Goudsche Courant, donderdag 21 januari 1864

t J 1 k Z 5 uiLuwe kerken zija te Paiijb lu aanboaw De A raijgtl is er niet vreemJ au om tiertog Frederik f iaiL tn Een leipzigei bedtlaar heett gedenk OLitmOLtu gLii nagelatvii Tc il ère Cannes Nizza i rt 1 jan tieiiir Het Triest en sn eu t daar zoo hMOrdeu htt seial 13 De botkliandtlaar itöclaats iu iiO i cr beroe vrij gc prukeu dii nalruk Ook tr e mjuiL rs af Üe nuui=ter au justitie te Turijn i mg JiLud een Lt= ünt erp tot opliLliie dtr gee te ï f al e i ï titr d r tïpndcu Aau de e er = Burgerlijke Stand GtBOEEN 13 Jan Beraardina Chnst na ouders J P van WtTkhoovM en J G Hoes Ib Simou ouders J Vi el en S Cats 17 Willem ouders A van der Roest ou C Proiik Pietérnella ouders G vau der Kemp ed lan P Boot IS Johanna ouders G van Dort m J van der l k Cornells ouders P de Jonj en C C Snaraaaii OviULiuiX 13 Jan P N Labnjn 10 vi M Je Jou 78 i C Kïioops huisvr v n F alk 51 j U V Boot 8i b JWt 10 v 16 F E van Steel 4S j J L van We J 52 j 18 S Moleveld Ij C m 1 J SlulLart 1 j 19 d 1864 H 190 Zondag 24 Janwrij eOUDSCHE COURANT 2Ö3 Staats Loterlj Ten Kantore van J H Van LEENT alhier alwaar in de afgeloopen 252 StaatsLoterij vv eder zijn getrokken de prijs van OÜUO Gul Jen op X 12321 20000 10000 oOOO mm 2000 Uitgave van A BRINKMAN LO Uge Tiendeweg D u 61 Bepaaidelijke OPRUIMING van UWENS en TAFELGOEDERE nofj slechts tveinigc dagen in het huia van Jlejufvrouvv de Ontvangen berigt van mijn Huis DE TONBREKER te IMSTERDJir om alles tot het laatste stuk op te ruimen zoo heb ik besloten de nug kleine voorraad overgeblevene goederen tot prijzen te verkoopeU waarvoor dezelve nog nimmer zijn aangeboden om ook den Burgerman in de gelegenheid te stellen om van de nimmer terugkomende koopjes te profiteren De voorraad bc=taat in kleine partijtjes 6 4 Echte Linnen Brabandsch Halflinnen Tafel Oogjes Servetgoederen Tafelgarnituren Enkele Tafellaken Madapolam Flanellen Linnen Zakdoeken Neteldoeken Meubelgordijn Zware Zwarte Zijden en Zijden Heeren Doeken Zwarte Merinossen en eemge Dames Wintermantels Rokken enz enz Zoo lang de voorraad strekt van bovengemelde goeden u zullen op aanvragen dezelve ter overtuiging der goedkoopheid en soliediteit aan huis ter bezigtiging gezonden worden Ik maak het geëerde publiek opmerkzaam dat hoegenaamd niet met mijne goederen langa de huizen gevent wordt wm MAANDAG en DIXGSDAG zullen al de lappen en aangebrokene stukken finaal opgeruimd worden S DE GROOT L t DE TOXBEEKER te AMSTERDAM Het ilagazijn is geofead van s morgens 9 tot s avonds 8 ure ADVERTEXTIE V Heden ovtricel onze geliefde Moeder n iitliuisd Moi ler MejuiVrouw ELIZAltLlil rERkOLW Wed J Kookl v K in den ouderdom van bijna S5Jaren lioi uv iS Jan A KOOREVAAE l vu aller naai i lledea overleed plotseling ia den ouderdom rnn bijna 1 jareu mijne naarde icht lATHEllLNA GEEKÏKUIDA WlLLEMsE GoniA l i Jan e S TAX VLil T Is til l il ulhr iiaajii Pro Deo Bij vonnis di r iiTondi seinents Rejrt bank te Jlj tenJaM van den 5 October 1 Ij I behoorlijk geregistreerd is bet Huwelijk bestaande tn sjhcu JULIA lüEDEMAX te i i r jlcni DIILK vvn lU lJN te Goii t verklaart door Eclii iciding ontbonden met al de gevolgej daaraan bij de wet verbonilen Voor xtrict conform De Procureur der Eischefcsse EXTllOLT OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping ACïiT Hechte en Sterke HUIZEN ERVEX Tl i 011 GROND 3M llh l l PJ RL£i L DijK iM iil of Weüaiid Met HOUT beplant alles staan f en gelegen zoo in de G a eente v n BERKEL ai PÜNACKER De Veiling op Vrijdag deu 22 Januarij 1864 De AfbL ifi op Vrijdag den 29 Januarij 1864 beidfu dcs Voormiddags ten ld Ure in liet ILivuiiiia der Gemeente i TJA ffZ zijnde ten huize vau A viN der BUltG De perceeien X 1 i zijn Verhuurd oor ƒ 291 40 en O I voor 595 20 per jaar teruijlX 5 in eigen gebruik is X adere infurmaiien ijn te bekomen ten Kantore van den X otavi V X ilOLEXAAU te Zi JD ff ADDlXXVEEX 15797 II 16740 II 17490 I 2333 II II 17892 Zijn voor de 3 3 j i M AAÏS LOTERIJ na irvan tktrfkking op aanstaanden Maandag den 5 t J ilezer een aanvang neemt gedeelten van LOTEN Prijscourant te hekoiaen GoL Dv 20 Tauuarij 1864 modes Beleef ielik iii emt de onderireteekends de vrijheid 1 Dames ha ir MAGAZIJ V voor het aanst ande Zomers iHoen aan te bevelen lifiu elk bestaan zal in het rnaken van HOEDEN MUTSEX COIFEURES er JAPONNEN Waarmede ik bij deze mij in de gunst der Dames aanbeveel Ecolc de Modes et de Coiitnre 100 florins par an Conversation frniitaise Ouverture de atelier Ie 1 Mal 1864 J 31 Dussault de Jong De opening van mijn Magazijn zal door circulaires nader geannou eeerd worden der Effecten Dincrsdag 19 Januarij GebleTcn koers 3 Prijzen AMSTERDAM Laagate Hoogste koers koers 637 631V1J 7 i 991 3 9 i 13S3 l s7 8 5 l Vl6 V8 4GV 47 lOlV 1013 1003 4 T21 7311 75V4 1 6 1861 187 5411 55Vi6 28Vi6 28V2 81 811 8 607 8 611 4 63 63Vs 19 Vl6 2OV16 643 8 65 68V4 68 661 8 663 1 337 8 1 341 8 1383 e s lOlVs pCt N ed w sch 21 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Ilandclui op rese België Rüths 21 2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d lS2 i 29 5 d IS 10 4 d 5 serie 5 d O serie 5 186Vi 411 1 81 dO bijH l 86041 2 Volgef Spw 5 Pruisen 1S5 9 5 Oost Metall 5 dito dito 31 3 d renteAmst d nat 1854 5 Italië 1861 20 64 661 8 337 dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 d dO d 1882 8 Mexico 1851 5 i Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is S franco p p st ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot dea morgens tgn 11 ure KENNISGEVING BUEGEMEESTKR en WETllOÜDEES var GOUDA Gezien de Circulaire van den Staatsbaad CoMMissAais des o I GS in de Provincie Zuid Holland van deu 4 Januarij 1854 A rfi 123 ie Afd Provinciaal blad n 3 breugei ter kennis van de IngcTeteneu de nog van kracht zijnde Vet van 26 Yentose IV Jaar luidende als volgt ART 1 Binnen de tien dagen na de afkondiging dezer Wet zullen alle Eigenaars Pachters Gebruikers of anderen hunne eigene gronden of die van anderen bebouwende elk voor zoo veel heni aangaat verpligt zijn om de boomen op dif gronden staande van rupsennesten te zuiveren of te doen zuiveren op verbeufte van eene boete van ten minsten drie en ten hoogste tien dagen daijloon C ART 2 Zij zullen op dezelfde stratfen gehouden zijn de rupsennesten en ringen van de boomen hagen of struiken afgenomen aanstonds te verbranden en alks op zoodanige plaats waar dit zonder gevaar van brand aan bosschen boomen of struiken of aan huizen en gebouwen kan geschieden ART 3 De Bestuurders der Departementen thans Gedeputeerde Staten zullen binnen hetzelfde tijdstip de boomen welke zich op de onverpachte Xationale Domeinen bevinden van rupsen doen zuiveren ART 4 De Agenten der Gemeenten en hunne Adjuncten tkan Burgemeesters en Wethouders zullen ieder in den zijnen verpligt zijn op de uitvoering dezer Wet toe te zien zij zijn verantwoordelijk voor het verznira hetwelk ten dezen mogt worden ontdekt ART 5 De Commissarissen van het Uitvoerend Bewind bij de Plaatselijke Regeringen thans de Burgeineesters zijn verpligt om binnen het tweede tiental dagen na de afkondiging dezer Wet eene schouwing te doen over alle met boomen houtgewassen hagen of struiken beplante gronden ten einde zich te overtuigen dat de wering der rupsennesten naar behooren is volbragt en om daarvan aan den Minister wien het aangaat rapport te doen ART 0 De wering der rupsennesten zal in de volgende jaren vóór den l en Ventose 20 Februarij moeten geschiedeu op straife als hiervoreu is bepaald ART 7 Ingeval eenige eigenaars of Pachters tegen het gezegde tijdstip hebben nagelaten zulks te doen zullen de Agenten en hunne Adjuncten Burgemeesters en Wethovders het door arbeiders ter hunner keuze ten kosten der nalatigen laten verrigten De op die Eigenaars en Pachters invorderbaar verklaarde staat van kosten wordt aan hen op vertoon der quitantie van de arbeiders door den Vrederegter Katdonregter afgegeven zonder dat de betaling daarvan van de boete ontheft ♦ De in art 1 en 2 bedreigde straffen zijn door het later irgevoerde irt 471 No S van het Strafwetboek gewijzigd Advertentieblad Omstreken De pnjs der Advertentien van één tut zes rfgels met inbegrip van hpt zegel i SO Cent voor elkeu regel dimrboven 10 Ltut Buitengewone letters würdea herekend naar I plaatsruimte ART S De tegenwoordige Wet zal op den 1 = Pluviose 22 Januarij van elk jaar op uitnoodiging van den Commissaris van het E itvoerenu Bewind thans Burge ne ter door de zorg van de Agenten der Gemeenten thans Burge inec Aer en TFethoudets worden afgekondigd Eu noodigen de Ingezetenen uit om zoo wel in hun eigen belang als in dat hunner naburen zorg te dragen dat de bn hen in gebruik zijnde boomen struiken en hagen van de daarin aanwezige rujpseanesten worden gezuiverd ten einde zich te vrijwaren voor boeten en kosten die in verband met de bepaling van Art 471 X 8 van het Wetboek van ï irafregt zullen worden toegepast op hen welke bij de Schouwingen dif deswege tusschen don 21 Februarij en den IC Miiart zullen worden gedaan blijken zullen daarin nalatig te zijn geweest GOUDA den 22 Janvnn Is A BUROEMKFSTER en ETIIOL sy K VOi nul De Secretaris Ih Bi i r DEOOGLEEVER FOETUIJX 1JZEM iR Overzigt GOUDA 23 Juiuarlj d cr üin au t re e Ooslenrijksche en prui ische troepen rukken up om te bezetten tot dat de koning van Denemarken to re hebben aan de eischen ter vervuiling van het bauteus drag maar tevens om te voorkomen d t liec bi niet verloren ga voor Denemarken en in h luuen v hertog Frederik die steun vindt bij het ilni si he v overige duitsche vorsten Denemarken heeft den stliij nomen als of het geheel ongezind tot tooireven geu geweld wil keereu en het uiterste agi n Een str jd ringe beteekenis maar die overrijk zou kunnen ziui ii gevolgen Toch is de houp op vreed7 i ne schikking i heel opgegeven en het gerucht meldt dat ipen nogmaals onderhandelingen wil beproeveu De Denen zijn benid zich elke opoffering te getroosten en ZueiU n sMit aeieeu zyu nabuur te helpen Oostenrijk en Pruisen hiiKlden op zich zelvcu afgescheiden en in vieerwil van de ni pruerheid van den band waardoor in Duitschland eene gcv iarhjke spanning ontstaat Oostenrijk nog onlangs zoo tegen Pruisen gekeerd speelt eene vreemde rol en verkeert in eenen staatkundigen en financiclcn totstand die het terughouden mocsl vaii avontuurlijke on Icrnemingen Ook is men noja trd niet vnj van beduchtheid dat de tegenwoordige omstandlüheden leiden konden tot bmneiilandsche maatregeien die niet in het voordeel zouden uiaoopeu van de bestaande constitutionele instellingen De frausche politiek is dubbelzinnig De keizer onaangenaam getroffen door de verwerping van zijn congres ne ml eene afwachtende houding aan en al zeker de eerste g eleg enheid aangrijpen on zich krachtig te doen gelden en ziJM Tet g maar vermoede bedoelingen te bereiken De st in ii lied dringen ook hem de oppositie in het viejgev nd iigclia die in hst verleden j lar vijf stemmeu telde js a iHgegroeid tot 62 stemmen tcrwii lv ee i in de drie nieuwi vcrUezinge 51 we