstaande be biiitriigewoi e duurte der sronii iotfeu Ilnofd akelijk lie aaii de Goederen in Iiirtiinji Mai aiJ ii m Cainhrix Stil u4r Tafel üerrrt l ii jer llaiiddiieh Thee en Vhigerd ii LJes yt ii el Liuneu Zirarle jden hije eti e tz De hierbij gevoegde l ri is Couraiit rjeirrt iïe en Ban n U i l iit t jqr l Xijord IJrnhiiadyr t Itrvli VrunH Ii 0 r eei ic i li B e ltUh l ri u Lmni i Lunied BathtLH A r uloeki ti ± eleldoek Meiihehjordijnetf Flut t o 1 Ziearfr Z e in het oog i o nde billijkheid der roovrel mogelijk peei ial p i L eveii G ed ren meer clan voldoende bewijzen derhalve kan ik ten stelligste verzekeren dat zich vel nOOit Wesr ZUlk 6311 gclogenlieid zal voordeen tot inkoop van zulke deugdelijke iroedkoope Linnen Goedereu f K IJ s co U R r Ts LINNEN STOFFEN 1 sttk BELFASTER I IXXEX zware betere kwalileit en breeder voor Mina r LIXXEX uit Ei Hennep met en onverslijtbaar in gebruik bretd LIXXEN iv ra snpri fiin van draad EAXDSCII I IXXLX t breed aU het LIXXEN het fiji sie v a beslaat tegen nooit gel T A k v iütrit voer ininshemden de el van af 3 cent GL V GOWER I l XXKX V rouuenhemdin en lïedlakens de el van af 3S cent RL s flSCH HL XEi hand gcsponner he bi te weet el uit de gehee e Lumen fibrie itie e il ran v n driad 4 O voor fi t i I Mnir Ilemdfr m Bedlakens de el van af li cent UU I M I ü ni ii Bovenlakens en Sloopen de el vnn at l een irji Hi i i d i el vanaf OU cent KOXlX i l l i i X en II i M T T lEU orde = i iprijzen F 3 L G O E D 1 TAFELEAKEX met 12 daarbij behoonni e SI TAFEI tjOEO voor f persenen in d iiii t p iiio n 11 12 daarbij pas enile SERMyriLX iu bioenien en ar ibe KEXS prachtvol voor 3 3 l Erkele Linnen iliio DOEKCilEl ffEX geheel Linnen met afiewpvei r iMilonj voordo Stellen TArELGUl ei van ƒ 1 1 loi ƒ 1 Eiike e DAM r t en 12 personen voor 7 j tot I iiden voor ƒ 12 Stellen 1 vo 12 persoi aiet T E T V F i L L A LKVET en ilAM J0 tot 4d cent de e 12 Groote LIXXEX ZAKDOElvEN voor f beteie d ƒ f tot i 12 TllELDOEKEX met randen ƒ 1 20 tot f 12 lUilASTE VIXGEUIiüLkJES voor f tot 1 5 J ni e duzij i eu ventablej iderwe che FKAXSCD LIXX F X BaTIST ZAKDüEKEX Bafi l lu e en Wniin p kji O Indische AXAX VSDOEKJES fd iiiies toilet mouchoirs ue poclie de Linonj de fijnste welke ooit gefibrieeerd zijn lo n oii gehoordeSpotpry en HALF LINNEN STOFFEN Ildf LIXXEX ZAKDOEKEX het do n van n m tot ƒ 2 0 Enkele Tafellakeiia xn y 1 12 Eerst n n voor ƒ 1 10 O Ji S SERVET en EUl l LllGOld de el van af 2S cent TAFFL TFLLF V ne eu n t ÏAFELL VKEX zoud r n ad voor 12 ners jiien ner 12 d u rbij p i seude SERiinTFX 9 f li M l to met 12 groote daarbij passende SERVETTEX prachtvol van ƒ 12 tot ƒ 18 KATOENT BAÏlSÏ 1 en M ni i i r H tot 42 cent Z g Bielefelds Linnen bj omler geschik voor Dames hem ieu en slopen 2 voor f i t j 17 itt gehcele stuk ZWAAR HALF LIXXEX de el van 2j to 3 cent Krimpv i Er in rlie FL XXl L van t i tot cent SAlIJXSTREl EX voor Damesrokkeu exfjuis de el van 1 5 cent ZWAllTK ZI IDEX l FEI K li iEKEX v r l 75 ƒ 2 50 tot de allerbeste ƒ 3 0 5 1 Zwarte PraaSClie Zijde a l bued XIRO DE XAi ELS de ei l 3 ï v or ƒ 1 80 tot ƒ 2 25 ♦ o DE XIEUWSÏE DAMES WLXÏEnr IAXTELS van af ƒ 12 fijn DoBbeltwÜS VOOr de fijne Rauw alle buitengewone goedkoope prijzen Volgaume icorden de yvederen op verlangen Ier ovo tuiyinti aan huk ter lezhjf uji Kj grzo idin liet Magazijn is gejjjend van s morgens 9 tot s avonds 8 ure Met ons goed wordt volstrekt niet langs de huizen gevent a s de Gnoot LTit het Maï V jn de Tonbüfkfr te Amstcrlam