Goudsche Courant, donderdag 28 januari 1864

1S64 SCHOONHOVEN Ingeschreven van 8 tot en met lö Jan Geboren Clasina ouders J Mopman m M Mopmaa Jacoba Christina ouders W van Oosterom en C Graus Herman Heinrich onders H H Abehng en A G vp der Pouw Hendrma oaders A Kooiman en H Lpevestein Elisabeth ouders J van der bluijs en i Murk Overleden L Heijndermans 5 m L C A A Berkman 78 j C Mellegers 76 j wed van J Mopman D C van Kerkboven 74 j J A Wisboom 4 m OÜDEWATER Ingeschreven van 13 tot 19 Jan 1864 Bevallkn Adriana Straver geb au Aliet d Overleden Alida de Bruiu 28 j geb met Johannes van Kuijfc Johannes de Jong 50 j geh met Alida Compier öüuderdag 28 January H 1 1 OUDSCHE COUKANT Uitgave van A BRI K MAX Lani e Tie ndeiceg D Burgerlijke Stand GÜU A Gi BOKt IS Jan Ancj ouJcr W F vau Hooro eu J Zeverboom l j IIiLilr t u = oudi = 3 Mu t en A van dtr Wolf Johannes oudtrD bloot l ü P l otuit U Johanuts ouders H Helleman enC ia jn Jatob 0bdtr = 1 de Boom tu M aii Tiggden 21 Johai na Lfil a oudtr b brai maii tu C J Hcijsier 0 Ei L Ui l Jaii h I trkouw ued an J Koorevaar 84 j lit l J J ir rn 14 m li d C G Wilkmse iS j 20 J B r iii t Lisi y m 7 d M Prince huia r van J Verbart 71 j 1 r trraan 11 m 22 A U P de Goederen 9 j Gi iu D2t Jan M Teeuueu m P van dtr fatarre Voor de menig ruldige blijken van belangstelling ter gelegenheid van ons huwelijk betuigen wij onzen hartelijkeu dank F HEKMAN Iz A H HERMAN XoiBRiasE GOLDA 23 lan lb 4 ADVERTEXTIEN h wiiien an een Zoou H E v iN Z WLy gclitfilc Echigenoot van J L MULLER RamtrtcM 20 Januarij 1504 Te HUUR TerstüDd een mim en net BOVENHUIS liuurprijs ƒ 100 in het jaar rij van belasting Te bevragen bij A BRINKMAN Uitgever dezer Courant lieden u erleed ou e geliefde Moeder eu bchu d Mcede Mejulvrouw ELIZA E1H l ElikOLW Wed J Kookl VAR in den ouderdom van bijna 55 Jaren GoiDA IbJan A KOOREVAAE ld aller iiaau 1504 Zie Hier en Lel Wel In het huishoudelijk reglement der Ned Israel gemeente alhier is in art 19 en art l O voorzien in welke gevallen den leden hun lidmaatschap kan ontzegd worden een belanghebbende vraagt nu of er wel in voorzien is wanneer er bij onverhoopte gevallen eens een lid van het bestuur voor schulden mogt gegijzeld worden of beschuldigd van gestolene gouden en zilveren voorwerpen gekocht eu op eene zolder L csraolten te hebben of een dusdinig per=oon dan even el in functie Ll jft of r onmiddeïijk ten ander in deszelfs plaats moet benoemd worden de belangiicuuendc zoude zulks niet vragen maar wat eens gebeurd is kan immers nog el eens gehruren en vader Cats beeft reeds gezegd Schut de schapen voor den dam Blusch de vonken voor de vlam Namens de Vergadering W EETGBAAG SMELTKROES Vice Pren en Ster Bepaaldelijke OPRUIMING van LIWEXS en TAFELGOEDEREX no slechts tveinifje dagen in het huis vau Mejufvrouw de Weduwe LAFEBEE op de Gonire ALHIEE Ontvangen berigt van mijn Huis DE TONBREKER te JMSTFRDJM om allfs tot het laatsie ïtuk op te ruimen zoo heb ik besloten den nog kleinen voorraad livergeblevfne goederen tot prijzen te verkoopen waarvoor dezelve nog nimmer 7i n a ingeboden om ook den Burgerman in de gelegenheid te stellen om van de nimmer terugi omende koopjes te profiteren L e voorraad bestaat in kleine partijtie c i Echte Linnen Brabandsch Halflinnen Tafel Oogjes Servetgoederen Tafelgarnituren Enkele Tafellaken Madapolam Flanellen Linnen Zakdoeken NeteJ doeken Meubelgordijn Zware Zwarte Zijden en Zijden Heeren Doeken Zwarte Merinossen en eemge Dames Wtatermantels Rokken enz enz Zuo lang de voorraad strekt van bovengemelile goedereu zullen op aanvragen de clve ter overtuiging der goe Ikoopheid en soliedite t aan huis ter bezigtiging ge onden worden Ik maak het geëerde publiek opmerkzaam dat hoegenaamd niet met mijne goederen langs de huizen gevent wordt 9 MAAXDAG en DIXGSDAG zullen al de lappen en aangebrokene stukken finaal opgeruimd worden IV S DE GROOT Uit DE TONBEEKER te AMSTERDAM Het Maga ijn i5 geopend van s morgens 9 tot s avonds 8 ure VEEVOLG der LAAT6T GEHOUDEN VERGADERIXG van de HoUandsche Maatschai I pij van Landbouw Afdeeling Gou DA EN OMaiiiEkEN op Woemdwj den 27 Jauuarij ls J4 des avonds ten ti ure te GcMda in het logement de Zalm Namens het Bestuur A KLUIÏ H Tot het bijhouden van Boeken en het doen van eenig verder KantOOr werk wordt IEMAND gevraagd welkt daartoe des avonds een paar uren dispouibe heeft Keflecterenden n orden verzocht zich met eigenhandig geschreven brieven franco te adresseren aan den Uitgever dezer Courant en de brieven te merken met letter L Een ONGEHUWD HEER zoekt Twee GEMEUBILEERDE KAJ flI S waarbij bediening Adres mfXfr imo brieven onder letter A bij den Boekhandelaar P C MAAS J te Omiia Prijzen rier Effecten AMSTERDAM Vrijdag 22 Jauuarij Laagste ÏIuOL ste Gebleven pCt koers küer koers Ned w sch 2I 2 Ö3IV16 64 64 dito i 7 G Va dito 4 99 y Vis Amort Sijnd S s 93 Handelm op resc 1395 8 l 93 4 138V8 België Eoths 21 2 Spanje obl 21 4 8 453 4 453 4 Portugal obl 3 46 6 46 i 467 6 EusL obl H 5 lOlV d 1828 29 5 1003 4 d 1S40 4 721 4 d 5 serie 5 751 4 d b serie 5 86I 4 86V4 d bijH lS604V2 Volgef Spw 5 1861 3 186 V4 Pruisen 1859 5 Oost Metali 5 55Vi6 55V8 55V8 dito dito 2V2 28V16 28ll 6 28V8 d renteAmst 5 8IV2 d nat 1854 5 61 61 i6 61 w Italië 1861 5 631 3 dito Amst 5 Griekenland 5 211 4 21V4 21 Va Ver Staten 5 64 dfi 1871 5 d d 6 67Vi6 61V 6711 d 1882 6 651 3 653 4 65lVu Mexico 1851 5 S Vie 34V8 34V8 Ter Boekdrnkkenj van A BRINKMAN Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt de Donderdags en Zondags In de Siad geschiedt de uitiia e des a ond3 te KENNISGEVING BURGEMEESTER en GOUDA dm 22 Jatniar j 1S64 Blegemeesteb en Wetuoiders voornoemd De Secretaris De Biiri aieesfer DEOOGLEEVER TORTTJIJN LIZENDOORN öuttenlttnïr Londen 25 Jan De Morning Post meldt dat Oostenrijk en Pruisen het voorstel van Denemarken hebben verworpen trekkende om een uitstel van zes neken te verkrijgen ten einde de zaak van de grondwets mtrekking aan den n ksraad te ondervierpen De Times e t er bestaat bij de Duit chers eene onjuiste opv itJting nopens de bedenkingen der engel che natie tegen de ei schen an Duitschland De Duitschers denken dat Engeland bevreesd is Toor de vormiug eu uitbreiding eener duitsche vloot in de haven van Kiel Dit is evenwel totaal misgezien want zoo in die haven met der tijd de vlag van een duitsehen hertog mou t waaijen daarom zijn de Eiigelschen nog niet bang dat d iarmede het laatste uur van Brittannie s heersohappij ter zee zou geslagen lijn Neen al komen Sieeswijk en HoUtein onder het bestuur van den duitschen bond zoo zal de britsche admiraliteit zicti daarom volstrekt niet bezwaard gevoelen Een tweede wanbegrip is dat Engeland partij trekt voor Denemarken wegens de familiebetrekking van den prins en prinses van Wallis tot het deensche hof Maar ook dit is eene ongerijmdheid want al lijn de Engelschen ook nog zoo loyaal zij iju toch volstrekt niet geneigd om hun staalkundig oordeel en hunne staatkundige verpligtiugen OMilergesclukt te maken aan een gejoel van sentimentelen aard Neen de sjmpaihie voor Deueinarken heeft hier te lande haren grond eenig en alleen in de overtuiIfing dat het hier betreft bet verzet van een kleinen staat tegenover deu onregtmatigeu aanval van een volk hetwelk zich door de mindere sterkte van dien staat in verzoeking heeft Jaten brengen om tot dien aanval over te gaan Hoe liberaal Ie staatkundige denkbeelden der Eiigelschen mogn zijn zoo is idit hier toch eene ergernis vooral omdat die aanval voortvloeit 01 li l AdvertenlieWad Onislreken w t zes 1 i i or naar atru huis i u V er i V li e V ire r Ie its f Ie iiu fniiiS rwt zer lua if ook uit een bp iiisel u u iiünr t i i I van Enr pa op den du ir eni ilt e rf i Uct hof vau Q u etjs r iu t Piiden vroiiufn hot T i locire i nd Ie i kte inji der com ui irt fn m de ojstedeij mits ij t ii tlt b j tie m voof Aaarden vuLiufii h ji der i j rgeuit dit de vruuueii rf ir cn i et ai fver tesbair zijn Teu beüij c ceuer I It L jr o i ü d e toenrmiti r derbevolking VAü sommiire pi i i t in r t i n Ie A ir It u de n ivol ende opiuerkiiiijen me leireilce 1 Otire ter der iir j irt ii £ re IfrieQ bestoud Ie tegeir oonlif e st i l MiJ tu = büi üug l a m de Tees Tjus niet Op die ell Ie p e uur ih uis o j nenb iie straten een druk er ier Iiei r du uii I dt i tr t a iiuis Nadat aUtoen op d t puht idi p n n i A ts t i t j I te ni i t IL jll l ona her tot eene haven n i et i den er zoovele wuiiiim ii bj t b jii l eu ir k er nik eene h volkini in ir toe dat ikve lig dp jlj pi i e t t uiir in 1 1reeds tot 7 33 zielen w t a lu J ir I wi L t i thuis rit ils tot 23 000 is ïestcf en Noir Vj uirer iriuir i t uier e tHartlepool Bij het op nakcii aii eu ciij iiui L w trvan die plaats nou el tceeii i ke en t ii b Irjt ï l i 1 Iiaar aantal inuohi rs rt U i VIdcr h jt tt l n u t i eiioemd jaar noir irceii lOoO en tien later was dit g teseu tot j 2l2 ei iie ii a r overige gedeelte vai het vU k V i Parijs i Jiu Heden is di Ijc t i tin v rkeiid geworden De uitgaven i u p 17 i7 iini lieljtceii 11 inilliocn meer is d iii in 4 1 zijn ger iamd op 17993 ƒ millioeii we idw ir tig saldo auiwe ig is vin 21 uiillioen Ite i lijktijdig oor om ui l OÖ niet iiie r d tii I kistbons in omloop te brengen tn i t dit bei I zijn dan al de toesfemmiiig v ui de k in r v ia i nr a iiüodig we en orn een hooger liedrt ii t tr irewa Ti PS wordt bepaald d it de bous door de s i l P ir s ten bt iuise v in openbare werken uit te geven in IbOö de Ü milliueu t rniet zullen mogen te boven guu 24 Jan De Ga ette des Tribunairi meldt dat de instructie iu de zaak der vier Italianen beschuldigd van eencomplot gesmeed te hebben tegen het leven des keizers thansis afgeloopen Donderd g jl hebben zij het laatste verhoorondergaan Het schijut volirn U enoemd bi id ze er di z jlu de eerste helft der volden Ie m iand voor het h if van assises zullen teregt staan Het bevestiït zieh d t de heer Drouin de I i y = den208teQ dezer eene nota a Ui de t r tnsche agi ri en in het lic onland heeft veriQndeu waarin verklaar l w irdt dat ee je ie ettiiig van Sleesw ijk alleen kr i itcus een bc luir v m a Ae ndcrteekeii lars van het p o Col van ileii nei 1 plaats hebben Dcsiiie i iu i is men Iiier irt i iiw eiti nopens den afloop dezer aangelegenheid Bebdhejfle vi leli veude bedoelingen die zicb wat men ook bewere bij de dee t