Goudsche Courant, donderdag 28 januari 1864

1864 ZüBdag 31 ianuarU M 109 en G H Besselaar iü Coruelia Maria ouders Spruijt eu J Hageman 26 Dirk ouders L Koeman en JK an der Strigt Anua Jacoba ouders J van Kranenburg en A de Jong 0 t KLtUhN 22 Jan T Visser wid an J au Son SO j 23 C Montagu 41 j G Verkerk li m C XotLUoora 2 j 4 m L Melkert 35 j J M Maal wtd van P Piersüu 1 j 2k H Vergeer 59 J H Ellerman 70 j H Wolf hni svr an J t Kranenburg Ü5 j ï Grote wed van P van der Tak 51 j J 5cholien wcd van F Sicgelaar 70 j OUDSCHE COURANT nnTMirm A XT I P J Advertenticn van één tot zei Uitgave van A ÜHlNK iAIS regeU met inWgrip nii het 7rj el is bö Cent voor Lange lieadeiceg D n bl UuitengeBüne lel fr ordm berekend naM plaatsruimte t zjUeii eritr jgeii op de kleiue liuïtschc Statcu Te PoDt t £ sprit in htt depart van deii tdcr liiji dreigde de maire de kie ers dat de ketztr bcilankf U ouj a s zij Let waagdtu tegcD dieus caudidaat te stemmen AVOERDEN van 15 tot en met 21 Januarij Bevallen B de raaf geb Halm z N Streefland geb vau Altsccr z A deu Buurmau gtb btuiveoberg d T Zoet geb Hool bout d C K Polman geb Lieven z ÜVKüLKUfcN Jacobus van den JLJro k 42 j echtgen van Cornelia Heithof Jan Lit li d Om m ti üVwu Gijsbirt Groeneveld ruim 35 j en Maria Therezia van Dorm iel ruim 24 j Cornilis Duijs 3i j en Gecrtru da Plomp 23 j Aiitboiiie van Uijk 4 j wedu LU vau Gijs van Lt uwen en atharma Jolianiia i mit 4l j wed vau Cornells SeliuijUnbi rg Johaniio Geraidus ianimei ruim 35 j weduvveu au Maije Hendriks en Anthuuia ÖU1 E VATER Ingeschreven va 20 tot 26 J n U Ill VALLEN Anna MarLn ictha van Ipf nburg gb Haeser z 0 tKLi u N Johanna l iria Diipeubur t 7fj J wtd van Jacob Blora I z Adriaan Maarten Montijn 71 j geb met Aedt e van der hiok Aütüiiia Dijii 0 J JoijaiHia btravtf 71 j geh met Gtrnt van lidun l Mailhij Va i iai ij i j Ziveci geiiefftbeert n gaau uaar Mexico oui di gele koorts te bevechteu Het Wie eüvenoer is sedert Iti S van ruim Ü tot luim 21 millioengekloumt n Ooateunjk ier laart ten opzigte au Denemaikeu ouüerro n li A veiboiidt ii te zija met Pruisen Tc Xijmfgen heeft een manzijne z ekthjke vroow vitistlijk vermoord De uiiaiiadiger is te Utrechtgevat Te Altoua is II zondag etu deeuschgeziud prtdikaiit lu Je kerkscbaudflijk misLaudelJ zoo dat hij door etu bataiUua IJuuov tranen moeatontzet worden Üo ttiiiijk cn Prui Jii wtig reu aan Denemjrk n hetuitstel EugiUche troep u mak il zïih g reLd naar Denemarken te an Juartz knju t hit bcnaau d ui Mi Sieo Et n eugelseh muii turzegt di t i tcbts eeu du t=ch piofes or de deensche kwestie kan begnjpen Wederom is te Jjandtn eere aelrice omjikoiuen door het vluin Burgerlijke Stand GOUDA Gfboren 22 Jan Wilhelmus A DVEI1T E TIE j Beralieu an een Zoon G II v N KLUIJVE BES r LA iB Got D 24 Jan 1 64 De vele blijken van deelneming die wij bij het treurig verlies onzer beide Dochter i zoo ruim chuots niogten ondervinden dringen ons door dezen onzen hartelijkeu dank te betuigen D DE G0E11ET1EX G DE GOEDEREN geb Veeveen Wordt te HUUlt gevr u gd bu ueu Go Ja LOliaal Mlï ll VEÜMAAK GCn 11 Ij 1 I op ü Oosthavin re Gouda De ondergeteekende van vele geachte Ingezetenen aangezocht zijnde om een BAL met minsieiis 5 K MEKS eu verdereGemakken liel it met TUIN gelegen up reu der be=te si inden te aanvaardeu l l f 1 04 Opgave van Huurprijs yVf wroaau het Bureau de er C otiriiit onder Tetter ± J vóór of op 1 ïebriiarij e k i te mogen hebben in bovencenocmd Lokaal zoo zal het elve onder direttie van den Heer 1 BOOSESTK VTEX plaats hebben en wel op Maandag den 1 Fsbruarij aanstaande ENTREE voor een Heer 49 Cents voor een Dame 25 Cents AANV VNG 8 Ure J KENf J 31 VA MINDEN Ta iihiiee tfrr in de dubbelde buurt te Gouda plaatst Kunsttanden en Gebitten De Familie K00REV R betuigt haren opregten dank voor de bewijzen Tan deelneming ondervonden bij het overlijden van bare geliefde Moeder en Bebmvd moeder Gouda 2ö Januarij 1SC4 volgens de laatste methode die aan alle vereischten voldoen vcrrigl verder alles wat tot zijn vak behoort op eene if Jiakkelijkt manier Aog XB Wct i til Bfyft leJi Hfyriii ren Kodden GR TIS geho ptii vït je oHderd hei jiluaUen tan KL X SXr WDEX slechts A CÏI T Dag en UIT VERKOOP Berigt van mijn Huis te AM TERDA M aan de Geachte Ingezetenen dezer stad Op ons berigt aan den chef van ons hnis te Am ikudvm dat de verkoop hier te GO CDA verre onze verwachtinovertreft vermits wij in dat korte tijdsbestek reeds twee derde uitverkocht hefibeii en dal v ij bij het noo dagelijks vermeerderend debiet mogen verondererellen ook nog het overige derde gedeelte op te ruimen bijaldien wij o s verblijf uog eenige dagen verlengen is door onzen chef besloten nOg llOOgSteilS ACHT dagen den Uitverkoop tegen verminderde doch vastgestelde prijzen voort te zetten Aau hen lie ons Magazijn met een bezoek vereeren geven wij de stellige verzekering dat zij het cker niet onvoldaan luUen verlaten Alle verdere uitwijding omtrent de echtheid deugdelijklieid en spotprijzen mijner Goederen acht ik overbodig met regt op de reputatie steunende welke ons zoo hier als elders waar v ij on e Goederen u ocht hebhen raogt ten deel vallen ook hebben wij sinds jaren de eer talrijke begunstigers onder Gouü t s Insezeieuen te tellen en eindelijk zijn wij gaarne bereid onze Goederen ter bezigtiglng te zenden alvorens men die behoeft te kóopen ten einde de algeheele Opruiming te betpoediïeii en a inleidiug tot Grooie iiikoopen Ie geven zullen wij van af heden aan hun die voor minstens ƒ 25 en daarboven koopen 5 procent korting toestaan Alle nog voorraduje Goederen naar evenredioheid der vo c mde prijzen 5 4 Zware Zwarte Zijde 1 40 1 60 J 1 80 ƒ 2 tot de allerzwaarste en 6 4 breed ƒ 2 60 Groote Zwart Zijden Heerendoeken 1 60 ƒ 2 tot de beste ƒ 2 75 1 stuk 7 4 Zwitsersch Neteldoek met Feston 32 e 4 75 het geheele stuk 5 4 en 6 4 zuiver Echt Linnen Servet Handdoek en Luijergoed van 23 tot 45 Cent Zuiver Linnen Zakdoeken en Linnen Battiste Doeken 12 voor 3 tot de fijnste ƒ 6 50 5 4 en 6 4 Katoen eu half Linnen 24 tot 30 cent Half Linnen en Battiste Zakdoeken 12 voor 1 40 tot ƒ 2 40 Zware Eransche MadapoUam en fijne shirtings van 22 tot 3S cent deel 12 Servetten en 1 afgepast Tafellaken Echt Linnen in damast en gewoon pellen patroon het geheele stel ƒ 9 tot de aller prachtigste ƒ 28 2 El breed wit Katoen voor Boezelaars enz 28 32 tot 35 cent de El N S DE GROOT Uit DE TONBSEKER te AMtilEEBJM A cy Acogitm 8 dagen uitgepakt ly Mej de Wed LAEEBER op de Gouwe Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags j In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is f 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kau geschieden tot des morgens ten 13 ure BÜRGE IEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten Dat ten verzoeke van de Oommissie tot onderstenning van de nagelalen betrekkingen der bem inning bestaande uit twaalf Visschers van het te PERXIS te huis behoorende Sloepschip I Petronella Dorothea dat in den storm van 3 op 4 l e cenil er jl net man en muis is vergaan op iI lXDAG en i DIXGSDAG den 1 en 2 FEBRVARIJ aanstaande zal worden gehouden eene Collecte aan de hui en der Inge elenen len behoeve van die betrekkingen zijnde meest allen arme Weduwen en Weezen terwijl twee der omgekomenen de broodwinners waren hunner arme moeder weduwe Zij vertrouwen dat de mededeeling van deze ramp genoeg zaam zal zqn om een ieder aan te sporen iets bij te dragen tot leniging vaa het lot dier ougelukkigen De Bnrfjtniieetiter IJZEXÜOORX GOUDA den 29 famiarij 1SÖ4 BcEGiMEEsiEK en Wethouuees voornoemd De Secreiaris DROÜGLEEVER FORTUIJX Ovcrzigt GOUDA au Januarij Er is geene verandering gekomen in den dreigenden toestand Het verzoek van Denemarken om uitstel tot het bijeenroepen van deu rijksmad is afgeslagen De Pruisen zijn te Kiel aangekomen en de Oostenrijkers nikken aan Zij zullen naar allen schijn den Eider overtrekken en in botsing komen met de Denen Nog vieit men zich met de hoop dat de indringers zich zullen tevreden stellen met eene gedeeltelijke bezetting van Sleeswijk zoodat de Denen slechts eene achterwaartsche beweging zouden behoeven te maken en het hertogdom niet te ontruimen ilaar dat alles geeft slechts uitstel en brengt geen stap Bader tot beslissing of schikking Wat men zich dan ook voorspiegele van het behoud des redes bet is bijna onmogelijk te ontkennen dat Europa door oorlog wordt bedreigd Denemarken is eene aanleiding maar indien deze kwestie werd opgelost zou een ander incident eene nieuwe aanleiding geven De oorzaak zit dieper in den geheelen politieken toestand in de bedoelingen der vorsten in de gezindheden der volken Engeland alleen wil opregt den vrede het belaagt niemand en wil het behoud van handel en welvaart daarom verheft het zoo krachtig zijne stem tegen Oostenrijk en Pruisen en maakt aanstalten om Denemarken ernstig te beschenpen Het keizerrijk is wel de vrede maar de vreedrame bedoelingen van den keizer worden door menigeen be twyfriti ii j moet de Frauschen diverteren ea oorlog voeren Advertentieblad Omstreken ver of nabij Die verre togten leveren weinig uit en krenken de financiën geweldig Xapoleon is overigens eensgezind met Engeland misschien alleen omdat Mexico zwaar te verduwen valt Voor Oostenrijk is geen rust denkbaar zoo lang het Venetië vast houdt en Hongarije i iet bevredigt Itaiie hoopt op verwarring en oorlog daardoor alleen kan het komen tot de vervulling zijner wenschen Pruisen blijft hardnekkig in lijne dw uisheid nog eens zijn de afgevaardigden naar huis ftezonden en men is ernstig beducht voor willekeurige maatregelen De koning kan den vrede niet liefhebben Rusland zou niet ongaarne Hen dat men el ders de handen rtA bad met bloedige geseliillen dan kon liet gereed komen met Polen en eens voor goed een eind maken aan die poolsche opstanden M anneer men dit alles wel overweegt dan komt men tot de overtuiging dat de tij l van eenigen dimr amen vrede nog niet gekomen is dat er allf r veiren uog vee veran e pn mi et voor d it de nieuuere beginselen op vasten groiidslaï geregeld zijn en dat hef menschdom nog niet wijs genoeg is um vreedzame hervormingen te kiezen boven geweld en omneuteling In Frankrijk worden belangrijke disciissien gevoerd en enkele moedige vertegenwoordigers stellen de dwaashe leii en gebreken der regering in het licht nu wel zonder eenig d ulelijk gevolg maar zij openen het volk de oogen en hunne woorlen zullen weerklank vinden In België wegen de partijen e kaiider op daarom valt het den koning zoo moeijelijk inini ters te vinden Men deinst terug voor de zware taak die geeue goede uitkomst belooft öuttciilonö Londen 27 Jan In den senaat te Washington waren levendige beraadslagingen gevoed over een voors el by dat ligchaam ingeliend om deu heer Davis van Kentucky vervallen te verklaren van zijn lidmaatschap wegens het doen van een voorstel de kenmerken dragende van hoog verraad De heer Davis droeg Zijiie verdediging voor en zeide d ü indien hij uit de vergadering nerd vermjilerd hij naar Kentucky zou terugkeeren luide klagteu aanheffende over ile y e naar ip hg is verdrukt geworden Men geloofde niet d it he vj jr el ou worden aangenomen l e soldaten van het Zuiden zoo lee t men in een Srief uit NewYork voeren stnjd om in hiiniie noud lr d i te v jrzien bij iele van de gevechten en overrjaipehngpii die ij judernemen is het hnn Ie doen zoo al niet om nei brojj vaur heden dan toch diknerf om het brood vour inorgeii yjöax VBB beu vechten in lompen gekkeü en burevucu ta st Ter floekdrukVerij va A BRINKMAM