Goudsche Courant, donderdag 21 januari 1864

tiecr Dechamp doen roepen die volgens eer geloofwaardige personen de teugels van het bewind zou aanvaarden met het regt om de k imers te ontbinden Thans wordt neder een ander genoemd de heer de Baillet namelijk goui erneur van Xamen terwijl de clericalen den heer Dubois gouverneur van Brabant vooropstellen In de kamer heeft men de behandeling der begrootingswetten verdaagd De liberalen wilden door de budgetten goed te steniiucii aan de clericalen geene al te gemakkelijke gelegenheid tr=cliart en om voor een jaar voorluopig zonder schr jom het beiiind in handen te nemen Het budget van oorlog bijna ij millioen fr is echter aangenomen nadat de generaal Chazal had ie kennen gegeven dat hij met genoegen op zijn afgcloopen werkkring zag waarin hij de veraterking i in Antwerpen had voltooid die ö i j millioen fr zou kosten slechts fukeie millioenen meer dan de begrooting was gewte T door veranderingen ter wille der Antwerpenaars iu de plannen gemaakt en de belg artillerie had herschapen zoodat ZIJ thans de bewondering van alle deskundigen had gc sekt Weenen is Jan Volgens de Abendpost zijn do ia 1S51 eu i jdoor de groote mogendhetien gesloten ove eenkomi ii i i r eeiiige grondslagen waarop men van Denemarken de ii rr ivkiiig k iu eischen van verordeningen Sleesuijk een niet iuitM hgewe=t betreffende Wat de bond weigert op dien grond lag te üjen zullen Oostenrijk en l ruisen als contraktanteu en europesoiie gniotmagen zelveii doen üostenryk en Vrui eii kunnen niet toeiieven dat ahdere duitsche staten het defen ief karakter van den boud miskeiiueude den olieu ieven weg betreden en daardoor Duitschlanda beluiigeu ten zeerste in gevaar brengen De Viener Ztg bevat een di p che aan onzen gezant telunchen waarin uiteengezet wordt dat U i teiirijk en Pruisenzich in den bondsilag niet mogen laten OMr leiu uen Verder lorJt er de hoo iu te kennen gegeven dat de mublenstaten i h wc r t 111 de beide groutmagten zullen aaiisiuiieu Dedépèclie ciU Ug met de overtuiging uit te prekei dat de sleesiMjkïcl e kuci ie met eer en voordeci of met schande eu nailf il z d orden opgelost al naar Duiucliland de grenzen der weitigbeil al of niet te liuilen gaat De revue die de keizer morgen o er de troepen zou Iioutieii hal reels lieden plaats De iuiieiiaiit veiduKuir=chalk joblinz kjiiirn aideert de e eL ulie troeptu wier a iiital duor overtlrijvinï op U 000 man is aangegeven Iu kcre kringen van afgevaardigden is men voornemens oi i 1 f door de n jering verl mgde ercdii t van lU millioen i 1 joedniaking der kosten voor de expeditie naar öieeswijk te üerlijn l J I n De liberale fracticn hebben in de kamer t ii 1 lolie ingebragt vaa schulze Delitzsch van den volgenden inliuu l Overwtgtnde dat l ruisen geineenschappelijk met Oostenrijk aan i en oüiid verklaard heeft zich tegen het bondsbe luit van f de er te zulkii verzetten de sleeswijk holsteinsche iaak zelf ter hauil te zullen nemen en de bezeltirg van Sleeswijk als europes he irootmagt te zullen ten ui voer brengen dat Pruisen zoodoende zijne stelling als gro t iiagi misbruikt dat ileze pruisiscli oostcnrijksclie politiek geen ander resultaat kan hebben dan de hertogdommen weder aan Denemarken over te livcien dat het geucld waarmede men dreigt een regtmatigen te er tand der overige duitsohe staten en zoodoende den burgerkr jg in Duitschlaud uitlokt verkhu i liet huis dat het met alle middelen welke het ter dienste staan zicu egen die politiek tl verzetten Dit voorstel is tot spoedig rapport in handen gesteld der leenings commissic 17 Jan 5Ien verneemt dat het ultimatum van Pruisenen Uostenrijk in identieke nntas vervat s en dat daarin eenvoudig de intrekking der november eonstltutie bin nen den bekenden t jd ge i eht wordt Bovendien moeten naar men zegt de grondtrekk u van positieve concessien venvacht worden Dit laatste vereischt echter nog bevestiging eu zou bewijzen at beide mogendheden Denemarken de zaak niet gemakkelijkwillen maken Er bestaat hier nog altijd groote verslagenheidover de houding van onze regering Er waart een geest vaureactie in üuiisehlaud zoo als iu langen tijd niet beleefd is en alleen door een stoot van buiten zullen de liberalen luchtkunnen krijgen In onze politieke kringen wil men weten dat onmiddellijk na de sluiting van de zittingen der kam rs eene nieuweTerordcning op de drukpers het licht zal zien Naar alles watmen reeds beleefd heeft kin dit niemand verwonderen 18 Jan De Kreuzzeitung berigt dat prins Erederik Karel waarschijnlijk aanstaanden woensdag met zijn staf Berlijnzal verlaten Het blad meent voorts te weten dat tot dus verreiioe geen plan bestaat om een deel van het derde legercorps moDiel te verklaren de vijfde divisie daartegen wordt mobielgemaakt Het gardecorps en het vierde legercorps zullen alsoorlogsreserve binnenrukken De artillerie van het gardecorpsen de helft der artillerie van de vierde legerafdeeling hebbenreeds bevel ontvangen om op te rukken De bewering dat dezesde legerafdeeling mobiel zal worden verklaard is volcren3het blad ten eenenmale valsch De koning van Hanover heeft niet dan op dringende vertoogen van zijne ministers den doortogt van pruisische troepen over zijn gebied toegestaan 19 Jan De Nord Deutsche Zeitung meldt dat de gezanten van Oostenrijk en Pruisen te Kopenhagen geen ultimatum maar slechts eene eanvoudige = ommatie hebben overhandigd Desniettegenstaande hadden zij in last om bij eene eveutueie afwijzende beschikking van de zijde der deensche regering bij het vervallen van den termijn van uitstel hetgeen gisteren moest plaats hebben Kopenhagen te verlaten Zij zija thans vermoetlelijk reeds van daar vertrokken en hebben Oostenrijk en Pruisen nu een ultimatum gezonden dat onmiddellijk zal worden gevolgd door eene voorwaartsehe beweging hunner troepen BreSlaU is Jan De Br Ztg mtid dat het transport I van oosteurijksehe troepen eerst den 23 beginnen en zeven dagen duren zal Elk transport zd een dag kwartier nemen te Breslau Frankfort 19 Jan Oostenrijk en Pruisen hebben in eene buitengewone vergadering van den bondsdag de geruststellende verklaring gegeven dat het hun voornemen niet is aan de bondstroepen en de boudscommissar u uiuuerpalen in den weg te leggen zij vvenschen alleen den doormarsch voor hunne troepen Het voorstel is aan eene commissie gezonden Hamburg is Jan Aan de Hamb Xachr wordt ofBcieus het volgende gemeld De bondscommissarisseQ wijzen alle voordragten tot het ontslaan van ambleuaren die den eed aan den koning van Deu jmarken hebben afgelegd bepaald van de hand Het berigt dat in de jongste zitting van den bondsdag een voorstel der bondscommissie behandeld is volgens hetwelk baron Blome of graaf Scheel Piessen aan het hoofd der holsteinsche regering zou worden gesteld wordt bepaald tegengesproken Kopenliagen 19 Jan Xaar men verzekert heeft de regering het ultimat im van Oostenrijk en Pruisen verworpen Vourts wordt het bcigt gelogenstraft dat Denemarken onder handelingen zou aangeknoopt hebben tot wijziging der constitutie van november I Altona 18 Jan Het slees vijk hoisteinsche genootschap te Pinueberg heeft besloten In elke bezetting des lands wier einddoel de uitvoering van het lonileusch protocol is ziet het slceswjk holsteinsche volk eene daad van opentlijk geweld te harder als zij van het zuiden komt van waar wij hulp moesten ontvangen ömnenlaniï Gouda 20 Jan In den loop van het jaar 1863 zijn alhier geboren CiU en overleden 477 personen levenloos aangegeven 41 kinderen voorts gehuwd 134 paar en heeft er geene echtscheiding plaats gehad De gemeenteraad zal vrijdag 22 jan des middags teil 12 ure eene vergadering houden Aan Ie orde zijn gesteld de volgende onderwerpen Een voorstel tot wijziging van de belasting op het gedisteleerd De verordening op het verkoopen van visch Het adres van de weduwe Lafeber De verordening op de brandweer In eene particuliere correspondentie uit Batavia in deArnh Ct wordt gezegd De nadere berigten jier omtrent het gebeurde met de Medusa ontvangen doen ons een toontje lager zingen van lof aan den commandant de Casembrood Het is nu toch zoo goed als bewezen dat ons stoomschip even goed als de fransche en engelsche schepen een anderen weg had kunnen kiezen en zich volstrekt niet in dat gevaarlijke vaarwater had behoeven te wagen De expeditie in Celebes naar de Torothealanden is in zeer korten tijd met den besten uitslag bekroond geworden zonder noemenswaard verlies van onze zijde Vooral de icfan erieen kaïalerie zijn door den gouverneur ran Celebes Ctoesen chef der expeditie bij hunne terugkomst te Makassar zeer geroemd om haar ferm gedrag in den korten oaaar heeten strijd De landen Binamoe en Bahkala zijn thans verklaard te zijn gouvernemen tslanden Kapitein de Eavalet is als civiel gezagvoerder daarover geïnstalleerd De vorstin dier landen heeft de rijks ornamenten verneur gesteld als bliik van geheele onderwerping Aan de Surinaamsche Courant outleenen wij het volgende jOp de plantaadje la Paix in Boven Cottica hebben eenige ongeregeldheden plaats gehad Een der arbeitlers die op last van den districts eommissaris door marechaussees was in heeh iciiis genomen is door de ajideren met geweld ontzet De Ü commissaris heeft daarbij de hnlp der militaire magt van den B post Sommelsdijk ingeroepen Toen het berigt van dit laatste H aldaar aankwam lag Zr Ms stoomschip de Amstel gereed om 1 te gaan schiifschieten De l nmmandant kreeg echter toen in P last naar Paramaribo te stevenen ten einde vertoon van magt te ontwikkelen Des avonds wa op de plantaatlje la Paix alles mstig en de Amstel ligt thans oor het fort Nieuw Amsterdam Voor het fort Nieuw Amsterdam is ten anker gekomen de engelsche schooner Goldbunter k pt Ding met 27 immigranten van Barbados waarbij 7 kinderen aan de consignatie van den heer D Bafcza Zij zijn op de plantaadje Voorburg aangeland Door de kamer van koophandel en fabrieken te Lej den is aan den minister van biiinenl zaken een adres verzouden houdende krachtige ondersleuning der aanvraag om concessie tot aanleg een r spoorweglijn loopende van Utrecht langs Montfoort Linschoten Bodegraven Hazerswoude en Soeterwoude naar s Gravenhage en Scheveningen met een zijtak vau Soeterwoude op Leyden gedaan door den heer Cornell Outshoorn civiel ingenieur en architect vau het paleis van Volksvlijt te Amsterdam Men verneemt dat na versctnUende vruchtelooze pogin gen der militaire autoriteiten bij het gemeentebestuur van Venlo aangewend om maatregelen te nemen tegen de verspreiding van zekere ziekte de minister van oorlog het besluit genomen heeft een groot gedeelte van het garnizoen te verplaat J sen wanneer niet onmiddellijk de noodige maatregelen genop men worden De zoogenaamde kermis op de Maas ♦ Rotterdam is zondag weder zeer druk geweest niettegenstaande den vrij scherp u wind was het op de Zslau maar meer nog op de Kralingsche plassen vol met schiatsenrijders sleden en ijsschuiten de wegen waren vol tuigen en wandelaars om het vrolijle ijsgevvoel te aanschvuwen terwijl men er verder rijen tenten vond waarin ververschiugeu waren te bekomen alsook caroussel en camera obscura draaiorgels en hoornmuziek In Priesland is alles op schaatsen of op het ijs Men meldde reeds dat eenige londensche sportsmen enkele friesche hardrijders wilden doen overkomen om op de Serpentine een wedstrijd te doen houden voor een prijs van ƒ BOO terwijl al de kosten van reis en verblijf voor rekening der londensche heeren zouden blijven De ingevallen dooi zal dit pian wd doen in duigen vallen Door eenige particulieren te Amsterdam is het plan gemaa t tot het maken van een Park men wil daartoe van hetleydsche boseh tot den amstelreensehen weg achter den tuin der l 5 sociëteit de Iiereeniging 20 bunders land aankoopen de kosÉ ten voor dit park berekent men op ƒ 200 000 men wil de B wezentlijking van dit plan van de burgerij doen uitgaan De 1 commissie is over den aanleg reeds met den Leer Zocher in onderhandeling getreden De min van binnenl zaken heeft aan de regering te s Hertogenbosch te kennen gegeven dat de hooge regering 1 geneigd is ai iaar eene school voor het m ddelbaar onderwijs met driejarigen cursus te plaatsen Het gemientebestunr wordt daarbij uitgenoodlgd om mede te deelen wat de gemeente aan het rijk zou willen bijdragen om die stichting tot stand te brengen Met genoegen verneemt men dat aan de bloeijendekweekschool van onderwijzeressen te Arnhem gevestigd eene aanzienlijke n duurzame ondersteuning van rijkswege is toegestaan Wordt alzoo de deugdelijkheid dezer instelling erkend te gelijker tijd wordt de hechtheid harer grondslagen bevestigd en haar werkkring uitgebreid Als toevoegsel tot hetgeen we vroeger mededeeldenomtrent de te Delft op te rigten hoogere burgerschool met 5 jarigen cursus geven we hier eene opgaaf oer voor de docenten vastgesteli 1 tractementen De leeraardirecteur zal hebben 3000 een tweede leeraar ƒ 2000 dan vier ieder ƒ 1600 eenzevende ƒ 1 00 arht en rsgen te zamen ƒ 1800 Voorts zalde stad voor hare inrigtiug een jaarlijksch subsidie van t rijkkrijgen men zegt ƒ 7000 s Gravenhage ie Jan In de zitting der tweede kamer 1 van heden is o a ingekomen de overeenkomst met België geS sloten over de uit oering van het tr Haat nopens den Scheldetol K Er is beraadslaagd over de voorloopige vaststelling van hoofdV stuk A der begrooting voor 1864 Buiteniandsclie Zaken Ver scheiden sprekers waaronder de heeren van Wintershoven en de Bieberstein uit Limburg hebben zich weder yeiklaard tegen de handhaving van de u Nederland en den duitschen bond op de i voet De heer Cool stelde als voorwaarde van zijne goedkeurende stem Uat de bonds execntie niet zou leiden tot bezetting van Sleeswijk De tijdelijke minister van buitenlandsche zaken vond de bel andelii g van de besproken vraagpunten zijnerzijds thans minder geschikt De aangevraagde ƒ 70 000 als bijdrage in de bondsexecutie is het gevolg van het besluit van den boud De regering kan niet anders doen dan zich daaraan onderwerpen zoo lang de bezetting niet verder gaat dan tot Holsteiu zij zal echter de grenzen harer verpligting niet overschrijden De regering zal niets verzuimen ora te trachten zoo sJoeJig mogelijk de benoeming van een defiuitieven miuister van buitenlandsche zaken te doen plaats hebben liet wetsontwerp is daarna met algemeenc 39 stemmen aangenomen even als dat tot wijziging van het miximum der plaatselijke belasting op het gedistilleerd De kamer is tot nadere bijeenroeping gescheiden ScbledaiU 1B Jan Jl donderdag is door burgemeester en wethouders van Oud eu Nieuw Matheii e in het stationskoffijhuis aldaar aanbesteed het m ken van een kaaimuur van zuilen bazait het leggeu van kei ea kiinkerstraten met trottoirs het begrinden van den singel en daaruit voor vlopjeude werken alles binnen de ge egdc gemeente Kr waren iu ekomeu veertien inschrijvingsbiUetteii terwijl het werk d idelijk is toegewezen aan deu iaagsten inschrijver den heer L de Groot J te Gcniin voor de om van ƒ 49 00 OSid GD 13 Jan ilij de op niiig van de op heden jehouden vergadering v m deu Gemeeiitei ud dtclde voorzitter bij gelegenheid van den nieuw ingetreden j i irkrins eene krachtige en sierlijke aauspraak die tot vernoniltr i ir v in het publiek door geen der leden werd beantwoord Il unci r anders hier niet veel bijzonders in den raid voorvidt v er 1 e r e len door den voorzitter een belangrijk voorstel geJaau namelijk het wensohelijke van de afbreking der poor en en de slc liting der wallen op eéne stem na stemde men daarmede in zoodat de voorzitter nu daartoe de noodige pogingen zal iu het werk stellen waarmede zeker aan den algcmeeuen wensch voldaan eu het belang der gemeente ook zeer zal worden bevord rd Als een bewijs tlat niet alleen te GouiLi en in alh plaatsen vaar de publieke verlichting door gas plaats heeft de strenge vorst daarop zijn invloed uitoefent bragt het lid van deu r iad V d Lee klagten in over de sleohte verlichtinsr lie ondersteund werden door den heer wethuuder de Koiiiii die aan merkte dat er op één avond wtl ilrie laiita ini ui t gebrand hadden De voorzitter gaf te keiiueu dit de nüo rgi orders tot surveillance waren gegeveu ma ir dat de rapp eu nji rent de verlichting voldoende waren Heden is alhier opgerigt eene afdeeliug van het Metalen Kruis voorloopig met 42 leden waarbij tot voorzitter U id verkozen de heer J de Vnes Pioblié en tot stLretai s de heer Wattel beiden alhier woc iachtiir Langerak 18 Jan Gisterui werd in de vo jinudJiisrgodsdiensioefening de heer J C Boon candidait tot de H dienst bij bet prov kerkbe tuur van Zeeland en luei algemeene stemmen tot predikant tlezer gemeente beroepen ia z jne bediening bevestigd De bevestiger de heur K Boon predikant te Berkhout id zijnen zoon tot iijne ambtsbediening iu met de woonlti van Joh hoofdst 9 VS 4 Des naniidéags aanvaardde dr bevestigde zijne be ekking naar aanleiding van P 19 f ï Gemengde Berij te Het spaansche ministerie is het bclgistlie ir zijie rttra tL g olgd Bij Li erpool is een srhip met buskruid gektk ii ni LmiiJ r akt door het volk verlatea cu in de lucht gcUogtu lift ze Ji yu armeekorps zal weldra mobiel gemaakt v ordtii Mt iiwil Pii tpnci w l a nle gen vaa GroniDgeii naar Wiosum P p til iie up tai 4 iej i teu atoüd De Italianen betuigen hun pijt csly i eu misiur ti n ai slig op deu f an cheu keizer De Sak fr ri nU a d u Oo ttMinjk T u er bun gebied naar Sleeswijk te man hercn Dl r ischi twecW k tuif r heeft tot de vrijlating der vier ge angen pool hi t v iard dtn bf rtn Men begint te gelooxen dat de toiiiVrLUtit ove de dtuisviu ikca tot stand zal komen Dr Rn eu wjiKu d u j i lersburir T uijskaut t poorweg verpanden of verkoopen Oo t mn k tii Pruisen z i iu