Goudsche Courant, donderdag 21 januari 1864

Donderdag t January rV 189 i8 l4 J UfVERTENTIElV i ag fO vi 9gfg r OUDSCHE COURMT fï S sus ét 4 § 1 i Getround af F HEKMAN Fz gjj an Gouda Woensdag 20 Januanj zullen de Koninklijke llollatahchp Tooneelisten ONDER DIRFCTIE V N J C A A L O I S de eer hebben ten Tooneele te De Hertog de Richclica TOO EEL PEL lu 5 Bedrijven Aflt het Hoogdmtsch van CJarlutte Birch Pfeifer schrijfster tan hacht en Morgen de Tl ees tan Zoicood Moeder en Zoon enz enz door C R H SPOOR Gevolgd door Zonder Bruidschat Vaudeville in een bedrijf aaar het Frausch door C R H SPOOR Aanvang ten Z ve ure r t f r JL t d i i i A H NOLBRISSE ii rj SroZllI ADDING S EEN 13Jln lS6 t jrL ï Bestuur der Rederijf ERSKiAiEE DE GOUDSBLOEM t Qf tda muxt bij ueze nn O luda s Invt c Cl ca bfkenu d it zij op DingSdag 1 11 19 January ten oord ele dei 22 nagelaten Weduwen en 61 I Weezen te Kitwyk a n Zee n de o jgSTEKT ON GENOEGEN ten toone le zjtlie voeren he bTJemde TKFLRSPEL MONTIGNI 1 vijf Bedrijven door H H KLIJN Ht elre if eelt in Madrid m den j ar e 15ü5 Ni hetzehe e N€ichtwacht P ijepel lu tiu iclriji n ivoksbLi J e oor tellu ï zal opffrlui terd worden Lo r 1 d 1 jp COSTUMES uu het M sr i i ja ïni c en Heer ULilU L telioueid m i afloop Jer A OOR ri LLING BAL onder Itirettie vanden Ileerll t Gorissen Prijiien der Flait en 99 c A oor ue Le Icn l r oi ieteit en der Ki MER half geld P A E betaltn ƒ O 25 l e plaat en l unuen besproken worden aan de Sot ieteit op den dag der uitvoering an dea i ocicteit ons Genoe en DE ME K E i BEkENDE SALON DES VARIÉTÉS VAN AMSTERDAM Dir V in de leeren P BOAS ÏIDELS 7il oreven BtlTENGEWONF OOP TELL N j c p Maa dag dtn 18 Ta mar j 1 G4 dts avonds ten i ure De wegtuiar hetHart CF de gevoelige snaar ienne Bftar het Fr n th door den Heer G LOL IS CL OLGL 00S ïïel Boerenmeisje Nieune vrolijke AandeiiUe in 1 b lijf Daar het 1 ran h door den Hee P V AUNES DliRNi Een Vrouwlae zonder weerga Nietl e vrol e Vaudeville in 1 belrij naar het Irinsch door den Heer P M N1 5 waarin Mh CORIJN vier veraLbn onde karakter zal vervullen XMEEE 75 Cents G DÜSSAÜLT FABRÏQÜE d ËTuis k Bougies G o u n A 11 Flerins le 1000 Cartes pour Étüis 8 F 25 c Ie 1000 Hiilpmaïazijn op verlangen voor een korten tijd Soliede en goedkoope uitverkoop In het huis van Mejufvroun ul Van all soorten Echte Lmnon Tafel en Servetgoederen Madapolam Linnen Zakdoeken Meubelgordijnen Flanellen Tafelgarnituren Zwarte Fransche Gros de Naples Zwarr Zijden Doeken Wmtermantels en Gestikte Rokken en meer ander Goe deren egens het smiten in het jaar 1 61 van contracten met verschillen le Fibrikanten zoo ben ik th ns lu de gelegenhi d om ook GoiDt s Ingezetenen vau die koopjes t laten profiteren en noodigt het geter le publiek uit om zich zoo wel van d sohditeit der G ederen als wel van de spotnrijzen te overtuigen Ook volgaarne zend ik de Goederen op aanvruig naar hui ik twijfel ook geei s ins het vertrouwen alhier te veiuerven wat mij in het geheeie lani mogt te beurt vallen daar ik alles zal aanwenden om mja Alagazijn hetneik meer dan tachtig Jaar bestaat alle eer te blijven bewijzen N S DE GROOT Uit DL lONEREKER te AMSTERDAM Het Magazijn is geopend van 3 morsen 9 tot s av on Is 8 u e Schouwburg in het Lokaal JSTnt en Vermaak op de OosiiWEN e GOUDA MODES Beleeefdelijk m emt de ondergeteekende de vrijheid de Dam s haar MAGAZIJN voor het aanstaande Zomersaisoen aan te bevelen hetwelk brsnan zal m het maken van HOEDEN MLISEV COIIFÜBES en JAPONNEN v aarmede ik bg deze mij m de gunst der Dames aanbeveel J M Dussault de Jong tf De opening van mija Magazijn zal door circulaires nader geannonceerd worden Beste FRIESCOE TURF te krap a 62 2 Cent per 100 en ƒ Q per 1000 te bevragen bij G KLAREN Tar Boeïdrvkkenj tsb A BPiMCMAK Nieuws en voor Gouda en itga e an Lat f e Tiende i D ze Coulant i3uttenlttnlr Londen is Jan Het sdujUt dit old oleh e un itijdiii tn uit Koppulngen un on e rt u i letft u iicbr 1 feedeiL ijii teiu komst i dthais de be iglleil 111 on e i fi tiele krin o 1 Irent den mliekeu 0L=tin 1 der IJia Il Deen c e kne ti groo cu leeis a ken lU velen be cliouwen liet i K i timehjk zeker dit het ïf ciil ui der ni niie zil ï orden bj i legd De OU ler iandelii jen tu c ien o i e rpfcrin ei de 1 dere europee he moseudh Jen lOt het h u 1 1 ler c infcre i 5i worden ijverig vooitge et tu men koestel hier veel veitiou n op de vernczentlijkui v m het phu liu hnd heeft nnr men veryekert het voor cl guLst g beantwoord en ook let hof v in Zwelen chijnt bereid zijne alhiesie a in eene coijferen ie te schenken De medeneiking van Frinkr ik is e enwel v oor n regerinr van ler h ojsle bel me en ei worden dan ook geeue middelen gespan 1 on keizer iapjleon tot de pi innen vai ons ka iuet over te Iiueu Behalve de depêche van griif Eu seU aan den d f=chenboi l dig IS nu ook de geheeie correspondentie publiek 2emaakt die tusschcn on e rcïcring en het go ivernement vanfeak en omtrent de deeiische kue tie heefi pi la s gtli id On eminister heeft daarin een vi j hei pen toon 1 ige neen enver liart dat de mogendheden die het trac lat vm ISoJheli ben onderteekend volstrekt g n regt hebbei zich dun ui tonttrekken op gi md dit 1 niirktn zikere veibnli edie met het trietaat mets te m ikeu 1 cubeii uiet is n i c ntiMen IS hier nog al vernon lerd over het jioutc eu n fh 11 kelijke antwoord uer s ksis hc regeung ui 1 1 gr f Lrondneï te kennen cit dit ni lene ik i dir vooiiiiid D die het tiictiit tiig 11 m ikei ervuld ju eu dit nieiidaarian dus met gehou leii Alen denkt nictttiniii d waarschuwende woorden v in ou eii minister weleci en inv 1 zuUi n uitoefenen De M rumg Post me dt d il de gezanten van Oo enr k en Pru en te Kopei h ueii het ultim ituui hnnre re enii n hebben mgedien 1 en d i irbij te kennen g geven dit ndien de Dovember grondw den Ib j iiiuanj met is ingetrokken ij Kopenhigeu zullen veriiten en hunne reeer neen aii lere m ia rec en zullen nemen Het 13 zeker dat Denemir f u n et zil toegev en In de dépêche door den engeWchen ge ant bij het beijersclu hof op 8 dezer ge on en aan den nuni ttr von Ceus in mt vfoord op diena bewering dat de uiet duitsche mogendheden de bevoegdhaiil niet be itten om zie te meneen in de kwes lic neifcas de houding der bondstroepen ui Hoistem gestati onecrd wordt o a geze5 d dit de overige mogendheden wel degelijK bevoegd zijn zich met die kwe tie te bemoejen uu hoofde bedoelde troepen hebben toegeiiten flat hertog iredeiik eene proclamitie uitvai rdigde w larin hij zich i oemde hert jvau SleeswijkHolstem en datBcijcren Siksen en Vurteml r verantwoordelijk zijn voor hetgeen heeft pi 1 its gch 11 deu ij ZIJ aan prins Freder k huunen bijst md hebben verleend In het hierop door den minister V on Bcost gegeven ant loonl gedagteekend 10 jl wordt den minister graaf Eussell te ken Advertentieblad öraslieken lit pill 1 wt 1 d it p PRI KMV it h it 1 Hl e j D n Cl k 11 Ui 1 k 1 j lit t I n b UI ui e o ir eu ilat V In 1 df i i r c n I I II 1 I 1 1he all 1 i ir PanjS 17 Jl Bj de uiscu pet tie l n n lu lid t i dru pe s e d iIi t n 111 11 o hen gce t pre ei Li t i II nee th ins opei li i 1 1 j 1 TC I L si m 1 te eemof t V i I 1 1 ri uiiii 7 M re MC V m h j 7 a 1 r git 11 de o 1 e i ree U c 1 trekt u r Kon w ri i 1 Tm De e 1 iiii Beic 1 1 n re j I I e t 1 e I üIpi i hl li f 1 I Ir Vkin PU met I i j IJ 11 ipeii 1 f s m eiiien be e 11 he a een hii i p tl I ll l i 11 il ie I n n l 1 f i eï er I 1r p ls2 Icf 11e 1 I 1 I I UI de II iben tnic km 11 eu f eiTP r lil bell iil I Jle kuiter i m ife w r lan betont erp a re lu t 1 il 1 vir Ui 1 11 rr iv e 1 t r e V r I j c il I iits leiioeinde pi r I tenw IS elmï iini i 1 de heeren luie 11 imen Uirert 1 1 111 d e 1 I bestrc en Ji 1 met 1 te 1 De nil l ri 1 i ei i 1 ke I c m 1 1 h 1 en ve l ie o ilru jn 1 rr van de nd en zei en d 11 ef ¥ Brussel 1 ie mr n i aair me meren