Goudsche Courant, zondag 17 januari 1864

Parijs 12 Jan lu strijd met al hetgeen daaromtrent vroeger gemeld 1 verneemt men t h in3 d it de vier beschuldigden wegens araenzwenuï tegen het leven de keizers bg hunue aan umst in de e hoot is 1 didelyV in hech eni ijn gencinen Het was dal ook moegelijk te deniPn dit de politie jiet zulke gevaarlijke ujetten zou spelen gelijk de kat met de muis op gevaar UI e toch ie laten on anippen De heer Itevoil v i de meli ie tieuiteit i bel ibt met hei onderzoek naar den aard 11 het vocht wnriü de punt der dolken lie bij de beschul ieii acionden z n kenueajk ge loopt is gevvoriieu li J lü Bg het wetireicnd ligch lam is ingekoracü een Mj V lil V t op de suikerbei la in en In de e zitting heb ti iveulige dtbitten pi i us geh iJ oier liet stellen van f iiiiijaten bj de verkiezngen Oe rede van den heer i ie a iijgimde dit punt heelt voord eene buitengewone eniekt De lieei Roulmd trichtte hem te wederleg jiiiï dicri i met zgu rtoog over het deloyale der Mil len V01 ui u spreker zoover dit hg zich niderhand u ujoligiug vin den heer de Mornj vernligt ge c 1 e uitdiukkingen m te trekken Morgen voortzetting 14 Jui De Conat vindt in de outv mgst die het voor t t het houden eeuei tonferintip weirena de deeusche zaak n Dut chhnd vepdeii hei t een bcwga voor de onmoge 1 heid er v in ten bemuldelmga vooratel door Engeland vv iiii te doen zal nog meer tegeuapriaK uitlokken vooral in Duitx hlind Helen zjn m het wetgevend ligch um de di cusaien over het iivee ie anitnltrniut op de paragriit lx reffende de verkie ui tu jrtgi c De heer Ihiera ondtrale i ide het en bestreed lift bejin el der officiële kindidituien llj zeide feel eerbied te hebbeu voor de r ten der meerdeilieid maar hg betreurde de miliruileu v m het bt tuur en het gebruik maken vinden mam dt ke rs bg vie veii u uigen Hj zou het stellen van otScieie küidili i u adeeu kunnen begrgppu op voorwaarde dat ai t vij ie en t eibie li I we Itn A er Ier toonde hg de mi briiikin V lil het ezi au en eindigde met de verkhring dut h i il emeea atemie t e 1 md zal reddiu Dit ia geena tedrei iii ra lar tene u urschuuiu De minister van lait d heer llouher vitte hierop het noord Hg zeide dat hg geen verschil zig tusschen de heereu Ihiirs fu fu es iivre tn trichtte te betoogen d d het regt uir re firmg om zich in de verkieziu en te meugen absoluut 1Het heeft bes aan onder alle regernip n Hij leverde hierbij eene S htls van de verkiezingen onder de vorige besturen Qu lukte de gedrig lgn dei oppositie De mi ister veikhirile vv j Iers c ittgorisch dat de constitutie alleen door den keizer gen yzigd zou w orden die regeert en bestuurt Het amendement ia hierna verworpen met 198 emmti egen 44 De eerste pingraif van het ontwerp adres is vervolgens a ingenomen jcljk men weet heeft de regeling in de laatste jaren alleen aan supplement ure credieten de som van die duizendmiUioen uitgegeven Het blgkt thans dat die som op devolgende wgze i besteed Voor den knmoorlog 134 millioen voor den oorlo ui Italië 345 miUioen voor de e ppditien mar China tu Coch n Chma 166 miUioen voor de bc cttiLj van Rome jO millioen voor Kib lie il milhoen voorSvrie 17 millioen voor voorschotten krachtens het tractiitvan Zurich ii millioen disconto comm sieloon en diversen 48 millioen openb ire werken 1 1 millioen neahihe builen debegrooting voor den oorlog en slecht T l millioen voor v enken dea vreues 2UJ4 millioen zijn uitgegeven Brussel 13 Jan Gehjk giaterej reeds per telegraaf is gemeld heeft het gouvernement heden bg de verkiezingen te Brugge eene bepa ilde nederlaag geleden De cleukale kandida en hebben niet eene meerderueid van 55 stemmen verkregen gelnk de eerste depêches melden m lar van 150 stemmen Lr a heden tweemiul een kabinetsraad gehouden Diar thans de meerderheid in de kamer tot 2 stemmen i gereduceerd ia het voor het ministerie oumogelgk aan het bevvnd te big ven maar het kan wezen eUt het ministerie wil w chten met af te treden tot dat het m eene zuiver staatkund ge kwestie de nederlaag lijdt Treedt het ministerie af dan zijn de clerikalen genoodzaakt de teugels van het bewind m han len te nemen doch d u zullen zy zich tevens verpligt zien be ie kamers te ontbinden Alles hangt latusschen van de inzigten des kouings af Misschien Is Z I met ongeneigd om een ministerie van administrateurs te doen zamenstellep Te Antwerpen is het entrepot St Felix den 2 dec 1861 door brand vernield geheel herbouwden zrd den 15 jin voorden handel opengesteld worden Bij de herbouw mg zijn verscheidene verbetei ngen aangebragt en alle mogehjkc voorzorgen tegen brand genomen Het entrepot is door muren zonderopeningen in vijf afdeelmgen gescheiden Daarentegen is dooreene ruime opene plaats m het midden van het gebouw eene beiore luchtverversching en verlichting der magazijnen aange bragi ze o dat verkoopingen en audeie handelswerkzaamheden met het grooste gemak zuUeu kunnen uitgevoerd worden Weeaen U Jan De bengteu uit Athene luiden steeds ongunsiig De reden waarom de minister van oorlog znn ontslag heelt genomen is dat hg zich niet bg magte gevoelde het leger behoorhjk te reorguiiseren Hoe groot de verwarring in Gnekenlind is k m men eenig ins opmaken uit de omstandigheid dat die reorgania itie be taat in het iOepassen vau een lu oveieeastemmiiig met den koning genomen maatlegel ten gevolge waarvan hoofdofficieren weder in de plaats van oflicieren van mmdeien rang met het bevel der bataijons zullen worden belast Graaf von bponneck moet zieh voortduieud allerlei beleedigingen laten welgevallen n de spinnmow ordt nog vermeerderd door de oprugent n inifesten der zoo genaamde nationale klub die zich perm inent heeft verklaard en met volslagen regeriuglooshtia dreigt zoo men tot de ontbinding der kimer mogt willen overgaan Berlijil 15 Jan Heden heeft de stemming over de begrootiug van oorlog m de tweede kamer plaats genad Voor de kosten ten behoeve van de reo ginisatie der irmee ten bedrage van circa 51 2 millioen emutn adeeu de eonserv itieven de minister eu eenige katholieken Ook weid het voorste om deze kosten ditmail bg uitzoudermg tot te slaan met 2a0 tegen 35 stemmen vernorpen De ordd Ztg is gemigtigd om het gerucht tegen te spreken ais zou de rege ang met bankiershuizen onderhandelingen ten benoeve eener leeninï hc il en aangeknoopt Inzonderheid spieekt genoemd blad tegen dat eene leeuiug van ile kroon in het plan ou liggen Wel zgu vin bmkiers alhier en van andeie aanzienlijke huizen aanbiediugen ontvangen doch neelt de icspuiig nog een grond gevonden om onderhandelingen met de c aan te knoopen Frankfort 14 J n Dc boudsdig heeft heden hot voorstel van Oust urgk eu i ruisen tot d i lelijke be ettiug van Sleeswgk indien de decnselc r geiins uiet toegeeft ten a in ien der constitutie verworpen met U tegen 5 stemmen i deze Ij slissiug verklaarden de gevolmiguglen van beide mogendheden dat zg thuis ain hun vooistcl zelven uitvoering zouden geven De gevolmagtigden van ftiksen Begeren en andere stateu protesteerden hicitegen maar die vin Oosteurgk eu Trui sen heobe 1 dairop een tegenprotest ingeleverd Met Ousteuryk en Pruisen hebben gestemd keurhesseu Mecklenburg eu dc ze ti nde Curie De oveiige leden v lu deu bondsdag hebben deel tegen het vooi tel gtüemil deels vcikliard daartoe onder zekere voorwaarden te willen toelredeu Doch met de ondersteuning der laaisten zou het vooistcl toch de meerderheid met erlangd hebben Hamburg 14 Jan Volgens het Kielsch weekblad hebben de bjud coramissarisaeu aan eene deputatie te kennen ge geven dit g zich van al legtstreekach veikeer met de deenI sch regering onthouden eu de terugroeping der Holstemers uit I het deen chc leger ain den boni moeten overlaten zg waren bereitl eene petitie ten deze te ondersteuntn Het verzoek dat zg bg kennisge mg den holstemers m het deensch leger van hut ccd zouden ontheffen konden zg met luwiUigeu wgl het niir alle vv ur ihgnlgkheid een casUs belli zou zgn Len hunucr vcm UI 1 dit inen niet te ver zou gian Kopeuliagen 14 Jan Op een feeatmial aan den rgks1 lad gegeven beeft de president der tweede kamer gezegj dat de Denen eeue vrge onafhankelgke natie willen blijven ea hun vertrouwen op den koning geveatigd hebben Deze van ziju kant heeft beloofd dat lig de onafhankelijkheid des lands en de regten der kroon verdedigen zal 15 Jan Alen verzekert dat de heer Mcrad aan de buitengewone gezanten v n Eualiud en Engeland heeft verklaard dat Denemarken gaaine een voorstel tot eene conferentie zal aannemen vuorts dat de mogendheden beho iren te waken dat geen cn cl duitsch soldaat den Lider paasee t en dat wanneer dit laatste g beurt Denemarken met alleen den oorlog zal ondernemen maar dien ook zal doorzetten zoolang de hulpbronnen dea lands het slechts toelaten ömnenlnnb Gouda 16 Jan Donderdag morgen had aan s njks munt eene ontploffing plaats door het barsten eener smeltkroes waar door op eens ongeveer 600 ned ponden vloeibaar zilver m een onder den oveu geplaatsten bak met water stortte met dat gevolg dat de smeltoven geheel uiteen sprong en de steenen dikke yzeren platen en het vloeibare zilver als hagel door de smeltery geslingerd werden Van de 5 aleiaar aanwezige personen die allen meer of mm wonden hebben bekomen 13 er een die daarbij zware brandwonden bekwam De oppositie heeft sedert lang beweerd dat mdien deheer van der Linden tot lands advocaat werd oenoemd dit opnieuw een bewijs zoude ziju van de zucht van ons min sterie om slechts deszelfs voorstanders m belangryke betrekkingen tepl atsen Het Volksblad s Graveuha e 14 Jm De tweede kamer der slaiengeneiaal heeft heilen de aangekondigde zitting met kunnen houden uit hoofde er geen genoegzaam aantal leden was opgekomen 15 J m Heden is de tw eede kamer met een genoegzaam aanltl leden vergaderd geweest Bg de kamer is ingediend een ontwerp tot bekrachtiiring der vvgziging van een artikel der concessie tot doorgraving van Xoorel Holl lud Vervolgens hebben de eden in de afdeelmgen onderzocht de credietwet voor buitenlmdsche zaken Ten vier ure is de zitting hervat het eindvrslag is uitgebragt en de discussie op morgen bepiild Gemengde Berigten Op Java zijn de novcmberfetsteu zeer bedaard gevierd Men spreekt van mislukte pogiDueu om eeu minister van bmteul zaken te vinden Te legden wil men een stoonibrandspult aansehiffcn De fne ebe Bchaats nrijders snellen den spoortrein vooruit Te Daarle is een kind door heet water in de w eg vcrbri d De noorweeg che Stortb ng lo buitengewoon bijten geroepen om te beraadslagen over ie oorlogsttiera tiageu De eerste kamer te Marktberigten GrOUda i4 Januarij Tarwe Poolsche 2400 n 8 310 Zeeuwsche per mud ƒ 9 a ƒ 9 50 Kogge Komngsberger ƒ 6 60 a 7 Dantziger ƒ 6 7i i f1 Zeeuwsche SOa ÖTJ Gerst ƒ 4 50 iƒ6 50 Haver f a ƒ 4 50 Puike bl Erwten ƒ 7 50 a ƒ 8 Boekweit Fransehe ƒ 180 X Brabandsche ƒ 210 Henn pzaad S Delft 14 Jan Het a augevoerde ter graanmarkt vond slepende koopers tot st iande prgzen puike witte tarwe iets hooger hiver gevraio d Tarwe ƒ 8 30 a ƒ S SO Rogge ƒ 6 10 a ƒ 6 40 W inter ersi ƒ 4 O a ƒ 5 40 Z imerirerst n a ƒ ï 40 Korte h lver ƒ JSO 1 ƒ 4 Lange d ƒ 2 70 a ƒ 3 50 Dmvebüouen flTo dfi P irdeboonen ƒ 6 00 a li 7 5 Bruine booneu ƒ 9 a ƒ 10 50 Groene erwten ƒ 7 50 i lO Witte erwten ƒ 6 75 ƒ 7 25 Van stad waa gewogen van 8 14 iin 152 S en 96 16 te zaïieu 4000 n S i Hoüibüter 5a 63 het vierde l 37 i ƒ 1 571 oern Deventer 15 Jm l rwe ƒ S a 9 Ro ï e f ba 6 50 Boekweltƒ5 3n i ƒ 6 25 Ger t ƒ 4 25 a ƒ 5 Haver ƒ 3 a 7 3 75 Pairde ioonen ƒ 5 50 a ƒ O Boter pr 20 n S l s ƒ 22 a ƒ 24 2 s ƒ 11 50 t ƒ 2 1 Zwolle 15 Jan Middelprj en lirwe u ƒ S 50 Hogge f 7 10 Boekweit n ƒ b 05 Gerst 4 90 i rdapp ƒ 1 90 Boter pr n S ƒ 1 Ü5 20 n 1ê ƒ 25 50 IiOndeQ il Jan Holl Koter 8 hooger m prgs Granen Eng tarwe met zeer vveinig vraag de vorige prgzen waren met grif te bedingen vreerade mede slU Meel iets laser gerst stil imar vast hiver Haauwer Aanvoer van 4 9 jan 193 qr ml en 17775 r vr tirne 1675 qr m en 6540 qr vr g r t 1300 qr ml en 52052 qr vr haver Vin Ie veemarkt vin heelen werden ainieboden 4320 runderen 89 kalveren 17300 eh pen en 44U varkeu oorbeste rundeien we d 5 2 voor d kalveren 5 8 voor d chapen 6 2 en voor d v irkens 5 per steen bftiii l 12 J in Botei friesehe lis I20 kimpeu en Zwolle 106 a 114 Kias Luim 54 a 5 en joul i 44 a4s Aan de vei mirkt van helen werden a ingeboden b 5 runaeren 4b kalveren 2170 schipen en 4 5 varkeu oor be te runderen werd 5 voor d kdveren b voor d schapen 6 2 en voor d varkets 5 per steen betaald 13 Jan Granen Er tarwe niet grif tot vor r n prjsverkocht voor vreemde was zeer weinig tot ni enofir vongenprgs Aanvoer v in 11 en 12 jui 3S0 qr ml en lul qr r tarwe 5 50 qr inl en 2330 qr vr Gerst en 1 jj7ü qr vr Haver Burgerlijke Stand GOLDV Gfrorfn 13 Jan Anna Alaria oiidir = J Johauue ouler Blonk en ub U ijU i U 1 t r i uudtr J itetuwiUAcl cü J M an Miet I 1 ii uca J bi o tl r VI van leeuwen en b li bout 13 Cornell ouder C lia tr en H di dcj Berg Johanna ouders L Broere en Mulder it Pt t oudfrs J van Loon en vaa der Heij OvtELLDL 12 Jan A vdu Lixin 1 j 10 in D van Gi 50 j 13 E de koning 2 j i m G till WD 13 Jan de Gr af en J de Jong J T Ij pers en B E Zwanenburg A van Kranenburg en A J C Z emm OLEDE van 8 tot en met 14 Jmuarj Bevallvn van I aar geb rmeultu d J de i eb Fiomp z C de Horn geb Kervtr z CvauDingUi d OvhRLED Lena RletkelK ruim 21 j Cornel j oo b w GtlRWD J u P uuebdk tr J j wednveeu vau lV outjU met Zwaantje van der i ouw 29 j SCHüOM10 Ln Ingeschreven van 25 Dec Iol en met 8 Jan GtBOtttN Johanna ouder = L Copier en M a tpr Johaime Chnstiaan oudtr V Klip t i H h pptr P eter ouders L H Peletier tn M de Gitr Dirkji ouJti U au dt r Hummen en H van btnemen O ERLfcDtN van Buureo 70 j d an J eudcl = H Mark 8 C Copier 2 j A Biir h orn i wtd i ci tn Oid ii burg P Xuijleubii 6 m Ki t tii Tï wt Vd I Doi k r sloot i Theij 7 ni M Bouw met a ter 4 J Hooüeado irri 68 j ethtgen van J 1 WiM thut 0L1 E VTER Ingeschreven van 2 toe 16 Jan 1 64 Be 0 EBLEDFN Hclciia de Heer ruim 30 JanLigje van deo Hogen 83 j wed van Jau van dt r Koe t GtHLWD Isak de o jm 41 j met Gi ibcnlia van der Maa t j l45 j