Goudsche Courant, zondag 24 januari 1864

def m liberalen zin zijn uitgevallen Geweld kfto uet baten tegen dezen opkomenden troom afleiding 13 volstrekt noodig zoo het mogelijk 13 de vernieuw mg van bet parlementau leveji ia FranKryk legen te houden En toch die onuntuurlijke poging kan slechts voor een tija gelukken want emdeiijk gehoorzaamt alles n de wet van den vooruitgang Engeland volgt de beate politiek Daar begrijpt men dat oorloo het uiterste verdei f is Daar beproeft meu alles om den vrede te bewaren Engeland legt een ander ge igt m de schaal dan de overmoedige onbera leue Duit thers die den vrede van Europa bedreigen uit bekrompen nationaliteit De duitsohe Michel verkeert weder in een toestand van waanzin du zoo veel belooft en zoo weinig duurzaams geeft Daar moest alleen het doel zijn den konmg van Pruisen tot zijn pli t te brenoen maar die denkt aan geen toegeven maar nel aan hel uog eens wegzenden der standvastige vertegenwoordigers In Spanje was men weldra gereed met e a nieuw ministerie maar m België valt het zeer moeijelijk mannen te vinden die de taak des bestuurs op zich durven nemen öuttenlanïr Londen 20 Jan By wijze van gerucht verhaalt men dat keizer Napoleon aan de verschillende mogendheden uie bij de hertogdommen betrokken zijn fene circu ure heelt gengt waarm zou vervat zijn het programma eener oplossing van deze kwestie Napoleon III zou voorstellen om de vereeuigiug van Sleeswijk met Denemarken te handhaven dooi middel van de constitutie van 18 nov doch het hertogdom Holste n daarentegen plaatsen onder de souveremiteit van den prins van Auguatenburg De Times zegt in zyn beursbengt De verdere dalingder gr ek che fondsen schynt men toe te ohryveu aan brievenuit Atiiene meldende dat de grieksche regering aaa de beschermende mogendheden voorgesteld heeft 2Ü pCt van het kapitaal der gneksche schuld en 10 pCt van de achterstalligecoupons te erkennen en aan de houders voor dat bedrag 3 pCtsctuldbneven uit te geven Dit zou een zoo onregHaardigplan zyn dat men stellige en officiële bengten moet atwachten tdvorens aan het bes aan daarvan te gelooven Niettegenstaande de vyandige houding van Oostenryk enPrmsen tegenover Denemarken en het vermoedelyk afbreken derdiplomatieke betrekkingen tusschen de hoven van Weenen enBerlyn ter oener en dat van Kopenhagen ter andere zyde blyft men m onze officiële kringen nog de hoop koesteren op hetbehoud van den vrede Onze regering wendt met verdubbelden yver al haren zedeijken invloed aan om een oorlog tevermyden 21 Jan De Times deelt als gerucht mede dat Denemarker een vredelievend voorstel gedaan en zicli bereid verk aru heeft om de constitutie van lïovember te schorsen Deoorlog zou op die wyze veimeden worden en de onderhandelingen een aanvang nemen Parijs 19 Jan Men heeft hier bengten uit Montevideo tot den 15 dec ontvangen waaruit blijkt dat er een stryd tuswhen Buen03Ajre = en Montevideo is uitgebarsten wegens eene chending vai grondgebied door de vloot vac Uruguay gepleegd die zioh van een eiland der Argentynsche republiek mees er heelt geraiakt ten einde manschapp n en ammunitie voor den generaal l lores te bekomen Buenos 20 dunary Na eena wisseling van allerlei oorlogzuchtige en vredïlievende alternatieven was men dezer dagen e ndelyk zoover gekomen dat de zaak tusschen Duitsehlani enDen markeu zich aanvankelyk iet = kalmer het aanzien of althans dat men met wat meer bedaardheid de wezentlyk positievan het conflict kon nagaan By die beschouwing en besprek Eg bleek nog altoos de hoop e bestaan dat I et tot geenoorlog zou komsn Thans ziet het er evenwel vfeer geheelanders uit doordien de duitsche mogendheden even zoo mm van eene conferentie als van eene bemiddeling si hynen te wülen VI eten hetwelk met andere woorden zooveel beteekent als dat ij bepaaldelyk verlangen Sleeswyk en Holstem onvoorwaardelyktot noordduitsche staten te maken Weenen 21 Jan De reger ng heeft de politiek der duitsche groote mogendheden betreffende Sleeswyk in eene byeenkomst uei ommissie voor de financiën blootgelegd De indruk daarvan is zoo bevredigend ge veest dat het gevreesde conflict tusscneu de regermg en de tweede kamer niet meer te verwachten 19 Er beeft zich eene sterke party voor de regeling gevormd zoadat het gevraagde crediet v aarschynhjk met geweige zal worden De V jstenryksche troepen hebben heden den marsoh begonnen BdrlijO 81 Volg a d Nordd Ztf wordt het ver j trek vw de ooslenryksche en pruisisehe gezanten uit Kopenhagen alleen vertraagd doordien de dienst van de stoombooteu gestaakt is De Kreuzz verneemt uit Frankfort dat het kabinet van Petersburg aan verjohülende dmtsebe hoven verklaard heeft dat het zoodra het tractaat van Londen verbroken is aanspraak zal maken op het dottorpsche aandeel van Holstem 82 Jau In de zitting van bet htiis der afgevaardigdenIS het leeningsontwerp met 275 tegen 51 stemmen verworpen Een deel der katholieke leden zoomede de heeren Grabow enSchwenu stemden met de meerderheid Het voorstel van denheer Schulze met het amendement van den heer Grothe is metaan ieolyke meei derheid aangenomen Het genoemde amendement strekte om hel huis te doen verklaren dat de door degroote mogendheden gevolgde politiek geen ander gevolg kanhebben dan dat de hertogdommen ten tweeden male aan Denemarken worden overgeleverd StUttgardt 20 Jac De kamer v n afgevaaiuigden heeft heden eenparig besloten om de regering te vrzoekeu by den bond voor te stellen om ten spoedigste voor troepen tot bescherming van de hertogdommen te zorgen en alles te verngten tot eene spoedige mobielmaking van hel geheele contingent alsook dat soortgtlyke maatregelen van wege dtn bond V orden aanbevolen aan die staten weKe aan den bond getrouw ZijU gebleven Frankfort 21 Jan Men verneemt uit eene goede bron dat de kouiug van Saksen de Sleeswyk Holsteinsche kwestie tot een puni van na iu keurig onderzoek heeft gemaakt De door hem gestelde eer uitvoerige memorie heeft hy in handen gegeven vm twee leden viu het hoog geregtshof met list om daaromtrent advies uit te brengen In deze memorie verklaart de koning op grond der door hem aangevoerde bewyzen zich geheel en al ter gu i ste van hertog Fredenk Men denkt dat de bondsdig zich vereenigen zal meteenvoorstel c er commissie voor de b i tsw jk Ilolstcmsohe amgelegenheid strekkende om de bouJsCommi sin sen in Hol teiuaan te scl ryven de pruisische en oosi nryksohe troepen aldaarongehinderd te laten passeren Kopenhagen 21 Jan Men denkt hier dat versqhiUende noordduitsche siateu die zich met vereenigd h bben met da verklaring van 1856 kapers zuilen uitrusten Te Hamburg zouden d latvoor fondsen bestemd zyn Het Folksthiug houdt zich thans bezig met diseiis ienover een adres waarin gezegd wordt dat alle party n OQ dehandhivmg van de november fauslitutie aandrmgeii N lar men zegt zou de regeuiig veiklaard hebben dat zy het binueurukken van vreemde troepen in Sleeswyk met kracht zal bestryden 22 Jan Heden heeft ae I aü lsthing eene ziti ing gehouden waanu de heer Monrad lu een onderzoek trad van hettraktaat van lSo2 De slotsom zijner overwegingen was dat geen duitsch soldaat de Elder mag passeren en dat het toekomstig piogramma van de kansen des oorlogs zal afhangen Itona 21 Jan De boudscommissarissen hebben aan de hoisleiusehe en lauenburgsche politiebeambten instructien gezonden waarin o a gezegd wordt Op enke e plaatsen worden poguigpn aangewend om vereenigingcp tot verdediging des lands op te ngten Vy zien ons d i irdoor verpligt opmerkzaam te m Keii op de onwettigheid van zulke pof ingen waaruit zoo wel in landen als in enkele gemeeuten noodwendige verwikkelingen moei=n voortvloeyen De pohtiPbeambteu worden gelast tegen zoodanige pogingen zoo noo ig met klem op te treden en er dadelyk rappe rt iialceii Petersburg 21 Jan Het officiële dagblad behelst eene keizerlyke ukase betreff ende de invoering eener provinciale en distncts vertegenwoordigiiig m Rusland met uitzondering van de westehjke gouvernementen van öinnenlonïi Gouda 21 Jan Heden morgen ontdekte de politie alhier drie personen op de markt die verdacht voorkwamen ten gevolge waaraan y van naby werden gadegeslagen hetwelk al spoedTg aanleiding gaf om twee hunner naar het pohlie bureau over te brengen al vaar het bleek dat zy zich aan zakkenrollerij hadden schuldig gemaakt van een portemonnaie en een beursje tot het plegen waarvan zy zich van Botterdam alwaar zy te huis behoorden herwaarts hadden begeven De derde persoon die het ontvlugt was is bereids te Rotterdam aangehouden en na r hier overgebragt By de op 19 dezer in het hoofdkiesdistriot Emdhoven plaats gehad hebbende herstemming ter verkiezmg van een hd van de tweede kamer der staten generaal zyn uitgcbragt 1738 geldige stemmen daarvan verkregen de heeren mrs P va den Heuvel 904 en P J A Smits 834 stemmen zoodat eerstgenoemde gekozen is By de mede op dienzelfden dag in t hoofdkiesdistrict Tilburg plaats gehad hebbende verkieziug van een lid van de 2de kamer zyn uitgebragt 1504 stemmen waarvan 14 van onwaarde Er werden ui gebragt op de heeren mrs Mulder 648 Beens 535 van Mens 2 O temmen Daar niemand alzoo de volstrekte meerderheid heeft bekomen zei er eene herstemming plaats hebben tusgchen de hee en mrs D Mulder en C C A Beens aftredend lid Om rent het onheil in de Munt waarvan wy onlangs spraken vernemen wy dat het smelthuis een puinhoop is De smeltkroes was eennieuw maaksel Van de 600 8 ziher dat in alle ngtingen werd weggeslingerd schynt een 200tal S nog met teregt Men hoopt het echter nog te vmden ofschoon het metaal op onbegrypehjke wyze overal door en onder gedrongen is De heer Staring inspecteur van het middelbaar onderwys 13 te Meppel geweest om de zaak van het onderwys te regelen en op goeden voet te brengen in verband met de wet de zaak bleef reeds geruimen tyd onafgedaan en men kon het reglement voor het gymnasium door de hooge regering met goedgekeurd krygen üit Luxemburg ordt dd 17 Jan gemeld dat eergisteren de zitting der kamer is gesloten nadat de begrooting met algemeene stemmen mm een was aangenomen By de ber adslagingen over een buitengewoon crediat ten bedrage van ƒ 13 000 ten behoeve van de bestryding van bondsuitgaven interpelleerde de heer Woerden 21 Jm Het is wel opmerkenswaardig dat men in kleine plaatsen dikwyls navolgt wat m groote plaatsen gebeurt Noï met lang geleden had onze volksvertegen woordiger de Brauw de onvoorzigtigheid om zich beleedigende uitdrukkingen te laten ontvallen jegens den nu afgetreden ministx r van buiteplandsohe zaken en is toen m de onaangename verpligting gebragt daarover honorable amende te doen en nu hier in VVoerden gebeurt byna hetzelfde op kleinere schaal en in den engeren kring van den gemeenteraad het raadslid v d L namehjL heeft in de laatste vergadering van den raid de onbescheidenheid gehad om geheel ten onregte e uiga van de fatsoenlyksle ingezetenen onderteekenaren van een idre ten doe hebbende uitbreiding en verbeterinovan het onderwys alhier te beschuldigen van onwaarheden in dat adres vermeld te hebben of met andere woorden die voor leugena ars uit te maken Men vernoemt nu dat die adressanten zullen aandringen op de herroeping van die woorden of dat het anders wel ee s kon gebeuren dat men by dat lid van den raad even als men zegt dat van wege den minister van bnitenl zaken is gebeurd jegens onzen volksvertegenwoordiger de Brauw om opheldering daarover kwam vragen op eene andere manier dan alleen met woorden Den 19 jl gaven onderofficieren en korporaals van het garnizoen alhier eene tooneelvoorstelling die uitmuntend voldeed en die zeer druk bezocht was Het decoratief van hoe weinig omvang ook droeg blyken van eene geoefende hand Gemengde Bcrigtelh In Spanje is men vlug gereed gekomen met een stel nieuwe ministers j n België ko t het kracht In Polen wordt de boerenstand geheel los gemaakt Tan alle verpligtmg jegens den landheer Keizer sagierstmn 13 met ver van ïeovil mgestovtn op eene kiiéde etnpra waarvan er 45 snenveldea n velen girfcwetst w deD De panjzenaars worden door de gri p gekweld Tvraalf japan che jonge heden komen naar Europa ora getemd en gefatsoeneerd te worden zes naar Engeland es naar Franl njk Vergadering van den Gemeenteraad Zittmg van Vrjdag 22 Januanj Afwezig zijn de hh Buchcer Rem V es erhaan ea kemper welk laatstgen schriftelijke kennisgeving heeft lugezooden door ongesteldheid verh nderd te iijo De Horden gelezen missives van verschillende com aissien beriïtende dat de onlaiig5 nieuw benoemde leden de keuze hebben aangenomen en dat het herbenoemde lid der pi schoolcoramiasie by hernieuwing den voo reschre ven eed heeft ifgelegd Is msïekoTnen epue missive van üc commissie van pi geneeskundig toevoorzigt houdende opgave van de be=metttlijke ziekten op te nemen m het politiereglement Is ingekomen eene missive van de cnbare gezondheidscommissie over de noodiga verbeteringen in de ari rtins der woningen In n ckomen eene missive vati ged staten dezer provincie bf effende de verhooging van den aceijns op bet gedisteleerd Hierna verlaat de hr Reutinger de vergadering AVordt gele en een adres vap den beer G F van de B en A bieden aan eene yzigmg m de vcnrdening bijna gehed overeenkomstig met de verzochte verandering en wo dt die met alg stem men goedgekeurd Wordt aan de orde gesteld het verzoek van de Wed A Lafeber om eenige hulp of tejenioetkomiug en wordt dit op praead les van B en W met dlgemeene stemmen afgeivezen zie ver van IS det no IDS l Wordt lu behfüdeling genomen de oneept erordeniU op het verkoopen van viBch Op artikel 1 wordt door den heer v Gennep eene wijziEinir voorgesteld doch art 2 geheel afgekei d weshalve hy voorspelt om de behandeling te u IS aan de orde de Hierna wordt overgegaan tot eene beslotene vergadering Marktberigten Gouda 21 Jan Tarwe Poolsche 2400 n S ƒ 3jO Zeeuwsene pr mud 9 ï ƒ 9 50 Rogge koninasberger 6 50 a ƒ 7 Dantziger ƒ 6 75 a ƒ 7 Zeeuw che ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Gerst 4 50 a ƒ 8 50 Haver 4 a ƒ 4 ïO Puike bl erwten ƒ 7 50 a ƒ 8 Boekweit Fransohe ƒ 180 Brabaudsche 210 Hennepzaad ƒ 8 De Veemarkt met tamelyken aanvoer en tr 2en handel Geen Kaas aangevoerd Boter ƒ 1 lU a ƒ 1 5 per n È Delft 21 Jan Het vieimge ter graanmarkt aangevoerde vond geen noemenswaarden aftrek alleen Haver sin tot ets lagere pryzen eenig ins vlug van de hand Tirwcf 50 a ƒ 8 75 Rogge 6 20 a ƒ 6 40 luteroier t f 5 Ju i 5 40 Zomergerst ƒ 5 40 a ƒ 5 60 Korte H iver ƒ 3 i J ei 70 Lange d ƒ 2 60 a ƒ 3 Piirdeboonen ƒ 5 4 i i ƒ t 70 Br boonen ƒ 9 a ƒ 10 50 Groene trwten ƒ 7 50 a ƒ sr j e 9 Aan stads waag gewogen van 15 21 Tan 11 c n i lo Boter te zamen 3810 u 8 Hooiboter f55 a 63 ƒ 1 37 a ƒ 1 57 per n Deventer 22 Jan Tarwe ƒ S a ƒ 9 Rogge 620a ƒ 6 60 Boekweit ƒ 5 50 a ƒ 6 40 Gerst ƒ 4 25 a ƒ 5 Hirer ƒ 3 a ƒ 3 75 Boter pr 20 n S 1 s ƒ 21 50 a ƒ 23 50 2 s ƒ 19 50 a ƒ 20 Zwolle 22 Jan Afiddelpnjzen Tarwe n f 8 2ö Rosse f 6 37 Boekweit n ƒ 5 65 Gerst ƒ 4 s5 ard ƒ 1 50 Boter pr n e ƒ 110 20 n 8 24 50 Londen I8 Jan Holl boter 6 gedaald Granen Eng tarwe 2 lager vr mede lei lager ger t flaaaw en haver 6 d lager Aanvoer van 11 16 jan 1125 qr ml en 12150 qr vr tarwe 1211 qr ml en 5b26 qr vr gerst 1800 qr ml en 20590 qr vr gerst Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 3460 runderen 92 kalveien 14870 schapen en 390 varkeni Voorbeste runderen werd 5 2 voor d kalveren 6 voor d schapen 6 2 en voor d varkeus 5 2 per steen betaald 19 Jan Boter Friesche 114 a 116 Kimper eaZwolle 104 a 110 Kaas Edam 54 a 60 enGouda 48 a 52 20 Jan Granen Er was vemig vraag tot Torige pryzea naar ml en vr Tarwe Haver stil zoo ook Gerst A invoer van 18 19 jan 200 qr ml en 5610 d vr Tarwe 210 qrini en 11080 qr vr Ger t en 1370 qr ml en 7470vr haver 21 Jan Aan de veem van heden werlen aai eeboden 8i6runderen 111 Kalveren 2330 Schapea en 120 Varkens Vorrbeste Kalveren werd 5 6 voor d Schapen 6 2 en voor d Varkens 4 8 per steen bet ald