Goudsche Courant, donderdag 28 januari 1864

Lhe regermg N lar het schijnt heeft de fr msche regermg lan het re gentch p m Mtvico re Js de erkenning gevrngd van de I ehuldvoiJeriDtr i u bolrige vm 3 U milhoeii frs tot vergoedmz dee peJiticko ten Pu de rud vin regentschip hieropgoedgiuisti zil ntn oorden kin men buiten twijtel stellenAlen prce voirts iii een vei otk ain Frinkrijk dooi c enzelfleu rul i ii rcgentschip om 25 OÜO mm n Alexieo vijfjiren liii ie 1 itcii op koeien an het me icainsche bestuurHet moet dus met heeten dat de airtshertog Alaxuniiiian defran=ehe beze ting vriigt tot beieiliging vin zijn troon miarda hc vcr7oek v m de AIe icinen zelve is ui gegaan De ton tl u uiiiul mei It dit de leening m 300 milInin rei ttei uid i Het hl id erkend echter dat hetcijfer der uict i reduceren lUschrjungeu dat van 1S59 nietbereikt In de fimn ele krinjen verzekert men dit het huis Roth=ehil = tterkelijk e ue lee ui v ii m miUiocn frmcs met de iliuii he re ni g heelt aingegiui Die operitie is e hter lechi ïüorloopi gesloten oiadat de pnjs eer t in het begin I der Hf gen Is m omloop dit de net igheid der verkie zing n et i i r i m ut v m den beneden R m m de k imer I betv 1 i z 1 we i ils men weet is ildiu de heer Hallez Clapur ie de k liiii der oppositie geko en i r men zegt is het de pret ne jnc pogingen in he werk zil tel enom de verkie iiij ie vtinietigtn De kamer tullen iiiir men dei kt onmiddelijk m de di eus j len over liet budget se loten worden dit is omstreeks het e tide der miinil AXurt Alen is voors vin gevoelen dat de i Wijziging van het ministerie uitgesteld is tot dit tijdstip 25 Jan In de heden gehouden zitting vin het wetge vend ligchiam is pirigi iif 5 a ingenomen ni verwerping me 223 tegen Ib tfmmui vin het amendement de opposit e I wairbij griti en verplisteud onderwies werl evriiïl Op piragraof 6 h mdeleu It over de evpeditien mir ver al tUsen joorden w ucu drie amendementen Alexico betreffendi voordeteld Bij d di imeudementcn werd het einde der expeditieeu terugroeping der troepen gevriagd Len diei imendeneiitenvicrl dojr d ii leer Gueroult verdedigd Alor cn voort itting der dl LU ic ovtr deze p iragriaf en de imendementen debeer Thitr is il dan im l et v oord De f oistitutionel bei it een artikel vin den hee Bonifice over de kwe tie der decn th duit ehe hertoïdommenDe schrijver doet uitkomen dit deze aingeiegenheid eene vredelievende phi e schijnt in te treden Denemirkeu vrugt eenemamd of zes weken tijd om den i sr id bijeen te kunnenroepen ten eini e de goedkeuring vin dit ligchiim tot intrek king der november constitutie te vngen Denemirken zouooCalie poïingen willen aanwenden om met Dnit thlmd eene chikkiug am te gun op den groud hg der verbindtenissenvin ljl 52 De pruioisch oo tenrjksehe troipen zouden denTider ook nog niet overtrekken ur men op dit oogenulik verzekert heefi het complotd r Itilunen tegen het leien de keizers al de ernstigebeteeKcni welke men er onmiddellijk a in ueeft toegeschreven ver jr u Lcue cugel chc maatschappij opgerigt onder beschernimg van f obJeu PiuKon Thomis Bizlev enz zil hier te lande en m Lugelaud eme proef nemen met de nternit onale opvoeding ten eindt zoo die slaigt ook elders m Duitschhnd Spmje of ItiUe inrigtinjen voord t doel te vestigen De helft van het maatschappelijk kipit al s reeds volteekend N lar men mededeelt i lust tot ins hrijviig voor de nieuwe leen mg in de liit te digen dermate toegenomen dat thm refds voor urie n illiird en derhalve voor tienmaal meer dan noodig n is zoo zijn ingeschreven Men Wil weten dat die ijvenge deelneming van het publiek een zeer gunstigen indruk op den keizer hetft gemaakt die than = toch be loten zou zijn uit eigen beweging iets ten behoeve der vrijheid van drukpers te doen Het is een gerucht dat geen geloof verdient voor dit de besluiten zelven door den Moniteur worden openbaar gemaakt en Ik vrees dat men daarop nog een heel poosje zal moeten wachten Brussel 25 Jan Nog altijd is men zoekende naar een ministene De kouiiig schijnt zieh nog met mem md goei te hebben verstaan de tlericale hooiden wilden vooraf volraigt de kamers te kunnen outb nden als zij dit goed achten de t moet M met hebben willtu verleenen Er is nu met veel andere kans dan de zimeastelhng van een kibinet van adtni nisirateurs er zullen toch wel eemge minnen zijn te vinden die voor ƒ 10 000 sjiars vrije womue vuur en licht eenigen tijd minister willen spelen zij hebben de zaken slechts loopende te houden Weenen 22 Jan a langdurige debatten in het huis der atgev iirdigden gehouden is het goheime fonds ten bednge van 52o ü00 fl eu bestemd tot het verleenen vm geldelijke ondersteuning i in de minislentlc drukpers met eene zeer groote meerderheid toegeslain Deze uitslag moet beschouwd worden als een bewijs vin het vertrouwe i dooi het huis in den mi Ulster van bchmerling gesteld Alen is thms vrij algemeen van gevoelen dit de welsvoordrig betreffende de K millioeii fl tot dekking van de ui given verbonden ain de bezetting van Sleesw jk zal worden toege t i in 25 Jan In het huis der afgevaariigden is heden door een groot aintal leden het volgende voorstel ingediend Het huis der atgevaudig len kin de stiitkuule der regering met betrekking tot slte iv ijk door d it hertog ijin te doen bezetten met goedkeuieu dew jl het vin oorleel i dit sliiils beliigeu die bezetting met vorlei i en de algemeeiie vrede diar door niet wordt sew iirborgd Het ziet zich derhalve verpligt alle V rintwoordtlijkheid weg i de gevolgen welke d laruit kunnen voortspruiten van zich at te werpen De hn luciele commissie uit de tweede kimer heeft dedebitten over de aanvriig om eiej et voor de be etting van lee v jk ten einde gebrigt Met groote meer lerheid is aangenomen het voors el om in pints vm 10 slechts 5 miUioentoe te staan De desbetreffeii Ie resolutie werd na levendigebestrijding van bijn i alle niiListii met 18 tegen 17 stemmenlangeiiomi n Dooi htt kibinet van Muneheii moet het onze kennis bekomen he jben c i l iuistn on in s bij de zi i i duitschi hovi i pogingen heelt ain tuend om het prutssis h trinsth liaudeNvtrdiig te doen laiiuemeii hetgeen men hier vreest dat giInkkeu zal omd it dit staten op het oogenbhk met veel svmpathie voor Oostenrijk koesteren Dit zou uut gunstig zijU voor de betiekMugen tusschen l ruisea en ons kibinet De ongewone koude die aan de noordkust der idnatiscl pzee heeft geheer cht heeft er veel nadeel gedam de bora hid de ol jtboomeii reeds zeer beschad d diar vroeger de wijngiirden door de ziekte veel geleden hadden wordt de toestandder kiitbeu oners zeer ongelukkig Viu de jtn Lorr wordt uit Konstintinopel gescnreven dit dl ir op het schrijven der l orte in zake de klooterkwestiezel s II lutwoord uit Bucharest bekomen is de Porte zichtegen jver de gezanten der mogendheden genegen betoond heeftnoginailmet kricht eu met hpt tellen vin een tcmijn ertegen op te komen De rus sische gezmt hid diarmele dadelijn geuoegtu genomm Aan de verklaringen der oveiige gez laten w is nog mets bekend 2ö Jm De deensthe gez int alhier de biron Bulow is teruggeroepen en heeft gistere i den brief van terugroepiogaan grait Ktthberg overhindigd De deeu che secretins vinlegatie BiUe is voorloopig met de waarneiuing der ziken be list Overmorgen zal de rijk raad eeue zitting houden wairinover de letniug van 10 milUoen beraadsliagd zal worden Berlijn 24 lan Het heerenhuis heeft gisteren beraadsliigd over het budget zoo ils dit geamendeerd was docr de tweede kamer Het resultiat wa dat het met eene groote meer derheid verworpen is zijnde dairna het budget gelijk het door de regering wis ingediend aangenomen met jS stemmen tegen 17 De munster van fia incieu heeft zich met de gemotiveerde ver wtrpmg van het geamendeerde budget vereenigd maar hij gaf te kennen dat het mei direct de herstelling van bet oorspronkelijke regering ontwerp in zich sloot In de Zil ing dooi het huis der afgevaardigden gistereugehouden is door het huis met groote meerderheid van stemmen aingenomtn de conclusie van het rapport der financiëlecommissie strekt ende om v in de regenng te vorderen dat zijgevolg zal gevtii aan ht verlangen van de rekenkamer meibetrekking tot de rekening eu ve autwoording der staatsuitgaven over de jaren 1859 1860 en 18bl op welke vele postenvoorkomen die niet verantwoord zijn naar behooren of ongrondwettig moeten genoemd worden 25 Jan Het huis der afgevaardigden heeft last gegevenaan de budget commissie om onverwijld rapport omtrent hetbesluit door het huis in zijue zitting van zaturdag jl met b trekking tot de rekening en verantwoording voor 1859 1860 en 1861 genomen aan het huis der heeren te zenden Wijdersheeft het huis zich ve eenigd met de conclusie van het rapportder budgetcommissie en aaarbij het besluit door het huis d i heeren betreffende de begrooting genomen van onwaarde verklaard Ten slotte heeft de minister van bmnenl zaken de heer zu Sulenburg een besluit des komngs voorgelezen waarbij de ministerpresident wordt gemagtigd de zitting van het huis der afgev airdigden heden namiddig ten 3 ure te sluiten De minister president heeft heden den landdag geslotenmet eene rede waarin hij hoofdzakelijk zeide De tweede kamer is op het stmdpunt gebleven dat tot de ontbinding der vorige geleid heelt Zij heeft op het budget van het loopende jaar onmisbare posten geschrapt de besluiten der vorige kamer betreffende het budget van oorlog hernieuwd zonder alvorens de wet op de verpligte krijgsdienst in behindeling te nemen Daarom heeft ook de eerste kamer de begrooting voor 1864 zoo ah die door de tweede kamer was gewijzigd volgens het haar toekomend regt verworpen De regenng heaft gevolg gegeven aan het besluit tot in vrijheidstelling van afgevaardigden die wegens pogmgen tot hoog verraad in hechtenis waren alhoewel zij dit besluit met overeenkomstig achtte met de achting voor het regt en met de waardigheid der kamer Ook heeft de kamer het ontwerp eener leening veieischt om de kosten der boudsexecutie te bestrijden en Pruisens magt en eer te handhaven geweigerd en dat hoewel de koning m zijn antwoord van 27 dec zijn woord gi dit dit geld tot handhaving van het regt en vm de eer de lands zou besteed woiden Daareniegeii heeft de kamer zich met besluiten vereenigd waarbij de meerderheid in geval vin oorlog reeds m voorraad tegen het pruisische vaderland partij trekt Daar de regenng dus vocrteist de hoop op ovcreensteniming met de kamer moest laten v iren acht zij zich verpligt voor liet beLoiid van den staat in te staan Zij rekent op eene toenemeiuie on ieisteumng van het lind Alen verneemt dit de kitbolieke £ rpe telijkheid de adel n de groo e hndeigen iren m gehitl Polen in hunne vrijebewpgni ii benerkt worden ivitiuaiiu mig zich veidei dm due mijlen vin ziju bezitting of woonp is verw juciui zoudtrV 11 een ju üor ii te zijn liie eehlei sleeiits eens envoor e bep uden ti d i itgereikt wordt on liie bij de niilitaiie eliets moet worden teruggebrigt Burgei en isritlittu moeten altijd en overal vm een pis voorzien wt u ledei dii opten weg aiugetroftei woidt wtlke met op lu pas voorkomt of hij wieiis pis vervallen is wordt geau tcerd en aan deraüitauc lutoriteilen uitgi tverd die zoo len md i m iiair goeddunken sti itt Men voegt er bij u it de russische regering ten einde de ruthenische en litthaiische boeren in haar belang te wiunoii a in deze een vijfde van de afkoopsom voor de opheffing der lijfeij ns hap heeft ge choukcn De boeren der oud russische provinciën me zich door dien maatregel tegenover de poolsche boeren benadeeld ichtteu moeten volgens t ansche dagbhdeu tegen de iigering m verzet gekomen zijn Vanzienlijke betidi u zouden ziih reeds m het gouvernement Tscheruieoff govuimd hebben en men verwachtte een boerenoorlog aan de oevers van den Dnieper De Kolu Ztg doet opmerken dit sommige middenstaten hoewel zij edert de liatste verklaringen van Oostenrijk dtreeds begonnen militaire toerustingen hebben gestiikt de zukmettemm blijven wantrouwen Het blad herinnert overigensdat de beijersche gez int bij den bondsdag de heer von derPfordten die thans zoo ijverig voor de blees vijk hois Pinstliezaak m de weer is vroeger vin de legten dezer gewesteumets wilde weten en vermoedt dus dit onder den ijver vindien staitsmm nog iets anders dan viderlandsliefde sthuiU Als oor aik van de spoedige sliuliiig der kimers v ordtopgegeven dat de reger ng de verwerping vin de nieuwe wetop de drukpers welke men octroveren wil wilde vermijdenOok wen chte men eene formeele afstemming v in de wet opde krijgsdienst te verhinderen vvairdoor op dt reorj lusitit des legers de smet van onwettigheid zou kleven lu dit opzigtheeft de regering baar doel echter met bereikt dair de wetheden met de enorme meerderheid vm 2 j8 tegen 34 stemmenverworpen is Zeor gevoelig is de regering getroffen door een besluit dat nog in de laatste ure der kamer is genomen wa irbij met alleen het voortregeren zonder budget inconstitutioneel genoemd maar ook verkliiid wordt dit iedere leeniag in welken vorm ook buiten toestemmiug der volksvertegenwoordigiug aangegaan inconetilutioueel en voor den pruisi cheu sti it met ver bindend is Het wi te vergeefs dat de minister van koophandel daartegen protesteerde en het besluit vm nul eu geeuer waarde verklaarde de beurzen van Europi zullen aan dit besluit van de kamer denken in weerwil van het verzet des ministers De president de heer Grabow sloot de laatste zitting met den viensch dat allen zich mogten scharen onder de zegevie rende banier der constitutie als het beste middel om de natie tegen alle octroijenngen te beschermen Alle vredelievend tijdingen of beter gezegd uitvindingen van de laatste digen zijn gebleken ongegrond te ziju Pniiaen eo Oostenrijk zullen aan Denemarken het gevraagde uitstel niet toestaan en m allen gevalle Sleeswijk bezetten Het ait Pa rijs ain een djgbl d in de Rijnprovincie gezonden bengt dat Pruisen en Oostenrijk den 2l e dezer aldaar beloofd hadden de Elder niet over te gian Wi s uit de lucht gegrepen Men zegt dat Engeland eene nieuwe manoeuvre heeft mugedacht Denemarken zou nime ijk de noveinber conslitutie voorloopig schorsen onder voorbthoud van eene latere reselmg door den rijksdig Atiir ook dit zou mets helpen Kopeniiageil 25 Jm De ge nten van P ui en en Oostenrijk zijn nog niet vertrokken De koning van Pruisen heeft een adjud int mar den h og van u u tenburg gezonden met eene geheime zending In Dagbladet leest men het volgende Bj den Ri2=dag de bijzondere vertesenwoord gi ig van h t eigenlijk gezegd koningrijk is een ontwerp dres aan den kjiiiiï ter lafel nebragt wiarin gehandeld wordt over dea politieken tocsuind van het oogenbhk en Z M dink gezegd voor de handhiving van a lands onafhankelijkheid en vrijheid tegen de lanshiren en de trouw elooze overredingen van he bui erna id en hem de verzek r ng gegeve worden van s volks teun tcïen dedreigetde gevaren Het ontwerp is v m mannen der ver chillende pirtijen en het is du wel te deuken du h met sroote meerderheid zal worden imgenomcn Hi iiotiil ue sroudwet van 18 nov onschdidbiir en verze li met kriehi tezen elk denkbeeld v m lu r op te geven üee v rk irini i te meer van gevvigt omdit vroeger eei e ii r is he v i i lenu de boerenvrieiideii zuh legen umin c pcrt ruen verzet beeft waaruit men heeft willen opmaken uit de m rcKkimr hun niet oniangeniim ztu zijn De deeu che mtie is dus op dit punt geheel eenstemmig t genover Duit elduid eu Eurupi ötnncnlonb Gouda 27 Jan Al hef t Len tul tot ontv der dir bel en ace te Goudi c a den h ir H J V Banuier thans in dezelfde betrenkma te K luipeu UI men vernerat is dezer digen door let betuurder rederijkeis kamer de LronJ sblopm overzema kt am hetfonds van weduwe i en wee en te Katw jk am zee dertig gulden als het zuiver bedias der hitst seseveue voorsiellui Miandiï 25 aezer is eene vrouw met een Luid op denarm bij hei nnr boord rnn door het mi s ippeii der gingplink in de gricht lan dt Uge ve t eviUeii eu zcu Ie wa irschijnlijk m het water oiii ekomen Zjii zo zi Uie ïchoipenware door de kuoihts der briiuitrj vaii deii lietr Le er diehaar dei vairt brasten war zij de iiotdisre verpoirins genoot s Gravenliage 2j J m De eerste kimer dei stateugenerial heelt heden hire werivziimliedia htrvat Ouder ue lugekonien st Kken bevindt zieh dt eredie vvet voor het depirtement vm buiteiil iken 2b Jan De eer tc kimer der titcn geiiornl heeft hedende credietwet voor het dep v ui buuenl iken en hei ontwerpvin wet tot verhoo2 iiig v m he mtxuniuu lU den ic ih ophet gedistelerrd welke door d gcjiee nebcs uren km wordengeheven a ingenomen Geaiengde Beri2 ten d rschaU OL ta i er u r s i r Lu U veld o ddt IL k vra i tFj min hor z 1 UO t ht Alaï gaat met een fransch oorlos frcuat naaar Mesir Caurobert z l ziju ksLr auvouuu ji van turopa i i tu maakt gi t ifL Dj wil m b altiland tltl 1 tvr zonder hutlscc In de fr c r eene aan iotijf Jf oppositie Ilt r De jipi ch p 1 bil uma 1 ii uit okuhauia 50 miUioeu aan lic te Wcenci 1 9tc een maand noodig oin dtu rj ro der con tii e Bu t n i z K 1 bnouer jet aal t Ilu Lchofvt aii dL i p jiwtL thin is teeen 11 uiiart bufei Le oon b jeta heeft met ijf liLfntbbt r in twte H L ü Si Op de proote markt te PuLb i 1 ihlh EuceüiL Oj n lu Op h i ud Lt een rozcibofm die 40 otl hoo en 00 o hiueton delingen Ie Pesth is du nieuwe bmr tup J ü veel geld e kort zouder uitzat van a kunitu I t tn schappij zal een bijzouler t fei stmiU utveu Di d raad zoeken nn hulp m de bt ligverklai i in een bi p p rei tijd De Eugclacheu hebben in Tun he r gt ï e cii t vcrxnjgtn om grondeigendom te mogpn bezitten M u w 1 in Amerika pttroleum bezigen tot het oorlbreu eu aa stoom De Ouit nnjkt r 7tadeo naar feleeswijk behalve de troepen jO stukkeu eeschut ti o 0 i jö irdtu In 1863 ziju 3044 stheptn v rgaau In Oldenburs h i de Ui ddag be lo ten voor minsten lUO 000 th deel te nemen m de ren elooze blef wijk holsteinscbe leemng De Franschea leijea zich thms groot n invloed